ifte - PDF Flipbook

ข้อมูลสารสนเทศ

369 Views
40 Downloads
PDF 70,846 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


ที่ ศธ 02121/ว880

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนมำลัยแมน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 9 เมษำยน 2562

เรื่อง กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ โครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ เรียน ศึกษำธิกำรภำค 4 สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ประกำศแต่งตั้งคณะ Supervisor Teams จำนวน ๑ ชุด 2. แบบตอบรับเข้ำร่วมประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ 3. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ จำนวน 1 ฉบับ ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำร โดยสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี พ.ศ.2562 ให้ดำเนินโครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้ตรงกับบริบทของพื้นที่ เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำม และ ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในระดับภำค/จังหวัด เพื่อพัฒนำกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพ ของผู้เรียน ในกำรนี้ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกำศแต่งตั้งคณะ Supervisor Teams เพื่อ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำจังหวัดสุพรรณบุรี และได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนารูปแบบ/แนวทาง การพัฒ นาการจั ดการเรียนรู้ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ส่งบุคลากรในสังกัดที่มีรายชื่อตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับ ให้สานักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุพรรณบุรี ภำยในวันที่ 17 เมษำยน 2562 ไปที่ Email: [email protected] จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำร ขอแสดงควำมนับถือ (นำยวีระ ทวีสุข) ศึกษำธิกำรจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โทร. ๐-3552-5306 โทรสำร ๐-3552-5307

Data Loading...