DSKP SRT KSSM Tingkatan 4-terkini (2) - PDF Flipbook

DSKP SRT KSSM Tingkatan 4-terkini (2)

97 Views
48 Downloads
PDF 606,778 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Sains Rumah Tangga DOKUMEN STANDARD KURIKULUM dan PENTAKSIRAN

TINGKATAN 4 Terbitan Terhad Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Oktober 2015

Terbitan 2015 © Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, PaSRTel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN Rukun Negara....................................................................................................................................................

v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.....................................................................................................................

vi

Kata Pengantar..................................................................................................................................................

vii

Pendahuluan......................................................................................................................................................

1

Matlamat.............................................................................................................................................................

3

Objektif...............................................................................................................................................................

3

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).............................................................................

4

Fokus..................................................................................................................................................................

5

Kemahiran Abad ke-21.......................................................................................................................................

6

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).............................................................................................................

8

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran.............................................................................................................

10

Elemen Merentas Kurikulum..............................................................................................................................

13

Pentaksiran........................................................................................................................................................

16

Organisasi Kandungan.......................................................................................................................................

19

Standard Kurikulum Sains Rumah Tangga

23-66

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; Memelihara satu cara hidup demokratik; Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan

potensi

individu

secara

menyeluruh

dan

bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan

kepada

melahirkan

warganegara

berketerampilan, berkeupayaan sumbangan

Tuhan.

Malaysia

berakhlak mencapai

terhadap

Usaha

ini

yang

mulia,

kesejahteraan

keharmonian

adalah

dan

bertujuan

berilmu

pengetahuan,

bertanggungjawab diri

serta

untuk dan

memberikan

kemakmuran

keluarga,

masyarakat dan negara” Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

KATA PENGANTAR Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang dilaksanakan

mempertingkatkan pencapaian murid. DSKP yang dihasilkan juga

secara berperingkat mulai tahun 2017 akan menggantikan

telah menyepadukan enam tunjang yang memasukkan secara

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula

eksplisit Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

dilaksanakan pada tahun 1989.

KSSM digubal bagi memenuhi

(KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan

keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan

seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan

Malaysia

jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

(PPPM)

2013-2025

agar

kualiti

kurikulum

yang

dilaksanakan di sekolah menengah setanding dengan standard antarabangsa.

Kurikulum berasaskan standard yang menjadi

amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM menerusi penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi.

Bagi

menjayakan

pelaksanaan

KSSM,

pengajaran

dan

pembelajaran (p&p) guru perlu memberi penekanan kepada KBAT dengan

memberi

fokus

kepada

pendekatan

Pembelajaran

Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21.

Usaha memasukkan Standard

Prestasi di dalam

dokumen

kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum

Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi

Kebangsaan

Pendidikan

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang

Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan

terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSM

untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata

akan

pelajaran serta membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi

Kebangsaan.

dilaksanakan

di

bawah

Sistem

mencapai

hasrat

dan

matlamat

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum vii

Sistem

Pendidikan

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Sains Rumah

Pembangunan kurikulum MPEI dibuat melalui proses pemetaan

Tangga (SRT) adalah satu mata pelajaran elektif ikhtisas (MPEI)

standard kandungan dengan keperluan standard badan pensijilan

untuk Tingkatan 4 dan 5. MPEI memberi fokus kepada keperluan

atau badan profesional. Panel pembangun kurikulum pula terdiri

perubahan kurikulum dan pentaksiran berasaskan kompetensi yang

dari kalangan pakar kandungan mata pelajaran berkenaan mewakili

merujuk kepada standard industri, badan professional serta badan

badan pensijilan atau badan professional dan ahli akademik dari

pensijilan kebangsaan dan antarabangsa. Seiring dengan matlamat

institusi pengajian tinggi serta guru pakar mata pelajaran. Murid

ke arah negara maju dan perkembangan teknologi dalam industri,

yang mengambil MPEI mempunyai kelebihan kerana telah

pembangunan kurikulum MPEI berasaskan kompetensi merupakan

menguasai set kompetensi yang berasaskan kompetensi standard

satu inisiatif dalam usaha menyediakan modal insan yang

industri.

berketrampilan dan seimbang dari segi kemahiran menghasilkan Pada tajuk-tajuk tertentu, pengajaran dan pembelajaran (p&p)

sesuatu serta memiliki kemahiran insaniah, antaranya, berakhlak

MPEI dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan amalan

mulia, kritis, kreatif, inovatif dan mengamalkan budaya kerja yang

perusahaan. Ini juga merupakan fitur baru MPEI bertujuan supaya

profesional dalam menghadapi cabaran abad ke-21.

amalan perusahaan akan membantu murid memupuk budaya Selain menyediakan pengetahuan dan kemahiran asas yang kukuh

keusahawanan di dalam diri seawal di peringkat

bagi membolehkan murid melanjutkan pembelajaran dalam bidang

amalan perusahaan dilaksanakan berasaskan konsep “belajar

yang sama ke peringkat tertiari, MPEI juga ditampilkan dengan fitur-

sambil melakukan” (learning by doing) dan “belajar melalui

fitur baharu. Fitur utamanya ialah kurikulum yang dibangunkan

pengalaman”. Seterusnya amalan ini diharap dapat melahirkan

berasaskan

modal insan yang berdaya saing dalam bidang perniagaan dan

kepada standard badan

pensijilan atau

badan

professional yang menetapkan set kompetensi yang perlu dicapai.

keusahawanan. 1

sekolah. P&p

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

SAINS RUMAH TANGGA SEBAGAI MPEI Sains Rumah Tangga (SRT) merupakan penjenamaan semula bagi

bermaklumat, pemikir, mengamalkan semangat kerja sepasukan,

mata pelajaran Ekonomi Rumah Tangga (ERT) Tingkatan 4 dan 5

berdaya tahan dan mempunyai sifat patriotik.

yang telah mula dilaksanakan pada tahun 1992. Semakan semula kurikulum ERT telah dibuat pada tahun 2002 dengan mengalami

Kandungan Standard Kurikulum SRT mengekalkan pengajian

sedikit perubahan dari aspek kandungannya. Selaras dengan

dalam tiga komponen utamanya iaitu Pengurusan Sumber

program

meletakkan

Keluarga dan Tempat Kediaman, Pakaian dan Jahitan, serta

kurikulum kebangsaan sebagai asas untuk melahirkan generasi

Makanan dan Pemakanan, manakala elemen-elemen merentas

masa depan yang seimbang dan menguasai kemahiran abad

kurikulum

ke-21, maka kurikulum SRT juga perlu ditambahbaik dengan

keusahawanan, kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi

elemen-elemen baru yang diperkenalkan bagi membantu mencapai

(TMK), amalan sikap positif dan nilai dinyatakan secara eksplisit

hasrat berkenaan.

di dalam standard pembelajaran yang berkaitan. Melalui mata

transformasi

pendidikan

negara

yang

seperti

kemahiran

berfikir

aras

tinggi

(KBAT),

pelajaran SRT, murid berpeluang meningkatkan perkembangan diri, Pada asasnya, pendidikan dalam bidang ERT memberi tumpuan

serta potensi untuk mencapai kecemerlangan dengan menjalani

dan sokongan terhadap kesejahteraan hidup individu, keluarga, dan

proses p&p berpusatkan murid dan disokong oleh latihan amali.

masyarakat

Kemahiran asas

serta mempunyai peranan dalam alam pekerjaan.

yang dikuasai melalui latihan amali akan

Bidang ini menggalakkan murid supaya berdikari dan menjalani

mengukuhkan

hidup

kalangan

mematuhi arahan di tempat kerja serta komited dengan memberi

masyarakat. Secara tidak langsung, pendidikan ERT dan kini SRT,

perhatian yang sepenuhnya terhadap tugas yang dilakukan. Latihan

juga berhasrat agar dapat melahirkan murid yang mempamerkan

amali terutama dalam bidang penyediaan dan penyajian makanan,

profil Kemahiran Abad ke-21, antaranya, mahir berkomunikasi,

secara tidak langsung akan menyediakan murid dengan kemahiran

yang

efektif

serta

lebih

bermakna

dalam

2

sikap

bertanggungjawab,

boleh

bekerjasama,

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

asas untuk menjadi modal insan yang berpengetahuan apabila menceburi kerjaya yang berkaitan.

4.

Menjaga kebersihan dan kekemasan diri serta tempat kerja;

5.

Mengenal, memilih, mengguna dan menyimpan bahan serta peralatan dengan cara yang betul dan selamat;

6.

Memperoleh dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran berkaitan bidang Sains Rumah Tangga untuk meningkatkan kesejahteraan hidup diri, keluarga dan masyarakat;

7.

Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah yang timbul dengan mengikut cara yang betul untuk membuat keputusan yang berkesan;

8.

Mengaplikasi kemahiran keusahawanan melalui pendekatan Pembelajaran Berasaskan Produk;

9.

Menguruskan aktiviti atau program mengikut prosedur, garis panduan serta arahan langkah kerja yang ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang berkualiti;

MATLAMAT Matlamat MPEI SRT adalah murid mendapat pengetahuan, kemahiran asas dan kemahiran insaniah bagi tujuan meningkatkan kualiti

hidup

kendiri,

keluarga

serta

komuniti,

seterusnya

membolehkan mereka melanjutkan pengajian dalam bidang yang sama ke peringkat tertiari, atau menceburi kerjaya yang dapat memberi sumbangan bermakna ke arah kemajuan negara. OBJEKTIF Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Sains Rumah Tangga berkebolehan untuk: 1.

2.

3.

