หลักสูตรภาษาไทย ป4 - PDF Flipbook

หลักสูตรภาษาไทย ป4

97 Views
80 Downloads
PDF 13,317,449 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


หลกั สูตรสถานศึกษา
รงเรียนวดั หมลำนก ขวก

ตามหลกั สูตร กนกลางสถานศึกษาขันพืนฐาน พทุ ธศักราช
(ฉบบั ปรบั ปรุงพุทธศกั ราช )

กลมุ สาระการเรียนรูภาษา ทย
รายวิชาภาษา ทย

ระดบั ชันประถมศึกษาปที
สำนักงานเขตมนี บรุ ี กรุงเทพมหานครคำนำ

หลักสตร รง รยนวัด หมลำนก ขวก พทธศักราช 2563 ตามหลักสตร กนกลางการศกษาขัน
พนฐาน พทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรง พ.ศ. 2560) ดจัดทำขนตาม นวทางทกำหนด ว นหลักสตร
กนกลางการศกษาขันพนฐาน พทธศักราช 2551 (ฉบับปรบั ปรง พ.ศ. 2560) ละ ปน ปตามมาตรา 27
วรรคสอง หงพระราชบญั ญัตกิ ารศกษา หงชาติ พ.ศ. 2542 ละท ก ข พมิ ติม (ฉบบั ท 2) พ.ศ. 2545
ซงกำหนด หสถานศกษามหนาทจัดทำสาระของหลักสตรสถานศกษาตามหลักการ จดหมายของหลักสตร
กนกลางการศกษาขันพนฐานกำหนด พอตอบสนองตอความตองการ นสวนท กยวกับสภาพปญหา นชมชน
ละสังคม ภมิปญญาทองถิน คณลักษณะทพงประสงค พอ ห ยาวชน ปนสมาชิกทดของครอบครัว ชมชน
สังคม ละประ ทศชาติ

สาระการ รยนรภาษา ทย นหลกั สตร รง รยนวัด หมลำนก ขวก พทธศกั ราช 2563 ตามหลักสตร
กนกลางการศกษาขันพนฐาน พทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรง พ.ศ. 2560) ฉบับน ประกอบดวย
ความสำคัญ คณภาพผ รยน ครงสราง วลา รยน สาระมาตรฐานการ รยนร ตัวชวัดรายป คำอธิบายรายวชิ า
การจัดหนวยการ รยนร นวทางการจัดการ รยนร การวัด ละประ มินผลการ รยนร สอการ รยน หลง
รยนร ซงทาง รง รยน ดกำหนด ว นสาระการ รยนรภาษา ทย นหลักสตรวัด หมลำนก ขวก พทธศักราช
2563 ตามหลกั สตร กนกลางการศกษาขนั พนฐาน พทธศักราช 2551 (ฉบบั ปรับปรง พ.ศ. 2560) ฉบับน
พอ หผท กยวของ ด ขา จ ละสามารถนำ ป ช ดอยางถกตอง ละบรรลผลตามทตองการ

สาระการ รยนรภาษา ทย นหลกั สตร รง รยนวัด หมลำนก ขวก พทธศักราช 2563 ตามหลักสตร
กนกลางการศกษาขันพนฐาน พทธศกั ราช 2551 (ฉบบั ปรบั ปรง พ.ศ. 2560) ฉบับน สำ รจลลวง ปดวยด
กดวยความรวมมอจากคณะกรรมการสถานศกษาขันพ นฐานของ รง รยน ผ ปกครองนัก รยน
คณะคร ละผทมสวน กยวของทกภาคสวนทมสวนรวมดำ นินการ ทาง รง รยนจงขอขอบพระคณทานมา
ณ อกาสนสารบญั

หนา
คำนำ…………………………………………………………………………………………………………………………………ข
สารบญั .............................................................................................................................................ค
สาระการเรยี นรูภาษา ทย

ความนำ……………………………………………………………………………………………………………….1
คุณภาพผเู รยี น……………………………………………………………………………………………………...2
ครงสรางเวลาเรียน……………………………………………………………………………………….........6
สาระมาตรฐานการเรียนรู ละตวั ชีวดั ชันป

ชันประถมศกษาปท …………………………………………………………………………….….8
นวการจดั การเรยี นรู………………………………………………………………………………..…………2
การวดั ละประเมนิ ผลการเรยี นรู…………………………………………………..…………….………..2
สือการเรียนรู หลงเรยี นรู……………………………………………………………………..……..………2
ภาคผนวก……………………………………………………………………………………………………………...…………29
ก. คำอธบิ ายศพั ท……………………………………………………………………………………….…………
ข. ภาคผนวก..............................................................…………………………………….…….......3

สวนที
ความนำ

ทำ มตองเรยี นภาษา ทย

ภาษา ทย ปน อกลักษณของชาติ ปนสมบตั ิทางวฒั นธรรมอนั กอ ห กดิ ความ ปน อกภาพ ละ สรมิ สรางบคลกิ ภาพ
ของคน นชาติ หมความ ปน ทย ปน ครองมอ นการตดิ ตอสอสาร พอสรางความ ขา จ ละความสัมพันธทดตอกนั ทำ ห
สามารถประกอบกจิ ธระ การงาน ละดำรงชวติ รวมกัน นสงั คมประชาธิป ตย ดอยางสันตสิ ข ละ ปน ครองมอ นการ
สวงหาความร ประสบการณจาก หลงขอมลสารสน ทศตาง พอพฒั นาความร พัฒนากระบวนการคิดวิ คราะห วจิ ารณ
ละสรางสรรค หทนั ตอการ ปลยน ปลงทางสงั คม ละความกาวหนาทางวทิ ยาศาสตร ทค น ลย ตลอดจนนำ ป ช นการ
พฒั นาอาชพ หมความมันคงทาง ศรษฐกิจนอกจากนยัง ปนสอ สดงภมิปญญาของบรรพบรษดานวัฒนธรรม ประ พณ
ละสนทรยภาพ ปนสมบตั ิลำคาควร กการ รยนร อนรักษ ละสบสาน หคงอยคชาติ ทยตลอด ป

เรียนรอู ะ ร นภาษา ทย

ภาษา ทย ปนทกั ษะทตองฝกฝนจน กิดความชำนาญ นการ ชภาษา พอการสอสาร การ รยนรอยางมประสิทธิภาพ
ละ พอนำ ป ช นชวติ จรงิ

การอาน การอานออก สยงคำ ประ ยค การอานบทรอย กว คำประพันธชนดิ ตาง การอาน น จ พอ
สรางความ ขา จ ละการคดิ วิ คราะห สัง คราะหความรจากสงิ ทอาน พอนำ ปปรบั ช นชวิตประจำวัน

การเขยี น การ ขยนสะกดตามอักขรวิธ การ ขยนสอสาร ดย ชถอยคำ ละรป บบตาง ของการ ขยน ซง
รวมถงการ ขยน รยงความ ยอความ รายงานชนดิ ตาง การ ขยนตามจินตนาการ วิ คราะหวจิ ารณ ละ ขยน ชงิ สรางสรรค

การฟง การดู ละการพูด การฟง ละดอยางมวิจารณญาณ การพด สดงความคิด หน ความรสก พดลำดับ
รองราวตาง อยาง ปน หต ปนผล การพด น อกาสตาง ทัง ปนทางการ ละ ม ปนทางการ ละการพด พอ นมนาว


หลักการ ชภาษา ทย ธรรมชาติ ละกฎ กณฑของภาษา ทย การ ชภาษา หถกตอง หมาะสมกับ อกาส ละ
บคคล การ ตงบทประพนั ธประ ภทตาง ละอทิ ธพิ ลของภาษาตางประ ทศ นภาษา ทย

วรรณคดี ละวรรณกรรม วิ คราะหวรรณคด ละวรรณกรรม พอศกษาขอมล นวความคิด คณคาของงาน
ประพันธ ละความ พลดิ พลิน การ รยนร ละทำความ ขา จบท ห บทรอง ลนของ ดก พลงพนบานท ปนภมปิ ญญาทม
คณคาของ ทย ซง ดถายทอดความรสกนกคดิ คานิยม ขนบธรรม นยมประ พณ รองราวของสังคม นอดต ละความ
งดงามของภาษา พอ ห กิดความซาบซง ละภมิ จ นบรรพบรษท ดสังสมสบทอดมาจนถงปจจบนั

คุณภาพผูเรยี น

จบชนั ประถมศกษาปท 3
อานออก สยงคำ คำคลองจอง ขอความ รองสัน ละบทรอยกรองงาย ดถกตองคลอง คลว ขา จ

ความหมายของคำ ละขอความทอาน ตังคำถาม ชิง หตผล ลำดับ หตการณ คาดคะ น หตการณ สรปความรขอคิดจาก
รองทอาน ปฏบิ ตั ิตามคำสงั คำอธบิ ายจาก รองทอาน ด ขา จความหมายของขอมลจาก ผนภาพ ผนท ละ ผนภมิ
อานหนังสออยางสมำ สมอ ละมมารยาท นการอาน

มทกั ษะ นการคดั ลายมอตวั บรรจง ตมบรรทัด ขยนบรรยาย บันทกประจำวัน ขยนจดหมายลาคร ขยน
รอง กยวกบั ประสบการณ ขยน รองตามจินตนาการ ละมมารยาท นการ ขยน

ลารายละ อยด ละบอกสาระสำคญั ตงั คำถาม ตอบคำถาม รวมทงั พด สดงความคิดความรสก กยวกับ
รองทฟง ละด พดสอสาร ลาประสบการณ ละพด นะนำ หรอพด ชิญชวน หผอนปฏิบัติตาม ละมมารยาท นการฟง ด
ละพด

สะกดคำ ละ ขา จความหมายของคำ ความ ตกตางของคำ ละพยางค หนาทของคำ นประ ยค มทกั ษะ
การ ชพจนานกรม นการคนหาความหมายของคำ ตงประ ยคงาย ตงคำคลองจอง ตงคำขวัญ ละ ลอก ชภาษา ทย
มาตรฐาน ละภาษาถิน ด หมาะสมกบั กาล ทศะ

ขา จ ละสามารถสรปขอคิดท ดจากการอานวรรณคด ละวรรณกรรม พอนำ ป ช นชวิตประจำวัน สดง
ความคดิ หนจากวรรณคดทอาน รจัก พลงพนบาน พลงกลอม ดก ซง ปนวัฒนธรรมของทองถนิ รองบทรอง ลนสำหรับ ดก
นทองถิน ทองจำบทอาขยาน ละบทรอยกรองทมคณคาตามความสน จ ด

จบชันประถมศกษาปท 6
อานออก สยงบทรอย กว ละบทรอยกรอง ปนทำนอง สนาะ ดถกตอง อธิบายความหมาย ดยตรง ละ

ความหมาย ดยนัยของคำ ประ ยค ขอความ สำนวน วหาร จาก รองทอาน ขา จคำ นะนำ คำอธิบาย นคมอตาง
ยก ยะขอคดิ หน ละขอ ทจจรงิ รวมทังจับ จความสำคัญของ รองทอาน ละนำความรความคดิ จาก รองทอาน ปตัดสิน จ
กปญหา นการดำ นนิ ชวิต ด มมารยาท ละมนสิ ยั รักการอาน ละ หนคณคาสิงทอาน

มทักษะ นการคัดลายมอตัวบรรจง ตมบรรทัด ละครงบรรทัด ขยนสะกดคำ ตงประ ยค ละ ขยน
ขอความ ตลอดจน ขยนสอสาร ดย ชถอยคำชัด จน หมาะสม ช ผนภาพ ครง รอง ละ ผนภาพความคิด พอพัฒนา
งาน ขยน ขยน รยงความ ยอความ จดหมายสวนตัว กรอก บบรายการตาง ขยน สดงความรสก ละความคิด หน
ขยน รองตามจินตนาการอยางสรางสรรค ละมมารยาท นการ ขยน

พด สดงความร ความคิด กยวกับ รองทฟง ละด ลา รองยอหรอสรปจาก รองทฟง ละด ตังคำถาม
ตอบคำถามจาก รองทฟง ละด รวมทังประ มนิ ความนา ชอถอจากการฟง ละด ฆษณาอยางม หตผล พดตามลำดบั ขนั ตอน
รองตาง อยางชัด จน พดรายงานหรอประ ดนคนควาจากการฟง การด การสนทนา ละพด นมนาว ดอยางม หตผล
รวมทงั มมารยาท นการด ละพด

สะกดคำ ละ ขา จความหมายของคำ สำนวน คำพงั พย ละสภาษิต ร ละ ขา จ ชนิด ละหนาทของคำ
นประ ยค ชนิดของประ ยค ละคำภาษาตางประ ทศ นภาษา ทย ชคำราชาศัพท ละคำสภาพ ดอยาง หมาะสม ตง
ประ ยค ตงบทรอยกรองประ ภทกลอนส กลอนสภาพ ละ
กาพยยาน 11

ขา จ ละ หนคณคาวรรณคด ละวรรณกรรมทอาน ลานทิ านพนบาน รอง พลงพนบานของทองถิน
นำขอคิด หนจาก รองทอาน ปประยกต ช นชวิตจรงิ ละทองจำบทอาขยานตามทกำหนด ด

จบชันมธั ยมศกษาปท 3

อานออก สยงบทรอย กว ละบทรอยกรอง ปนทำนอง สนาะ ดถกตอง ขา จความหมาย ดยตรง ละ
ความหมาย ดยนัย จับ จความสำคัญ ละรายละ อยดของสิงทอาน สดงความคิด หน ละขอ ต ยง กยวกับ รองทอาน
ละ ขยนกรอบ นวคิด ผงั ความคิด ยอความ ขยนรายงานจากสิงทอาน ด วิ คราะห วิจารณ อยางม หตผล ลำดับความ
อยางมขนั ตอน ละความ ปน ป ดของ รองทอาน รวมทังประ มินความถกตองของขอมลท ชสนับสนนจาก รองทอาน

ขยนสอสารดวยลายมอทอานงายชัด จน ชถอยคำ ดถกตอง หมาะสมตามระดบั ภาษา ขยนคำขวัญ คำคม
คำอวยพร น อกาสตาง ฆษณา คติพจน สนทรพจน ชวประวัติ อัตชวประวัติ ละประสบการณตาง ขยนยอความ
จดหมายกจิ ธระ บบกรอกสมคั รงาน ขยนวิ คราะห วจิ ารณ ละ สดงความรความคดิ หรอ ต ยงอยางม หตผล ตลอดจน
ขยนรายงานการศกษาคนควา ละ ขยน ครงงาน

