ขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวเชียงราย1 - PDF Flipbook

ขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวเชียงราย1

114 Views
31 Downloads
PDF 10,583,987 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


คำนำ หนั ง สื อ เรื่ อ งกำรเดิ น ทำงท่ อ งเที่ ย วของเรำ ตอน ขี่ ม อเตอร์ ไ ซค์ ท่องเที่ยวเชียงรำย เล่ม 1 เป็นหนังสือที่ผู้เขียนจัดทำขึ้นเพื่อจะแนะน ำให้ ทรำบเกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำง ๆ เป็นตอน ๆ ไป ซึ่งผู้เขียนได้ไปแวะเวียน และท่องเที่ยวมำ พร้อมทั้งตั้งใจที่จะถ่ำยทอดให้ท่ำนผู้อ่ำนได้อ่ำนกันไม่ว่ำจะ เป็นกำรเดินทำงไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถยนต์ รวมทั้งกำรรีวิวเส้นทำงใน กำรเดินทำงให้ทรำบ เพื่อเป็นประโยชน์ไม่มำกก็น้อยสำหรับท่ำนผู้อ่ำนที่กำลัง จะออกเดินทำงไปท่องเที่ยวกัน หรือเดินทำงตำมรอยกันไป ในกำรจัดทำหนังสือเล่มนี้ทำงผู้เขียนขอขอบคุณอย่ำงสูงกับทุก ๆ ท่ำน ที่ให้ข้อมูลต่ำง ๆ ในเรื่องของเส้นทำง และประวัติของสถำนที่ นั้น ๆ ที่ไปมำ และจำกข้อมูลในนิตยสำรบำงฉบับ รวมถึงทำงกำรท่องเที่ยวฯ ในแต่ละพื้นที่ ด้วย ที่ได้ให้ข้อมูลกับทำงผู้เขียนมำทำกำรรวบรวมเป็นรูปเล่มของหนังสือเล่ม นี้ จึงขอขอบคุณอีกครั้งด้วยควำมจริงใจครับ

เรียบเรียงโดย ท่ำนรอง

กู่พระเจ้ำเม็งรำย วัดดอยงำเมือง

ไปกู่ พ ระเจ้ ำเม็งรำย วั ด ดอยงำเมือ ง จำกอนุ ส ำวรี ย์ พ่ อ ขุน เม็งรำย มหำรำช 1.9 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงถนนอุตรกิจถึงแยกเลี้ยวขวำเข้ำถนนศรี เกิ ด และเลี้ ย วซ้ ำ ยถนนสิ ง หไคลตรงต่ อ ไปถึ ง แยกสถำนี ต ำรวจภู ธ รเมื อ ง เชียงรำย ผ่ำนศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย หลังเก่ำ, วัดพระสิงห์, โรงพยำบำล โอเวอร์บุ๊ค ถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ำยเข้ำถนนไตรรัตน์ เลี้ยวขวำเข้ำถนนแสงแก้วติดกับวัดพระแก้ว ถึงแยกอำจอำนวยตรงไป ทำงเข้ำวัดดอยงำเมืองขึ้นเนินไปอีก จะถึงกู่พระเจ้ำเม็งรำยทีว่ ัดดอยงำเมือง

กู่พระเจ้ำเม็งรำยก็เป็นอีกสถำนที่หนึ่งที่เป็นอนุสำวรีย์ที่สำคัญแห่ง หนึ่ ง เนื่ อ งจำกสถำนที่ แ ห่ ง นี้ เ ป็ น ที่ เ ก็ บ และบรรจุ อั ฐิ ข องพ่ อ ขุ น เม็ ง รำย มหำรำชอดีตเจ้ำเมืองแห่งดินแดนนี้ กู่พระเจ้ำเม็งรำยตั้งอยู่หน้ำวัดงำเมืองบน ดอยงำเมือง

บันไดทำงเดินขึ้นวัดดอยงำเมือง

วิหำรบริเวณกู่พระเจ้ำเม็งรำย

กู่พญำมังรำย เป็นอนุสำวรีย์ที่บรรจุอัฐิของพ่อขุนเม็งรำยมหำรำช

สถูปพระเจ้ำเม็งรำยมหำรำช วัดดอยงำเมือง

ขุนน้ำนำงนอน

ไปขุนน้ำนำงนอน จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธิน ข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำนแยกฝั่ง หมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่, วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัวแคร่ (บิ๊ก ซี เชียงรำย 2) ตรงต่ อ ไปทำงถนนพหลโยธิ น ไป 27.5 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นแยก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย, แยกบ้ำนเด่น, แยกบำยพำสเชียงแสน, แยก ทำงเข้ ำ มหำวิ ท ยำลั ย แม่ ฟ้ ำ หลวง, ด่ ำ นตรวจสถำนี ต ำรวจภู ธ รแม่ จั น , โรงพยำบำลแม่จัน ถึงแยกแม่อำย ตรงไปอีก 2 กิโลเมตร ถึงแยกเชียงแสนตรงต่อไปอีก 24.5 กิโลเมตร ผ่ำนแยกแม่สลอง, แยกดอยตุง, เทศบำลตำบลห้วยไคร้ ถึงทำงเข้ำวัดบ้ำนจ้อง เลี้ยวเข้ำซอยไปอีก 3 กิโลเมตร ผ่ำนวัดพระธำตุจอมนำค ถึงทำงแยก ตรงเข้ำไป จะถึงขุนน้ำนำงนอน ระยะทำงรวม 56.5 กิโลเมตร

ขุนน้ำนำงนอนเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทำงเข้ำเยี่ยมชมกับบรรยำกำศ สุดร่มรื่นเย็นสบำยกับสระมรกต แหล่งน้ำสีเขียวมรกตที่ไหลออกมำจำกถ้ำ หลวงขุนน้ำนำงนอน สระขุนน้ำมรกตอยู่ในควำมดูแลของวนอุทยำนถ้ำหลวงขุนน้ำนำงนอน ท้องที่ตำบลโป่งผำ อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย เดิมเป็นลำ ธำรขนำดเล็ก เรียกกันว่ำ ขุนน้ำนำงนอน ภำยหลังเมื่อได้เปิดปำกถ้ำไทรทอง เพื่อสูบน้ำออกจำกถ้ำหลวงทำให้เกิดเป็นสระน้ำขนำดใหญ่ และลึกกว่ำเดิม คือ ลึกถึง 4 เมตร ซึ่งน้ำที่ไหลออกมำมีส่วนผสมของธำตุหินปูนปะปนกับพื้น ทรำยใต้บ่อน้ำ น้ำเลยไม่ขุ่นใสสะอำดบริสุทธิ์แบบที่เห็น อีกทั้งยังนำก้อนหิน เล็กใหญ่ที่หลงเหลือจำกกำรเปิดปำกถ้ำมำจัดสวนปรับภูมิทัศน์ จึงกลำยเป็น สระขุนน้ำมรกต (สระมรกต+ขุนน้ำนำงนอน) ที่สวยงำมมำก ๆ

ภำยในขุนน้ำนำงนอน

ที่สระขุนมรกต

โครงกำรร้อยใจรักษ์

ไปโครงกำรร้ อ ยใจรั ก ษ์ จำกอนุ ส ำวรี ย์ พ่ อ ขุ น เม็ ง รำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธินข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำน แยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยก สนำมบิน (บิ๊กซี เชียงรำย 2) ตรงต่ อ ไปทำงถนนพหลโยธิ น ระยะทำง 20.5 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นแยก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย, แยกบ้ำนเด่น, เทศบำลตำบลนำงแล, แยก บำยพำสไปอำเภอเชียงแสน, แยกมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง, กองร้อยตำรวจ ตระเวนชำยแดนที่ 327, ด่ำนตรวจสถำนีตำรวจภูธรแม่จัน ถึงสำมแยกแม่อำย เลี้ยวซ้ำยไปอีก 45 กิโลเมตร ไปตำมถนนแม่จัน -ฝำง ผ่ำนโรงเรียน บ้ำนป่ำตึง, องค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำตึง, น้ำพุร้อนป่ำตึง, โรงเรียนบ้ำน ห้วยมะหินฝน, โรงเรียนบ้ำนปำงสำ, ด่ำนกิ่วสะไต แยกทำงขึ้นดอยแม่สลอง, โรงเรียนบ้ำนสันติสุข, โรงเรียนบ้ำนสุขฤทัย, ศำลสมเด็จพระเจ้ำตำกสินตัดสิน จะถึงโครงกำรร้อยใจรักษ์ทำงซ้ำยมือ ระยะทำงรวม 71.5 กิโลเมตร

