Photobook Ayutthaya 9 วัดอยุธยา นักเดินทางสายบุญ - PDF Flipbook

Photobook Ayutthaya 9 วัดอยุธยา นักเดินทางสายบุญ

109 Views
90 Downloads
PDF 60,693,076 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


คำำ�นำำ�

หนังั สืือภาพถ่า่ ย “9 วัดั อยุุธยานัักเดิินทางสายบุญุ ” เล่ม่ นี้�้ เกิดิ จากความตั้�ง้ ใจของผู้�้จััดทำ�ำ ที่่�รวบ
รวมภาพถ่่ายสุุดพิิเศษฝีีมืือตนเองเพื่่�อแบ่่งปัันความสวยงามของวััดที่่�นัักท่่องเที่่�ยวน้้อยคนนััก
จะรู้้�จัักหนัังสืือภาพถ่่ายเล่่มนี้้�จึึงเป็็นเสมืือแผนที่่�ของนัักท่่องเที่่�ยวในการเดิินทางไปแสวงหาที่่�สงบทาง
ใจของนัักท่อ่ งเที่่ย� วทุกุ ท่่าน ขอให้้นักั ท่่องเที่่ย� วทุุกท่่านที่่ไ� ด้้ชมหนัังสืือเล่่มนี้ม้� ีีความสุุขกับั การท่่องเที่่ย� ว

อมรรัตั น์์ แสนทวีีสุขุ นิิรชา อิินต้้นวงค์์

สารบัญั

วัดั หน้้า
3
วัดั เจ้้าเจ็็ดนอก 11
วัดั ใบบััว 19
วััดบ้้านแพน 27
วัดั ยวด 35
วััดรางจระเจ้้ 43
วัดั สุุวรรณ์์เจดีีย์์ 51
วัดั พระงาม 59
วััดโลกสุุุ�ธาราม 67
วัดั วรเชษฐารามWat Worachettharam

วัดั วรเชษฐาราม

วััดวรเชษฐารามตั้้�งอยู่�ภายในเกาะเมืืองสิ่่�ง
ที่่�น่่าสนใจในวััดวรเชษฐารามได้้แก่่พระวิิหารก่่ออิิฐ
ถื ื อ ปููน ปั ั จ จุ ุ บั ั น เ ห ลื ื อ เ พีี ย ง ส่ ่ วน ฐ าน แ ต่ ่
ยัังพอมองเห็็นรายละเอีียดทางสถาปััตยกรรม

Wat Lokayasutharam

วัดั โลกยสุุธาราม

วัดั โลกยสุธุ ารามตั้ง�้ อยู่่�ที่่ต� ำ�ำ บลประตููชัยั อำ�ำ เภอ
พระนครศรีีอยุุธยาจัังหวััดพระนครศรีี
อยุุธยาตอนกลางวััดวรเชษฐารามเป็็นพระ
อารามหลวงเก่่าอายุุกว่่า400ปีีสร้้างขึ้ �นใน
รัชั สมัยั สมเด็จ็ พระเอกาทศรถเพื่่อ� อุทุ ิศิ ถวาย
เป็น็ พระราชกุศุ ลแด่ส่ มเด็จ็ พระนเรศวรมหาราชวัดั โลกยสุุธารามมีีพระพุุทธไสยาสน์์
ปางไสยาสน์์ ที่่ใ� หญ่่ที่่ส� ุุดในเกาะเมืืองอยุธุ ยา

Wat Phra Ngam

วัดั พระงาม

วั ด พ ร ะ ง า ม วั ด พ ร ะ ง า ม ห รื อ
วั ด ช ะ ร า ม แ ห่ ง นี้สั นนิ ษ ฐ าน
ว่าสร้างมาต้งั แต่สมัยอยุธยาตอนต้น
แ ล ะ ถู ก ท้ิ ง ร้า ง ห ลั ง เ สี ย ก รุ ง
ค ร้ั ง ท่ี 2 เ ม่ื อ ปี พ . ศ . 2 3 1 0
ซุ้ ม ป ร ะ ตู ที่ถู ก ร า ก ข อ ง ต้น โ พ ธ์ิ
ปกคลุมมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี
ได้รับการขนานว่า‘ประตูแห่งกาลเวลา’
ถอื เปน็ Unseen Thailand ทด่ี ูลกึ ลบั น่าค้นหา

Wat Lokayasutharam
วัดั เจ้้าเจ็ด็ นอก

วั ด เ จ้า เ จ็ ด ใ น เ ป็ นวั ด ร า ษ ฎ ร์ ต้ั ง อ ยู่ ริ ม
ฝั่ ง ลำ � คล อ ง เ จ้า เ จ็ ด เ ล ข ท่ี 3 4 ถนน เ ท ศ บาล
เจ้าเจ็ดหมู่ท่ี3ตำ�บลเจ้าเจ้ดอำ�เภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

WวaััดtยYวดuat

วัดั ยวดตั้ง�้ อยู่่�บ้้านเลีียบเลขที่่� 21 หมู่�ที่� 7 ตำ�ำ บล
บ้้านแพนอำ�ำ เภอเสนาจังั หวัดั พระนครศรีีอยุธุ ยาสังั
กัดั คณะสงฆ์ม์ หานิกิ ายมีีฐานะเป็น็ วัดั ราษฎ์พ์ื้้น� ที่่ต� ั้ง�้
วัดั เป็น็ ที่่ร� าบลุ่่�มอยู่่�ริมแม่น่ ้ำ��ำ น้้อยมีีเนื้้อ� ที่่� 47 ไร่3่ งาน
25 ตารางวาวัดั ยวดตั้ว�้ขึ้้น� เมื่่อ� พ.ศ.2125 ได้้รับั
พระราชมานวิิสุุคามสีีมาครั้้�งหลัังสุุดเนื่่�อง
จากมีีการก่่อสร้้างอุุโบสถหลัังใหม่่ขึ้ �นเมื่่�อ
วันั ที่่� 21 มีีนาคม พ.ศ. 2520 มีีเขตวิสิ ุคุ ามสีีมากว้้าง
26 เมตรยาว 41 เมตร

WaวtััดSสuุุวwรรaณnเจCดีhีย์e์ di

วััดสุุวรรณเจดีีย์์ตั้้�งอยู่่�หมุ่่�ที่่�3ตำำ�บล
หััวเวีียงอำำ�เภอเสนาจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
13110เลขที่่�12วััดสุุวรรณเจดีีย์์สัันนิิษฐาน
ว่่าสร้้างขึ้้�นในสมััยกรุุงรััตนโกสิินทร์์ตอน
ต้้นมีีหลวงพ่่อนาคเป็็นพระพุุทธรููปประจำำ�
วััดคู่่�บ้้านคู่่�เมืืองของชาวบ้้านตำำ�บลหััวเวีียงมา
ช้้านานชาวบบ้้านให้้ความสำำ�คััญและเคารพ
บููชาเป็น็ ที่่�ยึดึ เหนี่่ย� วจิติ ใจของชาวบ้้านในตำ�ำ บล
และตำำ�บลใกล้้เคีียง


Data Loading...