Berkomunikasi secara berkesan dengan pelbagai kaedah lisan dan bukan lisan;

menggunakan

10. Meningkatkan kesedaran keperluan pembelajaran sepanjang hayat bagi perkembangan kerjaya, dan

Memberi sumbangan secara berkesan dalam kumpulan, boleh memimpin dan bekerjasama untuk melaksanakan pelbagai bidang tugas;

11. Mengamalkan kemahiran insaniah seperti kemahiran berfikir kritis, kreatif dan inovatif serta sikap dan nilai

Mematuhi peraturan keselamatan di bengkel dan tempat kerja

murni, untuk

berjaya sebagai seorang individu profesional dalam kerjaya

serta mengamalkan budaya kerja selamat;

dan juga kehidupan. 3

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH Standard

Kurikulum

Sekolah

Menengah

(KSSM)

dibina

dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif

dan inovatif.

berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap

Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang

dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal

menghayati

dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut

berpengetahuan, berketrampilan, berpemikiran kritis dan kreatif

merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain

serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.

nilai-nilai

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah 4

murni

berteraskan

keagamaan,

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

FOKUS Kandungan Kurikulum SRT digubal berteraskan pengetahuan

Makanan

dan kemahiran dalam tiga bidang utama iaitu Pengurusan

pengetahuan dan kemahiran

Sumber

amalan pemakanan untuk

Keluarga dan Tempat Kediaman, Pakaian dan

dan

Jahitan, serta Makanan dan Pemakanan.

dan

Pemakanan

penyerapan,

membekalkan berkaitan

kesihatan,

mengenal

pasti

murid

bahan sistem

label

dengn

makanan, pencernaan

makanan

dan

merancang menu sihat. Bidang Pengurusan Sumber Keluarga dan Tempat Kediaman memberi

fokus

kepada

pengetahuan

dan

pemahaman

Penerapan elemen merentas kurikulum seperti bahasa,

pelbagai isu dan cabaran dalam mengurus sumber keluarga

keusahawanan, teknologi maklumat dan komunikasi, kreativiti,

serta tempat kediaman.

dan inovasi adalah bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran

Pakaian dan Jahitan memberi peluang kepada murid untuk

dan keterampilan modal insan yang dihasratkan. Murid juga

menginterpritasi pengetahuan serta kemahiran asas tentang

diharap berupaya menangani cabaran semasa dan masa

fabrik dan prinsip pemilihan pakaian dalam

hadapan serta boleh menyesuaikan diri dengan perubahan

menghasilkan

dan

artikel jahitan.

perkembangan

teknologi

semasa,

menyumbang kepada pembangunan negara.

5

seterusnya

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

KEMAHIRAN ABAD KE-21

PROFIL MURID

Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid

Pemikir

Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan inovatif; mampu untuk menangani masalah yang kompleks dan membuat keputusan yang beretika. Mereka berfikir tentang pembelajaran dan diri mereka sebagai pelajar. Mereka menjana soalan dan bersifat terbuka kepada perspektif, nilai dan tradisi individu dan masyarakat lain. Mereka berkeyakinan dan kreatif dalam menangani bidang pembelajaran yang baru

Kerja Sepasukan

Mereka boleh bekerjasama secara berkesan dan harmoni dengan orang lain. Mereka mengalas tanggungjawab bersama serta menghormati dan menghargai sumbangan yang diberikan oleh setiap ahli pasukan. Mereka memperoleh kemahiran interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli pasukan yang lebih baik.

yang mempunyai kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang berteraskan amalan

nilai murni.

Kemahiran

Abad Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1 supaya berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK dan SP dalam kurikulum SRT menyumbang kepada pemerolehan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan murid.

Jadual 1: Profil Murid PROFIL MURID Berdaya Tahan

Mahir Berkomunikasi

PENERANGAN Mereka mampu menghadapi dan mengatasi kesukaran, mengatasi cabaran dengan kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan empati.

Bersifat Ingin Tahu

Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran, idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif secara lisan dan bertulis, menggunakan pelbagai media dan teknologi. 6

PENERANGAN

Mereka membangunkan rasa ingin tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan idea baru. Mereka mempelajari kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat berdikari dalam pembelajaran. Mereka menikmati pengalaman pembelajaran sepanjang hayat secara berterusan.

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

PROFIL MURID

PENERANGAN

Berprinsip

Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan, adil dan menghormati maruah individu, kumpulan dan komuniti. Mereka bertanggungjawab atas tindakan, akibat tindakan serta keputusan mereka.

Bermaklumat

Mereka mendapatkan pengetahuan dan membentuk pemahaman yang luas dan seimbang merentasi pelbagai disiplin pengetahuan. Mereka meneroka pengetahuan dengan cekap dan berkesan dalam konteks isu tempatan dan global. Mereka memahami isu-isu etika / undang-undang berkaitan maklumat yang diperoleh.

PROFIL MURID Penyayang/ Prihatin

Patriotik

7

PENERANGAN Mereka menunjukkan empati, belas kasihan dan rasa hormat terhadap keperluan dan perasaan orang lain. Mereka komited untuk berkhidmat kepada masyarakat dan memastikan kelestarian alam sekitar. Mereka mempamerkan kasih sayang, sokongan dan rasa hormat terhadap negara.

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,

kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan

kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi

dalam pengajaran dan pembelajaran bagi meransang pemikiran

menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan

berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan

berupaya mencipta sesuatu.

KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti Jadual 2.

KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.

Jadual 2 : Tahap pemikiran dalam KBAT Tahap pemikiran

sesuatu idea secara logik

Mengaplikasi

 Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara.

Menganalisis

 Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan.

Menilai

Mencipta

Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai

Penerangan

dan rasional untuk

membuat

pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Kemahiran

berfikir

kreatif

adalah

kemampuan

untuk

menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir

 Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi.

tidak mengikut kelaziman. Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat

 Menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif.

pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.

8

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan berfokus untuk menyelesaikan masalah. KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.

9

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pembelajaran Kolaboratif

Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai

Pembelajaran

oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran (p&p).

mementingkan

Pengajaran dan pembelajaran SRT akan menjadi lebih berkesan

merupakan

kerjasama

dan

pendekatan

mengkehendaki

yang murid

menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Pendekatan ini boleh

dengan menggunakan strategi berikut:

dilaksanakan guru dengan memberi tugasan kepada kumpulankumpulan yang telah dikenalpasti. Murid boleh bertukar pendapat

Pembelajaran Kendiri

atau idea semasa dalam aktiviti PdP seara kumpulan. Semua ahli

Pembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan iaitu: i.

Terarah Kendiri (Self-Directed),

ii.

Kadar Kendiri (Self-Paced),

iii.

Akses Kendiri (Self-Accessed), dan

kumpulan akan menyumbang dengan aktifnya pengetahuan, pendapat, kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama. Pembelajaran Berasaskan Projek

iv. Pentaksiran Kendiri (Self-Assessed)

Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu model aktiviti bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. Pendekatan aktiviti

Strategi ini berfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid.

pembelajaran

Melalui SRT, strategi ini boleh dilaksanakan, contohnya, dengan

mempunyai

jangkamasa

yang

panjang,

menghubungkaitkan pengamalan kehidupan sebenar. Projek

boleh menentukan bentuk produk yang hendak dihasilkan

ditakrifkan sebagai tugasan, pembinaan atau siasatan yang

mengikut kadar kemampuan sendiri, mampu mengakses sendiri, pembelajaran sendiri.

ini

mengintegrasikan pelbagai disiplin ilmu, berpusatkan murid dan

menggunakan peralatan, bahan dan teknologi tertentu, murid

malah dapat mentaksir

kolaboratif

teratur yang menjurus kepada matlamat yang spesifik. Dalam

Strategi ini

SRT, murid beroleh pengetahuan dan kemahiran semasa proses

membolehkan murid menjadi lebih bertanggungjawab terhadap

menyediakan sesuatu projek. Mereka juga boleh meneroka atau

pembelajaran, lebih yakin dan tekun untuk mencapai standard

membuat kajian terhadap projek melalui pelbagai sumber

pembelajaran yang dihasratkan.

maklumat yang relevan. 10

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

Pembelajaran Berasaskan Inkuiri Dalam SRT, pembelajaran berasaskan Inkuiri-Penemuan berlaku

menyiapkan sesuatu projek dengan menggunakan bahan yang

apabila murid mengkaji sesuatu masalah dari pelbagai sudut dan

sukar untuk diperolehi. Maka untuk mengatasi masalah itu, murid

melaksanakan penyelesaian secara satu demi satu dengan

hendaklah berbincang dengan rakan bagi mencari penyelesaian

memecahkan masalah kepada beberapa masalah kecil. Ini

alternatif bagi mengatasi masalah tersebut. Guru berperanan

dialami sewaktu murid melaksanakan sesuatu projek yang

sebagai fasilitator dengan memberi panduan kepada murid dalam

mempunyai beberapa sub projek yang perlu dibuat sebelum

proses penyelesaian sesuatu masalah pada peringkat awal

menghimpunkan semua sub projek menjadi projek yang utama.

sesuatu projek.

Sesuatu masalah akan mudah dikesan dan dibaiki jika berlaku sesuatu kelemahan. Pengalaman ini membantu murid menangani

Pembelajaran Masteri

masalah dan memahami keperluan mencerakin setiap masalah

Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan

yang diterima.

pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. Melalui pendekatan ini murid

Pembelajaran Berasaskan Penyelesaian Masalah Kaedah

penyelesaian

kaedah

pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan

pembelajaran berasaskan masalah sebenar dan murid dapat

tahap penguasaan pembelajaran. Pengetahuan dan kefahaman

menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri.

terhadap sesuatu konsep adalah sangat penting bagi memastikan

Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan berpusatkan

sesuatu aktiviti yang hendak dilaksanakan itu dilaksanakan

murid.

kaedah

dengan betul. Pelbagai sumber maklumat dapat membantu murid

penyelesaian, laksanakan operasi penyelesaian masalah dan

untuk menguasai sesuatu perkara itu terlebih dahulu, contohnya

menilai kaedah penyelesaian masalah yang digunakan. Kaedah

dengan melayari Internet melalui laman web yang terpilih akan

ini akan melibatkan murid untuk membuat keputusan dalam

dapat membantu murid menguasai pengetahuan dan kemahiran

Murid

perlu

masalah

kenal

merupakan

pasti

masalah,

satu

diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar

cari

menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, murid ingin

yang spesifik. 11

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

Konstruktivisme Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah di mana murid dapat membina sendiri pengetahuan

atau konsep baru

secara aktif berdasarkan pengetahuan, kemahiran, nilai dan pengalaman yang telah diperolehi dalam pengajaran dan pembelajaran.

Melalui

pembelajaran

konstruktivisme

murid

menjadi lebih kreatif dan inovatif. Murid boleh mendapatkan data, maklumat dan pengetahuan mengenai sesuatu perkara itu untuk membina pengetahuan atau konsep yang baru. Pembelajaran Penerokaan Pembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajar melalui penerokaan berdasarkan pengalaman yang sedia ada. Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumat untuk mencapai objektif pembelajaran mereka dalam

konteks yang terkawal.

