ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมสถานศึกษา1.2565 - PDF Flipbook

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมสถานศึกษา1.2565

387 Views
98 Downloads
PDF 3,584,796 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสต..... โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1. ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ 2. แนะนำบุคลากรครูคนใหม่ จำนวน 6 คน 2.1 นางสาวชัญญาพัชญ์ อิติปิ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 2.2 นายธีรนันท์ ศรีไชยวาน สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2.3 นายจิรายุส แซ่ตั้ง สาขาวิชาคหกรรม 2.4 นายวุฒิพงศ์ ทัสสา สาขาวิชาชีววิทยา 2.5 นายธรรมทัศน์ สิงห์กา สาขาวิชาฟิสิกส์ 2.6 นางสาวสุนิสา พิมพ์ทอง สาขาวิชาภาษาไทย มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .............. ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 1.1 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ( ภาคผนวก หน้า 8 -9.) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .............. 1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( ภาคผนวก หน้า 9 - 10.) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .............. 1.3 ข้อมูลนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ (ภาคผนวก หน้า 10.) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

2 มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 1.4 ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) (ภาคผนวก หน้า 10 - 12 ) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .............. 2. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 2.1 ข้อมูลบุคคลกรครู (ภาคผนวก หน้า 13 ) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .............. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2.2 งบประมาณสนับสนุนการศึกษา ( ภาคผนวกหน้า 14 ) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .............. 3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3.1 การพัฒนาโรงเรียน ( ภาคผนวก หน้า 15 – 23 ) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .............. 3.2 งานอนามัยโรงเรียน (ภาคผนวก หน้า 23 – 24 ) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .............. 3.3 อาหารกลางวัน (ภาคผนวก หน้า 25 - 26 ................................................................................................................................. ............................... ................................................................................................................................................................ มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .............. 4.4 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 4.1 กิจกรรมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ภาคผนวก หน้า 27 – 33 .) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .............. 4.2 ระเบียบวินัย ความประพฤติ และการลงโทษนักเรียน (ภาคผนวก หน้า 33 – 35 )

3 ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1. อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 20 x 40 เมตร ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .............. 2. การสร้างรั้วโรงเรียน ..................................................................................................................................... ........................... ................................................................................................................................................................ มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .............. 3. สวนพฤกษาศาสตร์ในโรงเรียน ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .............. 4. งานวันสถาปนาโรงเรียน 10 สิงหาคม ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .............. 5. รถตู้โรงเรียน ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .............. ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 1. ของบประมาณ อบจ.ชลบุรี ปี 2565 สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 18 ห้องเรียน งบประมาณ. 21,877,450 บาท ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 2.............................................................................................................................. ................................ 3.............................................................................................................................................................. 4.............................................................................................................................................................. 5...............................................................................................................................................................

4

(สำเนา) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ครั้งที่ 8 / ๒๕64 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ผู้มาประชุม 1. นายคุณเศก ดวงเพชร 2. นายวันชัย ขจิตพัชรนาถ 3. นายจักกฤษ อุทัยกลม 4. นายธณกร มาลีวงษ์ 5. นายอิทธิพัทธ์ ห้วยใหญ่ 6. พระครูวินัยธร ชัยวัตร อาภาธโร 7. นายจรูญ นุชดี 8. นายพยงค์ อินทร์สิงห์ 9. นายเอนก มีสุข 10. นายวิรัช หลักทอง 11. นายประสาร เอี่ยมพวง 12. นายวิชัย วุฒปิ ระภากุล 13. นายรัฐพล ถมยางกุล 14. นายปรีชา อัครภิญโญกุล 15. นายภคิน ธนะกิตติธรรม 16. นางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ ผู้ไม่มาประชุม 1. นายสมหวัง สวัสดีมงคล 2. พระครูวินัยธร ชัยวัฒร อาภาธโร 3. นายบุญรอด เปี้ยมเบี้ย 4. นายสนอง เต็งสุวรรณ 5. นายกฤตพล ตรงกมล 6. นายนิยม เหมทานนท์ 7. นายชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน 8. นายอนิรุจน์ สันติโชตินันท์ 9. นายสมคิด เดือนวันเพ็ญสว่าง

