BABINA, Jan Pauline 11 STEM 1 - PDF Flipbook

BABINA, Jan Pauline 11 STEM 1

97 Views
63 Downloads
PDF 1,390,904 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


BOL. 1 ISYU 1 • OKTUBRE 2021 • 11 - STEM 01

ANG PAHAYAG Ang Rebelasyon ng Diyos sa Panahon ng Pagsubok

Natutulog ba ang Diyos?

ISINULAT NI JAN PAULINE B. BABINA Sa lahat ng mga pangyayaring nasasaksihan at nararamdaman sa kasulukuyang panahon, sa lahat ng mga namamatay at naghihilahil sa ospital, sa lahat ng mga naghihirap at hindi alam kung saan makakukuha ng pangkain. Ang lahat ng ito'y bunga ng isang matinding pandemya na hindi inaasahang kahaharapin ng ating bansang Pilipinas. Napakaraming tao ang nagdudusa ngayon sa buong mundo at hindi natin malalaman ang mga susunod pang mangyayari. Hindi natin malalaman kung kailan ito matatapos. Hindi natin malalaman ang kahihinatnan ng buhay. Ang mikrobiyong kinatatakutan ay nasa paligid lamang at kahit kailan ay handang magpahirap sa buhay ng kahit sino, kahit saan, walang pinipili at walang kinatatakutan. Ang mga ito ay humantong sa pag-iisip ng maraming pilipino; natutulog ba ang Diyos? Isang uri ng rebelasyon ng Diyos ay ang rebelasyon sa pamamagitan ng pangyayari (revelation through events). Ako ay naniniwalang ang pandemyang ito ay isang rebelasyon ng Panginoon kung saan ipinakikita Niya ang Kaniyang presensya at pagmamahal sa tao sa pamamagitan ng isang pagsubok na babago sa pag-iisip, magpapabago ng tingin sa buhay, at magpapasisi sa sangkatauhan sa kanilang kasalanan.

Sa Isyu na Ito: Natutulog ba ang Diyos? PAHINA 01 Ang Talata sa Banal na Kasulatan Sa Araw na Ito PAHINA 02 Sa Paanong Paraan Nararamdaman ang Presensya ng Panginoon Ngayong Pandemya o sa Panahon ng Krisis? PAHINA 02 Ang Talata sa Banal na Kasulatan na Tumulong sa Akin Upang Madama ang Presensya ng Panginoon Sa Aking Buhay PAHINA 02

The Revelation, Gaston Bussiere

ANG PAHAYAG

PAHINA 01

S A PA A NON G PA R A AN N AR A R A MDA MA N A N G PR ESEN SY A N G PA N GI N OON N GA Y ON G PA N DEM YA O SA PA N AH ON N G K R I SI S?

Sa panahon ng paghihirap, madalas nating kwestyunin ang Panginoon; bakit hindi Niya tayo tinutulungan at bakit Niya tayo inilagay sa ganitong sitwasyon sa simula pa lamang? Ang buhay ay kailanma'y hindi matatawag na buhay kung puro saya o puro lungkot lang. Ito ay isang balanse ng mabuti at masama. Sa katunayan, lahat ng nangyayari sa atin, maging positibo o negatibo, ay gawa ng Panginoon at ang lahat ng ito ay nakaplano kung kaya't wala tayong dapat ipag-alala. Kung inilagay Niya tayo sa sitwasyong ito, tiyak na tutulungan Niya tayo palabas. Inilagay Niya tayo dito dahil alam Niyang makakayanan natin ito. Ang Kaniyang kabutihan ay nararamdaman parin sa paraan ng community pantry, isang pagbabayanihan at kilos ng pagmamahalan. Nariyan ang mga frontliners na Kaniyang pinagalaw. At higit sa lahat, nararamdaman natin Siya sa bawat paglanghap natin ng hangin. Ang ating mga minamahal na namayapa ay lubos Niyang mahal kung kaya't ayaw na Niya itong mahirapan. Sila ay walang dudang masaya na sa piling ng ating Panginoon, wala nang dapat ipag-alala pa.

Ang Talata sa Banal na Kasulatan Sa Araw na Ito

"Aking inilalagay ang liwanag, at nililikha ko ang kadiliman; ako'y gumagawa ng kapayapaan, at lumilikha ako ng kasamaan; ako ang Panginoon, na gumagawa ng lahat na bagay na ito." ISAIAS 45:7

The Advent and Triumph of Christ and the Discourse of Revelation, Hand Memling

A N G TA L A TA SA B AN A L NA K AS ULA T AN N A T UMUL ON G S A A K IN UPA N G M AD AM A AN G P RE SEN SY A NG PAN G I NO ON S A A K I NG B UH AY Isang mahalagang kaalaman na sumakoro sa akin upang maintindihan ang mga nangyayari ay ang katotohanang ang Panginoon ang gumagawa ng lahat. Dahil dito, nakatulong sa akin ang talatang ito mula sa kasulatan ni Isaias 45:7, "Aking inilalagay ang liwanag, at nililikha ko ang kadiliman; ako'y gumagawa ng kapayapaan, at lumilikha ako ng kasamaan; ako ang Panginoon, na gumagawa ng lahat na bagay na ito." Tumulong ito sa akin na mapagtantong ang pandemya ay ayon sa Kaniyang kagustuhan kung kaya't kasama natin Siya sa pagtahak palabas ng landas na ito. Kung mapapansin sa talata, ang bawat negatibo ay may kaakibat na positibo. Nangangahulugan lamang ito na sa bawat paghihirap na nararanasan natin ay may balik na kabutihan. Ang pandemiyang ito ay isang paraan ng rebelasyon ng Panginoon. Ito ang naging daan upang magnilay muli at bumalik sa Kaniya ang sangkatauhan. Wala na tayong ibang makakapitan pa kundi Siya lang. Nais Niyang makita ang pagtutulungan ng Kaniyang mga anak. Nais Niyang makita ang pagmamahal sa kapatiran. Kung titignan natin ang positibong bahagi, ang pandemiyang ito ang nagmulat sa atin na magdasal muli dahil may Diyos. Marami tayong nadiskubre sa ating sarili, mga talentong hindi natin nagagawa dati. Nagkalapit ang bawat pamilya. Ang tao ay ginawa Niyang malakas at inihalintulad sa Kaniyang anyo, kung kaya't tayo ay tunay na TInawag Ngayon upang tumindIG sa oras ng mga krisis at sakunang tulad ng pandemyang ito. Walang susuko. Laban!

ANG PAHAYAG

PAHINA 02

Data Loading...