Penggunaan kompter dan akses Internet merupakan alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konsep pembelajaran penerokaan memandangkan ianya dapat mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi membolehkan murid menganalisis dan memproses maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang berbentuk penyelesaian masalah dan kajian masa depan. 12

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang

alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk

diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP)

menghargai alam.

selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen3. Nilai Murni

elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan

modal

insan

yang

dihasratkan

sertadapat

Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata

menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen

pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan

di dalam EMK adalah seperti berikut:

mengamalkannya. 

Penggunaan

bahasa pengantar yang

merangkumi

aspek

kerohanian,

amalan dalam kehidupan harian.

betul perlu

dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. 

murni

kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi

1. Bahasa 

Nilai

4. Sains Dan Teknologi

Semasa p&p bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu

Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi

diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea

dalam kalangan murid.

dan berkomunikasi secara berkesan.Penggunaan

teknologi

dalam

pengajaran

dapat

membantu serta menyumbang kepada pembelajaran

2. Kelestarian Alam Sekitar

yang lebih cekap dan berkesan.

 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam 

jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata

Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP merangkumi empat perkara iaitu:

pelajaran.

13

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

o

Pengetahuan

sains

dan

teknologi(fakta,

prinsip, konsep yang berkaitan dengan sains

suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. 

dan teknologi); o

o

Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk

Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan

memastikan pembangunan modal insan yang mampu

kemahiran manipulatif tertentu);

menghadapi cabaran Abad ke-21. 

Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, keselamatan); dan

o

Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah

Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam p&p.

Penggunaan teknologi dalam aktiviti P&P. 7. Keusahawanan

5. Patriotisme Semangat patriotik dapat dipupuk melalui

semua mata

pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.  Semangat

patriotik

dapat

melahirkan

murid

Penerapan

elemen

membentuk

ciri-ciri

keusahawanan dan

amalan

bertujuan

keusahawanan

sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. 

yang

Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam p&p

mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga

melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti

sebagai rakyat Malaysia.

rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk

6. Kreativiti Dan Inovasi 

memacu idea ke pasaran.

Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta

8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi 

sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan idea yang ada.

Penerapan elemen TMK dalam p&p memastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari.

14

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid menjadi kreatif

malah

menjadikan

p&p

lebih

menarik

dan

menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.

15

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah komponen utama dalam proses pengajaran

2.

dan pembelajaran (p&p) kerana ia berperanan mengukuhkan

pembelajaran, semester atau tahun.

pembelajaran murid, meningkatkan pengajaran guru serta mampu memberi

maklumat

dilaksanakan

atau

yang dicapai

sah

tentang

dalam

apa

satu-satu

yang

telah

proses

p&p.

Pentaksiran dalam mata pelajaran SRT melibatkan pengujian, pengukuran dan penilaian secara holistik.

Pentaksiran mempunyai ciri-ciri berikut: 1.

kepada aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Bagi memenuhi

Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan

keperluan MPEI, terdapat dua jenis pentaksiran yang akan dijalankan sepanjang perlaksanaannya iaitu :

pengamalan nilai murni. Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan p&p. 3.

Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid.

4.

1.

Pentaksiran Berasaskan Standard

2.

Pentaksiran Berasaskan Projek

Pentaksiran Berasaskan Standard

Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum.

Pentaksiran Rujukan Standard bagi mata pelajaran ini merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu

Pentaksiran di sekolah boleh dilaksanakan secara: 1.

Pentaksiran secara

holistik membolehkan murid menggabungkan kefahaman mereka

tentang pencapaian pengetahuan dan kemahiran serta 2.

Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit

dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari

Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses

berdasarkan penyataan standard prestasi yang ditetapkan

p&p.

mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh 16

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

kurikulum. Pentaksiran di sekolah dalam bentuk pentaksiran

Tahap Penguasaan (TP) ialah satu label yang digunakan untuk

formatif dijalankan seiring dengan proses p&p, atau pentaksiran

menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki,

sumatif di akhir proses pembelajaran. Standard Prestasi bagi

digunakan bagi tujuan mengesan serta membuat pelaporan

mata

guru

tentang penguasan individu murid terhadap pencapaian standard

membimbing murid dan seterusnya mendapatkan maklumat

pembelajaran. Proses ini tidak melibatkan pemberian markah

tentang perkembangan individu serta keberkesanan p&p dalam

atau gred kerana tujuan utamanya ialah untuk memastikan murid

pembangunan dan pembentukan modal insan.

kompeten setiap aspek yang ditafsir. Jadual 3 menunjukkan

pelajaran

ini

dibina

sebagai

panduan

untuk

tafsiran TP secara umum bagi SRT yang disediakan berdasarkan Standard Prestasi Standard

Taksonomi Bloom (Revised).

prestasi

merupakan

skala

rujukan

guru

untuk

menentukan pencapaian murid dalam menguasai standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. Standard prestasi dibina berdasarkan rubrik yang menunjukkan tahap penguasaan murid melalui proses p&p. Rubrik dibina bagi mengukur tahap pencapaian berdasarkan domain kognitif, psikomotor dan afektif. Standard prestasi mengandungi enam tahap penguasaan yang disusun secara hieraki dari Tahap Penguasaan sehingga

1

yang

pencapaian

menunjukkan tertinggi

iaitu

pencapaian

terendah

Tahap Penguasaan 6.

Setiap tahap penguasaan ditafsirkan secara generik yang menggambarkan pencapaian murid secara holistik. 17

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

Jadual 3: Pernyataan Umum Tahap Penguasaan SRT Pentaksiran Projek

TP

1 Pengetahuan

2 Pemahaman

3 Aplikasi

4 Analisis

5 Penilaian

6 Penciptaan

TAFSIRAN

Pentaksiran Berasaskan Projek merujuk kepada penilaian

Murid dapat mengingat semula maklumat, fakta, atau konsep, tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas, atau memberi respons terhadap perkara yang asas dalam bidang Sains Rumah Tangga. Murid menunjukkan kefahaman dengan menerangkan atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari tentang idea dan konsep. Murid berupaya menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk menerangkan sesuatu perkara disertai contoh yang sesuai, atau melaksanakan sesuatu dalam situasi berlainan dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid berupaya menganalisis atau mencerakinkan maklumat, konsep dan teori kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian-bahagian berkenaan sebelum membuat kesimpulan, rumusan atau untuk mencadankan cara penyelesaian. Murid berupaya menilai bagi membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta memberi justifikasi.

kepada tugasan, pembinaan atau siasatan spesifik yang

Murid mampu menjana idea, mencipta atau menghasilkan produk, atau kaedah yang kreatif dan inovatif untuk tujuan yang ditetapkan. 18

dilaksanakan secara teratur oleh murid. Di dalam mata pelajaran SRT, murid beroleh pengetahuan dan kemahiran semasa proses menyediakan sesuatu projek. Mereka juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap projek melalui pelbagai sumber maklumat yang relevan. Penilaian Berasaskan Projek bagi mata pelajaran ini boleh dijalankan melalui: 1.

pemerhatian;

2.

amali;

3.

lisan; dan

4.

laporan

Keempat-empat cara penilaian ini digunakan untuk menilai projek atau aktiviti yang dijalankan oleh murid sama ada melalui proses kerja atau hasil kerja murid. Penilaian yang dijalankan

hendaklah

mencakupi

semua

standard

pembelajaran yang telah ditetapkan. Penilaian tersebut tidak seharusnya menekankan konsep lulus atau gagal.

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

Sebaliknya,

penilaian

hendaklah

menekankan

sama

Jadual 4: Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan

ada

Standard Prestasi

seseorang murid telah menguasai aspek yang dinilai atau belum. Penilaian juga seharusnya tidak menekankan perbandingan pencapaian antara seorang murid dengan seorang murid yang lain.

STANDARD KANDUNGAN

Guru boleh menilai tahap penguasaan dan pencapaian murid dari

Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

segi pengetahuan, kemahiran, perlakuan, amalan nilai serta sikap murid melalui pemerhatian aktiviti dan projek yang dijalankan oleh mereka.

ORGANISASI KANDUNGAN MPEI melalui KSSM digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi yang perlu dicapai oleh murid seperti yang diterangkan dalam Jadual 4

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PRESTASI

Suatu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

Suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid (indicator of success)

Guru perlu sentiasa merujuk standard yang berkenaan semasa melaksanakan p&p. Pelaksanaan kandungan DSKP SRT Tingkatan 4 dan 5 diorganisasikan kepada sembilan komponen. Setiap komponen mengandungi standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi yang perlu dirujuk oleh guru untuk merancang

19

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

sebelum melaksana dan mentaksir murid

dalam proses p&p.

Jadual 5 menerangkan tujuan setiap komponen serta standard

Setiap standard kandungan mempunyai beberapa tajuk utama

kandungan utama terkandung di dalamnya. Agihan peruntukan

yang diperincikan pencapaiannya melalui standard pembelajaran.

jumlah jam pelaksanaan p&p bagi setiap komponen dinyatakan

Standard Pembelajaran merupakan objektif khusus di mana

sebagai panduan untuk guru menyediakan Rancangan Pelajaran

kandungannya digubal merangkumi tiga domain pembelajaran

Tahunan (RPT) berdasarkan p&p 3 jam seminggu atau 108 jam

iaitu kognitif, psikomotor serta afektif dan disusun mengikut

untuk jangka masa 36 minggu setahun.

keutamaan aspek yang perlu dikuasai oleh murid. Standard pembelajaran boleh ditaksir tahap penguasaannya

Sembilan Komponen Standard Kurikulum SRT Tingkatan 4 dan 5:

selepas

setiap proses p&p atau pada masa yang dijangka murid telah bersedia untuk dinilai. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 telah menggariskan

kurikulum

menggunakan

jumlah

baharu

jam

dalam

(KSSR tahun

dan

KSSM)

persekolahan.

Sehubungan itu, masa yang diperuntukkan bagi setiap MPEI termasuk SRT ialah 3 jam seminggu.

1.

Kerja Sepasukan

2.

Pengurusan Sumber Keluarga dan Tempat Kediaman

3.

Pakaian dan Jahitan

4.

Makanan dan Pemakanan

5.

Perniagaan dan Keusahawanan

6.

Keselamatan di Tempat Kerja dalam Industri Hospitaliti

7.

Sanitasi dalam Penyediaan dan Penyimpanan Makanan

8.

Peralatan Penyediaan Makanan

9.