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานที่ปรึกษา กรรมการที่ปรึกษา กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการที่ปรึกษา กรรมการที่ปรึกษา กรรมการที่ปรึกษา กรรมการที่ปรึกษา กรรมการที่ปรึกษา กรรมการและเลขานุการ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการที่ปรึกษา รองประธานกรรมการที่ปรึกษา รองประธานกรรมการที่ปรึกษา กรรมการที่ปรึกษา

5 10. นายอนุสรณ์ สายนภา 11. นายสมยศ นานาประเสริฐ

กรรมการที่ปรึกษา กรรมการที่ปรึกษาและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1. ประธานขอขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนด้วยดีมาตลอด ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งที่ 7 / 2564 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7 / 2564 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7 / 2564 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี มติที่ประชุม รับทราบ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 4.1.ฝ่ายบริหารงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 4.1.1 การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.1.1.1. นางสาวศิริพร ศรีใสคำ สาขาวิชาชีววิทยา ขอย้ายไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 4.1.1.2. นางสาวอุรชา แก้วโสนด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอย้ายไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 4.1.1.3. นางสาวเกศราพร พิลาบุตร สาขาวิชาสังคมศึกษา ฯ ขอย้ายไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 4.1.1.4. นางฝนทิพย์ ช่วยพันธ์ สาขาวิชาภาษาไทย ขอย้ายไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มติที่ประชุม รับทราบ 4.1.2 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 1 ราย นายชินกร สุวรรณเวียง สาขาวิชาภาษาไทย มติที่ประชุม รับทราบ 4.1.3 โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลห้วยใหญ่ จำนวน 1 โครงการดังนี้ 1. โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มติทปี่ ระชุม รับทราบ

6 4.2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 4.2.1. การปิดภาคเรียนช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 4.2.2. การสอบ O – NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 4.2.3. กิจกรรมค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เดือน มกราคม 2565 มติที่ประชุม รับทราบ 4.3. ฝ่ายบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มติที่ประชุม รับทราบ 4.4. ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน การตรวจคัดกรอง ATK นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกสัปดาห์ และกลุ่มเสี่ยงสุ่ม ตรวจสม่ำเสมอ มติที่ประชุม รับทราบ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5.1. การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ค.ส.ล.ชั้นเดียว ขนาด 20 x 40 เมตร มติที่ประชุม รับทราบ 5.2. การของบ อบจ.ชลบุรี ปี 2566 ขอสนับสนุนงบก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 18 ห้องเรียน 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง และขอสนับสนุนโปรเจคเตอร์ในห้องเรียน มติที่ประชุม รับทราบ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ไม่มี มติที่ประชุม รับทราบ เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

7 ลงชื่อ................จักกฤษ อุทัยกลม........................ผู้บันทึกการประชุม (นายจักกฤษ อุทัยกลม) ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.................สุรีย์พร ศรีวัฒนะ.........................ผู้ตรวจการ (นางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ) กรรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน

ลงชื่อ....................คุณเศก ดวงเพชร....................... (นายคุณเศก ดวงเพชร) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

8 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 1. กลุ่มบริหารงานงานวิชาการ 1.1 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ลำดับ ชั้น ครูที่ปรึกษา ที่ นางสาววิรัชศรี บัวดอกไม้ 1 ม.1/1 นายสุชาติ แก้วปราณี นางสาวพลอยไพลิน การินทร์ 2 ม.1/2 นางสาวโชติกา วัลคำ นางศตพร มุขลาย 3 ม.1/3 นางสาวอารียา ทับวิเชียร นายจักกฤษ อุทัยกลม 4 ม.2/1 ว่าที่ ร.ต.หญิงอริษา ศรีบัวเอี่ยม นางสาวชัญญาพัชญ์ อิปิติ 5 ม.2/2 นางสาววันวิสา ร่วมชาติ นางสาวกีรติ จันทรังสี 6 ม.2/3 นายจิรายุส แซ่ตั้ง นายพิทยา ทรงโฉม 7 ม.3/1 นางสาวอรอนงค์ หาวะบุตร นางสาวอุรชา แก้วโสนด 8 ม.3/2 นายเอกราช เข้มแข็ง นายธีรนันท์ ศรีไชยวาน 9 ม.3/3 นางฝนทิพย์ ช่วยพันธ์ รวมมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวฐานิตา อุทร 10 ม.4/1 นายวุฒิพงศ์ ทัสสา นางสาวอุไร แผ่นงา 11 ม.4/2 นายปิยะเดช มะลี นายเทอดสกุล สืบเทพ 12 ม.4/3 นางสาวสุนิสา พิมพ์ทอง นางสาววโรชา ปรีชาบัณฑิต 13 ม.5/1 นางสาวมนัสพร วรรณดี 14 ม.5/2 นางสาวเกศราพร พิลาบุตร