โครงกำรร้อยใจรักษ์

สวนร้อยใจรักษ์

ภำยในสวน โครงกำรร้อยใจรักษ์มุมใหม่น่ำเที่ยวเหนือสุดของแดนเชียงใหม่อย่ำง

ท่ำตอน มีสถำนที่ท่องเที่ยวดี ๆ ที่น่ำสนใจเที่ยวมำกมำย ซึ่งหนำวนี้ขอแนะนำ สถำนที่เที่ยวน้องใหม่อย่ำงโครงกำรร้อยใจรักษ์ให้แวะมำเที่ยวถ่ำยรูปกัน โครงกำรร้ อ ยใจรั ก ษ์ ด ำเนิ น กำรโดยมู ลนิ ธิ แ ม่ฟ้ ำ หลวงในพระบรม รำชู ป ถั ม ภ์ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ 37,119 ไร่ 4 หมู่ บ้ ำ น และ 20 หย่ อ มบ้ ำ น ใน ตำบลท่ำตอน อำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่ อไม่นำนมำนี้พื้นที่นี้เคยตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของนำยเล่ำต๋ำ แสนลี่ อดีตรำชำยำเสพติดทำงภำคเหนือ และเป็นที่รู้จักในฐำนะเป็นพื้นที่ที่มี ปัญหำกำรค้ำ และลำเลียงยำเสพติดอย่ำงรุนแรง อย่ำงไรก็ตำมภำยหลังจำก กำรจับกุม และดำเนินคดีเล่ำต๋ำ แล้วพระเจ้ำหลำนเธอพระองค์เจ้ำพั ชรกิติยำ ภำทรงเล็งเห็นว่ำควรนำกำรพัฒนำเข้ำมำ เพื่อสร้ำงโอกำส และทำงเลือกใน กำรดำรงชีวิตให้ประชำชนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้ประชำชนต้องพึ่งพำยำเสพติด และสิ่งผิดกฎหมำยอีกต่อไป จึงเกิดเป็นโครงกำรร้อยใจรัก ษ์ ซึ่งเข้ำมำดำเนินกำรในพื้ นที่ ตั้ งแต่ เดื อ นพฤศจิก ำยน 2560 เพื่ อ ร้ อ ยใจทุก คนเข้ ำ มำร่ วมกัน ท ำงำนเพื่ อควำม ผำสุ ก มั่ น คง และยั่ งยื น ของชุ มชน และสั งคม โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ห ลัก คื อ พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ตำมศำสตร์พระรำชำ และตำรำแม่ ฟ้ำหลวง ด้วยกำรสร้ำงอำชีพทำงเลือกที่สุจริต และหลำกหลำย ลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได้ระยะสั้น และวำงรำกฐำนสู่รำยได้ที่มั่นคงในระยะยำว เพื่อลดควำม เสี่ยงในกำรกลับไปค้ำยำเสพติดของคนในชุมชน ควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริม ด้ำนสุขภำพ ลดจำนวนผู้เสพผู้ติดยำเสพติด พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล และยั่งยืน หนึ่งในแนวทำงเพื่อสร้ ำงอำชีพที่สุจริต และรำยได้ที่มั่นคงให้ชุมชน คือ กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว เพรำะพื้นที่นี้มีทุนทำงธรรมชำติที่สวยงำมไม่ว่ำ จะเป็น ภูเขำ, ท้องนำ, ลำธำร, น้ำพุร้อน ประกอบกับมีควำมหลำกหลำยทำง วัฒนธรรมจำกกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ทั้ง กะเหรี่ยง, ลีซอ, จีน, อำข่ำ และลำหู่ เป็น สีสัน และเอกลักษณ์ของพื้นที่นี้ อีกทั้งยังมีถนนใหญ่เชื่อมจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงรำยตัดผ่ำน หำกทำให้นักท่องเที่ยวหยุดแวะเยี่ยมชมได้ก็จะเป็ น โอกำสด้ำนรำยได้ของชุมชน ทั้งจำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน อำหำรและ เครื่ อ งดื่ ม โดยใช้ วั ต ถุ ดิ บ ในพื้ น ที่ ผ สมผสำนกลิ่ น อำยวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ตลอดจนบริกำรด้ำนท่องเที่ยวต่ำง ๆ เพรำะเมื่อชำวบ้ำนมีรำยได้ที่สุจริตมั่นคง

อย่ำงต่อเนื่อง มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นพึ่งพำตัวเองได้แล้ว พวกเขำจะมีภูมิคุ้มกัน ต่อปัญหำยำเสพติด และสิ่งผิดกฎหมำยอื่น ๆ สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีศักดิศ์ รี และยั่งยืนได้ต่อไป ณ วันนี้ในโครงกำรร้อยใจรักษ์ ท่ำนจะพบกับทุ่งดอกเก๊กฮวยสีเหลือง อร่ำมละลำนตำ และดอกทำนตะวันบำนสะพรั่งทั้งยังมีวิวทุ่งนำสวย ๆ ให้ ถ่ำยรูปกันเพลิน ๆ อีกด้วย นอกจำกนี้ที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์ของชำวไทยภูเขำมำวำงจำหน่ำยให้เลือก ซื้อเลือกหำอีกด้วย ไม่ว่ำจะเป็น พืช, ผัก, ผลไม้, เครื่องจักสำน, กำแฟ และ เสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จัดให้ในสนนรำคำมิตรภำพต่อรอง ได้ ฝั่งตรงข้ำมสวนร้อยใจรักษ์ทำเสร็จแล้วสวยงำมเข้ำไปเดินตำมทำงใน สวน ซึ่งมีเส้นทำงเดินสะพำนไม้ไผ่รอบสวน ๆ มีค่ำเข้ำชมคนละ 50 บำท

โครงกำรร้อยใจรักษ์

แปลงผักสลัด

กำดหลวงร้อยใจรักษ์

ตลำดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน

ด้ำนหน้ำทำงเข้ำสวนร้อยใจรักษ์

สวนร้อยใจรักษ์

ร้ำนจำหน่ำยอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม

สะพำนไม้ไผ่รอบ ๆ สวน และกระโจมไม้ไผ่

จุดชมวิวดอยนำงนอน

ไปจุ ด ชมวิ ว ดอยนำงนอน จำกอนุ ส ำวรี ย์ พ่ อ ขุน เม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธินข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำน แยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัว แคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) ตรงต่ อ ไปทำงถนนพหลโยธิ น ระยะทำง 26.5 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นแยก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย, สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเชียงรำย, แยกบ้ำน เด่ น , เทศบำลต ำบลนำงแล, แยกบำยพำสไปอ ำเภอเชี ย งแสน, แยก มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง, โรงเรียนบ้ำนแม่ข้ำวต้มท่ำสุด, กองร้อยตำรวจ ตระเวนชำยแดนที่ 327, ด่ำนตรวจสถำนีตำรวจภูธรแม่จัน ถึงซอยทำงเข้ำจุด ชมวิวดอยนำงนอนซ้ำยมือตรงข้ำมกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่จัน เลี้ยวเข้ำไป 1 กิโลเมตร ขึ้นเนินไปจะถึงจุดชมวิวดอยนำงนอนบนยอด