Pengurusan dan Penyediaan Makanan

Proses p&p mengikut

bilangan jam membolehkan guru merancang serta melaksanakan p&p dengan lebih berkesan, manakala murid pula berpeluang untuk mengalami proses pembelajaran yang lebih tersusun.

20

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

Jadual 5:

Pernyataan Tujuan Setiap Lima Komponen Tingkatan 4, Standard Kandungan serta Agihan Peruntukan Jumlah Jam P&P bagi 36 Minggu Setahun.

KOMPONEN

1.0 Kerja Sepasukan

2.0 Pengurusan Sumber Keluarga Dan Tempat Kediaman

3.0 Pakaian Dan Jahitan

TUJUAN

STANDARD KANDUNGAN

Menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran insaniah melalui aktiviti kerja sepasukan ke arah peningkatan kendiri.

1.1 Organisasi Kerja

Menyediakan peluang kepada murid untuk mengetahui dan memahami pelbagai isu dan cabaran dalam mengurus sumber keluarga, seterusnya meneroka dan mencadangkan penyelesaian bagi meningkatkan kesejahteraan kendiri dan keluarga dengan lebih berkesan.

2.1 Pengurusan Sumber Keluarga

Membekalkan pengetahuan serta kemahiran asas tentang fabrik, prinsip pemilihan pakaian, menghasilkan pakaian dan membuat pengiraan kos.

3.1 Pemilihan Pakaian

1.2 Semangat Kerja Sepasukan

12 jam (4 minggu)

1.3 Peningkatan Kendiri

2.2 Pengurusan Sumber Kewangan Keluarga 2.3 Pengurusan Konflik dalam Keluarga

18 jam (6 minggu)

2.4 Pengurusan Tempat Kediaman

3.2 Mendraf Pola Rompi/Blaus 3.3 Penyediaan Bahan Jahitan 3.4 Penghasilan Rompi /Blaus

21

Peruntukan Jumlah Jam p&p

42 jam (12 minggu)

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

KOMPONEN

4.0 Makanan Dan Pemakanan

TUJUAN

STANDARD KANDUNGAN

Membekalkan pengetahuan dan kemahiran tentang amalan makanan dan pemakanan untuk kesihatan, Sistem Pencernaan dan Penyerapan, Diet Seimbang, Peruntukan Diet Harian yang Disarankan, Indeks Jisim Badan, label makanan dan merancang menu.

4.1 Keperluan Makanan, Nutrien dan Fungsinya

Peruntukan Jumlah Jam p&p 24 jam (10 minggu)

4.2 Sistem Pencernaan dan Penyerapan 4.3 Diet Seimbang 4.4 Peruntukan Diet Harian yang Disarankan dan Indeks Jisim Badan 4.5 Label Makanan 4.6 Perancangan Menu

5.0 Perniagaan Dan Keusahawanan

Memberi pendedahan kepada murid tentang pengetahuan, pemahaman dan prosedur memulakan perniagaan seterusnya menggunakan daya kreativiti mereka untuk merancang perniagaan.

22

5.1 Pengenalan Kepada Perniagaan dan Keusahawanan 5.2 Prosedur Memulakan Perniagaan 5.3 Perancangan Perniagaan

12 jam (4 minggu)

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

1.0

KERJA SEPASUKAN STANDARD KANDUNGAN

1.1 Organisasi Kerja

STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh:

CATATAN Cadangan Aktiviti:

1.1.1 Menerangkan kaedah serta langkah menyelesaikan sesuatu tugasan / aktiviti / projek yang dianggotai oleh bilangan ahli yang ramai. 1.1.2 Menerangkan fungsi dan kepentingan: (i) Jawatankuasa (ii) Carta Organisasi (iii) Jadual Tugas (iv) Panduan dan Peraturan menjalankan tugas di tempat kerja.

 Sumbangsaran  Perbincangan  Menggunakan Peta Minda/ Peta Pemikiran  Mengagihkan tugasan dalam kumpulan, seperti menyediakan senarai :

1.1.3 Menghuraikan kepentingan: (i) Bekerja mengikut garis masa (ii) Mengikut arahan dengan betul (iii) Menjaga kebersihan dan kekemasan ruang kerja

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

1.1.4 Membina carta organisasi dan senarai tugas ahli di dalam satu kumpulan.

(vii)

J/kuasa Induk J/kuasa Pengelola J/kuasa Pelaksana J/kuasa Kecil/Kerja Carta Organisasi Jadual Penyelenggaraan Bengkel Jadual Tindakan/ Carta Gantt

1.1.5

Membina satu jadual tugas yang mempamerkan garis masa untuk menyelesaikan tugasan / aktiviti / projek.

 Mendapatkan maklumat dan bahan dari pelbagai sumber tentang tugasan (kaedah inkuiri)

1.1.6

Bekerjasama untuk menyelesaikan tugasan/aktiviti//projek.

 Membentangkan hasil perbincangan

23

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Menyenaraikan kepentingan diwujudkan: (i) Jawatankuasa. (ii) Carta Organisasi. (iii) Jadual Tugas. (iv) Panduan dan Peraturan bertugas di tempat kerja.

2

Menerangkan kepentingan: (i) Bekerja dengan menepati garis masa. (ii) Mematuhi arahan tugas yang diberi. (iii) Menjaga kebersihan dan kekemasan ruang kerja.

3

Mengenal pasti dan menentukan tugasan/aktiviti/projek kumpulan.

4

Memaparkan kelebihan dan kekurangan tugasan / aktiviti / projek yang dipilih.

5

Menilai dengan memberi justifikasi kebolehlaksanaan tugasan / aktiviti / projek yang dipilih.

6

Menghasilkan carta organisasi, spesifikasi tugas setiap ahli dan jadual tindakan untuk melaksanakan tugasan/aktiviti/ projek yang ditetapkan.

24

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD KANDUNGAN

1.2 Semangat Kerja Sepasukan

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan Aktiviti:

1.2.1 Menerangkan maksud dan kepentingan semangat kerja sepasukan.

 Sumbangsaran

1.2.2 Menerangkan maksud dan kepentingan berkomunikasi dengan berkesan.

 Menggunakan Peta Minda / Peta Pemikiran

1.2.3 Mengenal pasti kaedah (lisan serta bukan lisan) dan teknik menyampaikan maklumat kepada ahli sepasukan.

 Mengagihkan tugas yang perlu disiapkan dalam kumpulan.

1.2.4 Menggariskan kaedah untuk mengekalkan hubungan baik semasa bekerja sepasukan. 1.2.5 Melaksanakan tugasan/aktiviti/ projek yang ditetapkan oleh kumpulan. 1.2.6 Menganalisis dan menilai masalah yang timbul dalam kerja sepasukan. 1.2.7 Membentangkan laporan tugasan/ aktiviti/projek dan mengendalikan sesi soal jawab.

25

 Perbincangan

 Menyediakan: (i) Kertas cadangan (ii) Surat jemputan mesyuarat (iii) Senarai semak tugas  Menyediakankan laporan tugasan/ aktiviti/ projek yang telah dilaksanakan  Membentangkan hasil pelaksanaan tugasan/ aktiviti/ projek menggunakan persembahan power point

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Menerangkan dengan memberi contoh kepentingan memupuk dan mengamalkan semangat kerja sepasukan.

2

Menerangkan kepentingan dan cara menyampaikan maklumat yang berkesan kepada ahli sepasukan.

3

Mempamerkan semangat kerja sepasukan semasa merancang dan melaksanakan tugasan/ aktiviti/ projek yang diarahkan.

4

Mencatat dan mengkategorikan masalah yang timbul semasa melaksanakan tugasan/ aktiviti/ projek dalam kerja sepasukan.

5

Mencadangkan langkah penyelesaian masalah semasa melaksanakan tugasan/ aktiviti/ projek dalam kerja sepasukan.

6

Menyediakan laporan lengkap tentang tugasan/ aktiviti/ projek yang telah dilaksanakan secara sepasukan.

26

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD KANDUNGAN

1.3 Peningkatan Kendiri

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan Aktiviti:

1.3.1 Mengenal kelebihan dan kelemahan diri dari aspek fizikal, kebolehan, kemahiran, minat, bakat, sikap, dan nilai.

 Sumbangsaran

1.3.2 Menerangkan maksud dan kepentingan peningkatan kendiri. 1.3.3 Menjelaskan kaedah untuk mendapatkan maklum balas dalam proses peningkatan kendiri. 1.3.4 Membandingbezakan tahap pendidikan, kemahiran dan pilihan kerjaya dengan matlamat pendapatan peribadi. 1.3.5 Menganalisis kaitan antara pelbagai kerjaya dengan matlamat pendapatan individu. 1.3.6 Membuat jadual aktiviti yang dapat membantu pembelajaran kendiri. 1.3.7 Mencadangkan pelan dan jadual garis masa untuk mencapai matlamat kerjaya dan peningkatan kendiri dengan mengambilkira keperluan pendidikan, latihan, kos dan kemungkinan hutang yang ditanggung .

27

 Perbincangan  Menggunakan Peta Minda/ Peta Pemikiran  Menggunakan Senarai Semak Menilai Konsep Kendiri  Mendapatkan data atau maklumat dari pelbagai sumber tentang: (i) kaedah membangunkan atau meningkatkan kendiri (ii)

kerjaya yang diminati

 Menyediakan koleksi foto/ gambar / artikel tentang individu bekerjaya di dalam album atau buku skrap

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

1

TAFSIRAN

(i) (ii)

Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan diri. Menyatakan maksud pembangunan kendiri.

2

Menerangkan peranan matlamat dan nilai personal dalam membuat keputusan untuk mencapai matlamat.

3

Menyusun mengikut keutamaan dan menyediakan matlamat jangka pendek dan matlamat jangka panjang.

4

Membandingkan pelbagai cara dan kaedah yang dapat membantu pembelajaran kendiri yang berkesan.

5

Menilai, memilih, merancang dan menyediakan pelan pembelajaran untuk Peningkatan Kendiri.

6

Menghasil dan membentangkan pelan pembelajaran kendiri dalam bentuk persembahan power point.

28

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

2.0 PENGURUSAN SUMBER KELUARGA DAN TEMPAT KEDIAMAN STANDARD KANDUNGAN

2.1 Pengurusan Sumber Keluarga

STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh:

CATATAN Cadangan Aktiviti:

2.1.1 Menerangkan struktur, fungsi dan peranan keluarga dalam budaya rakyat Malaysia.Main peranan.Berlakon spontan/ dialog skrip.