จำนวนนักเรียน ชาย หญิง

รวม

14

15

29

16

13

29

15

14

29

17

16

33

18

13

31

20

11

31

16

15

31

20

13

33

21

10

31

153

120

273

14

28

42

20

12

32

23

11

34

18

19

37

19

21

40

9

15 16

นายธรรมทัศน์ สิงห์กา ม.6/1 นายสุธินันท์ หมีเหม ม.6/2 นางสาวสุทิดา บุญอะรัญ รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น

8 13 105 258

26 7 124 244

สถิติเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 และ ปีการศึกษา 2565

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ

34 20 229 502

10 1.3 ข้อมูลนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ คงค้าง 3/2 จำนวน 5 คน 3/3 จำนวน 10 คน 6/1 จำนวน 5 คน 6/2 จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.98 ของนักเรียนทั้งหมด - ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป

1.4 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (O-NET) ปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ย รวม 26.53 พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 วิชา ลดลงทุกรายวิชา เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 38.01

40 30 20

37.43 33.74

27.47

29.69

26.56

25.07

36.80 31.67

30.79

24.89

24.75

31.45

31.11 24.47

17.90

10 0 ระดับโรงเรียน

ระดับ สพม. ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ระดับ สพฐ. คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ระดับประเทศ

11 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยรวม 28.17 พบว่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาเพิ่มขึ้น 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ และคะแนนเฉลี่ยรวมสูงขึ้น 3.41 คะแนน เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา

- เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563-2564 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2563-2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 45 40

คะแนนเฉลี่ย

35 30 25 20 15 10 5 0

ปีการศึกษา 2563

ภาษาไทย 41.43

ภาษาอังกฤษ 27.13

คณิตศาสตร์ 19.02

วิทยาศาสตร์ 26.63

ปีการศึกษา 2564

36.60

25.07

17.90

26.56

12 - เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563-2564

คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2563-2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 30.88 ปีการศึกษา 2564

44.45

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 28.17 21.99 16.23 26.53 33.05

24.28

12.00

27.05

13 2. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 2.1 ข้อมูลบุคลากรครู ลำดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ชื่อ -สกุล นางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ นายธีรภัทร์ ดงยางวัน นางสาววิรัชศรี บัวดอกไม้ นางศตพร มุขลาย นายจักกฤษ อุทัยกลม นางสาวอุไร แผ่นงา นางฝนทิพย์ ช่วยพันธ์ นางสาวอุรชา แก้วโสนด นายพิทยา ทรงโฉม นางสาวเกศราพร พิลาบุตร นายเทอดสกุล สืบเทพ นายสุธินันท์ หมีเหม นางสาวสุทิดา บุญอะรัญ นายสุชาติ แก้วปราณี นางสาวฐานิตา อุทร นางสาวพลอยไพลิน การินทร์ นางสาววันวิสา ร่วมชาติ นางสาวกีรติ จันทรังสี นางสาวมนัสพร วรรณดี นางสาววโรชา ปรีชาบัณฑิต นางสาวอารียา ทับวิเชียร นางสาวชัญญาพัชญ์ อิติปิ นายธีรนันท์ ศรีไชยวาน นายจิรายุส แซ่ตั้ง นางสาวสุนสิ า พิมพ์ทอง นายวุฒิพงศ์ ทัสสา นายธรรมทัศน์ สิงห์กา ว่าที่ร.ต.หญิงอริษา ศรีบัวเอี่ยม นายปิยะเดช มะลี นางสาวโชติกา วัลคำ นางสาวอรอนงค์ หาวะบุตร นายเอกราช เข้มแข็ง นายอำนวย แก่นจันทร์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครู ครู ครู ครู ครู ครู ครู ครู ครู ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูวิทย์-คณิต ครูวิกฤต ครูอัตราจ้าง (เคมี) ครูอัตราจ้าง (พละศึกษา) ครูอัตราจ้าง (ดนตรี) ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)