พด สดงความคิด หน วิ คราะห วิจารณ ประ มนิ สงิ ท ดจากการฟง ละด นำขอคิด ปประยกต ช น
ชวติ ประจำวัน พดรายงาน รองหรอประ ดนท ดจากการศกษาคนควาอยาง ปนระบบมศิลปะ นการพด พด น อกาสตาง ด
ตรงตามวตั ถประสงค ละพด นมนาวอยางม หตผลนา ชอถอ รวมทังมมารยาท นการฟง ด ละพด

ขา จ ละ ชคำราชาศัพท คำบาลสันสกฤต คำภาษาตางประ ทศอน คำทับศัพท ละศัพทบัญญัติ น
ภาษา ทย วิ คราะหความ ตกตาง นภาษาพด ภาษา ขยน ครงสรางของประ ยครวม ประ ยคซอน ลักษณะภาษาท ปน
ทางการ กงทางการ ละ ม ปนทางการ ละ ตงบทรอยกรองประ ภทกลอนสภาพ กาพย ละ คลงสสภาพ

สรป นอหาวรรณคด ละวรรณกรรมทอาน วิ คราะหตัวละครสำคัญ วิถชวิต ทย ละคณคาท ดรับจาก
วรรณคดวรรณกรรม ละบทอาขยาน พรอมทงั สรปความรขอคดิ พอนำ ปประยกต ช นชวติ จรงิ

เปาหมายของกลุมสาระการเรยี นรภู าษา ทย

พอ หการดำ นินงาน ปน ปตามจด นนทสถานศกษากำหนด ว กลมสาระการ รยนรภาษา ทย จงกำหนดตวั ชวัด
ดงั น

1. นัก รยนระดับชันประถมศกษาปท มผลสัมฤทธทิ างการ รยนอย นระดับด คอ นัก รยนรอยละ
มผลสัมฤทธทิ างการ รยน นระดบั 3 ขน ป คิด ปนรอยละ 70 ขน ป

2. นัก รยนระดบั ชันประถมศกษาปท มคณลักษณะอนั พงประสงคอย นระดบั ด คอ คา ฉลยของนกั รยน
น ตละระดับชัน ผานการประ มินคณลักษณะอันพงประสงคตามหลักสตร กนกลางการศกษาขันพนฐาน พทธศักราช
2551 กำหนด นระดบั ดขน ป คดิ ปนรอยละ 80 ขน ป

3. นัก รยนมคณธรรม จรยิ ธรรม รกั สามคั ค ปรองดอง สมานฉนั ท รักชาติ ศาสน กษตั ริยภมิ จ นความ ปน
ทย หาง กล ยา สพติด มคณลกั ษณะ ละทักษะทางสังคมท หมาะสม

สมรรถนะสำคญั ของผูเรยี น

หลักสตรสถานศกษา รง รยนวัด หมลำนก ขวก พทธศักราช 2556 ตามหลักสตร กนกลางการศกษาขันพนฐาน
พทธศักราช 2551 มงพัฒนาผ รยน หมสมรรถนะจำ ปนพนฐาน 5 ประการทนัก รยนพงม ซงกำหนด ว นหลักสตร
กนกลางการศกษาขันพนฐาน พทธศักราช 2551 สมรรถนะ หลาน ดหลอมรวมอย นมาตรฐานการ รยนร ละตัวชวัดของ
กลมสาระการ รยนรตาง ทงั 8 กลม สมรรถนะสำคญั ของผ รยนทัง 5 ประการ ด ก

1. ความสามารถ นการสือสาร ปนความสามารถของนัก รยน นการถายทอดความคิด ความรความ ขา จ
ความรสก ละทศั นะของตน อง พอ ลก ปลยนขอมลขาวสาร ละประสบการณ อนั จะ ปนประ ยชนตอการพฒั นา
ตน อง ละสังคม รวมทังการ จรจาตอรอง พอประนประนอม การ ลอกทจะรับ ละ มรับขอมลขาวสารดวยหลัก หตผล ละ
ความถกตอง ตลอดจนการ ลอก ชวิธการสอสารทมประสทิ ธิภาพ ดยคำนงถงผลกระทบทมตอตน อง ละสังคม

2. ความสามารถ นการคิด ปนความสามารถของนัก รยน นการคิดวิ คราะห การคิกสัง คราะห การคิดอยางม
วิจารณญาณ การคิดอยางสรางสรรค การคิด ชิงคณธรรม ละการคิดอยาง ปนระบบ พอนำ ปสการสรางองคความรหรอ
สารสน ทศ พอการตดั สนิ จ กยวกับตน อง ละสงั คม ดอยาง หมาะสม

3. ความสามารถ นการ กปญหา ปนความสามารถของนัก รยน นการ กปญหา ละอปสรรคตาง ท ผชิญ ด
อยางถกตอง หมาะสมบนพนฐานของหลัก หตผล คณธรรม ละขอมลสารสน ทศ ขา จความสัมพันธ ละการ ปลยน ปลง
ของ หตการณตาง นสังคม ประยกตความรมา ช นการปองกัน ละ ก ขปญหา ละมการตัดสิน จทมประสิทธิภาพ ดย
คำนงถงผลกระทบท กิดขนตอตน อง สงั คม ละสงิ วดลอม

4. ความสามารถ นการ ชทักษะกระบวนการ ละทักษะ นการดำเนินชวี ิต ปนความสามารถของนัก รยน นดาน
การนำกระบวนการตาง ป ช นการดำ นินชวิตประจำวัน การทำงาน ละการอยรวมกัน นสังคมดวย การสราง สริม
ความสัมพันธอันดระหวางบคคล การจัดการ ละหาทางออกท หมาะสมดานความขัด ยง ละความ ตกตางระหวางบคคล
การปรบั ตัว หทันกบั การ ปลยน ปลงของสงั คม ละสภาพ วดลอม การสบ สาะหาความร ละการรจกั หลก ลยงพฤติกรรมท
มพงประสงคซงจะสงผลกระทบตอตน อง ละผอน

5. ความสามารถ นการ ชเทค น ลยี ปนความสามารถของนัก รยน นการ ลอก ช ทค น ลยดานตาง ทังดาน
วัตถ นวคิด ละวิธการ นการพัฒนาตน อง ละสังคมดานการ รยนร การสอสาร การทำงาน การ กปญหา ละการอย
รวมกับผอน ดอยางถกตอง หมาะสม ละมคณธรรม

คุณลกั ษณะอันพึงประสงค

หลกั สตรสถานศกษา รง รยนวดั หมลำนก ขวก พทธศักราช 2556 ตามหลกั สตร กนกลางการศกษาขันพนฐาน
พทธศักราช 2551 มงพฒั นาผ รยน หมคณลักษณะอนั พงปะสงค พอ หสามารถอยรวมกับผอน นสังคม ดอยางมความสข
นฐานะ ปนพล มอง ทย ละพล ลก ดงั น

1. รกั ชาติ ศาสน กษัตรยิ ปนคณลกั ษณะ นฐานะพล มอง ทย ตองรคณคา หวง หน ละ ทิดทนสถาบนั สงสดของ
ชาติ

2. ซือสัตย สุจริต ปนคณลักษณะทผ รยนมจิตสำนกคานิยม ละมคณธรรม จริยธรรม นการอยรวมกนั กับผอน น
สังคมอยางมความสข

3. มีวนิ ัย ปนคณลักษณะของผ รยน รยนดานการ ประพฤติปฏิบัตติ าม กฎ ระ บยบของสังคม อยางมความ
รบั ผิดชอบ ละความซอสตั ยตอตน อง ละผอน

4. ฝเรียนรู ปนคณลกั ษณะของนกั รยนดานความกระตอรอรน นการ สวงหาความรอยากรอยาก รยน รักการอาน
การ ขยน การฟง รจักตังคำถาม พอหา หตผลทังดวยตน อง ละรวมกับ ผอนดวยความขยัน หมัน พยร ละอดทน ละ
ปดรับความคดิ หม

5. อยอู ยางพอเพียง ปนคณลักษณะ ของนกั รยน นการดำรงชวิตอยางมความพอประมาณ ช สงิ ของอยางประหยัด
พอ จ นสิงทตนมอยบนหลกั หตผล ละมภมิคมกนั ทด

6. มุงมนั นการทำงาน ปนคณลักษณะของผ รยนทมจิตสำนก นการ ชบริหารงาน ละทรัพยากรอยางคมคา ละ
ยงั ยน นการทำงานตามความคดิ สรางสรรค มทกั ษะ ละมงมนั ตอความสำ รจของงาน

7. รักความเปน ทย ปนคณลกั ษณะของผ รยนทรจกั หวง หน อนรกั ษพฒั นาวิถชวิตของคน ทย ประพฤติตาม
วัฒนธรรม ทย หคงอยค ทย

8. มจี ติ สาธารณะ ปนคณลกั ษณะทผ รยน ดทำประ ยชนตามความสามารถ ความถนัด ละความสน จ นลักษณะ
อาสาสมัคร พอ สดงความรับผดิ ชอบ ความ สยสละ มจิตมงทำประ ยชนตอครอบครวั ชมชน สงั คม

สวนที 2

ครงสรางหลักสูตรสถานศกึ ษา

พอ หการจัดการศกษา ปน ปตามหลักการจดหมาย ละมาตรฐานการ รยนรทกำหนด ว นหลกั สตร
สถานศกษา จงกำหนด ครงสรางหลกั สตร วดงั น

1. สาระการเรยี นรู
กำหนดสาระการ รยนรตามหลักสตร ซงประกอบดวยองคความรทกั ษะหรอกระบวนการ รยนร ละ

คณลักษณะหรอคานิยม คณธรรมจริยธรรมของผ รยน ปน 8 กลมสาระการ รยนร ละ 1 กิจกรรมพัฒนาผ รยน ดงั น
1.1 ภาษา ทย
1.2 คณติ ศาสตร

1.3 วทิ ยาศาสตร ละ ทค น ลย
1.4 สงั คมศกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม

1.5 สขศกษา ละพลศกษา
1.6 ศิลปะ
1.7 การงานอาชพ

1.8 ภาษาตางประ ทศ (ภาษาอังกฤษ)
กลมสาระการ รยนรทัง 8 กลมสาระ ปนพนฐานสำคัญทผ รยนทกคนตอง รยนร ดยจัด ปน 2 กลม คอกลม

รกประกอบดวย ภาษา ทย คณติ ศาสตร วทิ ยาศาสตร ละ ทค น ลย ละสังคมศกษา ศาสนา ละวฒั นธรรม ปนสาระ
การ รยนรทสถานศกษาตอง ช ปนหลัก นการจัดการ รยนการสอน พอสรางพนฐานการคิด ละกลยทธ นการ กปญหา

ละวกิ ฤตติ าง ท กิดขนกบั ตน อง ละสวนรวม กลมท 2 ประกอบดวย สขศกษา ละพลศกษา ศิลปะ การงานอาชพ
ละภาษาตางประ ทศ (ภาษาองั กฤษ) ปนสาระการ รยนรท สริมสรางพนฐานความ ปนมนษย ละสรางศกั ยภาพ นการคดิ
การทำงานอยางสรางสรรค

2. เวลาเรยี น
หลักสตรสถานศกษา รง รยนวดั หมลำนก ขวก ช วลา รยน 9 ป ดย บง ปนดังน

2.1 ระดับประถมศกึ ษา ช วลา รยน 6 ป ตละปการศกษาม วลา รยน มนอยกวา 40 สัปดาห ม
นอยกวา 1,200 ชวั มง/ป

2.2 ระดบั มัธยมศึกษา ช วลา รยน 3 ป ตละปการศกษาม วลา รยน มนอยกวา 40 สปั ดาห ละ

มนอยกวา 1,200 ชวั มง/ป

การปรับปรงุ หลกั สตู รสถานศึกษาตามน ยบาย “ลดเวลาเรียน เพมิ เวลารู” ปการศกึ ษา 2563
ครงสรางเวลาเรียนตามหลกั สตู ร กนกลางการศกึ ษาขนั พืนฐาน พุทธศักราช 2551

ของ รงเรียนวดั หมลำนก ขวก สำนักงานเขตมนี บรุ ี กรุงเทพมหานคร

กลุมสาระการเรียนรู/กจิ กรรม เวลาเรยี น ระดับมธั ยมศกึ ษา
ตอนตน
รวมเวลาเรยี น (พืนฐาน) ระดับประถมศกึ ษา
ภาษา ทย ม.1 ม.2 ม.3
คณติ ศาสตร ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 880 880 880
วิทยาศาสตร ละ ทค น ลย 960 920 880 840 840 840 120 120 120
สงั คมศกษา ศาสนา ละวฒั นธรรม 240 200 200 160 160 160 120 120 120
ประวัติศาสตร 200 200 160 160 160 160 120 120 120
สขศกษา ละพลศกษา 120 120 120 80 80 80 120 120 120
ศลิ ปะ 40 40 40 80 80 80 40 40 40
การงานอาชพ 40 40 40 40 40 40 80 80 80
ภาษาตางประ ทศ 40 40 40 80 80 80 80 80 80
รายวชิ าเพมิ เตมิ 40 40 40 80 80 80 80 80 80
หนาทพล มอง 40 40 40 80 80 80 120 120 120
ภาษา ทย 200 200 200 80 80 80 200 200 200
ภาษาจน 40 40 40 40 40 40 40 40 40
คอมพิว ตอร 40 40 40 - - - 40 40 40
ภาษาองั กฤษ พอการสอสาร 40 40 40
กจิ กรรมพัฒนาผ รยน ------ 80 80 80
- นะ นว ------
- ลก สอ/ยวกาชาด ------ ---
- ชมรม/ชมนม สง สรมิ การ รยนร - - - 40 40 40 120 120 120
8 กลมสาระ 120 120 120 120 120 120 40 40 40
- กจิ กรรม พอสังคม ละสาธารณะ 40 40 40 40 40 40 40 40 40
ประ ยชน 40 40 40 40 40 40 30 30 30
- ลด วลา รยน พิม วลาร 30 30 30 30 30 30
10 10 10
10 10 10 10 10 10
200 200 200
80 120 160 200 200 200