2.1.2

Menjelaskan maksud sumber keluarga.Menggunakan Peta Pemikiran.

2.1.3

Menyenaraikan kategori, jenis dan contoh sumber keluarga.Bercerita berpandukan Foto keluarga sendiri.

2.1.4

Menerangkan maksud pengurusan sumber serta kepentingan menguruskan sumber keluarga dengan betul.Menceritakan pengalaman peranannya dalam keluarga

2.1.5

Menghuraikan faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber yang berkesan.Menyediakan carta organisasi keluarga menggunakan sImbol,

2.1.6

Menganalisis isu terkini dan cabaran yang dihadapi oleh keluarga dalam menguruskan sumber keluarga.Menyediakan folio keluarga.Mendapatkan data atau maklumat dari pelbagai sumber tentang isuisu berkaitan keluargaMelaksanakan p&p berasaskan penyelesaian masalah

2.1.7

Mengusulkan kaedah untuk mengatasi isu dan masalah yang dihadapi keluarga untuk mengurus sumber keluarga dengan lebih baik dan berkesan.

29

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Memberi maksud: (i) Keluarga (ii) Sumber keluarga (iii) Pengurusan sumber keluarga

2

Menerangkan kepentingan pengurusan sumber keluarga dengan betul dan bijak.

3

Meneroka dan mencatat maklumat tentang isu-isu dan cabaran terkini yang dihadapi oleh keluarga berdasarkan tajuk kajian yang disediakan.

4

Menganalisis isu atau masalah yang dibangkitkan.

5

Menilai, merumus dan membuat cadangan terhadap isu atau masalah yang dibangkitkan.

6

Menyedia dan membentangkan hasil kajian menggunakan alatan teknologi maklumat dan komunikasi dengan mengamalkan sikap bekerjasama dan bertoleransi.

30

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD KANDUNGAN

2.2 Pengurusan Sumber Kewangan Keluarga

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan Aktiviti:

2.2.1

 Sumbangsaran

Menyenaraikan punca utama sumber pendapatan dan sumber alternatif bagi keluarga.

2.2.2 Menerangkan faktor yang menyumbang ke arah jumlah pendapatan dan perbelanjaan keluarga. 2.2.3 Menganalisis kesan jumlah pendapatan kepada gaya hidup, pilihan dan keputusan berbelanja. 2.2.4 Menerangkan maksud dan tujuan menyediakan bajet. 2.2.5 Menggariskan langkah-langkah menyediakan bajet. 2.2.6 Menerangkan matlamat kewangan jangka pendek (kurang 6 bulan), jangka sederhana (6 bulan - 1 tahun) dan jangka panjang (lebih dari 1 tahun). 2.2.7 Menjelaskan perbezaan antara keperluan dan kehendak. 2.2.8 Menganalisis keperluan dan kehendak diri sendiri dalam menentukan keutamaan.

31

 Membincangkan faktor yang mempengaruhi bajet keluarga.  Menggunakan Peta Minda / Peta Pemikiran  Mengagihkan tugasan berkumpulan.  Mendapatkan data atau maklumat dari pelbagai sumber.  Melaksanakan p&p berasaskan penyelesaian masalah.  Menemuduga ibu/bapa/ penjaga tentang pendapatan dan perbelanjaan keluarga, masalah yang dihadapi, sbnya

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.9

Menetapkan matlamat berdasarkan kehendak dan keperluan.

2.2.10 Menilai kesan penetapan matlamat dalam kejayaan pengurusan kewangan keluarga. 2.2.11 Membuat satu pelan kewangan keluarga secara sistematik dan bertanggungjawab dengan mengambil kira pelbagai alternatif serta kesan yang akan dihadapi. 2.2.12 Menghuraikan kepentingan elemen simpanan dan pelaburan dalam pelan kewangan yang disediakan.

32

CATATAN

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Menerangkan maksud tujuan dan langkah menyediakan bajet berdasarkan matlamat keluarga.

2

Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber kewangan keluarga yang berkesan.

3

Menyediakankan satu matlamat jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang kewangan keluarga beserta justifikasinya.

4

Menganalisis isu, masalah dan cabaran keluarga dalam menguruskan kewangan.

5

Menilai keberkesanan dan membuat rumusan tentang pengurusan sumber kewangan keluarga.

6

Mencadangkan garis panduan pengubahsuaian pelan kewangan mengikut kemampuan dan matlamat keluarga.

33

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD KANDUNGAN 2.3 Pengurusan Konflik Dalam

Keluarga

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan Aktiviti:

2.3.1 Menerangkan maksud konflik serta contoh konflik yang berlaku dalam kalangan ahli keluarga.

 Melaksanakan p&p berasaskan penyelesaian masalah  Membincangkan bahan:

2.3.2 Menghuraikan punca berlakunya konflik dalam kalangan ahli keluarga.artikel, rencana, berita laporan akbar, dllTayangan klip video tentang tajuk yang berkaitan

2.3.3 Menganalisis kesan konflik kepada remaja. 2.3.4

Menilai dan mencadangkan kaedah yang berkesan untuk remaja mengatasi konflik yang dihadapi.

2.3.5 Mencadangkan cara untuk membantu meningkatkan hubungan baik dalam kalangan ahli keluarga. 2.3.6

Mempamerkan kemahiran menjalinkan hubungan yang baik dengan ahli keluarga dan orang bukan ahli keluarga.

34

 Mendapatkan data atau maklumat dari pelbagai sumber (kaedah inkuiri)  Menjalankan kajian/ soal selidik tentang konflik dihadapi oleh remaja  Membentangkan hasil perbincangan/kajian

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Menerangkan maksud konflik serta contoh konflik yang berlaku dalam kalangan ahli keluarga.

2

Menginterpretasi punca yang menyebabkan berlakunya konflik dalam kalangan ahli keluarga.

3

Mengkaji pelbagai isu dan masalah yang dihadapi oleh remaja.

4

Menganalisis dan mengkategorikan punca konflik remaja.

5

Menilai, membuat rumusan dan mencadangkan cara-cara remaja mengatasi konflik yang dihadapinya.

6

Mengarang atau menghasilkan bahan seni yang menggambarkan hasrat jiwa seorang remaja yang positif.

35

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD KANDUNGAN

2.4 Pengurusan Tempat Kediaman

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan Aktiviti:

2.4.1 Mengenal pelbagai jenis tempat kediaman.

 Sumbangsaran

2.4.2 Menerangkan faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis dan kawasan tempat kediaman.

 Perbincangan

2.4.3 Menerangkan jenis ruang dan fungsinya dalam tempat kediaman. 2.4.4 Mengenal pasti faktor yang mempengaruh keselesaan setiap ruang kediaman. 2.4.5 Menyenaraikan alatan berteknologi yang diguna dalam tempat kediaman. 2.4.6 Menghuraikan pengaruh teknologi terhadap pengurusan tempat kediaman. 2.4.7 Merancang kedudukan alatan berteknologi mengikut jenis ruang dalam tempat kediaman dengan memberi justifikasinya.

36

 Menggunakan Peta Minda/ Peta Pemikiran  Menghasilkan buku skrap (sekurang-kurangnya 3 alat jimat masa yang terkini)  Melaksanakan pdp berasaskan penyelesaian masalah  Menggunakan alatan teknologi maklumat dan komunikasi semasa membuat pembentangan

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Menerangkan faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis serta kawasan tempat kediaman.

2

Menjelaskan faktor yang mempengaruhi keselesaan setiap ruang dalam tempat kediaman.

3

Melakar pelan lantai ruang-ruang dalam tempat kediaman yang diidamkan.

4

Menganalisis pengaruh teknologi dalam pengurusan tempat kediaman.

5

Menentukan keutamaan pembelian alatan berteknologi dengan kedudukan kewangan keluarga.

6

Menghasilkan lakaran susunan kedudukan alatan berteknologi mengikut jenis ruang dalam tempat kediaman dengan mengambil kira elemen keselesaan tempat kediaman.

37

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

3.0

PAKAIAN DAN JAHITAN STANDARD KANDUNGAN

3.1 Pemilihan Pakaian

STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh:

CATATAN Cadangan Aktiviti:

3.1.1 Mengenal jenis gentian serta sumbernya.

 Sumbangsaran  Perbincangan

3.1.2 Menamakan contoh fabrik gentian asli dan fabrik gentian buatan. 3.1.3 Menerangkan ciri-ciri fabrik gentian asli dan fabrik gentian buatan. 3.1.4 Menjalankan uji kaji fabrik mengikut prosedur Ujian Pembakaran Fabrik. 3.1.5 Merekodkan hasil ujian pembakaran fabrik berdasarkan kriteria pada borang yang disediakan. 3.1.6 Menganalisis hasil ujian pembakaran fabrik. 3.1.7 Membentangkan hasil ujian pembakaran fabrik. 3.1.8 Menghuraikan kesesuaian fabrik untuk membuat pakaian mengikut fungsi.

38

 Menggunakan Peta Minda / Peta Pemikiran  Mencari dan mengumpulkan maklumat tentang pakaian mengikut budaya dalam dan luar negara melalui berbagai sumber maklumat.  Mengumpulkan contoh-contoh fabrik gentian asli dan gentian buatan.  Menyediakan Buku Skrap  Menjalankan amali dalam kumpulan kecil  Membuat pembentangan secara individu atau berkumpulan

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.9

Menerangkan peranan dan faktor yang mempengaruhi pemilihan pakaian.

3.1.10 Menerangkan prinsip asas pemilihan pakaian mengikut bentuk badan individu. 3.1.11 Mengenal elemen untuk mereka bentuk stail pakaian. 3.1.12 Melakar dan melabelkan stail pakaian mengikut jenis bentuk badan untuk majlis rasmi. 3.1.13 Menghuraikan justifikasi stail pakaian yang siap direkabentuk.

39

CATATAN 

Melakar stail pakaian mengikut bentuk badan menggunakan croquisContoh variasi lakaran mengikut tema.Mengadakan pertandingan/ pameran variasi lakaran pakaian mengikut tema.

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Menyenaraikan: (i) ciri-ciri fabrik gentian asli dan fabrik gentian buatan. (ii) peranan pakaian.