เบอร์โทรศัพท์ 092-250-0621 081-422-7535 084-133-7868 087-616-6319 084-147-0326 090-621-3938 089-221-5770 086-603-2360 086-007-8535 086-304-3854 085-764-7295 098-015-5223 087-876-7756 080-181-9551 062-445-1505 063-585-6697 086-112-2909 062-635-2592 061-449-6698 080-363-9650 099-712-1048 088-679-9090 062-539-5885 095-471-0518 098-949-2093 099-048-8320 081-152-6963 095-597-2033 094-881-3275 061-590-7095 062-429-2676 064-204-3307 062-442-6797

14

จากสูตร ครูสอนรวม =

ห้องเรียน ม.ต้น x 30 ห้องเรียน ม.ปลาย x 35 + 20 20

จะได้ 26 =

9 x 30 20

+

7 x 35 20

เนื่องจาก จำนวนครูข้าราชการปัจจุบันมีทั้งหมด 25 คน ดังนั้น โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนขาดครูผู้สอนจำนวน 1 อัตรา

กลุม่ บริหารการเงินและสินทรัพย์ 2.2 งบประมาณสนับสนุนการศึกษา รายละเอียดงบประมาณ ลำดับที่ 1 2

งบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวนเงิน 290,119.20 2,716,542.63 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565

15 3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3.1 การพัฒนาโรงเรียน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ผลการดาเนินงาน หลักฐาน แบ่งความรับผิดชอบแต่ละห้อง ห้องเรียนและพื้นที่ แผนผังการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบทาความสะอาด แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเขตพื้นที่ทาความสะอาด รายงานผลการทาความสะอาด

16

ผลการดาเนินงาน ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอุตสาหกรรม ให้มีความพร้อมใช้งานได้ดี สร้างบรรยากาศการ เรียนการสอนที่ดี และเหมาะสมมีความปลอดภัย ในการใช้งาน

หลักฐาน

ผลการดาเนินงาน ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟา อาคารคหกรรม ให้มีความพร้อมใช้งานได้ดีและ มีความปลอดภัยในการใช้งาน

หลักฐาน

17

ผลการดำเนินงาน สถานที่ภายในโรงเรียนทุกจุดมีความพร้อมและ ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน สภาพแวดล้อมภายในและบริเวณรอบโรงเรียน ให้มีสภาพดีร่มรื่นน่าอยู่ ปลอดภัยและมีความพร้อม สำหรับการใช้งาน

-ทาสีปายโรงเรียน - ทาสีบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียน

หลักฐาน

18

ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน

ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี งบประมาณ 3,700,000 บาท คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ จัดเตรียมถังขยะ 4 สี ร่วมรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม

หลักฐาน

19

กิจกรรม งานบริการอาคารสถานที่ บริ เวณโรงเรี น ผลการด าเนินยงาน จัดบรรยากาศห้องประชุม ให้เกิดความสะอาด ความสวยงาม และความสะดวก บปรุงสิ่งแวดล้ยบการใช้ อม โดยรอบ มีแผนปรั ตารางและระเบี ห้อง บริเ

งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรม จัดนักเรียนทำหน้าที่ฝ่ายพิธีการเคารพธงชาติหน้าเสาธง ผลการดำเนินหน้ งานาเสาธง ในพิธีการเคารพธงชาติ หลักฐาน นักเรียนสภานักเรียนเป็น ผู้นำ ทำกิจกรรมหน้า

