ตัวอย่าง E-book - PDF Flipbook

ตัวอย่าง E-book

125 Views
122 Downloads
PDF 0 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


Medical Vocabularies

Stethoscope (สเทท็ โท สโคป)

N. หฟู ัง

Splint (สปลิน๊ ท)ฺ

N. เฝื อก

Defibrillator (ดฟี ิ บบริลเลเทอรฺ)

N. เคร่ืองกระตุกหวั ใจ

Observe (ออบเสริฟ)ฺ

V. การสังเกตอาการ

Tepid sponge (เทพดิ สป๊ันจ)ฺ

V. การเชด็ ตวั ลดไข้


Data Loading...