2

Menerangkan faktor dan prinsip pemilihan pakaian dengan merujuk pada bentuk badan yang berbeza

3

Membuat uji kaji, merekodkan menganalisis dan membentangkan hasil ujian pembakaran fabrik mengikut prosedur

4

5

Membuat kesimpulan dari dapatan uji kaji yang dijalankan.

Melakar, melabelkan stail dan menjustifikasi prinsip asas pemilihan pakaian mengikut bentuk badan.

Mereka bentuk variasi stail pakaian mengikut tema atau budaya.

6

40

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD KANDUNGAN 3.2 Mendraf Pola

Rompi / Blaus

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan Aktiviti:

3.2.1

Melakar dan melabel rompi/blaus mengikut ciri stail yang dipilih.

3.2.2

Menamakan alatan yang digunakan untuk mengambil ukuran badan dan mendraf pola.

 Mencari maklumat dan mengumpul gambar berbagai jenis rompi (vest) dan blaus.

3.2.3

Menyenaraikan bahagian badan yang perlu diukur dengan betul.

3.2.4

Mengukur dan mencatat ukuran badan berdasarkan borang ukuran badan

3.2.5

Membuat pengiraan ukuran badan untuk penyediaan pola asas.

3.2.6

Menamakan bahagian-bahagian pola pakaian yang umum dan pola rompi/blaus.

3.2.7

Menyatakan maksud tanda-tanda pola dengan betul

3.2.8

Mengguna alatan dan bahan mendraf pola dengan betul.

3.2.9

Mendraf pola rompi/blaus yang dipilih mengikut teknik yang betul.

3.2.10 Melukis tanda pola dengan betul.

41

 Membuat lakaran berbagai stail blaus yang diminati.  Tunjuk cara mengambil ukuran badan  Tunjuk cara mendraf pola

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

1

2

3

TAFSIRAN . Menerangkan maksud tanda tanda pola dengan betul.

Menerangkan lakaran rompi/blaus mengikut ciri stail yang dipilih.

Mengambil dan mencatat ukuran badan dengan teknik yang betul.

4

Membuat pengiraan pembahagian ukuran badan sendiri dengan tepat dalam borang yang disediakan.

5

Mendraf pola blaus mengikut ukuran badan sendiri menggunakan alatan dan teknik yang betul.

6

Menghasilkan pola blaus yang lengkap dan dilukis tanda pola dengan betul.

42

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD KANDUNGAN

3.3 Persediaan Bahan Jahitan

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan Aktiviti:

3.3.1

Menyenaraikan jenis fabrik yang sesuai untuk membuat rompi/blaus.

 Sumbangsaran

3.3.2

Mengenal pasti ira, sebelah luar dan sebelah dalam fabrik, corak dan kecacatan pada fabrik.

 Menggunakan Peta Minda / Peta Pemikiran

3.3.3

Menerangkan peraturan susun atur pola yang betul di atas fabrik.

3.3.4

Menyusun atur pola di atas fabrik dengan teknik yang betul

3.3.5

Menyemat pola dengan teknik yang betul.

3.3.6

Menggunting fabrik dengan teknik yang betul.

3.3.7

Memindahkan tanda pola ke fabrik dengan teknik yang betul dan kemas.

43

 Perbincangan

 Memutar roda soalan dan mencari jawapan/maklumat  Mengagihkan tugasan dalam kumpulan, seperti menyediakan :  Mendapatkan maklumat dan bahan dari pelbagai sumber tentang tugasan

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Memilih jenis fabrik yang sesuai untuk membuat blaus dan menerangkan sebab pemilihan.

2

Menerangkan peraturan menyediakan fabrik serta cara yang betul menyusun atur pola di atas fabrik.

3

4

5

6

Menyediakan fabrik, menyusun atur pola dan menyemat pola dengan teknik yang betul.

Menggunting fabrik dengan teknik yang betul.

Memindahkan tanda pola ke fabrik dengan teknik yang betul dan kemas.

Menghasilkan potongan fabrik mengikut pola dan memindahkan tanda pola dengan mengamalkan sikap bekerjama, menjaga keselamatan dan kebersihan semasa menyiapkan projek jahitan di bengkel.

44

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD KANDUNGAN

3.4 Menghasilkan Rompi / Blaus

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan Aktiviti:

3.4.1 Menyenaraikan proses jahitan yang digunakan untuk membuat rompi/blaus dengan betul:

 Sumbangsaran

(i) (ii) (iii) (iv) (v)

Kelim Garis leher Penghilangan gelembung Penyudah tepi Kancing

 Perbincangan  Menggunakan Peta Minda / Peta Pemikiran  Latihan menggunakan mesin jahit bagi murid yang belum mahir

3.4.2 Menggunakan mesin jahit dengan teknik yang betul dan selamat.

 Mengisi borang penilaian hasil projek secara kendiri dan memberi justifikasi.

3.4.3. Menekan rompi/blaus dengan cara yang betul dan kemas.

 Menggunakan Senarai Semak Pentaksiran

3.4.4 Menghias rompi/blaus dengan hiasan yang sesuai dan menepati kegunaan rompi/blaus

 Pameran atau pertandingan blaus dengan meletak harga jualan

3.4.5 Membuat pentaksiran kendiri pada rompi/blaus yang dihasilkan. 3.4.6 Mengira anggaran kos menghasilkan sehelai rompi/blaus dan menetapkan harga jualan. 3.4.7 Menulis refleksi yang berkaitan pengalaman menghasilkan projek jahitan.

45

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Menyatakan proses jahitan yang digunakan untuk membuat rompi/blaus.

2

Menerangkan kesesuaian proses jahitan yang dipilih untuk menyiapkan pakaian.

3

Menggunakan mesin jahit dengan cara yang betul serta selamat dan menyimpan semula alatan dengan tersusun selepas digunakan .

4

Membuat pentaksiran kendiri pada rompi/blaus yang dihasilkan berdasarkan senarai kriteria yang disediakan.

5

Mengira anggaran kos menghasilkan sehelai rompi/blaus dan menetapkan harga jualan.

6

Menghias rompi/blaus dengan hiasan yang sesuai dan menepati kegunaannya. Menghasilkan blaus yang menepati kriteria penilaian pada tahap memuaskan, baik atau cemerlang.

46

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

4.0 MAKANAN DAN PEMAKANAN STANDARD KANDUNGAN

4.1 Keperluan Makanan, Nutrien dan Fungsinya

STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh:

Cadangan Aktiviti:

4.1.1

Mendefinisikan Makanan, Pemakanan, nutrien dan pelawas.

 Sumbangsaran

4.1.2

Menerangkan kepentingan pengambilan makanan, air dan pelawas kepada manusia.

 Menggunakan Peta Minda / Peta Pemikiran

4.1.3 Mengklasifikasikan nutrien serta fungsi setiap nutrien. .

CATATAN

4.1.4 Menamakan sumber makanan bagi setiap nutrien. 4.1.5 Menghuraikan kesan kekurangan dan berlebihan setiap nutrien terhadap tubuh badan (seperti obesiti, kanser, penyakit jantung, kencing manis, strok, skurvi thrombosis, , ketosis, anemia, dan rabun malam).

 Perbincangan

 Meneroka kepelbagaian kandungan makanan dan kumpulan makanan melalui internet  Mencari maklumat dari pelbagai sumber tentang penyakit berkaitan dengan makan dan pemakanan  Memutar roda soalan dan mencari jawapan/maklumat  Menguji kehadiran kanji, protein dan lemak dalam contoh makanan  Membentangkan hasil perbincangan/kajian menggunakan alatan TMK

47

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.6

Menjalankan uji kaji nutrien dalam bahan makanan dengan mengikut prosedur.

4.1.7

Merekodkan hasil uji kaji pada borang yang disediakan.

4.1.8

Menganalisis dan membuat rumusan hasil uji kaji.

4.1.9

Membentangkan hasil ujian uji kaji kehadiran nutrien dalam makanan.

.

48

CATATAN

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

1

TAFSIRAN

i. ii.

Menyatakan maksud Makanan, Pemakanan, Nutrien dan Pelawas. Menamakan contoh sumber makanan bagi setiap jenis nutrien.

2

Menerangkan: i. Fungsi dan peranan makanan ii. Fungsi air dan pelawas kepada tubuh. iii. Fungsi setiap nutrien.

3

Menghuraikan kesan kekurangan dan berlebihan setiap nutrien terhadap tubuh.

4

Menjalankan uji kaji mengesan kehadiran nutrien dalam makanan sumber protein, karbohidrat dan lemak.

5

Menganalisis, merumus dan membentangkan hasil dapatan terhadap kehadiran nutrient dalam makanan.

6

Menghasilkan brosur bertemakan amalan pemakanan yang sihat untuk mengelakkan berbagai masalah kesihatan dan penyakit.

49

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD KANDUNGAN

4.2 Sistem Pencernaan dan Penyerapan Makanan

.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan Aktiviti:

4.2.1 Mendefinasikan pencernaan, penyerapan dan enzim.

 Sumbangsaran

4.2.2 Menerangkan peranan enzim dalam sistem pencernaan.

 Menggunakan Peta Minda / Peta Pemikiran

4.2.3 Melakar dan menamakan organ-organ utama yang terlibat dalam proses pencernaan dan penyerapan.4.2.4 Menghurai proses tindakbalas enzim dalam sistem pencernaan.

 Perbincangan

Mengagihkan tugasan dalam kumpulan mengikut tajuk-tajuk kecil

 Mendapatkan maklumat dan bahan dari pelbagai sumber tentang tugasan  Melabel organ pencernaan

4.2.5 Menghurai proses penyerapan hasil akhir Pencernaan.

 Menjalankan uji kaji aktviti enzim dalam pelbagai bahan makanan

4.2.6 Mencadangkan cara yang lebih berkesan untuk menggalakkan proses pencernaan bahan makanan dan penyerapan nutrien di dalam tubuh.

 Membentangkan hasil perbincangan

50

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Menyatakan maksud pencernaan, penyerapan dan enzim.

2

Menerangkan peranan pelbagai jenis enzim dalam sistem pencernaan.

3

Melakar dan melabelkan organ pencernaan dan penyerapan dengan betul.

4

Membuat ujikaji mudah tentang tindak balas enzim pada bahan makanan.

5

Membentangkan hasil ujikaji dan membuat rumusan tentang proses pecernaan dan penyerapan.

