62_055_ใบความรู้นักเรียน - PDF Flipbook

เรื่อง มารยาทไทย

110 Views
96 Downloads
PDF 1,341,853 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


เอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชา หน้าที่พลเมือง(ส๑๖๑๐๑)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

มารยาทไทย

นางสาวสุมาลิณี รักดำ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๑๑๖๐๕๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

มารยาทไทย ความหมาย “มารยาท” Manners “มารยาท” หมายถึง กิริยา วาจา ที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงประพฤติปฏิบัตใิ น สังคม โดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะ มารยาทไทยครอบคลุมถึงกิริยาวาจาต่าง ๆ เช่น การแสดงความเคารพ การส่ง และการรับสิ่งของ การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การแสดงกิริยาอาการ การ รับประทานอาหาร การให้และรับบริการ การทักทาย การสนทนา การใช้คำ พูด การฟัง การใช้เครื่องมือสื่อสาร รวมทั้ง การประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่าง ๆ

การแสดงความเคารพ Deference

การไหว้ Salute

การกราบ Prostration การที่จะแสดงความเคารพในลักษณะใดนั้น ต้องพิจารณาผู้ที่จะรับ ความเคารพด้วยว่า อยู่ในฐานะเช่นใด หรือในโอกาสใด แล้วจึงแสดง ความเคารพให้ถูกต้องและเหมาะสม

การไหว้ Salute

การไหว้พระ

การไหว้ผู้มีพระคุณ หรือผู้อาวุโส

การไหว้บุคคลทั่วๆไป

การไหว้พระ การไหว้พระ คือ การไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมทั้งปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการไหว้พระในท่ายืน ในกรณีที่ ไม่สามารถกราบแบบ เบญจางคประดิษฐ์ได้๑)ยืนตัวตรง ส้นเท้าชิด ปลายเท้า ห่างกันเพียงเล็กน้อย แขนทั้งสอง ข้างแนบลำตัว

๒)ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว

ปลายนิ้วแนบส่วนบนของหน้าผาก

ชือ่ ภาพ : การไหว้พระ ทีม่ า : มารยาทไทย มารยาทในสังคม. 2562. สานักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

การไหว้ผู้มีพระคุณ และผู้อาวุโส การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโส คือ การไหว้ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ครู อาจารย์ หรือผู้ที่มีอาวุโสกว่า๑)ยืนตัวตรง ส้นเท้าชิด ปลายเท้า ห่างกันเพียงเล็กน้อย แขนทั้งสอง ข้างแนบลำตัว

๒)ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูก

ปลายนิ้วแนบระหว่างคิ้วชือ่ ภาพ : การไหว้ผมู้ ีพระคุณ และผูอ้ าวุโส ทีม่ า : มารยาทไทย มารยาทในสังคม. 2562. สานักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

การไหว้บุคคลทั่วๆไป การไหว้บุคคลทั่วไป คือการไหว้ผู้มีอาวุโสสูงกว่าเล็กน้อย หรือ การไหว้ผู้ที่เสมอกัน เช่น เพื่อน๑)ยืนตัวตรง ส้นเท้าชิด ปลาย เท้าห่างกันเพียงเล็กน้อย แขนทั้ง สองข้างแนบลำตัว๒)ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรด

ปลายคาง ปลายนิ้วแนบปลายจมูกชือ่ ภาพ : การไหว้บคุ คลทั่วๆไป ทีม่ า : มารยาทไทย มารยาทในสังคม. 2562. สานักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

การกราบ Prostration การกราบ คือ การแสดงความเคารพอย่างสูง มี 2 แบบ

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

การกราบผู้ใหญ่

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ เป็นการกราบพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยใช้อวัยวะทั้ง ๕ คือ หน้าผาก ซึ่งเป็นตัวแทนของส่วนบน ของ ร่างกาย มือและข้อศอกทั้ง ๒ เป็นตัวแทนส่วนกลางของร่างกาย เข่าทั้ง ๒ ซึ่งเป็น ตัวแทนส่วนล่างของร่างกายจรดพื้น การกราบมี ๓ จังหวะ

อัญชลี

หมายถึง การประนมมือ, การไหว้ ภาษาบาลี “อญฺชลิ” (อ่านว่า อัน-ชะ-ลิ)

วันทนา

หมายถึง ไหว้, แสดงอาการเคารพ ภาษาบาลี “วนฺทนา” (อ่านว่า วัน-ทะ-นา)

อภิวาท

หมายถึง การกราบไหว้ ภาษาบาลี “อภิวาทน” (อ่านว่า อะ-พิ-วา-ทะ-นะ)

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

ชือ่ ภาพ : การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ทีม่ า : https://nuttawutlnwza007.wordpress.com/2015/11/10/

การกราบผู้ใหญ่ การกราบผู้ใหญ่ เป็นการกราบผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากกว่า ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ครู อาจารย์ และผู้ที่เราเคารพ

๑ ๒

ทอดมื อ ทั ้ ง สองข้ า งลง พร้อมกันให้แขนทั้งสองคร่อม เข่ า ที ่ อ ยู ่ ด ้ า นล่ า งเพี ย งเข่ า เดี ย ว มื อ ประนมตั ้ ง กั บ พื้ น ไม่ แ บมื อ ค้ อ มตั ว ลงให้ หน้าผากแตะส่วนบนของมือ ที่ประนม ในขณะกราบไม่กระดก นิ้วมือขึ้นรับหน้าผาก กราบ เพี ย งครั ้ ง เดี ย ว จากนั ้ น ให้ เปลี ่ ย นอิ ร ิ ย าบถโดยการนั่ ง สำรวมประสานมือ

ชือ่ ภาพ : การกราบผูใ้ หญ่ ทีม่ า : มารยาทไทย มารยาทในสังคม. 2562. สานักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

สแกนเพื่อดูวิดีโอเพิ่มเติม

Data Loading...