รายงานอบรมออนไลน์ ocsc 2020 - PDF Flipbook

ก.พ. ข้าราชการพลเรือน ocsc

114 Views
11 Downloads
PDF 0 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


นางนงนชุ ชยั นนั ตา

ตาแหนง่ ครู

โรงเรียนสบปราบพทิ ยาคม

สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 35
สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

คานา

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรออนไลน์ ประจาปีการศึกษา 2563 ของสานักงาน
คณะกรรมการขา้ ราชการพลเรือน การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e – Learning) เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ เพ่ิมเติมความรู้ แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นั้นสามารถนามาช่วยพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครู
และองค์กรได้ ผ่านการเพ่ิมเติมองค์ความรู้ โดยพัฒนาจากองค์ความรู้เดิมให้มีศักยภาพเพ่ิมเติม ตลอดจนเรียนรู้
ส่งิ ใหม่ๆ เพอ่ื พฒั นาทักษะใหมๆ่ ใหเ้ พิม่ ขน้ึ ไดด้ ว้ ย

ผูจ้ ดั ทาต้องขอขอบคุณ หนว่ ยงานที่เก่ียวข้อง วิทยากรผู้ให้ความรู้ และได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น วิธีการ
ดาเนนิ การ รวมท้งั แลกเปลย่ี นข้อเสนอแนะอนั เปน็ ประโยชน์ทีส่ ามารถนาไปปรับใช้ในการประเมินผลการเรียนการ
สอนได้อย่างมปี ระสทิ ธิภาพ ผ้จู ดั ทาหวังว่ารายงานฉบบั นจ้ี ะให้ความรู้ และเป็นประโยชนแ์ กผ่ ้อู า่ นทกุ ๆ ท่าน

นงนชุ ชัยนนั ตา

รายงานการพฒั นาตนเองดว้ ยการอบรมออนไลน์ HRD : e-Learning หน้า 2

สารบญั หน้า

เรือ่ ง 4
6
แบบรายงานผลการอบรมสมั มนา 11
หลกั สตู รการอบรมออนไลน์
ประโยชนท์ ่ีไดร้ ับจากการอบรม

รายงานการพฒั นาตนเองดว้ ยการอบรมออนไลน์ HRD : e-Learning หนา้ 3

แบบรายงานผลอบรมการจดั การศึกษา การอบรมหลักสตู รออนไลน์
การพฒั นาทางไกลด้วยระบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (HRD : e – Learning)

ณ ลงิ ก์อบรมออนไลน์

1. ข้อมูลทวั่ ไป

1.1 ผูร้ ายงาน : นางนงนุช ชยั นนั ตา ตาแหน่ง ครู วทิ ยฐานะ ชานาญการ

สงั กดั โรงเรียนสบปราบพทิ ยาคม

สานักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษามธั ยมศึกษา เขต 35

1.2 หวั ขอ้ การประชุม : การอบรมหลกั สูตรออนไลน์

หน่วยงานทจี่ ดั : สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สถานที่จดั : ณ ลงิ กอ์ บรมออนไลน์ 2020

1.3 ระยะเวลา : วนั ที่ 1 เมษายน – วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563

1.4 เอกสารประกอบ (  ) มี ( ) ไมม่ ี

1.5 ประกาศนียบัตร / วฒุ ิบัตร (  ) มี ( ) ไมม่ ี

2. เน้อื หาการอบรม มีดังน้ี
ยุคดิจิตอลสรา้ งความสะดวกสบายใหก้ ับชวี ิตมนษุ ยไ์ ดห้ ลากหลายอย่าง และสรา้ งประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้

อยา่ งไรขดี จากดั อีกดว้ ย แลว้ หนงึ่ ในสง่ิ ทโ่ี ลกดจิ ิตอลสรา้ งประโยชนไ์ ดม้ ากทส่ี ุดอีกอยา่ งหน่งึ ก็คอื เร่ืองของการศึกษา
นั่นเอง ท้ังการศึกษาแบบเป็นทางการ เป็นวิชาชีพ องค์ความรู้ ตลอดจนการศึกษาในรูปแบบตามอัธยาศัย
การเผยแพรค่ วามรู้ทวั่ ไป ไปจนถึงการเรียนรูต้ ลอดชีวิต