รวมทงั หมด 1,200 ชัว มง 1,400 ชัว มง

หมายเหต:ุ รายวชิ า พิม ตมิ ภปสา.1าษ-ราปะจ.3นลประยม.น4าว-ต6ิชราจฐดั าหนนนกาชทาัวรพมเลรงยีลมนดอรงวูภล(าาตษารมายตนนายงบปพารยิมะ)เวทลศาร (ตามน ยบาย)
รายวิชา พมิ ติม

รายวิชา พมิ ตตมมิิสปวาชิ.ร4าะ-หปมน.6าาทตรพยรลนฐวมาชิ อนาง กภปาา.4ษร-าปเอร.6งั ียกปฤนรษะรพูมอนิลกระาวรตมสกัวอบั ชสวาชิวี ราัดสงัชคนั มศปกษา
รายวชิ า พมิ ชนั ประถมศกึ ษาปที 1

ตัวชวี ดั ละสาระการเรยี นรู กนกลาง

สาระที 1 การอาน
มาตรฐาน ท 1.1 ชกระบวนการอานสรางความร ละความคิด พอนำ ป ชตัดสนิ จ กปญหา นการ

ดำ นินชวิต ละมนิสัยรกั การอาน

ชัน ตัวชวี ดั สาระการเรยี นรู กนกลาง

ป. 4 1. อานออก สยงบทรอย กว ละ บทรอยกรอง ดถกตอง การอานออก สยง ละการบอกความหมายของ

2. อธบิ ายความหมายของคา ประ ยค ละสานวนจาก รอง บทรอย กว ละบทรอยกรองทประกอบดวย

ทอาน - คาทม ร ล ปนพยัญชนะตน

- คาทมพยญั ชนะควบกลำ

- คาทมอักษรนา

- คาประสม

- อกั ษรยอ ละ ครองหมายวรรคตอน

- ประ ยคทมสานวน ปนคาพงั พย สภาษติ

ปริศนาคาทาย ละ ครองหมายวรรค

ตอน

การอานบทรอยกรอง ปนทานอง สนาะ

3. อาน รองสัน ตาม วลาทกำหนด ละตอบคาถามจาก การอานจับ จความจากสอตาง ชน

รองทอาน - รองสนั

4. ยกขอ ทจจริง ละขอคิด หนจาก รองทอาน - รอง ลาจากประสบการณ

5. คาดคะ น หตการณจาก รองทอาน ดยระบ หตผล - นิทานชาดก

ประกอบ - บทความ

6. สรปความร ละขอคิดจาก รองทอาน พอนา ป ช น - บท ฆษณา

ชวิตประจำวนั - งาน ขยนประ ภท นมนาว จ

- ขาว ละ หตการณประจำวนั

- สารคด ละบนั ทิงคด

7. อานหนงั สอทมคณคาตามความสน จอยางสมำ สมอ ละ การอานหนงั สอตามความสน จ ชน

สดงความคิด หน กยวกับ รองทอาน - หนงั สอทนัก รยนสน จ ละ หมาะสมกับวยั

- หนงั สอทคร ละนกั รยนกำหนดรวมกนั

8. มมารยาท นการอาน มารยาท นการอาน

สาระที 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ชกระบวนการ ขยน ขยนสอสาร ขยน รยงความ ยอความ ละ ขยน รองราว นรป บบ

ตาง ขยนรายงานขอมลสารสน ทศ ละรายงานการศกษาคนควาอยางมประสิทธิภาพ

ชนั ตัวชวี ัด สาระการเรียนรู กนกลาง
ป. 4 1. คดั ลายมอตัวบรรจง ตมบรรทัด ละครงบรรทัด การคดั ลายมอตัวบรรจง ตมบรรทัด ละครงบรรทัด
ตามรป บบการ ขยนตวั อกั ษร ทย
2. ขยนสอสาร ดย ชคา ดถกตองชัด จน ละ หมาะสม
การ ขยนสอสาร ชน
3. ขยน ผนภาพ ครง รอง ละ ผนภาพความคิด พอ ช
พัฒนางาน ขยน - คาขวัญ
4. ขยนยอความจาก รองสนั - คำ นะนา
การนา ผนภาพ ครง รอง ละ ผนภาพความคิด
5. ขยนจดหมายถง พอน ละบิดามารดา
6. ขยนบันทก ละ ขยนรายงานจากการศกษาคนควา ปพัฒนางาน ขยน
การ ขยนยอความจากสอตาง ชน นิทาน
7. ขยน รองตามจินตนาการ
8. มมารยาท นการ ขยน ความ รยงประ ภทตาง ประกาศ จดหมาย
คาสอน
การ ขยนจดหมายถง พอน ละบดิ ามารดา
การ ขยนบันทก ละ ขยนรายงานจาก การศกษา
คนควา

การ ขยน รองตามจินตนาการ
มารยาท นการ ขยน

สาระที 3 การฟง การดู ละการพดู

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถ ลอกฟง ละดอยางมวจิ ารณญาณ ละพด สดงความร ความคดิ ละความรสก น

อกาสตาง อยางมวิจารณญาณ ละสรางสรรค

ชัน ตัวชีวัด สาระการเรยี นรู กนกลาง

ป. 4 1. จา นกขอ ทจจริง ละขอคิด หนจาก รองทฟัง ละด การจา นกขอ ทจจริง ละขอคดิ หนจาก รองท

ฟง ละด นชวิตประจำวนั

2. พดสรปความจากการฟัง ละด การจบั จความ ละการพด สดงความร

3. พด สดงความร ความคิด หน ละความรสก กยวกบั ความคดิ น รองทฟงั ละด จากสอตาง ชน

รองทฟง ละด - รอง ลา

4. ตงั คาถาม ละตอบคาถาม ชิง หตผลจาก รองทฟง ละด - บทความสนั
- ขาว ละ หตการณประจำวัน

- ฆษณา

- สออิ ลกทรอนิกส

- รองราวจากบท รยนกลมสาระการ รยนร

ภาษา ทย ละกลมสาระการ รยนรอน

5. รายงาน รองหรอประ ดนทศกษาคนควาจากการฟง การรายงาน ชน

การด ละการสนทนา - การพดลำดับขันตอนการปฏิบัติงาน

- การพดลำดับ หตการณ

6. มมารยาท นการฟงั การด ละการพด มมารยาท นการฟง การด ละการพด

สาระที 4 หลักการ ชภาษา ทย
มาตรฐาน ท 4.1 ขา จธรรมชาติของภาษา ละหลักภาษา ทย การ ปลยน ปลงของภาษา ละพลังของภาษา

ภมิปญญาทางภาษา ละรกั ษาภาษา ทย ว ปนสมบตั ขิ องชาติ

ชัน ตัวชีวัด สาระการเรยี นรู กนกลาง

ป. 4 1. สะกดคา ละบอกความหมายของคา นบรบิ ทตาง - คา น ม ก กา

- มาตราตวั สะกด

- การผนั อักษร

- คา ปนคาตาย

- คาพอง

2. ระบชนิด ละหนาทของคา นประ ยค ชนดิ ของคา ด ก

- คานาม
- คาสรรพนาม

- คำกรยิ า

- คาวิ ศษณ

3. ชพจนานกรมคนหาความหมายของคา การ ชพจนานกรม

4. บอก ละ ขยนพยัญชนะ สระ วรรณยกต ละ ลข ทย ตง ประ ยคสามัญ

ปตระง ยปคระดยถคกตดอถงกตตาอมงหตลากั มภหาลษกั าภาษา - สวนประกอบของประ ยค

- ประ ยค 2 สวน

- ประ ยค 3 สวน

5. ตงบทรอยกรอง ละคาขวัญ - กลอนส

6. บอกความหมายของสานวน --คคาาขขววญั ญั
7. ปรยบ ทยบภาษา ทยมาตรฐานกับภาษาถิน ด ส-าสนววนนปทระปกนอคบาขพองั งพปยระลยะคสภาษิต
- ภ- าปษราะ ทยคยมา2ตรสฐวานน
---ปภภาราษะษายาถถคินิน3 สวน

สาระที 5 วรรณคดี ละวรรณกรรม

มาตรฐาน ท 5.1 ขา จ ละ สดงความคดิ หน วิจารณวรรณคด ละวรรณกรรม ทยอยาง หนคณคา ละ
นำมาประยกต ช นชวิตจรงิ

ชัน ตวั ชีวดั สาระการเรียนรู กนกลาง
ป. 4 1. ระบขอคิดจากนทิ านพนบานหรอนทิ านคตธิ รรม
วรรณคด ละวรรณกรรม ชน
2. อธบิ ายขอคิดจากการอาน พอนา ป ช นชวิตจริง
- นิทานพนบาน
3. รอง พลงพนบาน - นทิ านคติธรรม
4. ทองจำบทอาขยานตามทกำหนด ละบทรอยกรอง - พลงพนบาน
ทมคณคาตามความสน จ -วรรณคด ละวรรณกรรม นบท รยน ละตามความ
สน จ
พลงพนบาน

บทอาขยาน ละบทรอยกรองทมคณคา

- บทอาขยานตามทกำหนด
- บทรอยกรองตามความสน จ

คำอธิบายรายวิชา

กลุมสาระการเรยี นรภู าษา ทย รายวชิ าพนื ฐาน
ท 14101 ภาษา ทย ชันประถมศึกษาปที 4

เวลาเรียน 160 ชัว มง (4 ชัว มง/สัปดาห) จำนวน 4.0 หนวยกิต

มความสามารถ นการอานออก สยงรอย กว รอยกรอง คาทม ร ล ว ปนพยัญชนะตน
ตัวควบกลำ อักษรนา คาประสม อักษรยอ ครองหมายวรรคตอน ตานาน สภาษิต อานจับ จความ
รองสัน รอง ลาจากประสบการณ ยกขอ ทจจริง ละขอคิด หนจากการอาน คาดคะ นจาก รองทอาน
ดยม หตผลประกอบ สรปความร ละขอคิดจากการอาน ป ช นชวติ ประจำวัน คัดลายมอตวั ตมบรรทัด
ละครงบรรทัดตามรป บบการ ขยนอักษร ทย ขยนคาขวัญ คำ นะนา ผนภาพ ครง รอง ละ ผนภาพ
ความคิด ปพัฒนาตน อง ขยนยอความจากนิทาน ความ รยง ประกาศ คาสอน ขยนจดหมายถง พอน
บิดา มารดา ขยนบันทกความรหรอ รองราวจากจินตนาการ จา นกขอ ทจจรงิ ขอคิด หนจากการฟง
การด การตงั คาถามตอบคาถามจากการฟง การดจากสงิ ตาง ชน รอง ลา บทความสนั ขาว หตการณ
ประจำวัน ฆษณา หรอ รองราวจากบท รยน นกลมสาระการ รยนรภาษา ทย ละกลมสาระอน สามารถ
สะกดคา ละบอกความหมายจากคา ม ก กา มาตราตัวสะกด การผันอักษร คา ชนิดของคา การ ช
พจนานกรม ประ ยค บทรอยกรอง สานวน สภาษิต คาพัง พย ภาษา ทยมาตรฐาน ภาษาถิน
การอธบิ ายระบขอคดิ จากการอานนทิ านพนบาน นทิ านคตธิ รรม พลงพนบาน ทองจำบทอาขยาน บทรอย
กรองตามทกำหนด ละความสน จ

ชทักษะกระบวนการอาน คิด ขยน ฟง ด ละพด พอ ห กิดความร ความ ขา จ สามารถ
สอสารนาความรจากทักษะ ดานภาษา ทย ป ช นชวติ ประจำวนั หนคณคาดานภาษา ทย รัก ละหวง
หน ภาษา ทย มคณธรรม จรยิ ธรรม ละคานยิ มท หมาะสม

รหสั ตัวชวี ัด

ท 1.1 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5,ป.4/6,ป.4/7, ป.4/8
ท 2.1 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5,ป.4/6,ป.4/7,ป.4/8
ท 3.1 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5,ป.4/6

ท 4.1 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5,ป.4/6,ป.4/7
ท 5.1 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4

รวมทงั หมด 33 ตวั ชีวัด

ครงสรางรายวชิ า

รหสั วิชา ท วชิ า ภาษา ทย กลมุ สาระการเรียนรภู าษา ทย
จำนวน 4.0 หนวยกิต
ชันประถมศึกษาปที เวลา 160 ชวั มง/ป

สดั สวนคะ นน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30

ลำดั มาตรฐานการ สาระสำคัญ เวลา นำหนัก
บที ชอื หนวยการเรียนรู เรยี นร/ู ตวั ชีวัด เรียน คะ นน
(ชัว มง)

หลักภาษา ละ ท . ป. / คำท มมตัวสะกดทกคำ จัด ปน
การ ชภาษา ทย ท . ป. / คำ นมาตรา ก กา
มาตรา ก กา...
จำ วหนา มม ตัวสะกด ปนสวนประกอบหนง
ตัวสะกด ของคำ สยงตวั สะกดม
มาตรา บางมาตรามพยัญชนะท
มาตราตัวสะกด... ปนตวั สะกดตวั ดยว บาง
มทงั หมด มาตรา มาตรามพยัญชนะท ปน
ตัวสะกดหลายตวั
ตรยางศ...สรางคำ ท . ป. / พยญั ชนะ ทย ตัว บงตาม
ระดบั สยงของพยัญชนะ ด ปน
คำ ปน คำตาย... ท . ป. / อกั ษรสง อักษรกลาง ละอักษร
ดงาย มยาก ตำ ซง ปนหลกั กณฑหนงท ช
นการผนั อักษร
คำท มมตวั สะกด ละประสม
สระ สยงสนั กับคำทมตวั สะกด
อย นมาตรา กก กด กบ ทกคำ
รยกวา คำ ปน สวนคำท มม
ตวั สะกด ละประสมสระ
สยงยาวรวมทงั คำทประสมสระ
-ำ - - -า กบั คำทมตวั สะกด
อย นมาตรา กง กม กย กอว
กน ทกคำ รยกวา
คำตาย

