Artbook My Mind Negative Zone - PDF Flipbook

จัดทำโดยนาย ศรัณย์ กลัดเพชร 61011213062

119 Views
113 Downloads
PDF 4,597,001 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


Development of 3D Animation My Mind Negative Zone SENIOR PROJECT P r e s e n t e d b y : ศ รั ณ ย ก ลั ด เ พ ช ร

DEVELOPMENT OF 3D ANIMATION MY MIND NEGATIVE ZONE การพั ฒ นาแอนิ เ มชั น 2 มิ ติ

ศรั ณ ย์ กลั ด เพชร 61011213062

คณะกรรมการ

พนั ก งานใหม ใ นป นี้

ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคั ดย่อ

การพัฒนาแอนิเมชันเรื่อง 2มิติ เรื่อง My Mind Negative Zone คือ การสรางภาพเคลื่อนไหวโดยฉาย ภาพนิ่งหลายๆภาพตอเนื่องกันดวยความเร็วสูง โดยใชเรื่องราวของตัวละครวัยรุนถายทอดถึงปญหาที่ เกิดจากความเครียด อึดอัด หรือไมสมหวังอะไรบางอยางในชีวิตจนยากที่จะแกไข อันเปนการสราง ปมดอยใหตนเองไปโดยปริยาย ผูจัดทําสนใจที่จะนําเสนอออกมาโดยใชเรื่องราวของตัวละครวัยรุนใน ชวงอายุใกลเคียงกับกลุมเปาหมายเปนตัวดําเนินเรื่อง ซึ่งจะทําใหผูชมกลุมเปาหมายนั้นมีความรูสึกรวม ไปกับแอนิเมชันนี้ไดงายขึ้น การศึกษาครั้งนี้มจุดประสงคเพื่อ 1.พัฒนาการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง My Mind Negative Zone 2.เพื่อประเมินการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง My Mind Negative Zon 3. เพื่อ ประเมินความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง My Mind Negative Zone กลุม เปาหมายคือ วัยรุนชวงอายุ 16 - 20ป จํานวน 40 คน ทั้งเพศชายและหญิง

กิตติกรรมประกาศ การพั ฒนาแอนิเมชัน 2 มิติเรือง My Mind Negative Zone ในครังนีกระผมได้รับคําแนะนําและความช่วยเหลือ ในด้านต่างๆ จากความร่วมมือและการสนับสนุนจาก หลายฝาย ดังนี 1.ผศ.ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง คณะกรรมการ 2.อาจารย์ พฤฒ ธนรัช คณะกรรมการ 3.อาจารย์มนันยา นิมพิ ศาล อาจารย์ทีปรึกษา รวมถึงบุคลากรและท่านผู้มีอุปการะคุณท่านอืนๆทีไม่ได้ กล่าวนามทุกท่านทีได้ให้คําแนะนําช่วยเหลือในการจัดทํา รายงาน ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทีมีส่วนเกียวข้องทุก ท่านเปนอย่างสูง ทีอนุเคราะห์ข้อมูลและเปนทีปรึกษาใน การทําโครงงานเล่มนีจนเสร็จสมบูรณ์

หลั กการและเหตุผล

วัยรุนเปนชวงวัยหนึ่งที่มีปญหามากที่สุด ซึ่งเวลาเกิดความเครียด อึดอัด หรือไม สมหวังอะไรบางอยางในชีวิต เพราะเปนชวงที่ผูมีอาการไมไดรักตนเอง ลงโทษ ตนเอง และดูถูกตนเอง เมื่อคิดในแงลบกับตนเองจะทําใหขาดซึ่งสติยั้งคิดในการ พิจารณาบอเกิดของปญหาจนยากที่จะแกไข อันเปนการสรางปมดอยใหตนเองไป โดยปริยาย แอนิเมชัน 2 มิติ คือการสรางภาพเคลื่อนไหวโดยฉายภาพนิ่งหลายๆ ภาพตอเนื่องกันดวยความเร็วสูง และเนื่องดวยตัวแอนิเมชันนี้ตองการใหผูชมได เห็นถึงอารมณความรูสึก และกริยาทาทางของตัวละครไดชัดเจนที่สุด แอนิเมชัน 2 มิติ จึงเปนตัวเลือกที่ผูจัดทําสนใจที่จะนําเสนอออกมาโดยใชเรื่องราวของตัวละคร วัยรุนในชวงอายุใกลเคียงกับกลุมเปาหมายเปนตัวดําเนินเรื่อง ซึ่งจะทําใหผูชมกลุม เปาหมายนั้นมีความรูสึกรวมไปกับแอนิเมชันนี้ไดงายขึ้น

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง My Mind Negative Zone

เพื่อประเมินการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง My Mind Negative Zone

เพื่อประเมินความพึงพอใจของ กลุมเปาหมายที่มีตอแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง My Mind Negative Zone