6

Mencadangkan cara-cara yang betul untuk menggalakkan proses pecernaan dan penyerapan nutrien berlaku dengan lebih berkesan.

51

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

4.3 Diet Seimbang

Murid boleh:

Cadangan akitiviti:

.

1.3.1 Menjelaskan maksud diet dan diet seimbang.

 Menggunakan Peta Minda / Peta Pemikiran

1.3.2 Menerangkan faktor yang mempengaruhi pengambilan diet individu.

 Membincangkan maksud, contoh dan kepentingan mengambil bahan makanan yang berkhasiat

1.3.3 Menerangkan Konsep Piramid Makanan dan kegunaannya. 1.3.4 Menghuraikan kepentingan pengambilan diet yang seimbang berpandukan Piramid Makanan. 1.3.5 Menyediakan maklumat pengambilan makanan harian kendiri. 1.3.6 Menilai dan merumus trend pengambilan makanan harian kendiri. 1.3.7 Mencadangkan menu yang sesuai untuk berbagai kumpulan individu berdasarkan diet seimbang.

 Meneroka kepelbagaian kandungan makanan dan kumpulan makanan melalui internet  Meneliti garis panduan Kementerian Kesihatan dan daripada sumber lain untuk diet yang sihat  Mendapatkan risalah dari pusat kesihatan  Bincang Panduan Pemilihan Amalan Pemakanan (Piramid Makanan)  Mengagihkan tugasan dalam kumpulan  Mencatat maklumat pengambilan makanan harian kendiri dalam borang yang disediakan  Membentangkan hasil perbincangan dan mengendalikan sesi soal jawab

52

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Memberi maksud Diet dan Diet Seimbang.

2

Menerangkan kepentingan mengambil diet yang seimbang

3

Menunjukkan sebab atau faktor yang menghalang individu dari mengambil makanan yang berkhasiat atau diet yang seimbang.

4

Mencatat dan menganalisis pengambilan makanan harian kendiri untuk tempoh yang ditentukan.

5

Membandingkan dapatan dari catatan dengan saranan pengambilan diet yang dicadangkan dalam Piramid Makanan

6

Membuat rumusan dan cadangan amalan pemakanan yang lebih menjamin kesihatan untuk diri sendiri.

53

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD KANDUNGAN

4.4 Peruntukan Diet Harian yang Disarankan dan Indeks Jisim Badan

.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan akitiviti:

4.4.1 Menerangkan maksud dan kegunaan Peruntukan Diet Harian yang disarankan.SumbangsaranPerbincangan

4..4.2 Membanding bezakan keperluan kalori mengikut kumpulan umur, jantina dan golongan tertentu merujuk kepada Jadual Komposisi Makanan.Menggunakan Peta Minda / Peta PemikiranMendapatkan maklumat dan bahan dari pelbagai sumberMencari maklumat tentang Recommended Dietary Allowances – (RDA)

4.4.3 Mengira nilai tenaga dalam makanan. 4.4.6 Menerangkan maksud dan kegunaan Indeks Jisim Badan. 4.4.5

Mengukur berat badan unggul menggunakan carta BMI.Mencari maklumat tentang Body Mass Index (BMI)

4.4.6

Mengira tahap Indeks Jisim Badan individu dengan betul menggunakan formula BMI.Mengambil berat badan individuMelengkapkan borang BMI individu

4.4.7

Mentafsir berat badan individu berdasarkan maklumat yang disediakan.Membuat jadual perbandingan individu

4.4.8

Mencadang cara untuk mengatasi masalah berat badan yang berlebihan.Membincang dan membentangkan cara untuk mengatasi masalah berat badan yang berlebihan

54

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Memberi definisi: i. Peruntukan Diet Harian yang disarankan. ii. Nilai tenaga dalam makanan. iii. Indeks Jisim Badan.

2

Menerangkan kegunaan: i. Jadual Peruntukan Diet Harian yang disarankan. ii. Kandungan nilai tenaga dalam makanan. iii. Indeks Jisim Badan.

3

Mengira: i. Nilai tenaga dalam makanan dengan menggunakan Jadual Komposisi Makanan. ii. Mengira Indeks Jisim Badan menggunakan formula BMI.

4

Menganalisis maklumat BMI diri sendiri dan rakan.

5

Menilai dan merumus berat badan kendiri dan rakan.

6

Mencadangkan langkah dan tindakan untuk mencapai berat badan yang unggul.

55

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD KANDUNGAN 4.5 LABEL MAKANAN

.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan akitiviti:

4.5.1 Menyenaraikan maklumat yang terdapat pada label makanan.

 Sumbangsaran

4.5.2 Menerangkan kepentingan label makanan.

 Menggunakan Peta Minda / Peta Pemikiran

4.5.3 Menganalisis maklumat yang terdapat dalam beberapa label produk makanan. 4.5.4 Menilai kesan label makanan terhadap pengguna. 4.5.5 Menghasilkan label makanan yang kreatif berdasarkan produk makanan yang akan dipasarkan.

 Perbincangan

 Menjalankan kaji selidik tentang tajuk  Mengagihkan tugasan dalam kumpulan  Mendapatkan maklumat dan bahan dari pelbagai sumber tentang tugasan  Mencari maklumat dari pelbagai pembungkusan makanan  Mengadakan pertandingan hasil paling kreatif  Membentangkan hasil perbincangan

56

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Melengkapkan maklumat yang terdapat pada label makanan dalam borang senarai semak yang disediakan.

2

Menerangkan kegunaan dan kepentingan label makanan keoada pengguna.

3

Mentafsir maklumat yang terdapat pada label makanan

4

Membandingbezakan maklumat pada dua label produk makanan yang sama jenis tetapi berlainan jenama.

5

Memilih dan memberi justifikasi pilihan produk berdasarkan maklumat pada label makanan.

6

Mereka bentuk label makanan menggunakan kemudahan aplikasi komputer (TMK).

57

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD KANDUNGAN 4.6 PERANCANGAN MENU

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan akitiviti:

4.6.1 Menerangkan maksud menu dan tujuan merancang menu.

 Sumbangsaran

4.6.2 Membincangkan faktor yang mempengaruhi perancangan menu.

 Menggunakan Peta Minda / Peta Pemikiran

4.6.3 Merancang menu sajian harian yang seimbang untuk keluarga:  Sarapan  Minum Pagi/Petang  Sajian Makan Tengah hari/Malam  Sajian Kumpulan Tertentu

 Mendapatkan maklumat dan bahan dari pelbagai sumber tentang tugasan

4.6.4 Menyediakan perancangan kerja untuk hidangan keluarga . 4.6.5 Megira kos menyediakan hidangan keluarga. 4.6.6 Membuat perbandingan antara kos makanan yang disediakan sendiri dengan makanan siap masak yang dibeli.

58

 Perbincangan

 Mengagihkan tugasan dalam kumpulan untuk menyediakan pelbagai menu  Membuat kad menu  Mempamerkan hasil tangan.  Membentangkan hasil perbincangan

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

1

TAFSIRAN

Menjelaskan maksud dan kepentingan merancang menu.

2

Menerangkan faktor yang mempengaruhi perancangan menu.

3

Menyediakan menu sajianyang seimbang harian untuk keluarga:

4

Megira kos menyediakan hidangan Keluarga.

5

Membuat perbandingan antara kos makanan yang disediakan sendiri dengan makanan yang dibeli.

6

Menyediakan senarai hidangan yang sesuai untuk setiap ahli keluarga beserta jumlah kalori bagi setiap hidangan.

59

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

5.0 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN STANDARD KANDUNGAN

5.1 Mengenal Perniagaan dan Keusahawanan

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan aktiviti:

5.1.1 Menyatakan maksud peniaga, perniagaan, usahawan dan keusahawanan.

 Sumbangsaran

5.1.2 Membandingkan ciri-ciri serta kelebihan menjadi seorang peniaga dan Usahawan.

 Menggunakan Peta Minda / Peta Pemikiran

5.1.3 Mengkaji ciri-ciri usahawan abad 21 yang berjaya.

 Memutar roda soalan dan mencari jawapan/maklumat

5.1.4 Menilai kekuatan dan kelemahan diri untuk menjadi seorang usahawan.

 Mengagihkan tugasan dalam kumpulan, seperti menyediakan :

5.1.5 Menghuraikankan peranan usahawan:

 Mendapatkan maklumat dan bahan dari pelbagai sumber tentang tugasan

(i) (ii) (iii) (iv) (v)

Mewujudkan peluang perniagaan dan pekerjaan. Memenuhi kehendak dan keperluan komuniti. Menyumbang kepada pembangunan ekonomi. Meningkatkan taraf Hidup. Mengkaji dan menguji penemuan dan ciptaan baharu.

60

 Perbincangan

 Mengumpul dan membentangkan maklumat contoh usahawan yang berjaya  Melengkapkan borang inventori diri untuk mengenal pasti kecenderungan dan potensi diri. Pelajar dapat merumuskan kekuatan dan potensi diri masing-masing.

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

5.1.6 Menyenaraikan agensi-agensi yang membantu pembangunan usahawan. 5.1.7 Menerangkan peranannya agensi- agensi dalam membantu kejayaan pembangunan usahawan . (i) Latihan dan pengurusan (ii) Pembiayaan (iii) Infrastruktur dan ruang niaga (iv) Pemasaran (v) Penyelidikan dan pembangunan.

 Artikel atau lembaran bidang perniagaan. ( untuk membantu membuat keputusan tentang jenis perniagaan yang ingin diceburi.)  Membentangkan hasil perbincangan  Menggunakan TMK semasa membuat pembentangan.

61

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Menyatakan maksud peniaga, perniagaan, usahawan dan keusahawanan.

2

Membandingbezakan antara peniaga dengan usahawan

3

Menghuraikankan kepentingan peranan usahawan terhadap pembangunan ekonomi sesebuah negara.

4

Menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi kualiti perniagaan atau perkhidmatan yang diusahakan oleh seorang peniaga atau usahawan.

5

Menilai dan membuat keputusan tentang.kerjaya sebagai seorang peniaga atau usahawan.

6

Menghasilkan penulisan biodata mengenai seorang usahawan tempatan yang berjaya dalam bidang yang diterokainya

62

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD KANDUNGAN

5.2 Memulakan Perniagaan

.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan akitiviti:

5.2.1 Menerangkan pelbagai bentuk dan ciri-ciri organisasi perniagaan dari segi milikan, sumber modal dan liabiliti:  Perniagaan Milikan Tunggal  Perkongsian  Syarikat Berhad, dan  Koperasi.