ลำดบั มาตรฐานการ สาระสำคญั เวลา นำหนัก
ที ชือหนวยการเรยี นรู เรียนร/ู ตวั ชีวัด เรยี น คะ นน
วรรณยกตมทัง สยง ละรป (ชัว มง)
วรรณยกต...สงิ สำคัญ ท . ป. / คำทกคำ ม สยงวรรณยกต มจะ
ผนั อักษร มมรปวรรณยกต ปรากฏ
การผนั คำตาม สยงวรรณยกต
คำพอง... ท . ป. / จะทำ หคำ ดมิ ม สยง ปลยน ป
ตองพจิ ารณา ละความหมายก ปลยน ปดวย
คำพองมทังคำท ขยน หมอนกัน
คำนาม... ช รยก ท . ป. / ละอานออก สยง หมอนกนั
ตามชอ ท . ป. / การฝกอาน ละ ขยน ปนประจำ
จะทำ หอาน ขยน ละ ชคำ
คำ ทนชอ...นคอ ตาง สอสาร ดถกตอง
สรรพนาม คำท ช รยกชอคน พช สัตว
สิงของ สถานท ละสิงตาง
คำกริยา...สออาการ ท . ป. / จัด ปนคำนาม
คำท ช รยก ทนคำนาม นการ
สนทนา จดั ปนคำสรรพนาม ซง
มทังคำสรรพนาม สำหรับ ช
ทนผพด ผฟง ละผทกลาวถง
คำสรรพนามชวย หการสอสาร
กระชับ พราะ มตองกลาว
คำนามนนั ซำ
คำท สดงอาการหรอการกระทำ
ของนาม ละสรรพนามซง ปน
ประธานของประ ยค รยกวา
คำกรยิ า คำกริยาบางคำม
จความสมบรณ นตวั มตองม
กรรมมาตอทาย ตคำกริยาบาง
คำตองมกรรมมาตอทายจงจะ ด
จความสมบรณ

ลำดบั มาตรฐานการ สาระสำคัญ เวลา นำหนัก
ที ชอื หนวยการเรียนรู เรียนรู/ตัวชีวัด เรียน คะ นน
คำททำหนาทขยายคำกรยิ า (ชวั มง)
หมความหมายชัด จนขน
คำวิ ศษณ... ท . ป. / รยกวา คำวิ ศษณ คำวิ ศษณ
มกั จะอยหลังคำกรยิ าทขยาย
ขยายคำจำ ห มน ถา ปนคำกรยิ าสกรรม คำวิ ศษณ
จะอยหลังคำนามททำหนาท ปน
อาน ขยนอยาง ร... ท . ป. / กรรมของคำกรยิ านัน
ตอง ชพจนานกรม พจนานกรม ชอางอิงการ ขยน
สะกดคำ การอานคำ
ภาษา ทยนา รยน... ท . ป. / ความหมายของคำ รวมทงั ชนิด
ฝก ขยนดวยประ ยค ละทมาของคำ
ประ ยค กิดจากการนำคำหรอ
กลอนส...วรรคละ ท . ป. / กลมคำ มา รยบ รยง ห ด
สคำ จำ ดงาย จความ พอ ชสอสาร
กลอนส ปนบทรอยกรองทม
คำขวญั ตอน จ... ท . ป. / วรรค วรรคละ คำ
หทำความด บทรอยกรองจะมสัมผสั ระหวาง
วรรค ละระหวางบททำ ห กิด
คำพัง พย ละสภาษติ ท . ป. / ความ พ ราะ
... หขอคิดสอน จ คำขวัญ ปนถอยคำทม สยง
คลองจอง ทำ ห พ ราะ ละม
ความหมายกนิ จ สามารถจดจำ
ดงาย
คำพงั พย ละสภาษติ ปน
สำนวนท หขอคิด คตสิ อน จ น
การดำ นนิ ชวติ ถอยคำม
ลกั ษณะกระชบั กิน จ พ ราะ

ลำดบั มาตรฐานการ สาระสำคญั เวลา นำหนัก
ที ชอื หนวยการเรยี นรู เรียนร/ู ตัวชวี ัด เรียน คะ นน
ภาษาถิน ปนภาษาท ชสอสาร (ชัว มง)
ภาษา ทยมาตรฐาน- ท . ป. / ฉพาะทองถินคำทมความหมาย
ภาษาถิน...บอกความ อยาง ดยวกนั อาจ ชคำ ตกตาง
ปน ทย กัน น ตละถิน การ ขา จ
ความหมายของภาษาถิน ทำ ห
อาน ดคลอง... ท . ป. / , การสอสารกับคน นทองถนิ
ตองรวิธ ป. / , ป. / , ดขน
ป. / การอานบทรอย กว ดถกตอง
ท . ป. / ชดั จน จะทำ หการอานม
ประสทิ ธิภาพ ผอานสามารถ
ขยนชำนาญ... ท . ป. / , จับ จความ ดถกตอง การอาน
งานสรางสรรค ป. / , ป. / , ออก สยงบทรอยกรองตอง บง
ป. / , ป. / , จังหวะ หถกตอง การอานตองม
ป. / , ป. / , สยงสงตำ หนัก บา
ป. / ออน สยง พอความ พ ราะ การ
ยกขอ ทจจริง ละขอคิด หน
ดอยางถกตอง
จะชวย ห ปนคนม หตผล
มหลง ชอสงิ ตาง ดงาย การ
มมารยาท นการอาน
ชวย ห ปนผอานทด ละ
การอานมประสทิ ธภิ าพ
การคดั ลายมอ ดถกตองตาม
หลกั การ ขยนตวั อกั ษร ทย ละ
สวยงามชวย หอานงาย ละ
ปนการ ชิดชภาษา ทย
การ ขยนสอสารตอง ชคำ ห
ถกตอง หมาะสม สามารถสอ
ความหมาย ดชดั จน การ ขยน
ผนภาพ ครง รอง

ลำดบั มาตรฐานการ สาระสำคัญ เวลา นำหนัก
ที ชอื หนวยการเรยี นรู เรียนร/ู ตัวชีวัด เรียน คะ นน
ละ ผนภาพความคิด ปน (ชวั มง)
การจดั ขอมลอยางมระบบ
ทำ ห ขา จ รองราว ดดยิงขน
การ ขยนยอความ ปนการสรป
จความสำคัญจาก รองทอาน
จะทำ ห ขา จ นอ รองชัด จน
การ ขยนจดหมายถง พอน ละ
บิดามารดา ควร ชภาษา ห
ถกตอง หมาะสม การ ขยน
บนั ทกจากการศกษาคนควา
ชวย หมความร ละ
ประสบการณ นการ ขยน
พมิ มากขน การ ขยนรายงาน
ปนการนำ สนอขอมลจาก
การศกษาคนควา การ ขยน ด
ถกตองครบถวนจะทำ ห
รายงานมความนา ชอถอ ผอาน
ขา จ ดงาย การ ขยน รองตาม
จนิ ตนาการ ปนการฝกความคิด
ริ รมิ สรางสรรค ละจินตนาการ
การมมารยาท
นการ ขยนจะชวย หการ
ถายทอดความร ละความคิด
ของผ ขยน ปสผอานอยางม
ประสิทธภิ าพ

ลำดบั มาตรฐานการ สาระสำคญั เวลา นำหนัก
ที ชือหนวยการเรียนรู เรียนร/ู ตัวชีวัด เรียน คะ นน
การพดสรปความจากการฟง (ชวั มง)
ละด ปนการพด จความ
ฟง ด รสนทนา... ท . ป. / , สำคัญของ รอง ซงผพดตองฟง
ภาษาสอสาร ป. / , ป. / , ละด รองนันอยางตงั จ ละ
ป. / , ป. / มวิจารณญาณจงจะทำ หพด
สรปความ ดด การพด สดง
ความร ความคิด หน ละ
ความรสก กยวกบั รองทฟง ละ
ด ตองพดอยางม หตผล สภาพ
ละมมารยาทจงจะ กิด
ประ ยชนตอผพด ละผฟง การ
ตงั คำถาม ละตอบคำถาม ชงิ
หตผลจาก รองทฟง ละด ทำ
หวิ คราะหความนา ชอถอ ละ
สรป จความสำคัญของ รอง ด
การพดรายงาน ปน
การนำ สนอขอมล ท ดจาก
การศกษาคนควาอยางถกตอง
หผฟง ขา จ ผพดรายงาน
ตองมทักษะ นการพด การพด
รายงานนนั จงจะสัมฤทธผิ ล ละ
ดรับประ ยชนอยาง ตมท การ
มมารยาท นการฟง การด ละ
การพด ทำ ห ดรับความรทด ม
ประ ยชน นการดำ นิน
ชวิตประจำวนั

ลำดบั มาตรฐานการ สาระสำคัญ เวลา นำหนัก
ที ชอื หนวยการเรียนรู เรียนรู/ตวั ชีวัด เรียน คะ นน
(ชวั มง)
วรรณคดี ละ
วรรณกรรม บทละคร รอง งาะปา พระราช-
บทละคร รอง งาะปา ท . ป. / , นพิ นธ นพระบาทสม ดจ-
พระจลจอม กลา จาอยหัวน
ป. / , ป. / , ม คา รองจริงของ งาะซา ก
ป. / , ซงอาศัยอย ถบจงั หวดั พทั ลง
ท / ป. / , น นอ รองมการ ชภาษากอย
ป. / ท ปนภาษา งาะดวย

พระอภยั มณ ท . ป. / , รองพระอภัยมณ ปนนิทาน
ตอน กำ นดิ สดสาคร ป. / , ป. / , คำกลอนทสนทรภ ตง ดอยาง
ป. / สนกสนาน รองราวการ
ท / ป. / , ผจญภัยลวนนาตน ตนชวน ห
ป. / ตดิ ตาม ละตนตาตน จ ปกบั
จินตนาการของกว
นทิ าน ทยบสภาษิต ท . ป. / ,
รอง นำผงหยด ดยว ป. / , ป. / , นิทาน ทยบสภาษติ รอง นำผง
กอ หต ป. / หยด ดยวกอ หต สดงถง
ท / ป. / , สา หต พยง ลกนอยททำ ห กิด
บท หกลอม ป. / รองราว หญ ต พราะความขาด
พระบรรทม ห รอง สติยงั คิด
จับระบำ ท . ป. / ,
ป. / , ป. / , บท หกลอมพระบรรทม
ป. / ห รอง จบั ระบำ ปนผลงาน
ท . ป. / , ประพนั ธของสนทรภ นอ รอง
ป. / , ป. / กลาวถงนาง มขลากบั รามสร ซง
ปนตำนานการ กิดฟา ลบ ฟา
รอง ละฟาผาตามความ ชอ
ของ ทย

ลำดบั มาตรฐานการ สาระสำคญั เวลา นำหนัก
ที ชอื หนวยการเรียนรู เรยี นร/ู ตวั ชีวัด เรยี น คะ นน
นริ าศ ดอนของนายม ปน (ชวั มง)
วรรณคด ทกลาวถงประ พณ
นริ าศ ดอน ท . ป. / , ทยทงั ดอน ดยบรรยาย
ป. / , ป. / , ห หนถงวิถชวิต ละความ
คำประพนั ธสภาษติ ... ป. / ปน ทย
หขอคดิ สอน จ ท . ป. / , ความดท รากระทำ ว จะทำ ห
ป. / ผอนจดจำ ราตลอด ป
บทละครพดคำกลอน
รอง พระรวง ท . ป. / , บทละครพดคำกลอน รอง
ป. / , ป. / , พระรวง พระราชนพิ นธ น
ป. / พระบาทสม ดจพระมงกฎ-
ท . ป. / , กลา จาอยหวั ปนวรรณคดทม
ป. / นอหายกยองวรบรษ ปลกฝง
ความรักชาติ ละ สดง ห หน
ท . ป. / , พลังของความสามัคค
ป. / , ป. / ,
ป. / พลงพนบานจะ ชคำภาษาถิน
ท . ป. / , ปน นอรอง ซง ปน อกลกั ษณ
ป. / , ป. / ประจำถนิ

พลงพนบาน ท . ป. / การทองจำบทอาขยาน
นอกจากจะชวยฝกความจำ
บทอาขยาน ท . ป. / ลวยงั ปนการปลกฝงความคิด
ละคำสอนด หฝง นนอย น
ตวั ราดวย

สอบปลายป -
รวมตลอดทังป

สวนที 3

การวัด ละประเมนิ ผล

นวการจัดการเรียนรู

หลกั การจดั การเรียนรู

การจัดการ รยนร พอ หผ รยนมความรความสามารถตามมาตรฐานการ รยนร สมรรถนะ
สำคัญ ละคณลักษณะอันพงประสงคตามทกำหนด ว นหลักสตร กนกลางการศกษาขันพนฐาน ดยยด

หลักวา ผ รยนมความสำคัญทสด ชอวาทกคนมความสามารถ รยนร ละพัฒนาตน อง ด ยดประ ยชนท
กิดกับผ รยน กระบวนการจัดการ รยนรตองสง สริม หผ รยน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ ละ ตมตาม
ศกั ยภาพ คำนงถงความ ตกตางระหวางบคคล ละพัฒนาการทางสมอง นน หความสำคัญทงั ความร ละ

คณธรรม
กระบวนการเรียนรู

การจัดการ รยนรท นนผ รยน ปนสำคัญ ผ รยนจะตองอาศัยกระบวนการ รยนร ท
หลากหลาย ปน ครองมอทจะนำพาตน อง ปส ปาหมายของหลักสตร กระบวนการ รยนรทจำ ปนสำหรับ
ผ รยน อาทิ กระบวนการ รยนร บบบรณาการ กระบวนการสรางความร กระบวนการคิด กระบวนการ

ทางสังคม กระบวนการ ผชิญสถานการณ ละ กปญหา กระบวนการ รยนร จากประสบการณจริง
กระบวนการปฏบิ ัติ ลงมอทำจรงิ กระบวนการจัดการ กระบวนการวจิ ัย กระบวนการ รยนรการ รยนรของ

ตน อง กระบวนการพฒั นาลกั ษณะนิสัย
กระบวนการ หลาน ปน นวทาง นการจดั การ รยนรทผ รยนควร ดรับการฝกฝน พัฒนา

พราะจะสามารถชวย หผ รยน กิดการ รยนร ดด บรรล ปาหมายของหลักสตร ดังนัน ผสอน จง

จำ ปนตองศกษาทำความ ขา จ นกระบวนการ รยนรตาง พอ หสามารถ ลอก ช นการจดั กระบวนการ
รยนร ดอยางมประสิทธภิ าพ

การออก บบการเรยี นรู
ผสอนตองศกษาหลักสตรสถานศกษา ห ขา จถงมาตรฐานการ รยนร ตัวชวัด สมรรถนะ