ดอย ระยะทำงรวม 33.5 กิโลเมตร

จุ ด ชมวิ ว ดอยนำงนอนตั้ ง อยู่ ต ำบลแม่ จั น อ ำเภอแม่ จั น จั ง หวั ด เชี ย งรำย ดอยนำงนอนนั บ เป็ น สถำนที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งของจั งหวั ด เชียงรำยซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอแม่สำย เป็นเทือกเขำแดนลำวทอดตัวแนวยำว เหยี ย ดเป็ น แนวเหนื อ จดใต้ เป็ น เส้ น พรหมแดนแบ่ ง เขตระหว่ ำ งรั ฐ ฉำน สหภำพเมียนม่ำร์ กับเชียงรำย รำชอำณำจักรไทย บริเวณตอนเหนือตอนบน ของภูเขำ เรียกว่ำ ดอยนำงนอนเป็นที่ตั้งของพระธำตุดอยตุงอันเป็นปู ชนีย สถำนส ำคั ญ ของภู มิ ภ ำคนี้ มี ขุ น เขำทอดตั ว คล้ ำ ยผู้ ห ญิ ง นอนเหยี ย ดยำว เรียกว่ำ ดอยนำงนอนเดิมชื่อดอยตำยสะ หรือดอยสำมเส้ำ ดอยส่วนที่ศีรษะ เรียกว่ำ ดอยจ้อง หรือดอยจิกจ้อง ส่วนดอยอีกลูกหนึ่ง คือ ดอยดินแดง หรือ ดอยปู่เจ้ำลำวจก หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนำมของดอยตุง ดอยดินแดงเป็นที่ ประดิษฐำนพระธำตุดอยตุงอันถือเป็นปฐมธำตุแห่งแรกของภำคเหนือ

จุดชมวิวด่ำนตรวจป่ำสัก

ไปจุดชมวิวด่ำนตรวจป่ำสัก จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6

กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธินข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำน แยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัว แคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) ตรงต่ อ ไปทำงถนนพหลโยธิ น ระยะทำง 20.5 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นแยก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย, สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเชียงรำย, แยกบ้ำน เด่ น , เทศบำลต ำบลนำงแล, แยกบำยพำสไปอ ำเภอเชี ย งแสน, แยก มหำวิ ท ยำลัยแม่ฟ้ ำหลวง, โรงเรี ยนบ้ ำนแม่ข้ ำ วต้ม ท่ำ สุด , กองร้ อ ยตำรวจ ตระเวนชำยแดนที่ 327, ด่ำนตรวจสถำนีตำรวจภูธรแม่จัน ถึงสำมแยกแม่อำย ตรงไป 35 กิโลเมตร ผ่ำนแยกเชียงแสน, แยกแม่สลอง, บ้ำนแม่คำ, บ้ำนสันกอง, แยกดอยตุง, เทศบำลตำบลห้วยไคร้ , ด่ำนตรวจถ้ำปลำสถำนี ตำรวจภูธรแม่สำย จังหวัดเชียงรำย, ร้ำนจันกะผัก, โลตัส แม่สำย ถึงแยกห้วย น้ำริน เลี้ยวซ้ำยไปอีก 4 กิโลเมตร ถึงสำมแยกเลี้ยวซ้ำยไปทำงพระธำตุดอย ตุงทำงขึ้นเขำ ผ่ำนวัด ห้วยน้ำริน, พระมหำเจดีย์ชนะศึก จะถึงจุดชมวิวด่ำน ตรวจป่ำสักทีด่ ่ำนตรวจป่ำสัก ระยะทำงรวม 57 กิโลเมตร

จุดชมวิวด่ำนป่ำสักอีกหนึ่งจุดในแม่สำยที่มองเห็นตัวเมือง และจุดมอง พระอำทิตย์ตกดิน แวะออกมำสูดอำกำศบริสุทธิ์ หรือไครที่สนในออกกำลัง กำย จุดนี้ก็เป็นแหล่งออกกำลังกำยยำมเย็นเดินวิ่งขึ้นเขำเพื่อรับวิวสวย ๆ แล้ว กลับถือว่ำได้ออกกำลังแล้ว

จุดชมวิวห้วยทรำยมำน

ไปจุดชมวิวห้วยทรำยมำน จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธินข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำน แยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัว แคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) ตรงต่ อ ไปทำงถนนพหลโยธิ น ระยะทำง 8 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นแยก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย, แยกบ้ำนเด่น, เทศบำลตำบลนำงแล ถึงแยก บำยพำสไปอำเภอเชียงแสน เลี้ยวขวำไป 40 กิโลเมตร ผ่ำนแยกแม่ข้ำวต้ม , แยกใหม่บัวแดง, บ้ำน ท่ำข้ำวเปลือก, ม่อนกระถำง, สะพำนโยนกนำคนคร ถึงสำมแยกเชียงแสน เลี้ยวขวำไป 8 กิโลเมตร ผ่ำนศูนย์ส่งเสริมกำรควบคุมไฟป่ำภำคเหนือ ที่ 2 กรมป่ำไม้ ถึงแยกทำงไปบ้ำนเมืองกำญจน์ เลี้ยวขวำไป 25 กิโลเมตร จะถึงจุดชมวิวห้วยทรำยมำนบนยอดเนิน ซ้ำยมือ ระยะทำงรวม 87.5 กิโลเมตร

จุดชมวิวห้วยทรำยมำน อ.เชียงของ อยู่บริเวณระยะทำงจำกทำง อ. เชียงแสน มุ่งหน้ำเข้ำ อ.เชียงของ ด้ำนซ้ำยมือจะเป็นอ่ำวแม่น้ำโขงที่มีขนำด กว้ำงกว่ำลำน้ำโขงส่วนอื่น ๆ เป็นจุดชมวิวห้วยทรำยมำน ซึ่งเป็นชื่อเรียกลำ ห้วยที่ไหลทอดมำจำกเทือกเขำสูงดอยหลวงไหลลงสู่ลำโขง จุดชมวิวห้วยทรำยมำนตั้งอยู่บนยอดเขำสูงสำมำรถมองเห็นทิวทันศ์ ระยะไกลมองเห็น 2 ฝั่งโขง ไทย ลำว ใกล้ ๆ กันนั้นเป็นที่ตั้งของหน่วยงำนป่ำ ไม้ สวนป่ำห้วยทรำยมำนมองจำกจุดชมวิวด้ำนบนจะเห็นด้ำนล่ำงเป็นอ่ำว ขนำดใหญ่กว่ำปกติ ด้วยกำรคดเคี้ยวไหลโค้งของลำน้ำโขงที่ดูเหมือนจะเอียน เอียงเป็นใจฝั่งลำวเข้ำไปทุก ๆ ปี น้ำโขงที่คอยกัดเซำะตลิ่งฝั่งไทยให้พังทลำย ลงไปเรื่อย ๆ ในทำงตรงกันข้ำมฝั่งลำวก็มีดอนทรำยริมแม่น้ำโขงฝั่งไทย เป็นที่ เพำะปลูกไร่เลื่อนลอยของชำวบ้ำนแถว ๆ นั้น ซึ่งได้แก่บ้ำนเมืองกำนญ์, บ้ำน ห้วยเย็น, บ้ำนใหม่ (ต.ริมโขง) ส่วนมำกจะปลูกข้ำวโพด และถั่ว สลับกันตำม ช่วงฤดู เพรำะต้องคอยก่ะช่วงเก็บเกี่ยวให้พอดีกับหน้ำฝนที่จะมีประมำณน้ำ เพิ่มมำกขึ้นอีกหลำยเมตร ซึ่งจะทำให้บริเวณฝั่งโขงที่เห็นเขียวพรึบตอนนี้เต็ม ไปด้วยน้ำโขง ห้วยทรำยมำนเป็นท่ำเรือหำปลำมำช้ำนำน แต่ก่อนใครอยำกซื้อ ปลำก็แวะหำซื้อได้ที่ท่ำนี้ เรียกอีกอย่ำงว่ำ ท่ำปู่เจ๊ก เพรำะแถวนั้นเป็นบริเวณ สุสำนคนจีน

ฐำนปฏิบัติกำรดอยช้ำงมูบ

ไปฐำนปฏิบัติกำรดอยช้ำงมูบ จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธินข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำน แยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัว แคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) ตรงต่ อ ไปทำงถนนพหลโยธิ น ระยะทำง 20.5 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นแยก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย, สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเชี ยงรำย, แยกบ้ำน เด่ น , เทศบำลต ำบลนำงแล, แยกบำยพำสไปอ ำเภอเชี ย งแสน, แยก