ทุกวัน

ต่างๆ5 จุด เสาธง แสดงการเคารพธงชาติบริเวณโรงเรียน ปลูกฝังอุดมการณ์

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โดยรอบ บริเ

หลักฐาน

20

กิจกรรม จัดรายการเสียงตามสาย หน้าเสาธง ผลการดำเนิ ในพิธีการเคารพธงชาติ นงาน น บนักเรียนจัดรายการ งานประชาสัมพันทุธ์กร่ววัมกั เสียงตามสาย ให้ความรู้ข่าวสาร ฝึกนักเรียนปฏิบัติ ต่างๆ5 จุด หน้าที่นักประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร และให้ บริเวณโรงเรียน ความบันเทิงในโรงเรียน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โดยรอบ บริเ

หลักฐาน

21

กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์ “สัตบรรสาร” หน้าผลการดำเนิ เสาธง ในพิธนีกงาน ารเคารพธงชาติ

หลักฐาน

งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทุกวัน กิจกรรมทางเว็บไซต์ www.pcws.ac.th ต่างๆ5 จุด และFacebook ผินแจ่มวิชาสอน

บริเวณโรงเรียน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โดยรอบ บริเ

กิจกรรม จัดทำปายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆตามที ่ได้รับมอบหมายหน้ า ผลการดำเนิ นงาน ในพิธีการเคารพธงชาติ จัดเสาธง ทำปายประชาสั มพันธ์ในโรงเรียน ทุกวัน ต่างๆ5 จุด บริเวณโรงเรียน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โดยรอบ บริเ

หลักฐาน

22

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน

ผินแจ่มวิชสอน

เว็บไซต์โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน www.pcws.ac.th

23

โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน

3.2 งานอนามัยโรงเรียน

ผลการดาเนินงาน มาตรการสร้างความปลอดภัย ปองกัน COVID-19 ในสถานศึกษา มาตรการ 6-6-7 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้ม ก นก น ค ค าก นผ้ ให้พักรักษาตัวที่บ้านปฏิบัติตามแนวทางของ กระทรวงสาธารณสุข ทาความสะอาดห้องเรียน ชั้นเรียน สถานศึกษาตามมาตรการของกระทรวง สาธารณสุข และเปิดเรียนตามปกติ -กาหนดจุดตรวจคัดกรองอาการป่วยบริเวณทางเข้า โรงเรียน -จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เจลแอลกอ อล์ -จัดตารางเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน

หลักฐาน

24

กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการโรงอาหารและแม่ค้า ผลการดำเนิ บริเวณโรงเรี นงาน ยน ประชุมคณะกรรมการโรงอาหารและแม่ค้า เรื่องราคาอาหาร และเครื่องดื่ม คุณภาพของอาหาร งสิ่งแวดล้อม โดยรอบ บริเ อัตราค่าเช่าปรั พื้นบทีปรุ ่โรงอาหาร

หลักฐาน

กิจกรรม ทำความสะอาดโรงอาหาร โรงอาหารสะอาด สะดวก และปลอดภัย ผลการดำเนินงาน บริเวณโรงเรียน ทำความสะอาด ซ่อมแซมโรงอาหาร เพื่อความ สะดวกและปลอดภัยในการประกอบอาหารและ รับประทานอาหารของนักปรั เรียบนปรุงสิ่งแวดล้อม โดยรอบ บริเ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักฐาน

25 3.3 อาหารกลางวัน ผลการดำเนินงาน ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ผินแจ่มวิชาสอน ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 1. นายทวีป เหลื่อมหมื่นไวย จำหน่าย ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ข้าวไก่ทอด 2. นางประเสริฐ รื่นเริง จำหน่ายก๋วยเตี๋ยว ราดหน้า 3. นางสำราญ ศรีทั่ง จำหน่าย ลูกชิ้น เครื่องดื่ม 4. นางจำเนียร ตุ่มทองคำ จำหน่าย ข้าวราดแกง 5. นางสาวพรนิภา รังไสว จำหน่าย ผลไม้ อาหารทานเล่น

หลักฐาน

26

งานสาธารณูปโภค ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน

บริการน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และ เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและบุคลากรใน โรงเรียน

ผลการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงานซ่อมแซม เข้าไปตรวจสอบหน้างานและทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบอาการเสียหายว่าทำการซ่อมแซมได้ หรือไม่ ถ้าซ่อมได้ก็ดำเนินการซ่อมแซม ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ติดต่อ ช่างเฉพาะทางเข้ามาดำเนินการ