สำคัญของผ รยน คณลักษณะอันพงประสงค ละสาระการ รยนรท หมาะสมกับผ รยน ลวจงพิจารณา
ออก บบการจดั การ รยนร ดย ลอก ชวธิ สอน ละ ทคนิคการสอน สอ/ หลง รยนร การวัด ละประ มินผล
พอ หผ รยน ดพัฒนา ตมตามศกั ยภาพ ละบรรลตาม ปาหมายทกำหนด

บทบาทของผสู อน ละผูเรยี น
การจัดการ รยนร พอ หผ รยนมคณภาพตาม ปาหมายของหลกั สตร ทังผสอน ละผ รยนควร

มบทบาท ดงั น

1) บทบาทของผูสอน
(1) ศกษาวิ คราะหผ รยน ปนรายบคคล ลวนำขอมลมา ช นการวาง ผนการ

จดั การ รยนร ททาทายความสามารถของผ รยน
(2) กำหนด ปาหมายทตองการ ห กิดขนกับผ รยน ดานความร ละทักษะ

กระบวนการ ท ปนความคดิ รวบยอด หลกั การ ละความสมั พันธ รวมทงั คณลักษณะอนั พงประสงค

(3) ออก บบการ รยนร ละจัดการ รยนรทตอบสนองความ ตกตางระหวางบคคล
ละพัฒนาการทางสมอง พอนำผ รยน ปส ปาหมาย

(4) จดั บรรยากาศท ออตอการ รยนร ละด ลชวย หลอผ รยน ห กดิ การ รยนร

(5) จัด ตรยม ละ ลอก ชส อ ห หมาะสมกับกิจกรรม นำภมิปญญาทองถิน
ทค น ลยท หมาะสมมาประยกต ช นการจัดการ รยนการสอน

(6) ประ มินความกาวหนาของผ รยนดวยวิธการทหลากหลาย หมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชา ละระดับพัฒนาการของผ รยน

(7) วิ คราะหผลการประ มินมา ช นการซอม สริม ละพัฒนาผ รยน รวมทัง
ปรับปรงการจัดการ รยนการสอนของตน อง

2) บทบาทของผูเรยี น
(1) กำหนด ปาหมาย วาง ผน ละรับผิดชอบการ รยนรของตน อง
(2) สาะ สวงหาความร ขาถง หลงการ รยนร วิ คราะห สัง คราะหขอความร

ตังคำถาม คดิ หาคำตอบหรอหา นวทาง กปญหาดวยวิธการตาง
(3) ลงมอปฏิบัติจริง สรปสิงท ด รยนรดวยตน อง ละนำความร ปประยกต ช

นสถานการณตาง
(4) มปฏิสัมพันธ ทำงาน ทำกจิ กรรมรวมกบั กลม ละคร
(5) ประ มิน ละพฒั นากระบวนการ รยนรของตน องอยางตอ นอง

เกณฑการวัด ละประเมนิ ผลการเรยี น

การตัดสนิ ผลการเรยี น
นการตัดสินผลการ รยนของกลมสาระการ รยนร การอาน คิดวิ คราะห ละ ขยน คณลกั ษณะ

อนั พงประสงค ละกจิ กรรมพฒั นาผ รยนนนั ผสอนตองคำนงถงการพฒั นานัก รยน ตละคน ปนหลัก ละ
ตอง กบขอมลของนกั รยนทกดานอยางสมำ สมอ ละตอ นอง น ตละภาค รยน
ม กณฑดังน

( ) ผ รยนตองม วลา รยน มนอยกวารอยละ ของ วลา รยนทังหมด
( ) ผ รยนตอง ดรับการประ มินทกตวั ชวดั ละผาน กณฑ มนอยกวารอยละ
ของจำนวนตวั ชวดั
( ) ผ รยนตอง ดรบั การตดั สนิ ผลการ รยนทกรายวิชา
( ) ผ รยนตอง ดรับการประ มิน ละมผลการประ มินผานตาม กณฑทสถานศกษากำหนด น
การอาน คดิ วิ คราะห ละ ขยน คณลักษณะอันพงประสงค ละกิจกรรมพฒั นาผ รยน

การ หระดับผลการเรียน
. การตดั สินผลการ รยนรายวิชาของกลมสาระการ รยนร ห ชระบบตัว ลข

สดงระดับการ รยน น ตละกลมสาระ ดงั น

ระดบั ผลการเรียน ความหมาย ชวงคะ นนรอยละ
. ผลการ รยนด ยยม -
. ผลการ รยนดมาก -
. -
ผลการ รยนด -
ผลการ รยนคอนขางด -
ผลการ รยนนาพอ จ -
-
ผลการ รยนพอ ช -
ผลการ รยนผาน กณฑขนั ตำ
ผลการ รยนตำกวา กณฑ

. การประ มินการอาน คิดวิ คราะห ละ ขยน ปนผาน ละ มผาน
ถากรณทผาน กำหนด กณฑการตดั สนิ ปนด ยยม ด ละผาน

ด ยยม หมายถง มผลงานท สดงถงความสามารถ นการอาน คิดวิ คราะห ละ ขยน
ทมคณภาพด ลิศอย สมอ

ด หมายถง มผลงานท สดงถงความสามารถ นการอาน คดิ วิ คราะห ละ ขยน
ทมคณภาพ ปนทยอมรับ

ผาน หมายถง มผลงานท สดงถงความสามารถ นการอาน คิดวิ คราะห ละ ขยน

ทมคณภาพ ปนทยอมรบั ตยงั มขอบกพรองบางประการ
มผาน หมายถง มมผลงานท สดงถงความสามารถ นการอาน คดิ วิ คราะห

ละ ขยน หรอถามผลงาน ผลงานนันยงั มขอบกพรองทตอง ดรับการปรับปรง ก ขหลายประการ
. การประ มินคณลกั ษณะอันพงประสงค รวมทกคณลกั ษณะ พอการ ลอนชนั ละจบ

การศกษา ปนผาน ละ มผาน นการผาน กำหนด กณฑการตัดสิน ปนด ยยม ด ละผาน ละ

ความหมายของ ตละระดับ ดงั น
ด ยยม หมายถง ผ รยนปฏบิ ัตติ นตามคณลักษณะจน ปนนิสัย ละนำ ป ช นชวิตประจำวนั พอ

ประ ยชนสขของตน อง ละสังคม ดยพจิ ารณาจากผลการประ มนิ ระดบั ด ยยม จำนวน - คณลกั ษณะ
ละ มมคณลกั ษณะ ด ดผลการประ มินตำกวาระดับด

ด หมายถง ผ รยนมคณลกั ษณะ นการปฏิบัตติ ามกฎ กณฑ พอ ห ปนการยอมรับของสังคม

ดยพจิ ารณาจาก
) ดผลการประ มินระดับด ยยมจำนวน - คณลักษณะ ละ มมคณลักษณะ ด ดผล

การประ มินตำกวาระดบั ด หรอ
) ดผลการประ มนิ ระดับด ยยมจำนวน คณลกั ษณะ ละ มมคณลกั ษณะ ด ดผลการ

ประ มินตำกวาระดบั ผานหรอ

) ดผลการประ มนิ ระดับด จำนวน - คณลกั ษณะ ละ มมคณลักษณะ ด ดผลการ
ประ มินตำกวาระดับผาน

ผาน หมายถง ผ รยนรบั ร ละปฏิบตั ิตามกฎ กณฑ ละ งอน ขทสถานศกษากำหนด ดย
พจิ ารณาจาก

) ดผลการประ มนิ ระดบั ผาน จำนวน - คณลักษณะ ละ มมคณลักษณะ ด ดผลการ

ประ มินตำกวาระดบั ผาน หรอ

) ดผลการประ มนิ ระดับด จำนวน คณลักษณะ ละ มมคณลักษณะ ด ดผลการ
ประ มนิ ตำกวาระดบั ผาน

มผาน หมายถง ผ รยนรบั ร ละปฏบิ ตั ิ ด มครบตามกฎ กณฑ ละ งอน ขทสถานศกษา
กำหนด ดยพิจารณาจากผลการประ มินระดับ มผานตงั ต คณลักษณะ

. การประ มนิ กจิ กรรมพฒั นาผ รยน จะตองพิจารณาทัง วลาการ ขารวมกจิ กรรมการปฏิบัติ
กิจกรรม ละผลงานของผ รยนตาม กณฑท รง รยนกำหนด ละ หผลการประ มิน ปนผาน ละ มผาน ห ช
ตวั อักษร สดงผลการประ มิน ดังน

“ผ” หมายถง ผ รยนม วลา ขารวมกจิ กรรมพัฒนาผ รยน มนอยกวารอยละ ปฏบิ ตั ิ
กิจกรรม ละมผลงาน ปนทประจกั ษ

“มผ” หมายถง ผ รยนม วลา ขารวมกจิ กรรมพัฒนาผ รยน ปฏบิ ัติกจิ กรรม ละมผลงาน
ม ปน ปตาม กณฑทสถานศกษากำหนด

นกรณทผ รยน ด มผ ครผด ลกิจกรรมตองจดั ซอม สรมิ หผ รยนทำกจิ กรรม นสวนท
ผ รยน ม ด ขารวมหรอ ม ดทำจนครบถวน ลวจง ปลยนผลการ รยนจาก “มผ” ปน “ผ” ด ทังน ตอง
ดำ นนิ การ ห สรจสินภาย นปการศกษานนั ยก วนม หตสดวิสัยหอย นดลยพินจิ ของผบริหารสถานศกษา
หรอผท ดรับมอบหมาย

การเลอื นชนั
มอสนิ ปการศกษา ผ รยนจะ ดรับการ ลอนชัน มอมคณสมบัตติ าม กณฑดังตอ ปน
( ) ผ รยนตองม วลา รยน มนอยกวารอยละ ของ วลา รยนทังหมด
( ) ผ รยนตอง ดรับการประ มินทกตัวชวดั ละผาน กณฑ มนอยกวารอยละ ของจำนวน

ตัวชวัด
( ) ผ รยนตอง ดรบั การตดั สินผลการ รยนทกรายวชิ า มนอยกวาระดบั “ ” จงจะถอวา

ผาน กณฑตามทสถานศกษากำหนด
( ) นกั รยนตอง ดรบั การประ มิน ละมผลการประ มนิ การอาน คิดวิ คราะห ละ ขยน น

ระดบั “ ผาน ” ขน ป มผลการประ มนิ คณลักษณะอนั พงประสงค นระดับ“ ผาน ” ขน ป ละมผลการ
ประ มนิ กิจกรรมพฒั นานกั รยน นระดับ “ ผาน ”

ทังน ถาผ รยนมขอบกพรอง พยง ลกนอย ละพิจารณา หนวาสามารถพัฒนา ละสอน
ซอม สรมิ ด หอย นดลยพินิจของสถานศกษาทจะผอนผัน ห ลอนชัน ด

อนง นกรณทผ รยนมหลกั ฐานการ รยนรท สดงวามความสามารถด ลิศ สถานศกษาอาจ ห
อกาสผ รยน ลอนชันกลางปการศกษา ดยสถานศกษา ตงตังคณะกรรมการประกอบดวยฝายวิชาการของ
สถานศกษา ละผ ทนของ ขตพนทการศกษาหรอตนสงั กัดประ มินผ รยน ละตรวจสอบคณสมบตั ิ ห
ครบถวนตาม งอน ขทัง ประการตอ ปน

. มผลการ รยน นปการศกษาทผานมา ละมผลการ รยนระหวางปทกำลังศกษาอย น
กณฑด ยยม

. มวฒิภาวะ หมาะสมทจะ รยน นชันทสงขน
. ผานการประ มินผลความรความสามารถทกรายวิชาของชนั ปท รยนปจจบัน ละ
ความรความสามารถทกรายวิชา นภาค รยน รกของชนั ปทจะ ลอนขน
การอนมัติ ห ลอนชันกลางปการศกษา ป รยนชันสงขน ด ระดับชันน ตอง ดรับการ
ยนิ ยอมจากผ รยน ละผปกครอง ละตองดำ นินการ ห สรจสินกอน ปดภาค รยนท ของปการศกษานัน

สำหรับ นกรณทพบวามผ รยนกลมพิ ศษประ ภทตาง มปญหา นการ รยนร หสถานศกษาดำ นินงาน
รวมกบั สำนักการศกษา ฉพาะความพิการหา นวทางการ ก ข ละพัฒนา
การสอนซอม สรม

การสอนซอม สริม ปนการสอน พอ ก ขขอบกพรอง กรณทผ รยนมความร ทกั ษะ
กระบวนการ หรอคณลกั ษณะ ม ปน ปตาม กณฑทกำหนด จะตองจัดสอนซอม สรมิ พอพฒั นาการ รยนร
ของผ รยน ตมตามศกั ยภาพ การสอนซอม สริม ปนการสอน พอ ก ขขอบกพรองกรณทผ รยนมความร
ทักษะ กระบวนการ หรอ จตคต/ิ คณลักษณะ ม ปน ปตาม กณฑทสถานศกษากำหนด สถานศกษาตองจดั
สอนซอม สริม ปนกรณพิ ศษนอก หนอ ปจากการสอนตามปกติ พอพัฒนา หผ รยนสามารถบรรลตาม
มาตรฐานการ รยนร/ตัวชวดั ทกำหนด ว ปนการ ห อกาส กผ รยน ด รยนร ละพฒั นา ดยจดั กิจกรรมการ
รยนรทหลากหลาย ละตอบสนองความ ตกตางระหวางบคคล

การเปลี่ยนผลการเรยี น
การ ปลยนผลการ รยน“ ”

สถานศกษาจดั หมการสอนซอม สรมิ นมาตรฐานการ รยนร/ตวั ชวดั ทผ รยนสอบ มผาน
กอน ลวจงสอบ กตวั ด ม กนิ ครัง ถาผ รยน มดำ นนิ การสอบ กตัวตามระยะ วลาทสถานศกษา
กำหนด หอย นดลยพินจิ ของสถานศกษาทจะพิจารณาขยาย วลาออก ปอก ภาค รยน สำหรบั ภาค รยน
ท ตองดำ นินการ ห สรจสนิ ภาย นปการศกษานนั