มหำวิ ท ยำลัยแม่ฟ้ ำหลวง, โรงเรี ยนบ้ ำนแม่ข้ ำ วต้ม ท่ำ สุด , กองร้ อ ยตำรวจ ตระเวนชำยแดนที่ 327, ด่ำนตรวจสถำนีตำรวจภูธรแม่จัน ถึงสำมแยกแม่อำย ตรงไปอีก 15 กิโลเมตร ผ่ำนแยกเชียงแสน, แยกแม่สลอง ถึงแยกดอยตุง เลี้ยวซ้ำยไป 3 กิโลเมตร ผ่ำนสถำนีขนส่งท่องเที่ยวดอยตุง , กำรไฟฟ้ำ ส่วนภูมิภำค สำขำอำเภอแม่ฟ้ำหลวง, ตลำดชุมชนแม่ฟ้ำหลวง ถึงสำมแยก เลี้ยวขวำไปทำงโรงเรียนบ้ำนห้วยไร่สำมัคคีอีก 6.5 กิโลเมตร ผ่ำน โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่สำมัคคี ถึงสี่แยกตรงไปทำงดอยตุงสำยเก่ ำ ผ่ำน ศศช. บ้ำนป่ำคำ ถีงสำมแยกไปองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ฟ้ำหลวง และสถำนี ต ำรวจภูธรแม่ฟ้ ำหลวง ตรงไปผ่ำ นโรงเรี ยนบ้ ำนขำแหย่งพัฒ นำ, บ้ ำ นพัก รับรองดอยตุง ถึงดอยตุง จำกดอยตุง ไปอีก 6 กิโลเมตร ถึงสำมแยกไปทำงซ้ำย ผ่ำนโรงเรียน อนุบำลแม่ฟ้ำหลวง, สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกี ยรติ 60 พรรษำ ถึงทำงแยก เลี้ยวขวำขึ้นไปทำงสถำนีควบคุมไฟป่ำดอยตุงเป็นเส้นทำงขึ้นวัดพระธำตุดอย ตุงสำยเก่ำ ถึงวัดพระธำตุดอยตุง เลี้ยวซ้ำยขึ้นไปอีก 1 กิโลเมตร จะถึงสำมแยกเลี้ยวขวำไปทำงดอย ช้ำงมูบอีก 1.5 กิโลเมตร ผ่ำนพระธำตุดอยช้ำงมูบ , สวนรุกขชำติแม่ฟ้ำหลวง จะถึงฐำนปฏิบัติกำรดอยช้ำงมูบอยู่บนเนินเขำซ้ำยมือ ระยะทำงรวม 60.5 กิโลเมตร

ฐำนปฏิบัติกำรดอยช้ำงมูบ

ฐำนปฏิบัติกำรดอยช้ำงมูบถือเป็นแลนด์มำร์คอีกจุดที่วิวสวยงำมมำก ๆ และยังอนุญำตให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำชมควำมงำมในฐำนปฏิบัติกำรได้ เพียง แค่แสดงบัตรประจำตัวประชำชนต่อเจ้ำหน้ำที่ก่อนเข้ำชม ทำงเข้ำทำเป็นแนว เหมือนเขำวงกตที่สร้ำงด้วยรั้วไม้ไผ่ ผ่ำนจำกทำงเดินเข้ำมำก็จะมำพบลำน หญ้ำสีเขียวสวยงำม จุดชมวิวจุดนี้มองเห็นเทือกเขำฝั่งพม่ำไกลสุดตำจนถึงสุด ขอบฟ้ำ หำกเป็นช่วงฤดูหนำวจะมีนักท่องเที่ยวมำกำงเต็นท์บริเวณใกล้ ๆ ฐำน ปฏิบัติกำร เพื่อรอชมทะเลหมอกในตอนเช้ำ และพระอำทิตย์ตกในตอนพลบ ค่ ำ และยั ง อุ่ น ใจมี ท หำรคอยอ ำนวยควำมสะดวกดู แ ลควำมปลอดภั ย ให้ นักท่องเที่ยวอีกด้วย ทำงเดิ น ขึ้ น สู่ยอดจุ ดชมวิ ว นั้น จะมีลัก ษณะเหมือ นกั บ ค่ำยเฉลยศึก เพรำะทำจำกไม้ไผ่ท่อน ๆ นำมำวำงปักเรียงกันเป็นแนวทำงเดิ นเหมือนกับที่ เรำเคยเห็นในหนังสงครำมสมัยก่อน เมื่อเดินพ้นแนวทำงเดินไม้ไผ่มำแล้วก็จะ พบกับภำพของท้องฟ้ำกว้ำง ทุ่งหญ้ำเขียวขจี และควำมโล่งโปร่งที่สำมำรถ มองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตำ วิวด้ำนหน้ำ คือ เทือกเขำในประเทศพม่ำ ซึ่ง เทือกเขำทำงฝั่งประเทศพม่ำนี้เมื่อมองจำกจุ ดชมวิวดอยช้ำงมูบจะเห็นได้เลย ว่ำมีควำมอุดมสมบูรณ์มำก ๆ ภูเขำทุกลูกยังคงเขียวขจีไม่มีรอยแหว่งของป่ำ ไม้แต่อย่ำงใด นอกจำกนี้ด้ำนบนยังมีแลนด์มำร์คที่มำสำมำรถถ่ำยรูปกันได้ด้วย นั่นก็

คือ บังเกอร์ของทหำรที่ยังคงใช้งำนได้จริง สำมำรถเข้ำไปชมวิวจำกในบังเกอร์ หรือจะถ่ำยรูปเก๋ ๆ จำกในบังเกอร์ก็ได้

ดอยช้ำง (บ้ำนห้วยส้ำน)

ไปดอยช้ำง ทำงบ้ำนห้วยส้ำน จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธินข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำน แยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัว แคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) เลี้ยวซ้ำยไปถนนเลี่ยงเมืองเชียงรำยตะวันตกประมำณ 5.5 กิโลเมตร ผ่ำนโรงเรียนคริสเตียนนำนำชำติเชียงรำย ถึงสี่แยกห้วยปลำกั้ง ตรงต่อไปอีก 43.5 กิโลเมตร ผ่ำนสะพำนข้ำมน้ำกกใหม่ , สี่แยกดอย ฮำง ถึงสี่แยกเด่นห้ำ-ดงมะดะ เลี้ยวขวำลอดใต้สะพำนลอย ไปตำมถนนเด่นห้ำ -ดงมะดะ ผ่ำนสิงห์ ปำร์ค เชียงรำย, แยกวัดร่องขุ่น, แยกน้ำตกแม่กรณ์ ถึงแยกบ้ำนห้วยส้ำน เลี้ยวขวำเข้ำไป 3.5 กิโลเมตร ผ่ำนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล

บ้ำนห้วยส้ำนพลับพลำ ถึงอ่ำงเก็บน้ำห้วยส้ำน

จำกอ่ำงเก็บน้ำห้วยส้ำนโดยใช้เส้นทำงข้ำมอ่ำงเก็บน้ำห้วยส้ำนไปอีก 8.5 กิโลเมตร ผ่ำนแยกทำงเข้ำบ้ำนแม่มอญ ขึ้นเขำไปจะถึงจุดชมวิวหมู่บ้ำน ดอยช้ำง และชมพระอำทิตย์ขึ้น

ตรงไปอีก 1.5 กิโลเมตร จะถึงแยกทำงเข้ำจุดชมวิวดอยช้ำงตรงไปต่อ อีก 1.5 กิโลเมตร จะถึงเกษตรที่สูงดอยช้ำง

ซ้ำยมือ

ไปต่ออีก 1.5 กิโลเมตร จะถึงดอยช้ำงคอฟฟี่ ฟำร์มอยู่บนเนินทำงด้ำน

ตรงไปอีก 400 เมตร จะถึงร้ำนกำแฟดอยช้ำงอยู่ทำงขวำมือเป็นที่ตั้ง ของ บริษัท ดอยช้ำงคอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด (สำนักงำนใหญ่) ระยะทำงรวม 59.5 กิโลเมตร

ดอยช้ำง (แม่สรวย)

ไปดอยช้ ำ ง ทำงแม่ ส รวย จำกอนุ ส ำวรีย์ พ่ อ ขุ นเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธินข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำน แยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัว แคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) เลี้ยวซ้ำยไปถนนเลี่ยงเมืองเชียงรำยตะวันตกประมำณ 40 กิโลเมตร ผ่ำนสี่แยกห้วยปลำกั้ง , สะพำนข้ำมน้ำกกใหม่ , สี่แยกดอยฮำง ถึงสี่แยกเด่น ห้ำ-ดงมะดะ เลี้ยวขวำลอดใต้สะพำนลอยไปตำมถนนเด่นห้ำ -ดงมะดะ ผ่ำนสิงห์ ปำร์ค เชียงรำย, โรงเรียนบ้ำนแม่กรณ์, แยกวัดร่องขุ่น, โรงเรียนบ้ำนปำงคึก, แยกน้ำตกแม่กรณ์ , โรงเรียนโป่งแพร่วิทยำ, แยกบ้ำนห้วยส้ำน ถึงโรงเรียน