 Sumbangsaran

5.2.2 Menerangkan cara memulakan perniagaan:  Memulakan perniagaan baharu  Ambil alih perniagaan  Francais 5.2.3 Menyenaraikan prosedur memulakan perniagaan. 5.2.4 Mengisi borang pendaftaran perniagaan. 5.2.5 Menerangkan prosedur pendaftaran perniagaan atas talian. 5.2.6 Menganalisis dan menilai isu yang perlu dipertimbangkan semasa memulakan perniagaan

63

 Perbincangan  Menggunakan Peta Minda / Peta Pemikiran 

Mengagihkan tugasan dalam kumpulan,

 Mendapatkan maklumat dan bahan dari pelbagai sumber tentang tugasan  Membentangkan hasil perbincangan

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Menyenaraikan pelbagai bentuk Perniagaan

2

Menerangkan pelbagai bentuk dan ciri-ciri organisasi perniagaan dari segi milikan, sumber modal dan liabiliti:

3

Mengisi borang pendaftaran perniagaan.

4

Menganalisis isu yang perlu dipertimbangkan semasa memulakan perniagaan

5

Menilai isu yang perlu dipertimbangkan semasa memulakan perniagaan

6

Mengkaji dan mengisi boring pendaftaran perniagaan atas talian..

64

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD KANDUNGAN

5.3 Perancangan Perniagaan

STANDARD PEMBELAJARAN 5.3.1 Menyatakan maksud dan tujuan menyediakan Rancangan Perniagaan. 5.3.2

Menulis Ringkasan Eksekutif Rancangan Perniagaan.

5.3.3

Menerangkan latar belakang pemilik dan organisasi perniagaan.

5.3.4

Melakarkan carta organisasi perniagaan.

5.3.5

Menganalisis keperluan dan kepentingan unsur-unsur pemasaran: (i) (ii) (iii) (iv)

.

Produk Harga Saluran pemasaran Promosi

5.3.6

Merancang dan menetapkan: (i) Objektif Rancangan Perniagaan yang sesuai. (ii) Produk atau perkhidmatan yang akan dikeluarkan. (iii) Strategi pemasaran untuk produk atau perkhidmatan yang akan dikeluarkan. (iv) Perbelanjaan yang wujud dalam organisasi (cth: gaji bulanan, elaun, sewa, caruman KWSP, dan lain-lain)

5.3.7

Menyediakan Rancangan Perniagaan berasaskan produk atau perkhidmatan.

65

CATATAN Cadangan akitiviti:  Sumbangsaran  Perbincangan  Menggunakan Peta Minda / Peta Pemikiran 

Mengagihkan tugasan dalam kumpulan,

 Mendapatkan maklumat dan bahan dari pelbagai sumber tentang tugasan  Membentangkan hasil perbincangan  Menginterpritasi format Rancangan Perniagaan.

KSSM SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 2017

STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Menyatakan maksud Rancangan Perniagaan dan tujuan menyediakannya.

2

Melakarkan carta organisasi perniagaan.

3

Menulis Ringkasan Eksekutif serta latar belakang pemilik dan organisasi perniagaan.

4

Menganalisis keperluan dan kepentingan unsur-unsur pemasaran: (i) Produk (ii) Harga (iii) Saluran pemasaran (iv) Promosi

5

Menilai dan membuat keputusan tentang unsur-unsur yang diperlukan dalam penyediaan Rancangan Perniagaan.

6

Menghasilkan Dokumen Rancangan Perniagaan berasaskan produk atau perkhidmatan yang dipilih dengan betul dan kemas.

66

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN ELEKTI IKHTISAS (MPEI)

SAINS RUMAH TANGGA

Panel Penggubal 1.

Pn. Raudah binti Hj. Majid

Bahagian Pembangunan Kurikulum KPM, Putrajaya

2.

Pn. Tang Yek Ngo

Bahagian Pembangunan Kurikulum KPM, Putrajaya

3.

En. Syahrom Azham bin Azlan Tan

Bahagian Pembangunan Kurikulum KPM, Putrajaya

4.

Pn. Siti Paridah binti Jailani

Bahagian Pendidikan Guru KPM, Putrajaya

5. Dr. Suriani binti Mohamed

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Pendidikan Sultan Idris

6.

Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal, Fakulti Pengajian Pendidikan, UPM

Dr. Anis binti Zakaria

7. Pn. Jamilah binti Hashim

Pejabat Pendidikan Melaka Tengah, Melaka

8. Pn. Bakiah binti Mohd Tahir

Bak’s Creation and Services, Senawang, N. Sembilan

9. Pn. Rahimah binti Abu Bakar

SMK Tmn Kluang Barat, Kluang, Johor

10. Pn. Siti Rosidah binti Abd. Rahim

SMK Jalan Paya Besar Lunas, Kedah

11. Pn. Norliza binti Junoh

SMK Sultan Abdul Aziz Shah, Kajang, Selangor

12. Pn. Zaleha binti Jani

SMK Dato’ Mohd. Yunos Sulaiman, Pontian, Johor

13. Pn. Suhaila binti Aliman

SMT ERT Setapak, Setapak, Selangor

14. Pn. Zainap binti Jani

SMK Jalan Kebun, Batu 7, Jalan Kebun, Seksyen 32, Shah Alam

15. Pn.Nasihah binti Bani

SMK Jalan Kebun Batu 7, Jalan Kebun, Seksyen 32, Shah Alam

16. Pn. Norzi Azra binti Mat

SMK Setapak Indah, Jalan 2/6, Taman Setapak Indah, WP K.Lumpur

17. Pn. Arizah binti Atan 12

SMK Padang Temu, KM.5, Padang Temu, Melaka

18. Pn. Elyayuzaida binti Harun

SMK Bandar Baru Seri Petaling, Jalan Radin, WP K.Lumpur

19. Cik Siti Masreha binti Bohari

SMK Bukit Baru, Jalan Istana, Bukit Baru, Melaka

20. Cik Nor Aqilah binti Ahmad

SMK Muhibbah, Simpang Jalong, Sg. Siput, Perak

Turut Menyumbang 1.

Cik Zanariah binti Ahmad

Bahagian Pendidikan Tenik dan Vokasional KPM, Putrajaya

2.

Pn. Nor Idzlina binti Idris

Bahagian Pendidikan Tenik dan Vokasional KPM, Putrajaya

3.

Pn. Rosminah binti Mohd Nor

Lembaga Peperiksaan KPM, Kuala Lumpur

4.

Dr. Rosini binti Abu

Fakulti Pengajian Pendidikan UPM

5.

Dr. Rahimah binti Jamaluddin

Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal, Fakulti Pengajian Pendidikan, UPM

6.

Pn. Dalilah binti Mohd Rubi

Fakulti Pend. Teknikal dan Vokasional, Universiti Pend. Sultan Idris, Tg. Malim

7.

Pn. Nor’aini binti Ahmad

Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan UiTM, Shah Alam

8.

Pn. Faudziah binti Md. Din

Bah. Pembangunan Kurikulum, Jabatan Pengajian Politeknik,

9.

Pn. Razeya Jan binti Mohd Shamsudin

Institut Perguruan Guru, Kampus Pendidikan Teknik

10. Pn. Rosmawati binti

Institut Perguruan Guru, Kampus Pendidikan Teknik

11. Pn. Fuziah binti Ishak

Institut Perguruan Guru, Kampus Tun Hussien Onn, Batu Pahat

12. Pn. Masfarizan binti Maslan

Jabatan Pendidikan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

13. Pn. Rosiah binti Nawi

Jabatan Pendidikan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

14. Pn. Norlaila binti Harun

Jabatan Pendidikan Negeri Perlis

15. Pn. Rahimah binti K.AFakir Mohd

Jabatan Pendidikan Melaka

16. Pn. Anis Hj. binti Mansor

Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan

17. Pn. Suriati Kamsiah binti Zainuddin

Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Kota Kinabalu, Sabah

18. En. Awang Adi bin Tuah

Jabatan Pendidikan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan

19. Pn. Hamidah binti Hassan

Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan

20. Pn. Saniha binti Mat Din

SMV Kangar, Perlis

21. Pn Fatimah binti Abd. Razak

SMK Khir Johari, Tanjong Malim, Perak

22. Pn. Haslina binti Hassan

SMK Jln 18/2 Tmn Sri Serdang, Seri Kembangan, Selangor

23. Pn. Rashidah binti Ibrahim

SMK SeriSerdang, Seri Kembangan, Selangor

24. Pn. Azahriah binti Rabu

SMK Jln. Reko, Kajang, Selangor

25. Pn. Suzitar binti Hassan

SMK Saujana Utama, Sg. Buloh, Selangor

26. Pn. Rafidah binti Aziz

SMK Seri Pagi, Tmn Seri Pagi, Seremban, N. Sembilan

27. Pn. Zalinah binti Osman

SMK Bkt Kepayang Garden Homes, Seremban 2, N. Sembilan

28. Pn. Fadzilah Tunnor binti Hassan

SMK Ade Putra, Masjid Tanah, Melaka

29. Pn. Wan Zaleha binti Wan Zahari

SMK Dato’ Seth, Yong Peng, Johor

30. Pn. Suria Diana binti Shahroni

SMT Muar, Muar, Johor

31. Pn. Sharifah binti Mohd Salleh

SMK Pengkalan Baru, Muar, Johor

32. Pn. Suzana binti Mohd. Sidek

SMK Tmn Universiti, Jln Pendidikan, Johor Bahru, Johor

33. Pn. Alina Masri binti Yusoff

SMK Tmn. Seri Kluang, Kluang Johor

34. Pn. Siti Radziah binti Mohd. Said

SMK Convent, Kluang Johor

35. Pn. Haslinda binti Jali

SMK Tengku Kudin, Raub, Pahang

36. Pn. Rosmawati binti Abdullah

SMK Kuala Besut, Kuala Besut Terengganu

37. Pn. Norleena binti Ajil

SMK Ajil, Hulu Terengganu, Terengganu

38. Pn. T. Nor Hasnida binti t. Hashim

SMK KualaTerengganu, Terengganu

39. Pn. Siti Zabidah binti Idris

SMK Meranti, Pasir Mas Kelantan

40. Pn. Rosemawati binti Ibrahim

SMK Pengkalan Chepa 2, Kelantan

Data Loading...