ยุคดิจิตอลทาให้เกิดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ข้ึนมากมาย ทาให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้
ตามเวลาท่ีสะดวก อยู่ท่ีไหนบนโลกก็สามารถเรียนได้ แม้จะอยู่คนละประเทศก็ตาม ตลอดจนเรียนซ้าได้อย่างไม่
จากัด ทาใหม้ อี งคค์ วามรู้มากมายอยู่บนโลกออนไลนท์ กุ วันน้ี

การประสบความสาเร็จทแ่ี ทจ้ ริง ไม่ใชเ่ พยี งการบรรลุเป้าหมายในการทางานเท่าน้ันแต่หมายรวมถึง การมี
ความสุขกับการทางานน้ัน ๆ ด้วย ดังนั้นการพัฒนาตัวเองจึงต้องให้ความสาคัญท้ังด้านความรู้ ความสามารถ
(Hard Skill) และการจัดการอารมณ์ของตัวเอง (Soft Skill) ควบคู่กันไป เพราะหากขาดด้านใดด้านหนึ่งไป ก็จะ

รายงานการพฒั นาตนเองดว้ ยการอบรมออนไลน์ HRD : e-Learning หนา้ 4

ทาใหป้ ระสบความสาเร็จยาก การทางานใหป้ ระสบความสาเร็จ (ทางานเก่ง) เป็นการวัดคุณภาพของบุคลากรอย่าง
หน่งึ เพราะการท่จี ะทาให้งานประสบความสาเร็จนั้นมที ักษะต่าง ๆ ที่มีความสาคญั เช่น...

1. การกาหนดเป้าหมาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบตั ิ
2. การบริหารเวลาให้เกิดประสิทธผิ ลสูงสุด
3. การจดั ลาดบั ความสาคัญของงาน (วินัยในการทางาน)
4. การแก้ไขปญั หาอย่างสร้างสรรค์ (เป็นตน้ )
การจดั การอารมณข์ องตัวเองในการทางาน (มีความสุข) จะยิ่งทาให้งานนั้นประสบความสาเร็จได้มากขึ้น
และได้ผลงานอย่างมีคุณภาพ เพราะในการทางานทุกคร้ังย่อมเจอปัญหาและอุปสรรค และเกิดเป็นอารมณ์เชิงลบ
ขึ้น ดังน้ันการปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ด้วยทัศนคติเชิงบวก และการจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (EQ) ได้ดี
ย่อมทาให้ยอมรับกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน แล้วดาเนินการแก้ไขปัญหาไปได้ ก็ย่อมเกิดความสุขมากขึ้น มีกาลังใจในการ
ปฏบิ ตั ิหน้าทต่ี ่อไปใหป้ ระสบความสาเรจ็ ตามที่ต้องการ
หลักสูตร อบรมออนไลน์ เพื่อการศึกษาพัฒนาตนเอง นับชั่วโมงคูปอง ขอทาวิทยะฐานะได้ ซึ่งบาง
หลักสูตร สามารถนับชั่วโมงขอทาวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (รายละเอียดเพ่ิมเติมหน้าเว็บ ก.ค.ศ.
https://logbook-teacher.otepc.go.th/) ได้ บางหลกั สูตรไดเ้ กยี รติบตั รเพื่อประกอบการพัฒนาตนเอง

3. วิธกี ารอบรม มดี ังน้ี
3.1 เลอื กหลักสูตรท่สี นใจ
3.2 ศกึ ษาเน้ือหาในวิดีโอ
3.3 ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
3.4 ทาใบงาน และคาถามท้ายบท
3.5 ทาแบบทดสอบหลงั เรียน

รายงานการพฒั นาตนเองดว้ ยการอบรมออนไลน์ HRD : e-Learning หนา้ 5

4. หลักสตู รอบรมออนไลน์ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอื น ดงั น้ี