บ้ำนหนองผักเฮือดมีสำมแยกตรงไปเส้นทำงหลวง 2113 ถึงทำงแยกถนนใหญ่ เลี้ยวขวำไปทำงอำเภอแม่สรวยอีก 13 กิโลเมตร ผ่ำนโรงเรียนโป่งปู เฟือง, สวนจริณรีสอร์ท ถึงแยกทำงขึ้นดอยช้ำง เลี้ยวขวำไป 3.5 กิโลเมตร ผ่ำนแยกทำงเข้ำเขื่อนแม่สรวย ถึงจุดชมวิว หลังเขื่อนแม่สรวย

จำกจุดชมวิวหลังเขื่อนแม่สรวย ไปอีก 7 กิโลเมตร ถึงสำมแยกเลี้ยว ขวำขึ้นดอยช้ำงถึงจุดชมวิว กม. 5 ทำงด้ำนขวำมือ

จุดชมวิว กม. 5 จำกจุดชมวิว กม. 5 ขึ้นดอยไปอีก 10 กิโลเมตร ผ่ำน บริษัท ดอยช้ำง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด , แยกทำงเข้ำบ้ำนดอยช้ำง ตรงไปจะถึงเกษตรที่สูง ดอยช้ำง

จำกเกษตรที่สูงดอยช้ำงขึ้นไปอีก 1 กิโลเมตร ถึงทำงแยกเลี้ยวเข้ำ โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงวำวี เลี้ยวเข้ำไป 2 กิโลเมตร ผ่ำนพุทธอุทยำนดอยช้ำง ไปตำมถนนถึงจุ ด ชมวิวดอยช้ำง ระยะทำงรวม 83 กิโลเมตร

ดอยช้ำงที่มีควำมสูงถึง 1,800 เมตร จำกระดับน้ำทะเล เป็นสถำนที่ ชมทิ ว ทั ศ น์ ที่ ส วยงำมอำกำศเย็ น สบำยตลอดปี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย 18 องศำ เซลเซียส ดอยช้ำงมีชื่อเสียงในเรื่องของเป็นแหล่งปลูกกำแฟที่ใหญ่ที่สุดแห่ง หนึ่งในประเทศไทย มำเที่ยวที่นี่จะได้ชมสวนกำแฟที่สุกอร่ำมเต็มดอย อีกทั้ง

เพลินตำกับศิลปะวิถีชำวบ้ำน แวะชิมกำแฟอำรำบิกำที่ บริษัท ดอยช้ำง คอฟ ฟี่ ออริจินอล จำกัด เนื่องจำกพื้นที่ดอยช้ำงเหมำะสำหรับปลูกกำแฟอำรำบิกำ จึงได้ผลผลิตดีทำงศูนย์ติดตั้งเครื่องคั่วบดกำแฟ เพื่อแปรรูปวัตถุดิบมีกำแฟที่ คั่วบดแล้วให้ได้ลองชิมมำนั่งชิมกำแฟกันที่ร้ำนกำแฟดอยช้ำงของ ศูนย์ฯ ก่อน จะกลับกัน ต่อกันที่จุดหมำยปลำยทำงของเรำพุทธอุทยำนดอยช้ำง จะขึ้นไปที่จุด ชมวิวดอยช้ำงเส้นทำงจะลำบำกหน่อยถ้ำฝนตกคงเข้ำไปกันไม่ได้แน่นอนทำง อันตรำยมำก พุทธอุทยำนดอยช้ำงอีกหนึ่งสถำนที่ที่สำคัญไม่ควรข้ำมผ่ำนไปอย่ำง เด็ดขำดยังคงสภำพควำมเป็นธรรมชำติของป่ำไม้ไว้ได้อย่ำงสมบูรณ์มำก มีบึง น้ำขนำดใหญ่ เรียกว่ำ สระมรกตอยู่กลำงพุทธอุทยำนสีเขียวบริเวณรอบ ๆ รำยล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ตลอดเส้นทำงที่เดินไปก็จะมีเสียงกบ, เสียงจิ้งหรีด ร้องทักทำยอยู่ตลอดเวลำ ทำงเดินเล็ก ๆ จำกบ่อน้ำจะนำพำเรำไปสู่ลำนพุทธ สถำนที่มีพระพุทธรูปปำงต่ำง ๆ ไว้ให้ประชำชนได้กรำบไหว้สักกำระบูชำ ในที่สุดก็มำถึงจุดหมำยของเรำจนได้จุดชมวิวดอยช้ำง จะถูกประดับ ประดำไปด้วยพรรณไม้เมืองหนำวมำกมำยหลำกหลำยสี ถ้ำมำในช่วงฤดูหนำว ที่จุดชมวิวแห่งนี้จะมีอำกำศหนำวเย็น พร้อมต้นพญำเสือโคร่งบำนโชว์ตลอด เส้นทำงที่ขึ้นมำบนเนินเล็ก ๆ ของจุดชมวิวเป็นที่ให้ได้นั่งพักผ่อน และเฝ้ำรอ กำรกลับบ้ำนของพระอำทิตย์ ซึ่งแสงสุดท้ำยที่สำดส่องขึ้นไปทั่วฟ้ำสวยงำม เหลือจะบรรยำย แต่เรำไม่มีโอกำสได้นั่งดูนำนนักเพรำะถ้ำพระอำทิตย์ตกดิน ไปแล้วไม่นำนที่นี่ก็จะมืดสนิทไม่สะดวกในกำรเดินทำงเท่ำไรนัก

จุดชมวิวหลังเขื่อนแม่สรวย

จุดชมวิวหลังเขื่อนแม่สรวย

บริษัท ดอยช้ำงคอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด

ดอยช้ำงคอฟฟี่ ฟำร์ม

ด้ำนหน้ำศูนย์วิจยั และพัฒนำกำรเกษตรที่สูงเชียงรำย

ดอยตุง (สำยเก่ำ)

ไปดอยตุง (สำยเก่ำ) จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธิน ข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำนแยกฝั่ง หมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่, วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัวแคร่ (บิ๊ก ซี เชียงรำย 2) ตรงต่ อ ไปทำงถนนพหลโยธิ น ระยะทำง 20.5 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นแยก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย, สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเชี ยงรำย, แยกบ้ำน เด่ น , เทศบำลต ำบลนำงแล, แยกบำยพำสไปอ ำเภอเชี ย งแสน, แยก มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง, โรงเรียนบ้ำนแม่ข้ำวต้มท่ำสุด , กองร้อยตำรวจ ตระเวนชำยแดนที่ 327, ด่ำนตรวจสถำนีตำรวจภูธรแม่จัน ถึงสำมแยกแม่อำย ตรงไปอีก 15 กิโลเมตร ผ่ำนแยกเชียงแสน, แยกแม่สลอง ถึงแยกดอยตุง เลี้ยวซ้ำยไป 3 กิโลเมตร ผ่ำนสถำนีขนส่งท่องเที่ยวดอยตุง, กำรไฟฟ้ำ

ส่วนภูมิภำค สำขำอำเภอแม่ฟ้ำหลวง, ตลำดชุมชนแม่ฟ้ำหลวง ถึงสำมแยก เลี้ยวขวำไปทำงโรงเรียนบ้ำนห้วยไร่สำมัคคี อีก 6.5 กิโลเมตร ผ่ำน โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่สำมัคคีถึงสี่แยกตรงไปทำงดอยตุงสำยเก่ำ ผ่ำน ศศช. บ้ำน ป่ ำ คำ ถึ ง สำมแยกไปองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลแม่ ฟ้ ำ หลวง และสถำนี ต ำรวจภู ธ รแม่ ฟ้ ำ หลวงตรงไปผ่ำ นโรงเรีย นบ้ ำ นขำแหย่ งพั ฒ นำ, บ้ ำ นพั ก รับรองดอยตุง จะถึงดอยตุง ระยะทำงรวม 50.5 กิโลเมตร

ทำงไปดอยตุงสำยเก่ำ

ด้ำนหน้ำดอยตุง

สวนแม่ฟ้ำหลวง

ดอยตุง (สำยใหม่)