เครืองมือทีใช้ในการศึกษา แอนิเมชัน 2 มิติ เรือง My

แบบประเมินคุณภาพ แอนิเมชัน 2

แบบประเมินความพึ งพอใจของ

Mind Negative Zone

มิติ เรือง My Mind Negative

กลุ่มเปาหมายทีมีต่อ แอนิเมชัน 2

Zone

มิติ เรือง My Mind Negative Zone

ี ําเนินการศึกษา วิธด 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเปาหมาย 1.1 กลุ่มเปาหมาย คือ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 40 คน 2 ตัวแปรทีใช้ในการศึ กษา 2.1 ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ การพั ฒนาแอนิเมชัน 2มิติ เรือง My Mind Negative Zone 2.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของผลงานทีได้ทําขึนจากการพั ฒนา การ์ตูนแอนิเมชัน 2 เรือง My Mind Negative Zone และความพึ งพอใจ ของกลุ่มเปาหมายทีมีผลตอบรับสําหรับการทดสอบ

3.2 การพั ฒนาเครืองมือทีใช้ในการศึ กษา เรือง การพั ฒนาแอนิเมชัน 2มิติ เรือง My Mind Negative Zone มีขันตอนพั ฒนาดังนี 3.2.1 การพั ฒนาสือ การพั ฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรือง My Mind Negative Zone มี ขันตอนพั ฒนาดังนี ทําการศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีทีเกียวข้องกับการพั ฒนา แอนิเมชัน 2 มิติ เรือง My Mind Negative Zone คิดเนือเรือง และนําไปปรึกษากับอาจารย์ทีปรึกษา นําข้อเสนอของอาจารย์ทีปรึกษามาปรับปรุงงานให้สมบูรณ์ นําผลงานไปให้ผู้เชียวชาญประเมิน นําสือทีสมบูรณ์แล้วไปให้กลุ่มเปาหมายรับชมและประเมินความพึ งพอใจ

3 เครืองมือและการพั ฒนาเครืองมือทีใช้ในการศึ กษา 3.1 เครืองมือทีใช้ในการศึกษา เรือง การพั ฒนาแอนิเมชัน 2มิติ เรือง My Mind Negative Zone ดังนี 1 แอนิเมชัน 2 มิติ เรือง My Mind Negative Zone 2 แบบประเมินคุณภาพ แอนิเมชัน 2 มิติ เรือง My Mind Negative Zone 3 แบบประเมินความพึ งพอใจของกลุ่มเปาหมายทีมีต่อ แอนิเมชัน 2 มิติ เรือง My Mind Negative Zone

3.2.2 การพั ฒนาแบบประเมินคุณภาพ การพั ฒนาแอนิเมชัน 2มิติ เรือง My Mind Negative Zone มีขัน ตอนดังนี ทําการศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีทีเกียวข้องกับการพั ฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรือง My Mind Negative Zone ทําแบบประเมินคุณภาพ การพั ฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรือง My Mind Negative Zone นําแบบประเมินคุณภาพไปปรึกษากับอาจารย์ทีปรึกษา เพื อตรวจสอบคุณภาพและความสอดคล้องของ คําถามและวัตถุประสงค์ของการประเมิน นําแบบประเมินมาปรับแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึกษา นําแบบประเมินไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เชียวชาญทังหมด 3 ท่าน

3.2.3 การพั ฒนาาแบบประเมินความพึ งพอใจของกลุ่มเปาหมายทีมีต่อ การพั ฒนา แอนิเมชัน 2 มิติ เรือง My Mind Negative Zone มีขันตอนดังนี ทําการศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีทีเกียวข้องกับการพั ฒนา แอนิเมชัน 2 มิติ เรือง My Mind Negative Zone ทําแบบประเมินคุณภาพ การพั ฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรือง My Mind Negative Zone นําแบบประเมินคุณภาพไปปรึกษากับอาจารย์ทีปรึกษา เพื อตรวจสอบคุณภาพ และความสอดคล้องของคําถามและวัตถุประสงค์ของการประเมิน นําแบบประเมินมาปรับแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึกษา นําแบบประเมินไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเปาหมาย

6.5 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 6.5.1 การวิเคราะห์กระบวนการพั ฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรือง My Mind Negative Zone ใน 3 ขันตอนคือ ขันตอนก่อนการผลิต ขันตอนการผลิต และขันตอนหลังการผลิต โดยการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทีได้จากข้อเสนอแนะของทีปรึกษาและคณะกรรมการสอบโครง ร่างโครงงานนิสิต 1 6.5.2 การวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพสือ แอนิเมชัน 2 มิติ เรือง My Mind Negative Zone ทีประเมินโดยผู้เชียวชาญ จํานวน 3 คน การหาค่าเฉลีย ส่วนคําถามปลายเปดทีผู้ เชียวชาญเสนอแนะ เปนข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและนําเสนอ ข้อมูลด้วยความเรียง 6.5.3 การวิเคราะห์แบบประเมินความพึ งพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีมีต่อสือ การพั ฒนา แอนิเมชัน 2 มิติ เรือง My Mind Negative Zone ทีประเมินโดยกลุ่มเปาหมาย จํานวน 40 คน การหาค่าเฉลีย ส่วนคําถามปลายเปดทีผู้เชียวชาญเสนอแนะ เปนข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและนําเสนอข้อมูลด้วยความเรียง