ช่ือหลักสูตร การพัฒนากระบวนทัศน์และคณุ ลักษณะข้าราชการ
วัน เดอื น ปี วิชา การเป็นข้าราชการ
หนว่ ยงาน 9 เมษายน 2563
สานกั งานคณะกรรมการขา้ ราชการพลเรือน
ทม่ี า https://ocsc.chulaonline.net/courses/coursetree3.asp?cid=E14&uid
2=teacher&sdate=20190801&edate=20201231
ความร้ทู ไี่ ด้รบั
 สถานภาพของข้าราชการ

 บทบาทของขา้ ราชการ

 ประโยชนข์ องการเปน็ ขา้ ราชการ

 การปฏบิ ตั ิตนของข้าราชการ

 ธงชัยแห่งชีวิตขา้ ราชการ

รายงานการพฒั นาตนเองดว้ ยการอบรมออนไลน์ HRD : e-Learning หนา้ 6

ชอ่ื หลักสูตร การยึดม่นั ในความถูกตอ้ งชอบธรรมและจรยิ ธรรม
วชิ า เสริมสร้างเกียรติภมู ิขา้ ราชการ : สานกึ ข้าราชการไทยไม่โกง
วัน เดือน ปี 16 เมษายน 2563
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
https://ocsc.chulaonline.net/courses/coursetree3.asp?cid=E16&uid
ที่มา 2=teacher&sdate=20200122&edate=20201231

ความรู้ท่ไี ดร้ บั  ความมุ่งมัน่ ให้ราชการไทยไรท้ ุจรติ

 ปัจจยั เสีย่ งของการปฏิบัตริ าชการ

 การสรา้ งความเข้มแขง็ ให้ตนเองและเพื่อนรว่ มงาน

รายงานการพฒั นาตนเองดว้ ยการอบรมออนไลน์ HRD : e-Learning หนา้ 7

ช่ือหลักสูตร การบริหารอยา่ งมืออาชพี
วัน เดือน ปี วชิ า กระบวนการวเิ คราะหป์ ัญหา และการแกป้ ัญหา
หน่วยงาน 17 เมษายน 2563
สานกั งานคณะกรรมการขา้ ราชการพลเรอื น
ท่ีมา https://ocsc.chulaonline.net/courses/coursetree3.asp?cid=M07&ui
d2=teacher&sdate=20200122&edate=20201231
ความรทู้ ่ไี ด้รับ
 ความสาคญั ของการตัดสนิ ใจ
 การวเิ คราะห์และการจาแนกชนดิ ของปญั หา
 ความหมายและกระบวนการตดั สนิ ใจ
 การตดั สนิ ใจภายใต้สถานการณต์ า่ ง ๆ
 พื้นฐาน 7 ประการในการตัดสนิ ใจ
 กระบวนการวิเคราะหป์ ัญหาและการตัดสินใจของผู้บรหิ าร
 กรณีศึกษา

รายงานการพฒั นาตนเองดว้ ยการอบรมออนไลน์ HRD : e-Learning หนา้ 8

ช่อื หลักสตู ร การบริหารอย่างมืออาชพี
วัน เดือน ปี วชิ า การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
หนว่ ยงาน 18 เมษายน 2563
สานกั งานคณะกรรมการขา้ ราชการพลเรือน
ทมี่ า https://ocsc.chulaonline.net/courses/coursetree3.asp?cid=M22&ui
d2=teacher&sdate=20200122&edate=20201231
ความรทู้ ี่ไดร้ บั
 ความสาคญั และความหมายของระบบสารสนเทศและองคป์ ระกอบ

 การพฒั นาระบบสารสนเทศมาใชส้ นบั สนนุ ในการบรหิ าร

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปรบั ปรุงงาน

 สรา้ งการเปลีย่ นแปลงในการบริหารโดยใช้สารสนเทศเพือ่ การขบั เคล่ือน
ภารกิจไปสผู่ ลลัพธต์ ามที่องค์กรต้องการ