ไปดอยตุง (สำยใหม่) จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธิน ข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำนแยกฝั่ง หมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกสนำมบิน (บิ๊กซี เชียงรำย 2) ตรงต่ อ ไปทำงถนนพหลโยธิ น ระยะทำง 20.5 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นแยก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย, สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเชียงรำย, แยกบ้ำน เด่ น , เทศบำลต ำบลนำงแล, แยกบำยพำสไปอ ำเภอเชี ย งแสน, แยก มหำวิ ท ยำลัยแม่ฟ้ ำหลวง, โรงเรี ยนบ้ ำนแม่ข้ ำ วต้ม ท่ำ สุด , กองร้ อ ยตำรวจ ตระเวนชำยแดนที่ 327, ด่ำนตรวจสถำนีตำรวจภูธรแม่จัน ถึงสำมแยกแม่อำย ตรงไปอีก 15 กิโลเมตร ผ่ำนแยกเชียงแสน, แยกแม่สลอง ถึงแยกดอยตุง เลี้ยวซ้ำยไป 13.5 กิโลเมตร ผ่ำนสถำนีขนส่งท่องเที่ยวดอยตุง , กำร ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำอำเภอแม่ฟ้ำหลวง, แยกตลำดชุมชนแม่ฟ้ำหลวง, สี่ แยกทำงขึ้นดอยตุงสำยเก่ำ, จุดชมวิว กม. 12 ถึงสำมแยก เลี้ยวซ้ำยขึ้นไปดอยตุง 1.5 กิโลเมตร ผ่ำนกำดดอยตุง จะถึงดอยตุง ระยะทำงรวม 54 กิโลเมตร

พระตำหนักดอยตุงตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้ำนมูเซอลำบำ ตำบลแม่ฟ้ำหลวง อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย บริเวณสันเขำของเทือกดอยนำงนอน

ระดับควำมสูงประมำณ 1,200 ม. เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรพัฒนำดอยตุง เป็นที่ที่น่ำเที่ยว สวนแม่ฟ้ำหลวง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนำวในหุบเขำเดิมมีพื้นที่ 12 ไร่ มีกำรปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับให้ออกดอกไม้ซ้ำกันตลอด 3 ฤดู ล้อมรอบ ประติมำกรรมชื่อควำมต่อเนื่องเป็นรูปเด็กยืนต่อตัวที่กลำงสวน นอกจำกนี้ยัง จัดแต่งสวนหินซึ่งประดับด้วยหินภูเขำกลมเกลี้ยงขนำดใหญ่ สวนน้ำอุดมด้วย ไม้น้ำพันธุ์ต่ำง ๆ บัว และสวนปำล์มที่รวบรวมปำล์มไว้มำกมำยในพื้นที่ 13 ไร่ สวนแม่ฟ้ำหลวงจึงมีพื้นที่ทั้งสิ้น 25 ไร่ พระต ำหนั ก ดอยตุ ง โดยลั ก ษณะกำรก่ อ สร้ ำ งเป็ น กำรผสมผสำน ระหว่ำงสถำปัตยกรรมล้ำนนำ บ้ำนปีกไม้ และบ้ำนแบบพื้นเมืองของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์มี 2 ชั้น และชั้นลอยที่ประทับ ชั้นบนแยกเป็น 4 ส่วน ทว่ำ เชื่ อ มเป็ น อำคำรหลั งเดี ย วกั น เสมอกั บ ลำนกว้ ำงของยอดเนิ น เขำ ภำยใน ประกอบด้วยชั้นบนที่แยกออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ที่ประทับของสมเด็จพระศรี นคริ ท รำบรมรำชชนนี ซึ่ งประกอบด้ ว ยห้อ งพระโรง และห้ อ งเตรี ยมพระ กระยำหำร นอกจำกนี้เป็นห้องท่ำนผู้หญิงทัศนำวลัยฯ และที่ประทับของสมเด็จ พระเจ้ำพี่นำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ ชั้นล่ำงซึ่งสร้ำงให้เกำะไปตำมไหล่เขำ ทรงโปรดเกล้ำฯ ให้เป็นที่อยู่ ของข้ำรำชบริพำร

จุดชมวิว กม.12

บริเวณร้ำนค้ำต่ำง ๆ

ต้นตุง

สวนแม่ฟ้ำหลวง

พระตำหนักดอยตุง

ดอยบ่อ

ไปดอยบ่อ จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้ เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธิน ข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำนแยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัวแคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) เลี้ ย วซ้ ำ ยไปทำงถนนเลี่ ย งเมื อ งเชี ย งรำยตะวั น ตก ผ่ ำ นสถำนี

ตำรวจภูธรบ้ำนดู่ ถึงสี่แยกวัดห้วยปลำกั้ง เลี้ยวขวำไปทำงถนนแม่ฟ้ำหลวง ผ่ำนแยกตลำดสดแม่ยำว, สถำนี ตำรวจภูธรตำบลแม่ยำว ไปถึงทำงแยกไปโรงเรียนบ้ำนห้วยแม่ซ้ำย เลี้ ย วซ้ ำ ยไปอี ก 8 กิ โ ลเมตร ถึ งทำงแยกวั ด ทุ่ งหลวงเลี้ย วขวำผ่ำน โครงกำรบ้ำนพักเด็กอิมมำนูเอล ถึงบ้ำนห้วยแม่ซ้ำยมีสำมแยกทำงไปบ้ำน กะเหรี่ยงรวมมิตรเลี้ยวขวำ ผ่ำนโรงเรียนบ้ำนห้วยแม่ซ้ำย ถึงแยกทำงขึ้นดอย บ่อ เลี้ยวซ้ำยขึ้นไป 3.5 กิโลเมตร ไปตำมถนนลูกรัง ผ่ำนแยกทำงเข้ำบ้ำ นยะฟู เลี้ยวขวำขึ้นเขำต่ อไปจะถึงจุดชมวิวดอยบ่ออยู่บนยอดเขำที่ดอยบ่อ ระยะทำงรวม 28.5 กิโลเมตร

จุดชมวิวดอยบ่อทะเลหมอกยะฟูตั้งอยู่ใน ต.แม่ยำว อ.เมืองเชียงรำย ดอยบ่ อ เป็ น ที่ ตั้ ง โครงกำรพระรำชด ำริ ด อยบ่ อ ในสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ พระบรมรำชินีนำถ เพื่อให้ควำมช่วยเหลือพี่น้องชำวเขำให้ได้รับกำรเรียนรู้ เกษตรแผนใหม่ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หำกำรท ำไร่ เ ลื่ อ นลอย จั ด สรรที่ ท ำกิ น ที่

เหมำะสมที่สำมำรถทำกำรเกษตรได้ทั่วทั้งปี จุดเด่นของดอยบ่อ คือ เป็นจุด ชมทะเลหมอก และพระอำทิตย์ขึ้นที่สวยงำมใกล้ตัวเมืองเชียงรำย ซึ่งเดินทำง ไม่ไกล และค่อนข้ำงสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจมำเที่ยวดอยบ่อ เนื่องจำกเส้นทำงขึ้นสู่ดอยบ่อในช่วง 3 กิโลเมตรสุดท้ำย ทำงค่อนข้ำง ชั น และเป็ น ดิ น ขรุข ระรถเก๋ ง หรื อ รถตู้ ไ ม่ ค วรขึ้ น ไปสำมำรถติ ดต่อ เช่ำรถ กระบะได้ เพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิวดอยบ่อคิดค่ำบริกำรเหมำ 700-1,000 บำท หำกต้องกำรค้ำงคืนบนดอยบ่อข้ำงบนไม่มีที่พักให้บริกำรแต่สำมำรถ เตรียมเต้นท์ส่วนตัวรวมถึงอำหำรขึ้นไปเอง โดยทำงสถำนีเกษตรมีบริกำร ห้องน้ำให้ข้ำงบน จุ ด ชมวิ ว ดอยบ่ อ ทะเลหมอกยะฟู มี ค วำมสู ง จำกระดั บ น้ ำทะเล ประมำณ 945 เมตร จุดชมวิวแห่งนี้มีลำนกว้ำงขวำงโดยสำมำรถมองเห็ น ทิวทัศน์ตัวเมืองเชียงรำยได้อย่ำงชัดเจน จำกจุดนี้ยังมีหมู่บ้ำนยะฟู ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนชำวเขำเผ่ำลำหู่ที่ตั้งอยู่บน ดอยสูงห่ำงจำกจุดชมวิวประมำณ 629 เมตร ซึ่งภำยในหมู่บ้ำนยังมี Home Stay ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้พักอำศัย จำกหมู่บ้ำนยะฟูตอนเช้ำตรู่เดินลัด เลำะตำมสันดอยเพื่อไปยังจุดชมวิวทะเลหมอกดอยบ่อได้