ถาสอบ กตัว ครงั ลว ยงั ดระดับผลการ รยน “ ” อก หสถานศกษา ตงตัง
คณะกรรมการดำ นนิ การ กยวกับการ ปลยนผลการ รยนของผ รยน ดยปฏบิ ตั ดิ ังน

) ถา ปนรายวชิ าพนฐาน ห รยนซำรายวิชานัน
) ถา ปนรายวิชา พมิ ติม ห รยนซำหรอ ปลยนรายวชิ า รยน หม ทงั น หอย นดลย
พนิ จิ ของสถานศกษา นกรณท ปลยนรายวชิ า รยน หม หหมาย หต นระ บยน
สดงผลการ รยนวา รยน ทนรายวชิ า ด

การเปลียนผลการเรยี น“ร”
การ ปลยนผลการ รยน“ร” หดำ นนิ การดังน หผ รยนดำ นนิ การ ก ข “ร” ตามสา หต

มอผ รยน ก ขปญหา สรจ ลว ห ดระดบั ผลการ รยนตามปกติ (ตงั ต - ) ถาผ รยน มดำ นินการ
ก ข “ร” กรณทสงงาน มครบ ตมผลการประ มินระหวางภาค รยน ละปลายภาค หผสอนนำขอมลทมอย
ตดั สินผลการ รยนยก วนม หตสดวิสยั หอย นดลยพนิ ิจของสถานศกษาทจะขยาย วลาการ ก “ร” ออก ป
อก ม กิน ภาค รยนสำหรบั ภาค รยนท ตองดำ นนิ การ ห สรจสินภาย นปการศกษานนั มอพน
กำหนดน ลว ห รยนซำ หากผลการ รยน ปน “ ” หดำ นินการ ก ขตามหลกั กณฑ

การเปลียนผลการเรยี น “มส”
การ ปลยนผลการ รยน“มส” ม กรณ ดงั น
) กรณผ รยน ดผลการ รยน “มส” พราะม วลา รยน มถงรอยละ

ตม วลา รยน มนอยกวารอยละ ของ วลา รยน นรายวชิ านนั หจัด ห รยน พิม ตมิ ดย ชชัว มงสอน
ซอม สรมิ หรอ ช วลาวาง หรอ ชวนั หยดหรอมอบหมายงาน หทำจนม วลา รยนครบตามทกำหนด วสำหรับ
รายวชิ านนั ลวจง หวดั ผลปลายภาค ปนกรณพิ ศษ

ผลการ ก “มส” ห ดระดบั ผลการ รยน ม กิน “ ” การ ก

“มส” กรณน หกระทำ ห สรจสนิ ภาย นปการศกษานนั ถาผ รยน มมาดำ นนิ การ ก
“มส” ตามระยะ วลาทกำหนด วน ห รยนซำ ยก วนม หตสดวสิ ัย หอย นดลยพินิจของสถานศกษาทจะ
ขยาย วลาการ ก “มส” ออก ปอก ม กนิ ภาค รยน ต มอพนกำหนดน ลว หปฏบิ ัตดิ งั น

( ) ถา ปนรายวิชาพนฐาน ห รยนซำรายวชิ านนั
( ) ถา ปนรายวชิ า พมิ ตมิ หอย นดลยพินิจของสถานศกษา ห รยนซำหรอ ปลยน
รายวิชา รยน หม
) กรณผ รยน ดผลการ รยน “มส” พราะม วลา รยนนอยกวารอยละ ของ วลา
รยนทังหมด หสถานศกษาดำ นนิ การดังน
( ) ถา ปนรายวิชาพนฐาน ห รยนซำรายวชิ านัน
( ) ถา ปนรายวชิ า พิม ติม หอย นดลยพนิ จิ ของสถานศกษา ห รยนซำหรอ
ปลยนรายวชิ า รยน หม นกรณท ปลยนรายวชิ า รยน หม หหมาย หต นระ บยน สดงผลการ รยนวา รยน
ทนรายวชิ า ด
การ รยนซำรายวชิ า ผ รยนท ดรับการสอนซอม สริม ละสอบ กตัว ครงั ลว มผาน กณฑ
การประ มนิ ห รยนซำรายวชิ านัน ทังน หอย นดลยพินิจของสถานศกษา นการจัด ห รยนซำ นชวง ด
ชวงหนงทสถานศกษา หนวา หมาะสม ชน พกั กลางวัน วนั หยด ชวั มงวางหลงั ลกิ รยน ภาคฤดรอน ปน
ตน
นกรณภาค รยนท หากผ รยนยังมผลการ รยน “ ” “ร” “มส” หดำ นนิ การ ห
สรจสนิ กอน ปด รยนปการศกษาถัด ป สถานศกษาอาจ ปดการ รยนการสอน นภาคฤดรอน พอ ก ขผล
การ รยนของผ รยน ด

การเปลยี นผล“มผ”
กรณทผ รยน ดผล “มผ” สถานศกษาตองจดั ซอม สริม หผ รยนทำกิจกรรม นสวนทผ รยน

ม ด ขารวมหรอ ม ดทำจนครบถวน ลวจง ปลยนผลจาก “มผ” ปน “ผ” ด ทงั นดำ นินการ ห สรจสนิ
ภาย นภาค รยนนัน ยก วนม หตสดวิสัย หอย นดลยพินจิ ของสถานศกษาทจะพจิ ารณาขยาย วลาออก ป
อก ม กิน ภาค รยน สำหรับภาค รยนท ตองดำ นินการ ห สรจสินภาย นปการศกษานนั

การเรียนซ้ำชั้น
ผ รยนท มผานรายวิชาจำนวนมาก ละม นว นมวาจะ ปนปญหาตอการ รยน นระดับชนั ท

สงขนสถานศกษา ตองตังคณะกรรมการพิจารณา ห รยนซำชนั ด ทังน หคำนงถงวฒิภาวะ ละความร
ความสามารถของผ รยน ปนสำคญั

ผ รยนท มมคณสมบตั ติ าม กณฑการ ลอนชนั สถานศกษาควร ห รยนซำชนั ทงั น
สถานศกษาอาจ ชดลยพนิ ิจ ห ลอนชัน ด หากพิจารณาวาผ รยนมคณสมบัติขอ ดขอหนง ดังตอ ปน

) ม วลา รยน มถงรอยละ อัน นองจากสา หตจำ ปนหรอ หตสดวิสยั ตม
คณสมบัติตาม กณฑการ ลอนชัน นขออน ครบถวน

) ผ รยนมผลการประ มินผานมาตรฐานการ รยนร ละตัวชวดั มถง กณฑตามท
สถานศกษากำหนด น ตละรายวชิ า ต หนวาสามารถสอนซอม สรมิ ด นปการศกษานนั ละมคณสมบัติ
ตาม กณฑการ ลอนชัน นขออน ครบถวน

) ผ รยนมผลการประ มินรายวิชา นกลมสาระภาษา ทย คณิตศาสตร วทิ ยาศาสตร
สังคมศกษาศาสนา ละวฒั นธรรมอย นระดับผาน

กอนทจะ หผ รยน รยนซำชัน สถานศกษาตอง จง หผปกครอง ละผ รยนทราบ หตผล
ของการ รยนซำชัน

สอื การเรียนรู หลงเรยี นรู

สอการ รยนร ปน ครองมอสง สริมสนับสนนการจัดการกระบวนการ รยนร หผ รยน ขาถงความร
ทักษะกระบวนการ ละคณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสตร ดอยางมประสิทธิภาพ สอการ รยนรม
หลากหลายประ ภท ทังสอธรรมชาติ สอสิงพิมพ สอ ทค น ลย ละ ครอขาย การ รยนรตาง ทม น
ทองถิน การ ลอก ชสอควร ลอก หมความ หมาะสมกบั ระดบั พัฒนาการ ละลลาการ รยนรทหลากหลาย
ของผ รยน

การจัดหาสอการ รยนร ผ รยน ละผสอนสามารถจัดทำ ละพัฒนาขน อง หรอปรับปรง ลอก ช
อยางมคณภาพจากสอตาง ทมอยรอบตัว พอนำมา ชประกอบ นการจดั การ รยนรทสามารถสง สริม ละ
สอสาร หผ รยน กิดการ รยนร ดยสถานศกษาควรจัด หมอยางพอ พยง พอพัฒนา หผ รยน กิดการ
รยนรอยาง ทจริง สถานศกษา ขตพนทการศกษา หนวยงานท กยวของ ละผมหนาทจัดการศกษาขัน
พนฐาน ควรดำ นนิ การดังน

1. จัด หม หลงการ รยนร ศนยสอการ รยนร ระบบสารสน ทศการ รยนร ละ ครอขาย
การ รยนรทมประสิทธิภาพทัง นสถานศกษา ละ นชมชน พอการศกษาคนควา ละการ ลก ปลยน
ประสบการณการ รยนร ระหวางสถานศกษา ทองถนิ ชมชน สังคม ลก

2. จดั ทำ ละจัดหาสอการ รยนรสำหรบั การศกษาคนควาของผ รยน สริมความร หผสอน รวมทัง
จัดหาสงิ ทมอย นทองถนิ มาประยกต ช ปนสอการ รยนร

3. ลอก ละ ชสอการ รยนรทมคณภาพ มความ หมาะสม มความหลากหลาย สอดคลองกับ
วธิ การ รยนร ธรรมชาติของสาระการ รยนร ละความ ตกตางระหวางบคคลของผ รยน

4. ประ มินคณภาพของสอการ รยนรท ลอก ชอยาง ปนระบบ
5. ศกษาคนควา วิจัย พอพฒั นาสอการ รยนร หสอดคลองกบั กระบวนการ รยนรของผ รยน
6. จัด หมการกำกับ ติดตาม ประ มินคณภาพ ละประสิทธิภาพ กยวกับสอ ละการ ชสอ
การ รยนร ปนระยะ ละสมำ สมอ
นการจัดทำ การ ลอก ช ละการประ มินคณภาพสอการ รยนรท ช นสถานศกษาควรคำนงถง
หลักการสำคัญของสอการ รยนร ชน ความสอดคลองกับหลกั สตร วัตถประสงคการ รยนร การออก บบ
กิจกรรมการ รยนร การจัดประสบการณ หผ รยน นอหามความถกตอง ละทนั สมัย มกระทบความมันคง
ของชาติ มขดั ตอศลธรรม มการ ชภาษาทถกตอง รป บบการนำ สนอท ขา จงาย ละนาสน จ

ภาคผนวก
ก. คำอธิบายศพั ท

อภธิ านศพั ท

กระบวนการเขียน
กระบวนการ ขยน ปนการคิด รองทจะ ขยน ละรวบรวมความร นการ ขยน กระบวนการ ขยน ม 5

ขนั ดงั น
1. การเตรียมการเขียน ปนขัน ตรยมพรอมทจะ ขยน ดย ลอกหัวขอ รองทจะ ขยนบนพนฐาน

ของประสบการณ กำหนดรป บบการ ขยน รวบรวมความคิด นการ ขยน อาจ ชวิธการอานหนังสอ
สนทนา จัดหมวดหมความคิด ดย ขยน ปน ผนภาพความคิด จดบันทกความคิดทจะ ขยน ปนรปหัวขอ
รอง หญ หัวขอยอย ละรายละ อยดคราว

2. การยกรางขอเขียน มอ ตรยมหวั ขอ รอง ละความคิดรป บบการ ขยน ลว หนำความคิดมา
ขยนตามรป บบทกำหนด ปนการยกรางขอ ขยน ดยคำนงถงวาจะ ขยน ห ครอาน จะ ชภาษาอยาง ร ห

หมาะสมกับ รอง ละ หมาะกับผอน จะ ริมตน ขยนอยาง ร มหัวขอ รองอยาง ร ลำดับความคิดอยาง ร
ชอม ยงความคิดอยาง ร

3. การปรับปรุงขอเขียน มอ ขยนยกราง ลวอานทบทวน รองท ขยน ปรับปรง รองท ขยน

พิม ติมความคิด หสมบรณ ก ขภาษา สำนวน วหาร นำ ป ห พอนหรอผอนอาน นำขอ สนอ นะมา
ปรบั ปรงอกครัง

4. การบรรณาธิการกิจ นำขอ ขยนทปรับปรง ลวมาตรวจทานคำผิด ก ข หถกตอง ลวอาน
ตรวจทาน ก ขขอ ขยนอกครงั ก ขขอผิดพลาดทงั ภาษา ความคิด ละการ วนวรรคตอน

5. การเขียน หสมบรู ณ นำ รองท ก ขปรบั ปรง ลวมา ขยน รอง หสมบรณ จัดพมิ พ วาดรป

ประกอบ ขยน หสมบรณดวยลายมอทสวยงาม ปนระ บยบ มอพิมพหรอ ขยน ลวตรวจทานอกครัง ห
สมบรณกอนจัดทำรป ลม

กระบวนการคดิ
การฟง การพด การอาน ละการ ขยน ปนกระบวนการคิด คนทจะคิด ดดตอง ปนผฟง ผพด ผอาน

ละผ ขยนทด บคคลทจะคดิ ดดจะตองมความร ละประสบการณพนฐาน นการคดิ บคคลจะมความสามารถ

นการรวบรวมขอมล ขอ ทจจรงิ วิ คราะห สงั คราะห ละประ มินคา จะตองมความร ละประสบการณ
พนฐานทนำมาชวย นการคิดทงั สนิ การสอน หคิดควร หผ รยนรจักคัด ลอกขอมล ถายทอด รวบรวม ละ

จำขอมลตาง สมองของมนษยจะ ปนผบริ ภคขอมลขาวสาร ละสามารถ ปลความขอมลขาวสาร ละ
สามารถนำมา ชอางอิง การ ปนผฟง ผพด ผอาน ละผ ขยนทด จะตองสอน ห ปนผบริ ภคขอมลขาวสารท
ด ละ ปนนักคิดทดดวย กระบวนการสอนภาษาจงตองสอน หผ รยน ปนผรับรขอมลขาวสาร ละมทักษะ

การคิด นำขอมลขาวสารท ดจากการฟง ละการอานนำมาสการฝกทกั ษะการคิด นำการฟง การพด การอาน
ละการ ขยน มาสอน นรป บบบรณาการทักษะ ตัวอยาง ชน การ ขยน ปนกระบวนการคิด นการวิ คราะห