6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 6.4.1 ผู้ศึกษานําสือ การพั ฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรือง My Mind Negative Zone และแบบประเมินคุณภาพไปให้ผู้ เชียวชาญจํานวน 3 คน เพื อประเมินคุณภาพสือ 6.4.2 ผู้ศึกษานําสือ การพั ฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรือง My Mind Negative Zoneไปให้กลุ่มเปาหมาย 40 คน ซึงเปนนิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามดู หลังจากนันให้ประเมินความพึ ง พอใจทีมีต่อสือ

CHARACTER

01 มายด์

02 มายด์ ( ด้ า นลบ)

03 มายด์ (แปรงร่ า ง)

04

มายด์ ด้ า นลบแปรงร่ า ง

05 พี สาวมายด์

06 มายด์ ต อนเด็ ก

การประเมิณ

การประเมิณโดยกลุ่มเปาหมาย จํานวน 20 คน ด้านเนือหา

อน

ัวแ นต

มใ

์รว่รม

ิเม

ชนั

ย ง่า า้ ใจ

ม ะส

เข

นั มช นิเ ีแอ อื ็นท จะส ะเด าร ปร งก า้ ใจ ต้อ

า มอี

เข

บั ะช กร าม

มา เห าม คี ว าม ือห

คี ว าม ือห เน

เน

ดับ ลํา จดั ย าร ง่า นก ใจ มใ เขา้ ะส าม มา ว เห มคี าม รอื ง เ คว

การประเมิณโดยกลุ่มเปาหมาย จํานวน 20 คน

การประเมิณ ด้านเสียง

เส

ดับ ระ

มา

ม ะส

ม ะส มา เห

เห

าม

าม ว มี คี

ว มคี

ตร

ยี ง

ดน

ม ะส มา เห าม ว ม์ คี กย พา ยี ง

ยี ง เส

เส

การประเมิณโดยผูป ้ ระเมิณ จํานวน 3 คน

การประเมิณ ด้านเสียง

เส

ดับ ระ

มา

ม ะส

ม ะส มา เห

เห

าม

าม ว มี คี

ว มคี

ตร

ยี ง

ดน

ม ะส มา เห าม ว ม์ คี กย พา ยี ง

ยี ง เส

เส

การประเมิณ

การประเมิณโดยกลุ่มเปาหมาย จํานวน 20 คน ข้อเสนอแนะ

การประเมิณ

การประเมิณโดยผูเ้ ชียงชาญ จํานวน 3 คน

ด้านเทคนิค ผศ.ศิรพ ิ ร น้อยอําคา

ด้านภาพ อ.ปริวฒ ั น์ พิสษ ิ ฐพงษ์

ด้านเนือหา ผศ.ดร.กชพรรณ ยังมี

การประเมิณ

การประเมิณโดยผูเ้ ชียงชาญ จํานวน 3 คน ด้านเนือหา

มใ

์รว่รม

ชนั

ิเม

อน

ัวแ นต

ย ง่า า้ ใจ

ม ะส

เข

นั มช นิเ ีแอ อื ็นท จะส ะเด าร ปร งก า้ ใจ ต้อ

า มอี

เข

บั ะช กร าม

มา เห าม คี ว าม ือห

คี ว าม ือห เน

เน

ดับ ลํา จดั ย าร ง่า นก ใจ มใ เขา้ ะส าม มา ว เห มคี าม รอื ง เ คว

การประเมิณ

การประเมิณโดยผูเ้ ชียงชาญ จํานวน 3 คน ด้านภาพ

าม

คี ว พม

สน

มา

ม ะส

นั มช นิเ แอ อง

ใจ

เห

าพ งภ ขี อ นส ใจ โท สน ละ นา่ ี แ าม ว ชส้ รใ มคี

ภา

าง

ดั ว รจ

กา

กา

น่า

มข ว พร

าม ว มคี ร ะค

หว นไ ลือ ม เค าะส าร หม งก มเ ทา วา ท่า มคี

ล ตัว

ภา าม ยง สว าม คว

การประเมิณโดยผูเ้ ชียงชาญ จํานวน 3 คน

การประเมิณ ด้านเสียง

เส

ดับ ระ

มา

เห

าม

ม ะส

ม ะส มา เห าม ว มี คี

ว มคี

ยี ง

ตร ดน ยี ง เส

ม ะส มา เห าม คี ว ยม์ าก พ ยี ง เส

การประเมิณ

การประเมิณโดยผูเ้ ชียงชาญ จํานวน 3 คน ข้อเสนอแนะ

ประวัติผู้จัดทํา นายศรั ณ ย์ กลั ด เพชร Saran Klatphet 61011213062 ชันปที 4 สาขา สือนฤมิต คณะวิทยาการ สารสนเทศ

Data Loading...