จุดชมวิวดอยบ่อ

ดอยผำตั้ง

ไปดอยผำตั้ ง จำกอนุ ส ำวรี ย์ พ่ อ ขุ น เม็ ง รำยมหำรำช ไปตำมถนน พหลโยธิน 1.7 กิโลเมตร ถึงแยกศรีทรำยมูล เลี้ยวซ้ำยเข้ำถนนศรีเวียง 6.5 กิโลเมตร ผ่ำนตลำดศรีทรำยมูลถึงแยก ดอยสะเก็น ตรงไปถึงแยกตลำดสดบ้ำนด้ำย ตรงไป 5 กิโลเมตร ผ่ำนสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงชัย, โรงเรียน บ้ำนเวียงชัย ถึงแยกตลำดสดเวียงชัยเลี้ยวซ้ำยผ่ำนสนำมกีฬำกลำงอำเภอเวียง

ชัย ถึงสำนักงำนเทศบำลตำบลเวียงชัย ตรงไปอีก 11 กิโลเมตร ผ่ำนบ้ำนดอนแก้ว ถึงทำงแยกเลี้ยวขวำไปทำง วัดร่องบัวทอง เลี้ยวไป 14 กิโลเมตร ผ่ำนวัดร่องบัวทอง, โรงเรียนบ้ำนทุ่งยังหัวฝำย วิทยำ, วัดสบเปำ ถึงสี่แยกตลำดบ้ำนสบเปำ ตรงไปอีก 17.5 กิโลเมตร ผ่ำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อำเภอพญำเม็ง รำย, โรงพยำบำลพญำเม็งรำย, เทศบำลตำบลพญำเม็งรำย ถึงแยกต้ำตลำด เลี้ยวซ้ำยไปอีก 11.5 กิโลเมตร ผ่ำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเดื่อ , ที่ว่ำกำร อ ำเภอขุ น ตำล, โรงเรี ย นขุ น ตำลวิ ท ยำคม จะถึ งประตู สู่ ภูชี้ฟ้ ำ อยู่ท ำงด้ำน ขวำมือไปยูเทิร์นกลับรถมำ จำกประตูสู่ภูชี้ฟ้ำโดยเลี้ยวเข้ำไปอีก 7 กิโลเมตร เป็นเส้นทำงขึ้นเขำ ผ่ำนศำลำครอบพระบำทดอยพญำพิภักดิ์ วนอุทยำนพญำพิภักดิ์ ถึงภูหลงถัง สระมังกร ตรงไปอีก 4 กิโลเมตร ถึงจุดชมวิวถนนลอยฟ้ำ , ตรงขึ้นเขำไปอีก 3 กิโลเมตร ถึงแยกไปอำเภอเวียงแก่นเลี้ยวขวำไปทำงอำเภอเทิง ถึงจุดสกัดบ้ำน แผ่นดินทอง เลี้ ย วซ้ ำ ยขึ้ น เขำต่อ ไป 9 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นโรงเรีย นบ้ ำ นรำษฎร์ภักดี (ตำบลตับเตำ) ถึงสำมแยกภูชี้ฟ้ำ จำกสำมแยกเลี้ยวขวำไปทำงบ้ำนผำตั้งอีก 22 กิโลเมตร ผ่ำนบ้ำนร่ม ฟ้ำทอง, บ้ำนร่มโพธิ์เงิน, ภูชี้ดำว, ภูชี้เดือน, แยกทำงขึ้นดอยผำหม่น, บ้ำนร่ม ฟ้ำผำหม่น ถึงบ้ำนผำตั้ง ถึงสำมแยกทำงขึ้นดอยผำตั้งเลี้ยวขวำขึ้นไป 1.5 กิโลเมตร จะถึงผำ บ่องประตูสยำมสู่ลำวดอยผำตั้ง ระยะทำงรวม 115 กิโลเมตร

ผำบ่องประตูสยำมสูล่ ำว

เดินขึ้นเขำไป 450 เมตร จะถึงป่ำหิน

เดินเลยมำอีก 100 เมตร จะถึงช่องเขำขำด

เดินขึ้นไปอีก 100 เมตร จะถึงเนิน 102

จุดชมวิวบนเนิน 102 ดอยผำตั้งตั้งอยู่ที่บ้ำนผำตั้ง หมู่ที่ 14 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงรำย สูงกว่ำระดับน้ำทะเล 1,635 เมตร ห่ำงจำกภูชี้ฟ้ำประมำณ 30 ก.ม. เป็นที่ตั้ง ของหมู่บ้ำนชำวจีนฮ่อ, ม้ง และเย้ำ โดยเฉพำะจีนฮ่อนั้นอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่ง ของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่ดอยผำตั้งเช่นเดียวกับที่ดอยแม่ สลอง ลั ก ษณะเป็ น สั น เขำคดเคี้ ย วมองเห็ น ทิ ว เขำสลั บ ซั บ ซ้ อ นท ำให้ เ กิ ด ทัศนียภำพที่สวยงำมจับตำ ควำมสวยงำมที่เป็นลักษณะเฉพำะของดอยผำตั้ง ไม่ว่ำจะเป็นจุดชมทะเลหมอกที่งดงำม และอลังกำรในยำมเช้ำชมพระอำทิตย์ อัสดงยำมเย็น ในช่วงกลำงเดือนมกรำคมอำจมีโอกำสได้เห็นดอกนำงพญำเสือโคร่ง บำนสะพรั่งทั่วทั้งดอยอีกด้วย จุดน่ำสนใจในดอยผำตั้ง • ประตูผำบ่อง (ประตูสยำม) • ศำลำอนุสรณ์นำยพลหลี่ ระยะทำง 100 เมตร

• • • • •

พระพุทธรูป ระยะทำง 150 เมตร ป่ำหินยูนนำน ระยะทำง 250 เมตร ช่องเขำขำด ระยะทำง 350 เมตร เนิน 102 ระยะทำง 450 เมตร เนิน 103 ระยะทำง 950 เมตร จุดท่องเที่ยวที่น่ำสนใจบนดอยผำตั้ง • จุดชมวิวผำบ่องประตูสยำม เป็นหน้ำผำขนำดใหญ่ตรงกลำงเป็นเนินช่อง เขำเหมือนประตูมีสัญลักษณ์รูปหัวใจ ซึ่งในเวลำนี้ถูกปกคลุมด้วยสำย หมอก ผำบ่องได้ถูกบรรจุไว้ในตำนำนเขำเล่ำว่ำ ของ ท.ท.ท. ว่ำเป็นประตู รักแห่งขุนเขำ เต็มไปด้วยพลังรักอันบริสุทธิ์ให้จับมือคนที่เรำรักแล้วเดิน ก้ำวข้ำมผ่ำนไปด้วยกัน จะช่วยเสริมควำมรักให้แข็งแกร่งดั่งภูผำ • ศำลำเก๋งจีน-พระพุทธมั งคลำนุภำพลำภสุขสันติ -ป่ำหินยู นนำน ถัดจำก ช่องผำบ่องขึ้นไปอีกรำว 15 เมตร จะเป็นเนินที่ประดิษฐำนพระพุทธมัง คลำนุภำพลำภสุขสันติ และศำลำทรงเก๋งจีน อนุสรณ์สถำนของนำยพลหลี่ ผู้นำ ทจช. ในอดีต จำกเนินตรงนี้เดินลงไปอีก 30 เมตร ก็จะพบทำงขึ้นไป ชมป่ำหินยูนนำน ซึ่งเป็นหินรูปทรงลักษณะคล้ำยภูเขำในประเทศจีนที่มี รูปทรงสูง ๆ หลำยแหลมขึ้นสลับซับซ้อนสวยงำมมำก • จุดชมวิวช่องผำขำด เป็นจุดชมวิวที่อยู่ใกล้วิวผำบ่องประตูสยำม ลักษณะ เป็นผำหินที่ขำดแยกจำกกันเป็นช่องมองลงไปเห็นทิวทัศน์ประเทศลำว และสำยแม่น้ำโขงได้ชัดเจน • จุดชมทะเลหมอกเนิน 102 จำกจุดชมวิวช่องผำขำดเดินขึ้นดอยต่อไปยัง เนิน 102 ระยะทำงกว่ำ 300 เมตร เป็นเนินเขำลูกหนึ่งบนดอยผำตั้ง เป็น จุดชมทะเลหมอก และพระอำทิตย์ขึ้น และพระอำทิตย์ตกที่สวยงำมที่ นักท่องเที่ยวนิยมไปมำกที่สุด สำมำรถมองเห็นทะเลหมอกคลอเคลียยอด เขำได้กว้ำงไกลสุดตำ • จุด ชมทะเลหมอกเนิน 103 เป็นเนินเขำอีกลูกบนดอยผำตั้งอยู่ห่ำงจำก เนิน 102 ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้รำว 500 เมตร ลักษณะบนเนิน 103 มีหินขนำดใหญ่อยู่บนเนิน เป็นจุดชมวิวที่สวยงำมจะเป็นจุดชมทะเล หมอกที่กล่ำวได้ว่ำสวยงำมที่สุดกว่ำทุกยอดบนดอยผำตั้ง เพรำะจะชม ทะเลหมอกได้กว้ำงไกลแบบพำโนรำมำ