การ ยก ยะ การสัง คราะห การประ มินคา การสรางสรรค ผ ขยนจะนำความร ละประสบการณสการคิด
ละ สดงออกตามความคิดของตน สมอ ตอง ปนผอาน ละผฟง พอรับรขาวสารทจะนำมาวิ คราะห ละ
สามารถ สดงทรรศนะ ด

กระบวนการอาน
การอาน ปนกระบวนการซงผอานสรางความหมายหรอพัฒนา การตความระหวางการอานผอาน

จะตองรหัวขอ รอง รจดประสงคของการอาน มความรทางภาษาท กล คยงกับภาษาท ช นหนังสอทอาน
ดย ชประสบการณ ดิม ปนประสบการณทำความ ขา จกบั รองทอาน กระบวนการอานมดงั น

1. การเตรียมการอาน ผอานจะตองอานชอ รอง หัวขอยอยจากสารบัญ รอง อานคำนำ หทราบ
จดมงหมายของหนังสอ ตังจดประสงคของการอานจะอาน พอความ พลิด พลินหรออาน พอ หาความร
วาง ผนการอาน ดยอานหนังสอตอน ดตอนหนงวาความยากงายอยาง ร หนังสอมความยากมากนอย

พยง ด รป บบของหนังสอ ปนอยาง ร หมาะกับผอานประ ภท ด ดาความวา ปน รอง กยวกับอะ ร
ตรยมสมด ดินสอ สำหรับจดบนั ทกขอความหรอ นอ รองทสำคัญขณะอาน

2. การอาน ผอานจะอานหนังสอ หตลอด ลมหรอ ฉพาะตอนทตองการอาน ขณะอานผอานจะ
ชความรจากการอานคำ ความหมายของคำมา ช นการอาน รวมทังการรจัก บงวรรคตอนดวย การอาน
รวจะมสวนชวย หผอาน ขา จ รอง ดดกวาผอานชา ซงจะสะกดคำอานหรออานยอน ปยอนมา ผอานจะ ช

บริบทหรอคำ วดลอมชวย นการตความหมายของคำ พอทำความ ขา จ รองทอาน
3. การ สดงความคิดเหน ผอานจะจดบันทกขอความทมความสำคัญ หรอ ขยน สดงความ

คิด หน ตความขอความทอาน อานซำ นตอนท ม ขา จ พอทำความ ขา จ หถกตอง ขยายความคิดจาก
การอาน จับคกับ พอนสนทนา ลก ปลยนความคิด หน ตังขอสัง กตจาก รองทอาน ถา ปนการอานบท
กลอนจะตองอานทำนอง สนาะดัง พอฟง สยงการอาน ละ กดิ จินตนาการ

4. การอานสำรวจ ผอานจะอานซำ ดย ลอกอานตอน ดตอนหนง ตรวจสอบคำ ละภาษา ท ช
สำรวจ ครง รองของหนงั สอ ปรยบ ทยบหนงั สอทอานกับหนังสอท คยอาน สำรวจ ละ ชอม ยง หตการณ น

รอง ละการลำดับ รอง ละสำรวจคำสำคญั ท ช นหนงั สอ
5. การขยายความคดิ ผอานจะสะทอนความ ขา จ นการอาน บันทกขอคิด หน คณคาของ รอง

ชอม ยง รองราว น รองกับชวิตจริง ความรสกจากการอาน จัดทำ ครงงานหลักการอาน ชน วาดภาพ

ขยนบทละคร ขยนบันทกรายงานการอาน อาน รองอน ทผ ขยนคน ดยวกัน ตง อาน รอง พิม ติม
รองท กยว ยงกับ รองทอาน พอ ห ดความรทชัด จน ละกวางขวางขน

การเขยี นเชิงสรางสรรค
การ ขยน ชงิ สรางสรรค ปนการ ขยน ดย ชความร ประสบการณ ละจินตนาการ นการ ขยน ชน

การ ขยน รยงความ นทิ าน รองสัน นวนยิ าย ละบทรอยกรอง การ ขยน ชงิ สรางสรรคผ ขยนจะตองม

ความคิดด มจินตนาการด มคลังคำอยางหลากหลาย สามารถนำคำมา ช นการ ขยน ตอง ช ทคนิค
การ ขยน ละ ชถอยคำอยางสละสลวย

การดู
การด ปนการรับสารจากสอภาพ ละ สยง ละ สดงทรรศนะ ดจากการรับรสาร ตความ ปล

ความ วิ คราะห ละประ มนิ คณคาสารจากสอ ชน การด ทรทศั น การดคอมพวิ ตอร การดละคร การ

ดภาพยนตร การดหนงั สอการตน ( ม มม สยง ตมถอยคำอาน ทน สยงพด) ผดจะตองรับรสาร จากการ
ด ละนำมาวิ คราะห ตความ ละประ มินคณคาของสารท ปน นอ รอง ดย ชหลักการพิจารณาวรรณคด

หรอการวิ คราะหวรรณคด บองตน ชน นวคิดของ รอง ฉากทประกอบ รองสม หตสมผล กิริยาทาทาง
ละการ สดงออกของตวั ละครมความสมจริงกับบทบาท ครง รอง พลง สง ส สยง ท ชประกอบการ
สดง หอารมณ กผดสมจรงิ ละสอดคลองกับยคสมัยของ หตการณทจำลองสบทละคร คณคาทางจริยธรรม

คณธรรม ละคณคาทางสงั คมทมอทิ ธพิ ลตอผดหรอผชม ถา ปนการดขาว ละ หตการณ หรอการอภิปราย
การ ชความรหรอ รองท ปนสารคด การ ฆษณาทางสอจะตองพิจารณา นอหาสาระวาสมควร ชอถอ ด

หรอ ม ปนการ ฆษณาชวน ชอหรอ ม ความคดิ สำคญั ละมอทิ ธพิ ลตอการ รยนรมาก ละการดละคร วท
ละคร ทรทัศน ดขาวทาง ทรทัศนจะ ปนประ ยชน ดรับความสนกสนาน ตองด ละวิ คราะห ประ มินคา

สามารถ สดงทรรศนะของตน ดอยางม หตผล
การตคี วาม

การตความ ปนการ ชความร ละประสบการณของผอาน ละการ ชบริบท ด ก คำท วดลอม
ขอความ ทำความ ขา จขอความหรอกำหนดความหมายของคำ หถกตอง

พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หความหมายวา การตความหมาย ชหรอกำหนด

ความหมาย หความหมายหรออธบิ าย ชหรอปรับ ห ขา จ จตนา ละความมงหมาย พอความถกตอง
การเปลยี น ปลงของภาษา

ภาษายอมมการ ปลยน ปลง ปตามกาล วลา คำคำหนง นสมัยหนง ขยนอยางหนง อกสมยั หนง ขยน
อกอยางหนง คำวา ประ ทศ ต ดิม ขยน ประ ทษ คำวา ปกษ ต ต ดมิ ขยน ปก ต นปจจบนั ขยน
ปกษ ต คำวา ลมลก ตกอน ขยน ลมฦก ภาษาจงมการ ปลยน ปลง ทังความหมาย ละการ ขยน

บางครงั คำบางคำ ชน คำวา หลอน ปนคำสรรพนาม สดงถงคำพด สรรพนามบรษท 3 ท ปนคำสภาพ
ต ดยวนคำวา หลอน มความหมาย น ชงิ ด คลน ปนตน

การสรางสรรค
การสรางสรรค คอ การรจกั ลอกความร ประสบการณทมอย ดิมมา ปนพนฐาน นการสรางความร

ความคดิ หม หรอสงิ ปลก หมทมคณภาพ ละมประสิทธิภาพสงกวา ดิม บคคลทจะมความสามารถ นการ

สรางสรรคจะตอง ปนบคคลทมความคิดอิสระอย สมอ มความ ชอมัน นตน อง มอง ลก น งด คิด
ตรตรอง มตดั สนิ จสิง ดงาย การสรางสรรคของมนษยจะ กยว นองกนั กบั ความคดิ การพด การ ขยน

ละการกระทำ ชงิ สรางสรรค ซงจะตองมการคิด ชงิ สรางสรรค ปนพนฐาน
ความคิด ชิงสรางสรรค ปนความคิดทพัฒนามาจากความร ละประสบการณ ดิม ซง ปน

ปจจยั พนฐานของการพด การ ขยน ละการกระทำ ชงิ สรางสรรค

การพด ละการ ขยน ชงิ สรางสรรค ปนการ สดงออกทางภาษาท ชภาษาขัด กลา ห พ ราะ งดงาม
หมาะสม ถกตองตาม นอหาทพด ละ ขยน

การกระทำ ชิงสรางสรรค ปนการกระทำท มซำ บบ ดิม ละคิดคน หม ปลก ปจาก ดิม ละ ปน
ประ ยชนทสงขน
ขอมูลสารสนเทศ

ขอมลสารสน ทศ หมายถง รองราว ขอ ทจจริง ขอมล หรอสิง ดสิงหนงทสามารถ
สอความหมายดวยการพดบอก ลา บันทก ปน อกสาร รายงาน หนังสอ ผนท ผนภาพ ภาพถาย

บันทกดวย สยง ละภาพ บันทกดวย ครองคอมพิว ตอร ปนการ กบ รองราวตาง บนั ทก ว ปนหลักฐาน
ดวยวธิ ตาง
ความหมายของคำ

คำท ช นการติดตอสอสารมความหมาย บง ด ปน 3 ลกั ษณะ คอ
1. ความหมาย ดยตรง ปนความหมายท ชพดจากันตรงตามความหมาย คำหนง นัน อาจม

ความหมาย ดหลายความหมาย ชน คำวา กา อาจมความหมายถง ภาชนะ สนำ หรออาจหมายถง
นกชนดิ หนง ตวั สดำ รอง กา กา ปนความหมาย ดยตรง

2. ความหมาย ฝง คำอาจมความหมาย ฝง พิมจากความหมาย ดยตรง มัก ปนความหมาย

กยวกบั ความรสก ชน คำวา ข หนยว กบั ประหยัด หมายถง ม ชจายอยางสรยสราย ปนความหมาย
ตรง ตความรสกตางกนั ประหยดั ปนสงิ ด ตข หนยว ปนสงิ มด

3. ความหมาย นบริบท คำบางคำมความหมายตรง มอรวมกับคำอนจะมความหมาย พิม ติม
กวางขน หรอ คบลง ด ชน คำวา ด ดกด หมายถง วานอนสอนงาย สยงด หมายถง พ ราะ

ดินสอด หมายถง ขยน ดด สขภาพด หมายถง มม รค ความหมายบริบท ปนความหมาย ชน ดยวกับ
ความหมาย ฝง

คณุ คาของงานประพนั ธ
มอผอานอานวรรณคดหรอวรรณกรรม ลวจะตองประ มินงานประพันธ ห หนคณคาของงาน

ประพนั ธ ทำ หผอานอานอยางสนก ละ ดรบั ประ ยชนจาการอานงานประพันธ คณคาของงานประพันธ

บง ด ปน 2 ประการ คอ
1. คุณคาดานวรรณศลิ ป ถาอานบทรอยกรองกจะพิจารณากลวิธการ ตง การ ลอก ฟนถอยคำ

มา ช ด พ ราะ มความคิดสรางสรรค ละ หความสะ ทอนอารมณ ถา ปนบทรอย กวประ ภทสารคด
รป บบการ ขยนจะ หมาะสมกับ นอ รอง วิธการนำ สนอนาสน จ นอหามความถกตอง ชภาษา
สละสลวยชัด จน การนำ สนอมความคิดสรางสรรค ถา ปนรอย กวประ ภทบัน ทิงคด องคประกอบของ

รอง มวา รองสัน นวนิยาย นิทาน จะม กน รอง ครง รอง ตัวละครมความสัมพันธกัน กลวิธการ
ตง ปลก หม นาสน จ ปมขัด ยง นการ ตงสรางความสะ ทอนอารมณ การ ชถอยคำสรางภาพ ด

ชัด จน คำพด น รอง หมาะสมกบั บคลกิ ของ ตัวละครมความคิดสรางสรรค กยวกบั ชวติ ละสงั คม
2. คุณคาดานสงั คม ปนคณคาทางดานวัฒนธรรม ขนบธรรม นยมประ พณ ศิลปะ ชวิตความ

ปนอยของมนษย ละคณคาทางจริยธรรม คณคาดานสังคม ปนคณคาทผอานจะ ขา จชวิตทัง น ลก

ทศั น ละชวทัศน ขา จการดำ นินชวิต ละ ขา จ พอนมนษยดขน นอหายอม กยวของกบั การชวยจรร ลง
จ กผอาน ชวยพัฒนาสังคม ชวยอนรักษสิงมคณคาของชาตบิ าน มอง ละสนับสนนคานิยมอันดงาม

ครงงาน
ครงงาน ปนการจัดการ รยนรวิธหนงทสง สริม หผ รยน รยนดวยการคนควา ลงมอปฏิบัติจริง น

ลักษณะของการสำรวจ คนควา ทดลอง ประดษิ ฐคิดคน ผ รยนจะรวบรวมขอมล นำมาวิ คราะห ทดสอบ

พอ กปญหาของ จ ผ รยนจะนำความรจากชัน รยนมาบรณาการ นการ กปญหา คนหาคำตอบ ปน
กระบวนการคนพบนำ ปสการ รยนร ผ รยนจะ กดิ ทักษะการทำงานรวมกบั ผอน ทกั ษะการจัดการ ผสอน

จะ ขา จผ รยน หนรป บบการ รยนร การคิด วิธการทำงานของผ รยน จากการสัง กตการทำงานของ
ผ รยน

การ รยน บบ ครงงาน ปนการ รยน บบศกษาคนควาวิธการหนง ต ปนการศกษาคนควาท ช

กระบวนการทางวทิ ยาศาสตรมา ช นการ กปญหา ปนการพฒั นาผ รยน ห ปนคนม หตผล สรป รองราว
อยางมกฎ กณฑ ทำงานอยางมระบบ การ รยน บบ ครงงาน ม ชการศกษาคนควาจดั ทำรายงาน พยงอยาง

ดยว ตองมการวิ คราะหขอมล ละมการสรปผล
ทักษะการสอื สาร

ทกั ษะการสอสาร ด ก ทกั ษะการพด การฟง การอาน ละการ ขยน ซง ปน ครองมอของการ

สงสาร ละการรับสาร การสงสาร ด ก การสงความร ความ ชอ ความคิด ความรสกดวยการพด ละ
การ ขยน สวนการรับสาร ด ก การรับความร ความ ชอ ความคิด ดวยการอาน ละการฟง การฝก