 มมุ มองและการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศ

รายงานการพฒั นาตนเองดว้ ยการอบรมออนไลน์ HRD : e-Learning หนา้ 9

ชอื่ หลกั สูตร การบรหิ ารอยา่ งมืออาชีพ
วัน เดอื น ปี วชิ า การใหค้ าปรึกษา
หนว่ ยงาน 21 เมษายน 2563
สานกั งานคณะกรรมการขา้ ราชการพลเรอื น
ท่มี า https://ocsc.chulaonline.net/courses/coursetree3.asp?cid=M05&ui
d2=teacher&sdate=20200122&edate=20201231
ความรูท้ ่ไี ด้รบั
 การจาแนกชนดิ ของปญั หาและการแก้ปญั หา

 การใช้ทฤษฎสี มดุลในการให้คาปรึกษา (The balane Theory)

 ข้ันตอนของการให้คาปรึกษา

 เทคนคิ ทีจ่ าเป็นของการให้คาปรกึ ษา

 กรณีศึกษา

รายงานการพฒั นาตนเองดว้ ยการอบรมออนไลน์ HRD : e-Learning หนา้ 10

5. ความรตู้ า่ ง ๆ ท่ีไดร้ บั จากอบรม ในครั้งนี้
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์นั้นเกิดข้ึนมากมาย และเป็นประโยชน์อย่างมากสาหรับองค์กรตลอดจนบุคลากรใน

องคก์ รเอง ซงึ่ ประโยชน์ตา่ ง ๆ นั้นอาจมไี ดด้ งั น้ี
1. สะดวกในการเรียนรู้ : แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์น้ันสามารถเรียนท่ีไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้

ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล องค์กรไม่จาเป็นต้องจัดสรรเวลาขึ้นมาเพ่ือให้เรียนรู้ ไม่รบกวนเวลาทางาน ให้
พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

2. เรียนรู้ได้หลากหลายวิธี : แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์น้ันยังสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายวิธี
และผา่ นหลากหลายอุปกรณ์ ไม่จาเป็นจะตอ้ งนั่งเรียนในห้องเรียน สามารถนั่งเรียนท่ีไหนก็ได้ และใช้อุปกรณ์อะไร
ก็ได้ตามสะดวก ตัง้ แตค่ อมพวิ เตอร์, แท็บเล็บ, ไปจนถงึ สมารท์ โฟน

3. ฝึกวินัยและความรับผิดชอบให้กับบุคลากร : การให้บุคลากรได้เรียนรู้ตลอดจนพัฒนาทักษะผ่าน
แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์น้ันถือเป็นการสามารถช่วยฝึกฝนวินัยให้กับพนักงานได้อย่างหน่ึง ฝึกฝนในการจัด
และแบ่งเวลาให้ถูกต้อง ฝึกฝนความต้ังใจในการศึกษาหาความรู้ ตลอดจนฝึกให้บุคลากรรับผิดชอบในการเรียนที่
สง่ ผลต่อการทางานได้เปน็ อย่างดีดว้ ย

4. พัฒนาศักยภาพ เพิ่มเติมความรู้ : แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นั้นสามารถนามาช่วยพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานและองค์กรได้ ผ่านการเพ่ิมเติมองค์ความรู้ โดยพัฒนาจากองค์ความรู้เดิมให้มีศักยภาพ
เพ่มิ เตมิ ตลอดจนเรยี นรสู้ ่ิงใหมๆ่ เพือ่ พฒั นาทกั ษะใหม่ๆ ใหเ้ พม่ิ ขึน้ ไดด้ ้วย

5. ประหยัดรายจา่ ยในการพฒั นาศักยภาพบคุ ลากร : การใช้ระบบแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นั้น
จะทาให้องค์กรประหยัดรายจ่ายในงบประมาณการพฒั นาศักยภาพบุคลากรได้มาก ไม่จาเป็นจะต้องจัดคอร์สพิเศษ
ท่จี ะเสยี งบประมาณมากมาย ตั้งแต่คา่ จ้างวทิ ยากร ไปจนถึงค่าสถานท่ี สามารถให้บคุ ลากรเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตาม
ความสะดวก

