ภาษาไทยสำหรับครู - PDF Flipbook

การใช้ภาษาไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอน

119 Views
107 Downloads
PDF 200,009 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


ประวตั สิ ่วนตวั

ชื่อ – นามสกลุ ขอ้ มลู ทว่ั ไป
วัน เดือน ปเี กดิ
นางสาวจันทร์นภิ า เกลาเกลย้ี ง
อายุ 29 กันยายน 2541
สญั ชาติ 21 ปี
ศาสนา ไทย
ภูมลิ าเนา พทุ ธ
เบอร์ติดตอ่
อเี มลล์ 30 ม.2 ต.บางดี อ.หว้ ยยอด จ.ตรงั 92210
คติประจาใจ 093-6054082

[email protected]
อยากสงู ตอ้ งเขยง่ อยากเกง่ ต้องขยัน

ประวัตกิ ารศกึ ษา

ระดับการศกึ ษา ชอื่ สถานศึกษา ปีการศกึ ษา วฒุ ิการศกึ ษา
ประถมศกึ ษา โรงเรยี นบ้านทุ่งยางงาม 2548 - 2554 ป.6
มัธยมศกึ ษา โรงเรียนบางดวี ทิ ยาคม 2554 - 2560 ม.6
ปริญญาตรี มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ภเู ก็ต 2560 – ปัจจบุ ัน
รอสาเรจ็ การศกึ ษา

ความสามารถพิเศษ

ดา้ นภาษา ภาษาจีน


Data Loading...