หลักฐาน

27

4.4 กลุม่ บริหารกิจการนักเรียน 4.1 กิจกรรมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนมีรูปแบบการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน NEXT CARE Model ที่ใช้ระบบดูการแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นตัวเชื่อมโยงขับเคลื่อนพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ การมีส่วน ร่วม ความสามัคคี และการมีปฏิสัมพันธ์ โดยอาศัยศาสตร์ของพระราชา ที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”การ ดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีแผนปฏิบัติการประจำปี แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ที่มีการกำหนดเปาหมายในการพัฒนาการบริหารงานที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มี กระบวนการในการดำเนินงาน จัดกิจกรรมปองกันแก้ไขและส่งเสริมศักยภาพที่หลากหลาย มีการนิเทศติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวน และนำผลการประเมินไปปรับปรุง เผยแพร่ต่อไป

28 โปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน : Next School การนำเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : Next School มาใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล

1. การดำเนินการติดตามแก้ไขปัญหาพฤติกรรม

29 2. การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนควบคู่กับงานวิชาการ

มีการจัดหลักสูตรวิชาเพิม่ เติม และกิจกรรมตามหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี มุ่งเสริมทักษะชีวิต

30 ข้อมูลการดำเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถให้ได้มีเวทีแสดงออก ส่งเข้าประกวดหนังสั้น ในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย

1. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน” ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 วันที่ 19 , 31 พฤษภาคม 2565

31 2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

3. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1/2565 และคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่าย วันที่ 29 พฤษภาคม 2565

4. กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

32 5. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

6. กิจกรรมส่งมอบและรับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 7 มิถุนายน 2565

7. กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านอำเภอ โดยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน วันที่ 8 มิถุนายน 2565

33 8. กิจกรรมพิธีไหว้ครู วันที่ 16 มิถุนายน 2565

4.2 ระเบียบวินัย ความประพฤติ และการลงโทษนักเรียน 1. ดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน

2. ดำเนินการแจ้งผู้ปกครองเพื่อรับทราบปัญหาและร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

34 3. ระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ 3.ระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ หัวข้อ

ประเภท

ทุจริตในการสอบ ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ มีไฟแช็คในครอบครอง ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ ไม่เข้าโ มรูม/เข้าห้องเรียนสาย ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ ไม่สแกนกลับบ้าน/ออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนเวลาที่กำหนด ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ มาโรงเรียน/ไม่สแกนเข้าโรงรียน ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ มีกลิ่นบุหรี่ตามร่างกาย ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ สูบบุหรี่ มีบหุ รี่ในครอบครอง ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ สูบบุหรี่ มีบหุ รี่ในครอบครองรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้เสพ ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ หลบหนีการเข้าแถวหน้าเสธง ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ รับประทานอาหารในเวลาเรียน ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ ล้อเลียน ด่าทอ ข่มขู่ ก้าวร้าว ใช้คำหยาบต่อครู ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนโดยไม่สวมหมวกนิรภัย ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ ทรงผมผิดระเบียบ ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ นำทรัพย์สินย์ของผู้อื่นไปใช้โดยพลการ ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอ อล์ในสถานศึกษา ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนและผู้อื่น ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ ใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียน ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ หนีโรงเรียน/หนีกิจกรรม ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ ให้ผู้อื่นสวมเครื่องแบบของโรงเรียน ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ อยู่ในที่ลับตาสองต่อสองในลักษณะชู้สาว ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ อยู่ร่วมในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ ก่อความรำคาญในห้องเรียน ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ แก้ไข หรือสร้างเอกสารปลอมของโรงเรียน ผู้ปกครอง ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ ข่มขู่ เพื่อเรียกร้องทรัพย์สินย์ ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ ข่มขู่ อาฆาต เพื่อให้เกิดความกลัวหรือประสงค์ร้าย ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ แต่งกายผิดระเบียบ ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ นำอาหาร หรือรับประทานอาหารนอกบริเวณโรงอาหาร ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ ปกปิดการติดต่อระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ มีหรือใช้เครื่องประดับมีคา่ ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ ไม่นำกระเป๋านักเรียนมาโรงเรียน ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ เล่นการพนันหรือมีอุปกรณ์การพนันในครอบครอง ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ เสพสารเสพติด/มีสารเสพติดในครอบครองในสถานศึกษา ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ ดื่มน้ำกระท่อม/มีนำ้ กระท่อมในครอบครองในสถานศึกษา ความประพฤติไม่ดี/ผิดระเบียบ