ทักษะการสอสารจง ปนการฝกทักษะการพด การฟง การอาน ละการ ขยน หสามารถ รับสาร ละสง
สารอยางมประสิทธิภาพ

ธรรมชาตขิ องภาษา
ธรรมชาติของภาษา ปนคณสมบัติของภาษาทสำคัญ มคณสมบัติพอสรป ด คอ ประการทีหนึง

ทกภาษาจะประกอบดวย สยง ละความหมาย ดยมระ บยบ บบ ผนหรอกฎ กณฑ นการ ช อยาง ปนระบบ
ประการทสี อง ภาษามพลงั นการงอกงามมิรสนิ สด หมายถง มนษยสามารถ ชภาษา สอความหมาย ด ดย

มสินสด ประการทีสาม ภาษา ปน รองของการ ชสัญลักษณรวมกันหรอสมมติรวมกัน ละมการรับร
สัญลักษณหรอสมมติรวมกัน พอสรางความ ขา จตรงกัน ประการทีสี ภาษาสามารถ ชภาษาพด น
การติดตอสอสาร มจำกัด พศของผสงสาร มวาหญิง ชาย ดก ผ หญ สามารถผลัดกัน นการสงสาร

ละรับสาร ด ประการทีหา ภาษาพดยอม ช ดทงั นปจจบนั อดต ละอนาคต มจำกัด วลา ละสถานท
ประการทีหก ภาษา ปน ครองมอการถายทอดวัฒนธรรม ละวิชาความรนานาประการ ทำ ห กิดการ

ปลยน ปลงพฤติกรรม ละการสรางสรรคสิง หม
นวคิด นวรรณกรรม

นวคดิ นวรรณกรรมหรอ นว รอง นวรรณกรรม ปนความคิดสำคญั นการผก รอง ห ดำ นิน รอง

ปตาม นวคิด หรอ ปนความคิดทสอด ทรก น รอง หญ นวคิดยอม กยวของกบั มนษย ละสงั คม ปน
สารทผ ขยนสง หผอาน ชน ความดยอมชนะความชวั ทำด ดดทำชัว ดชัว ความยติธรรมทำ ห ลกสันติ

สข คน ราพนความตาย ป ม ด ปนตน ฉะนัน นวคิด ปนสารทผ ขยนตองการสง หผอนทราบ ชน
ความด ความยตธิ รรม ความรกั ปนตน
บริบท

บริบท ปนคำท วดลอมขอความทอาน ผอานจะ ชความรสก ละประสบการณมากำหนด
ความหมายหรอความ ขา จ ดยนำคำ วดลอมมาชวยประกอบความร ละประสบการณ พอทำ ความ

ขา จหรอความหมายของคำ
พลงั ของภาษา

ภาษา ปน ครองมอ นการดำรงชวิตของมนษย มนษยจงสามารถ รยนรภาษา พอการดำรงชวิต

ปน ครองมอของการสอสาร ละสามารถพัฒนาภาษาของตน ด ภาษาชวย หคนรจกั คิด ละ สดงออกของ
ความคิดดวยการพด การ ขยน ละการกระทำซง ปนผลจากการคิด ถา มมภาษา คนจะคิด ม ด ถาคนม

ภาษานอย มคำศัพทนอย ความคิดของคนกจะ คบ มกวาง กล คนท ชภาษา ดดจะมความคิดดดวย คน
จะ ชความคิด ละ สดงออกทางความคิด ปนภาษา ซงสงผล ปส การกระทำ ผลของการกระทำสงผล ปส
ความคดิ ซง ปนพลงั ของภาษา ภาษาจงมบทบาทสำคญั ตอมนษย ชวย หมนษยพฒั นาความคิด ชวยดำรง

สงั คม หมนษยอยรวมกนั นสังคมอยางสงบสข ม มตรตอกัน ชวย หลอกันดวยการ ชภาษาติดตอสอสารกัน
ชวย หคนปฏิบตั ิตนตามกฎ กณฑของสังคม ภาษาชวย หมนษย กิดการพัฒนา ชภาษา นการ ลก ปลยน

ความคดิ หน การอภิปราย ต ยง พอนำ ปสผลสรป มนษย ชภาษา นการ รยนร จดบนั ทกความร สวงหา
ความร ละชวยจรร ลง จ ดวยการอานบทกลอน รอง พลง ภาษายังมพลัง นตัวของมัน อง พราะภาพ
ยอมประกอบดวย สยง ละความหมาย การ ชภาษา ชถอยคำทำ ห กิดความรสกตอผรับสาร ห กิดความจง

กลยดจงชังหรอ กดิ ความชนชอบ ความรกั ยอม กดิ จากภาษาทงั สิน ทนำ ปสผลสรปทมประสิทธิภาพ
ภาษาถิน

ภาษาถนิ ปนภาษาพน มองหรอภาษาท ช นทองถินซง ปนภาษาดงั ดิมของชาวพนบานท ชพดจากัน
นหม หลาของตน บางครงั จะ ชคำทมความหมายตางกนั ป ฉพาะถิน บางครงั คำท ชพดจากัน ปนคำ ดยว
ความหมายตางกัน ลวยัง ชสำ นยงทตางกัน จงมคำกลาวทวา “สำ นยงบอกภาษา” สำ นยงจะบอกวา

ปนภาษาอะ ร ละผพด ปนคนถิน ด อยาง รกตามภาษาถิน นประ ทศ ทย มวาจะ ปนภาษาถิน หนอ
ถนิ อสาน ถนิ ต สามารถสอสาร ขา จกัน ด พยง ตสำ นยง ตกตางกัน ป ทานนั

ภาษา ทยมาตรฐาน
ภาษา ทยมาตรฐานหรอบางท รยกวา ภาษา ทยกลางหรอภาษาราชการ ปนภาษาท ช สอสารกนั

ทัวประ ทศ ละ ปนภาษาท ช นการ รยนการสอน พอ หคน ทยสามารถ ชภาษาราชการ นการติดตอสอสาร
สรางความ ปนชาติ ทย ภาษา ทยมาตรฐานกคอภาษาท ชกนั น มองหลวง ท ชตดิ ตอกนั ทงั ประ ทศ มคำ

ละสำ นยงภาษาท ปนมาตรฐาน ตองพด หชัดถอยชัดคำ ดตามมาตรฐานของภาษา ทย ภาษากลางหรอ
ภาษา ทยมาตรฐานมความสำคญั นการสรางความ ปนปก ผน วรรณคดมการถายทอดกันมา ปนวรรณคด
ประจำชาตจิ ะ ชภาษาท ปนภาษา ทยมาตรฐาน นการสรางสรรคงานประพนั ธ ทำ หวรรณคด ปน ครองมอ

นการศกษาภาษา ทยมาตรฐาน ด
ภาษาพูดกับภาษาเขียน

ภาษาพด ปนภาษาท ชพดจากัน ม ปน บบ ผนภาษา มพิถพิถัน นการ ช ต ชสอสารกนั ดด
สรางความรสกท ปนกัน อง ช นหม พอนฝง นครอบครัว ละติดตอสอสารกันอยาง ม ปนทางการ
การ ชภาษาพดจะ ชภาษาท ปนกัน อง ละสภาพ ขณะ ดยวกันกคำนงวาพดกับบคคลทมฐานะตางกัน การ

ชถอยคำกตางกนั ปดวย มคำนงถงหลกั ภาษาหรอระ บยบ บบ ผนการ ชภาษามากนกั
สวนภาษา ขยน ปนภาษาท ช ครงครัดตอการ ชถอยคำ ละคำนงถงหลักภาษา พอ ช น

การสอสาร หถกตอง ละ ช นการ ขยนมากกวาพด ตอง ชถอยคำทสภาพ ขยน ห ปนประ ยค ลอก ช
ถอยคำท หมาะสมกับสถานการณ นการสอสาร ปนภาษาท ช นพิธการตาง ชน การกลาวรายงาน
กลาวปราศรัย กลาวสดด การประชมอภิปราย การปาฐกถา จะระมัดระวังการ ชคำท มจำ ปนหรอ

คำฟม ฟอย หรอการ ลนคำจนกลาย ปนการพดหรอ ขยน ลน
ภูมปิ ญญาทองถนิ

ภมิปญญาทองถิน (Local Wisdom) บางครัง รยกวา ภมิปญญาชาวบาน ปนกระบวนทัศน
(Paradigm) ของคน นทองถินทมความสัมพนั ธระหวางคนกบั คน คนกับธรรมชาติ พอความอยรอด ต
คน นทองถินจะสรางความรจากประสบการณ ละจากการปฏิบัติ ปนความร ความคิด ทนำมา ช น

ทองถินของตน พอการดำรงชวิตท หมาะสม ละสอดคลองกับธรรมชาติ ผรจงกลาย ปน ปราชญชาวบานท
มความร กยวกับภาษา ยารักษา รค ละการดำ นนิ ชวติ นหมบานอยางสงบสข

ภมู ปิ ญญาทางภาษา
ภมปิ ญญาทางภาษา ปนความรทางภาษา วรรณกรรมทองถิน บท พลง สภาษิต คำพงั พย น ต

ละทองถิน ท ด ชภาษา นการสรางสรรคผลงานตาง พอ ชประ ยชน นกจิ กรรมทางสังคมทตางกัน ดย

นำภมิปญญาทางภาษา นการสังสอนอบรมพิธการตาง การบัน ทิงหรอการละ ลน มการ ตง ปนคำ
ประพันธ นรป บบตาง ทงั นิทาน นทิ านปรมั ปรา ตำนาน บท พลง บทรอง ลน บท หกลอม บทสวด

ตาง บททำขวัญ พอประ ยชนทางสงั คม ละ ปนสวนหนงของวัฒนธรรมประจำถิน
ระดบั ภาษา

ภาษา ปนวัฒนธรรมทคน นสังคมจะตอง ชภาษา หถกตองกับสถานการณ ละ อกาสท ชภาษา

บคคล ละประชมชน การ ชภาษาจง บงออก ปนระดบั ของการ ชภาษา ดหลายรป บบ ตำรา ตละ ลมจะ
บงระดบั ภาษา ตกตางกนั ตามลักษณะของสัมพันธภาพของบคคล ละสถานการณ

การ บงระดบั ภาษาประมวล ดดังน
1. การ บงระดับภาษาท ปนทางการ ละ ม ปนทางการ

1.1 ภาษาท ม ปนทางการหรอภาษาท ปน บบ ผน ชน การ ชภาษา นการประชม นการ

กลาวสนทรพจน ปนตน

1.2 ภาษาท ม ปนทางการหรอภาษาท ม ปน บบ ผน ชน การ ชภาษา นการสนทนา
การ ชภาษา นการ ขยนจดหมายถงผคน คย การ ชภาษา นการ ลา รองหรอประสบการณ ปนตน

2. การ บงระดับภาษาท ปนพิธการกับระดับภาษาท ม ปนพิธการ การ บงภาษา บบน ปน
การ บงภาษาตามความสัมพันธระหวางบคคล ปนระดบั ดังน

2.1 ภาษาระดับพิธการ ปนภาษา บบ ผน
2.2 ภาษาระดับกงพิธการ ปนภาษากง บบ ผน
2.3 ภาษาระดบั ท ม ปนพิธการ ปนภาษา ม ปน บบ ผน

3. การ บงระดบั ภาษาตามสภาพ วดลอม ดย บงระดับภาษา นระดบั ยอย ปน 5 ระดับ คอ
3.1 ภาษาระดับพิธการ ชน การกลาวปราศรยั การกลาว ปดงาน

3.2 ภาษาระดับทางการ ชน การรายงาน การอภปิ ราย
3.3 ภาษาระดบั กงทางการ ชน การประชมอภปิ ราย การปาฐกถา
3.4 ภาษาระดับการสนทนา ชน การสนทนากบั บคคลอยาง ปนทางการ

3.5 ภาษาระดบั กัน อง ชน การสนทนาพดคย นหม พอนฝง นครอบครวั
วิจารณญาณ

วิจารณญาณ หมายถง การ ชความร ความคิด ทำความ ขา จ รอง ด รองหนงอยางม หต ผล
การมวจิ ารณญาณตองอาศัยประสบการณ นการพจิ ารณาตัดสินสารดวยความรอบคอบ ละอยางชาญฉลาด ปน
หต ปนผล

ภาคผนวก ข

บรรณานกุ รม

กระทรวงศกษาธิการ. (2553). หลักสูตร กนกลางการศกึ ษาขนั พนื ฐาน พุทธศกั ราช 2551. พิมพครังท
2.กรง ทพฯ: รงพิมพชมนมสหกรณการ กษตร หงประ ทศ ทย จำกัด.

สำนกั วชิ าการ ละมาตรฐานการศกษา. (2553). นวทางการจัดกิจกรรมพฒั นาผูเรยี น ตามหลกั สูตร
กนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพครงั ท 2. กรง ทพฯ : รงพมิ พชมนม
สหกรณการ กษตร หงประ ทศ ทย จำกดั .

____________________________. (2557). นวปฏบิ ัติการวัดผล ละประเมินผลการเรียนรู ตาม
หลกั สูตร กนกลางการศกึ ษาขนั พนื ฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพครงั ท 4. กรง ทพฯ : รง
พิมพชมนมสหกรณการ กษตร หงประ ทศ ทย จำกัด.

____________________________. (2559). คมู ือบรหิ ารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพมิ เวลา
รู”. (อดั สำ นา).
.

คณะกรรมการจัดทำหลกั สตู รสถานศึกษา รงเรยี นวดั หมลำนก ขวก
สำนกั งานเขตมนี บรุ ี กรเุ ทพมหานคร

คณะกรรมการทปี รึกษา

นายสม กยรติ วลั ลภธาร ผอำนวยการสถานศกษา รง รยนวดั หมลำนก ขวก
รองผอำนวยการสถานศกษา รง รยนวัด หมลำนก ขวก
นางสมพศิ คมกระจาง

คณะกรรมการดำเนินงาน หวั หนากลมสาระการ รยนรภาษา ทย
นายปฎิ วช บญ กิด
กรรมการ
นางสาวกฤตกิ า พวงมาลัย กรรมการ ละ ลขานการ
นางสาวยพาภรณ นราช


Data Loading...