6. สามารถเรียนรู้องค์ความรู้จากท่ัวโลกได้ง่าย : โลกไร้พรมแดนทาให้เราเชื่อมต่อกันได้ง่าย และ
อินเตอร์เน็ตกท็ าให้ระบบการเรยี นรู้ในรปู แบบออนไลน์นน้ั เช่ือมต่อถงึ กนั ได้ท่ัวโลก ทาให้เราสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ
ไดจ้ ากทั่วโลกได้งา่ ยดายขน้ึ รวมถึงเราก็สามารถแชรอ์ งคค์ วามร้อู อกไปสทู่ ่ัวโลกได้เชน่ กัน

7. บคุ ลากรพฒั นาทักษะ และเพ่ิมศักยภาพ : แน่นอนว่าบุคลากรที่เรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ
ออนไลน์น้ันย่อมเกิดการพัฒนาทักษะตลอดจนศักยภาพตนเองท่ีมีประโยชน์ต่อการทางาน และองค์กร ทั้งยังช่วย
ให้ประสบความสาเรจ็ มากย่งิ ขน้ึ อีกด้วย

8. เรยี นซา้ ไดไ้ ม่จากัด : แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นั้นสามารถเรียนซ้าได้อย่างไม่จากัด ไม่เข้าใจ
แล้วสามารถเรียนรู้ได้อีกคร้ัง หรือหากมีธุระด่วนก็สามารถหยุดแล้วมาเรียนต่อได้ หรือเรียนซ้าอีกทีได้ ผู้เรียนไม่
เสียเวลา ผู้สอนก็ไม่จาเป็นต้องสอนหลายรอบ สอนรอบเดียวสามารถอยู่ได้ระยะยาว และผู้เรียนเรียนรู้ได้
หลากหลายคนอย่างไม่จากัด

รายงานการพฒั นาตนเองดว้ ยการอบรมออนไลน์ HRD : e-Learning หนา้ 11

9. ไม่จากัดจานวนผู้เรยี น : การจดั อบรมหรอื การสอนนนั้ มักมกี ารจากดั จานวนผเู้ รียนเสมอ เพ่ือความ
ท่ัวถึงและความเหมาะสมในหลายๆ อย่าง แต่แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นั้นไม่จาเป็นจะต้องจากัดผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเปิดกว้าง เรียนเทา่ ไรก็ได้ เรยี นพร้อมกนั หรือไม่พร้อมกนั ก็ได้
(ที่มา: https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190828-online-learning-develop-yourself/)

6. ขอ้ เสนอแนะเพ่มิ เตมิ
6.1 การอบรมน้ีมปี ระโยชน์มาก สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานไดจ้ รงิ อีกท้งั ยงั สามารถถา่ ยทอด

ความร้ใู ห้แก่บุคลากรคนอื่น ๆ ในสถานศึกษาได้
6.2 วทิ ยากรมีความรู้ ประสบการณ์และทักษะในการถ่ายทอดอยา่ งดีย่ิง ทาใหผ้ ู้เข้าอบรมมคี วามรู้

ความเขา้ ใจและสามารถบรรลุวัตถปุ ระสงคใ์ นการอบรม

ลงชอ่ื ......................................... ผู้รายงาน
(นางนงนุช ชยั นนั ตา)
ตาแหน่ง ครู

ความคดิ เห็นของผบู้ ังคับบญั ชา
............................................................................................................................. ............................................
...................................................................................... ...................................................................................
............................................................................................................................. ............................................

ลงชือ่
(นายเจนวทิ ย์ เลศิ หริ ญั ปรยิ กร)

ผอู้ านวยการโรงเรียนสบปราบพทิ ยาคม

รายงานการพฒั นาตนเองดว้ ยการอบรมออนไลน์ HRD : e-Learning หน้า 12

รายงานการพฒั นาตนเองดว้ ยการอบรมออนไลน์ HRD : e-Learning หนา้ 13


Data Loading...