ด้านที่ 1 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และเป็นครูมืออาชีพ - PDF Flipbook

ด้านที่ 1 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และเป็นครูมืออาชีพ

122 Views
28 Downloads
PDF 8,015,877 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


Portfolio

เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ด้านที่ ๑ ความสามารถ ในการจัดการ เรียนรู้ และเป็น ครูมืออาชีพ

นางสาวพรทิวา นาเมืองรักษ์ ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

ด้านที่ ๑ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และเป็นครูมืออาชีพ

๑.๑. ประวัติการศึกษา และการทางาน ๑.๒. ประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ๑.๓. การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อ สถานการณ์ ๑.๔. แผนการจัดการเรียนรู้ ๑.๕. สื่อการเรียนการสอน ๑.๖. เกียรติบัตรต่างๆ

๑.๑. ประวัติการศึกษา และการทางาน ใบปริญญาบัตร และ ใบรับรองวุฒิการศึกษา

๑.๑. ประวัติการศึกษา และการทางาน

สัญญาจ้าง ตาแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน

๑.๑. ประวัติการศึกษา และการทางาน ตำแหน่ง ลำดับที่ หน้ำที่

ชื่อหน่วยงำน

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

ระยะเวลำ (เดือน/ปี)

1

ผู้ช่วย ทันตแพทย์

คลินิกทันตกรรม (ก.ท.ม.)

ช่วยข้ำงเก้ำอี้ ทันตแพทย์

ปี 2545 (6เดือน)

2

ผู้ช่วยเหลือ คนไข้

โรงพยำบำลชลประทำน (มศว.ปำกเกร็ด จ.นนทบุร)ี

ช่วยเหลือคนไข้ และงำนพยำบำลเบื้องต้น

ปี 2545-2554 (9 ปี)

3

ผู้ช่วยเหลือ คนไข้

โรงพยำบำลสตึก จ.บุรีรัมย์

ช่วยเหลือคนไข้และงำน ช่วยข้ำงเก้ำอีท้ ันตแพทย์

ปี 2554-2562 (8 ปี)

โรงเรียนบ้ำนซำดหัวหนองแคน จ.บุรีรัมย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษำ ปีที่ 5 และครูผู้สอน รำยวิชำสังคมศึกษำ ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 4-6

ปี 2562 จนถึง ปัจจุบัน

4

ครูผู้สอน

๑.๒. ประสบการณ์สอนในสถานศึกษา

คาสั่ง ที่ ๙๙ / ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน และ ครูประจาชั้น ประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑.๒. ประสบการณ์สอนในสถานศึกษา

ตาแหน่ง ครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และสอนรายวิชาสังคม ชั้น ป. ๔ - ๖

๑.๒. ประสบการณ์สอนในสถานศึกษา

รับผิดชอบ งานอนามัยของโรงเรียน

๑.๒. ประสบการณ์สอนในสถานศึกษา

๑.๒. ประสบการณ์สอนในสถานศึกษา

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมดานา และเกี่ยวข้าว

๑.๒. ประสบการณ์สอนในสถานศึกษา

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วง สถานการณ์แพร่ระบาดโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑.๓. การจัดการเรียนการสอนให้ เหมาะสมต่อสถานการณ์

ชุมนุม “ตัดผมชาย” กิจกรรมสร้างอาชีพ

๑.๓. การจัดการเรียนการสอนให้ เหมาะสมต่อสถานการณ์

โครงการทาถุงขยะจากถุงนม

๑.๓. การจัดการเรียนการสอนให้ เหมาะสมต่อสถานการณ์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วง สถานการณ์แพร่ระบาดโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๑.๓. การจัดการเรียนการสอนให้ เหมาะสมต่อสถานการณ์

ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ตามความเหมาะสม

๑.๔. แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑.๔. แผนการจัดการเรียนรู้

บันทึกหลังการสอน วิชาสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑.๔. แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑.๔. แผนการจัดการเรียนรู้

บันทึกหลังการสอน วิชาสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑.๔. แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑.๔. แผนการจัดการเรียนรู้

บันทึกหลังการสอน วิชาสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑.๕. สื่อการเรียนการสอน

๑.๕. สื่อการเรียนการสอน

๑.๖. เกียรติบัตรต่างๆ

๑.๖. เกียรติบัตรต่างๆ

๑.๖. เกียรติบัตรต่างๆ

เกียรติบัตรต่างๆ

โรงเรียนบ้านเด็กดี

ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Data Loading...