ลด คะแนน

50 10 20 5 5 5 10 20 30 5 5 30 20 5 30 30 30 20 10 30 40 30 5 30 30 20 5 5 30 5 5 30 30 30

35 ระเบียบว่าด้วยการเพิ่มคะแนนความประพฤติ หัวข้อ

วิ่งรอบสนาม 40 รอบ วิ่งรอบสนาม 10 รอบ วิ่งรอบสนาม 5 รอบ วิ่งรอบสนาม 2 รอบ เก็บขยะ 100 ชิ้น ล้างห้องน้ำครู อาจารย์ ล้างห้องน้ำนักเรียน จัดบอร์ด ทำปายนิเทศ เป็นผู้นำ/ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำความสะอาดห้องพักครู รดน้ำต้นไม้ ตัดกิ่งต้นไม้ กวาดพื้น กวาดอาคาร ถูอาคาร กวาดใบไม้บริเวณลานธรรม กวาดพื้น ถูพื้น ภายในหอประชุม ทำความดี ช่วงคะแนน 50 – 59 60 – 69 70 – 79 80 – 100

ตัวบ่งชี้ ควรปรับปรุงพฤติกรรม

ประเภท

ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

เพิ่มคะแนน

40 10 5 2 5 5 10 10 5 5 5 5 20 10 10

กิจกรรม เก็บขยะบริเวณรอบโรงเรียน กวาดใบไม้บริเวณลานธรรม ควรปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมปานกลาง กวาดถูพื้นอาคารเรียน กวาดถูพื้นหอประชุม ล้างห้องน้ำครู อาจารย์ ควรแก้ไขพฤติกรรมมาก ล้างห้องน้ำนักเรียน ควรแก้ไขพฤติกรรมมากที่สุด เข้าค่ายส่งเสริมระเบียบวินัย

36

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ครั้งที่ 8 / ๒๕64 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ………………………………………………………………………………. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะที่ปรึกษา .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2564 ...................................................................................................................................................... ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2564 ...................................................................................................................................................... ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและดำเนินการ 4.1.ฝ่ายบริหารงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 4.1.1 การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.1.1.1. นางสาวศิริพร ศรีใสคำ สาขาวิชาชีววิทยา ขอย้ายไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 4.1.1.2. นางสาวอุรชา แก้วโสนด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอย้ายไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 4.1.1.3. นางสาวเกศราพร พิลาบุตร สาขาวิชาสังคมศึกษา ฯ ขอย้ายไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 4.1.1.4. นางฝนทิพย์ ช่วยพันธ์ สาขาวิชาภาษาไทย ขอย้ายไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ............................................................................................................................................................ ........................ ....................................................................................................................................................................................

37 4.1.2 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 1 ราย นายชินกร สุวรรณเวียง สาขาวิชาภาษาไทย .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... 4.1.3 โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลห้วยใหญ่ จำนวน 1 โครงการดังนี้ 1. โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... 4.2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 4.2.1. การปิดภาคเรียนช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 4.2.2. การสอบ O – NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 4.2.3. กิจกรรมค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เดือน มกราคม 2565 .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. .................................. 4.3. ฝ่ายบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... 4.4. ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน การตรวจคัดกรอง ATK นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกสัปดาห์ และกลุ่มเสี่ยงสุ่ม ตรวจสม่ำเสมอ .................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5.1. การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ค.ส.ล.ชั้นเดียว ขนาด 20 x 40 เมตร .................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................

38 5.2. การของบ อบจ.ชลบุรี ปี 2566 ขอสนับสนุนงบก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 18 ห้องเรียน 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง และขอสนับสนุนโปรเจคเตอร์ในห้องเรียน .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ .................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................

39

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน

ครั้งที่ 8 / 2564 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล

สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

40

เอกสารประกอบการประชุม

Data Loading...