ดอกนำงพญำเสือโคร่งบำนบริเวณลำนจอดรถซึ่งเป็นจุดชมวิวพระ อำทิตย์ตก พื้นที่ซึ่งอยู่ในควำมดูแลของกองทัพภำคที่ 3 บนดอยผำตั้งมีที่พัก, สถำนที่กำงเต็นท์ และร้ำนอำหำร สำมำรถไปเที่ยวได้ตลอดปีที่ดอยผำตั้ง บน เส้นทำงขึ้นไปจุดชมวิวมีบริกำรขี่ม้ำชมวิวคิดค่ำบริกำร 150-300 บำท แล้วแต่ ระยะทำง

จุดชมวิวบนเนิน 102

ดอยแม่สลอง (ถนนพหลโยธิน)

ไปดอยแม่สลอง ทำงถนนพหลโยธิน จำกอนุสำวรีย์พ่อขุน เม็งรำย มหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธิน ข้ำมสะพำนข้ำม แม่น้ำกก ผ่ำนแยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัว แคร่ ถึงแยกขัวแคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) ตรงต่ อ ไปทำงถนนพหลโยธิ น ระยะทำง 25 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นแยก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย, แยกบ้ำนเด่น , เทศบำลตำบลนำงแล, แยก บำยพำสไปอำเภอเชียงแสน, แยกมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง, กองร้อยตำรวจ ตระเวนชำยแดนที่ 327, ด่ำนตรวจสถำนีตำรวจภูธรแม่จัน , สำมแยกแม่อำย, แยกเชียงแสน ถึงแยกแม่สลอง เลี้ยวซ้ำยไป 23 กิโลเมตร ผ่ำนโรงเรียนบ้ำนใหม่สำมัคคี , บ้ำนแม่สล องใน, โรงเรียนบ้ำนผำเดื่อ ถึงจุดสกัดบ้ำนสำมแยก เลี้ยวซ้ำยไปอีก 450 เมตร ถึงพระสยำมเทวำธิรำชที่สวนมโนมัยอยู่ ทำงขวำมือ จำกพระสยำมเทวำธิรำชโดยขึ้นดอยต่อไปอีก 13 กิโลเมตร ผ่ำนไร่ชำ 101, องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลองนอก, โรงเรียนสันติคีรีวิทยำคม, ซุ้ม ประตูทำงเข้ำสุสำนนำยพลต้วน จะถึงดอยแม่สลอง กม.0 ระยะทำงรวม 67.5 กิโลเมตร

ดอยแม่สลอง (พระมหำเจดีย์เทพนิมิตธรรมที่วัดพระธำตุสันติธรรม)

ไปดอยแม่สลอง ทำงพระมหำเจดีย์เทพนิมิตธรรมที่วัดพระธำตุสันติ ธรรม จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำม ถนนพหลโยธินข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำนแยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง , โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่, วัดขัวแคร่ ถึงแยกสนำมบิน (บิ๊กซี เชียงรำย 2) ตรงต่ อ ไปทำงถนนพหลโยธิ น ระยะทำง 20.5 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นแยก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย, แยกบ้ำนเด่น , เทศบำลตำบลนำงแล, แยก บำยพำสไปอำเภอเชียงแสน, แยกมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง, กองร้อยตำรวจ ตระเวนชำยแดนที่ 327, ด่ำนตรวจสถำนีตำรวจภูธรแม่จัน ถึงสำมแยกแม่อำย เลี้ยวซ้ำยไปอีก 21.5 กิโลเมตร ไปตำมถนนแม่จัน -ฝำง ผ่ำนโรงเรียน บ้ำนป่ำตึง, องค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำตึง , น้ำพุร้อนป่ำตึง , โรงเรียนบ้ำน ห้วยมะหินฝน, โรงเรียนบ้ำนปำงสำ ถึงแยกเลี้ยวเข้ำวัดพระธำตุสันติธรรม ขวำมือ เลี้ยวขวำขึ้นเขำไปอีก 8 กิโลเมตร ผ่ำนโรงเรียนรำษฎร์พัฒนำ, ร้ำนชำ คนดอย, พระมหำเจดีย์เทพนิมิตธรรมที่วัดพระธำตุสันติธรรม, กศน. ตำบลแม่ สลองนอก ถึงทำงแยกถนนใหญ่

เลี้ยวซ้ำยไปอีก 5 กิโลเมตร ผ่ำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สลอง นอก, โรงเรียนสันติคีรีวิทยำคม จะถึงดอยแม่สลอง กม. 0 ย้อนกลับลงไป 13 กิโลเมตร ผ่ำนโรงเรียนสันติคีรีวิทยำ, โรงเรียนบ้ำน กลำง, ไร่ชำ 101 จะถึงพระสยำมเทวำธิรำชที่สวนมโนมัย ระยะทำงรวม 74.5 กิโลเมตร

ดอยแม่สลองเป็นที่ตั้งของหมู่บ้ำนสันติคิรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้ำหลวง เดิมชื่อบ้ำนแม่สลองนอกเป็นชุมชนผู้อพยพจำกกองพล 93 จำก สหภำพพม่ำเข้ำมำในเขตไทยจำนวน 2 กองพัน คือ กองพันที่ 3 เข้ำมำอยู่ที่ อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ และกองพันที่ 5 อยู่ที่บ้ำนแม่สลองนอก ภูเขำที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรำยที่เป็นพื้นที่ที่มีกำรปลูกชำที่ดี ที่สุดของประเทศ และมีต้นนำงพญำเสือโคร่งมีดอกช่วงต้นเดือนมกรำคม จนถึงปลำยเดือนมีนำคม แหล่งท่องเที่ยว • อนุสรณ์สถำนอดีตทหำรจีนคณะชำติภำคเหนือ ประเทศไทย

• พระธำตุศรีมหำโพธิ์มงคลบุญชุ่ม • สุสำนนำยพลต้วน ซี เหวิน • พระบรมธำตุเจดีย์ศรีนครินทรำสถิตมหำสันติคีรี

ดอยแม่สลอง กม. 0

พระสยำมเทวำธิรำช ที่สวนมโนมัย

ดอยสะโง้

ไปดอยสะโง้ จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้ เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธิน ข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำนแยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัวแคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) ตรงต่ อ ไปทำงถนนพหลโยธิ น ระยะทำง 23 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นแยก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย, สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเชียงรำย, แยกบ้ำน เด่ น , เทศบำลต ำบลนำงแล, แยกบำยพำสไปอ ำเภอเชี ย งแสน, แยก มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง, โรงเรียนบ้ำนแม่ข้ำวต้มท่ำสุด, กองร้อยตำรวจ

ตระเวนชำยแดนที่ 327, ด่ำนตรวจสถำนีตำรวจภูธรแม่จัน, สำมแยกแม่อำย ถึงแยกเชียงแสน เลี้ ย วขวำไปทำงอ ำเภอเชี ย งแสน 19.5 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นสหกรณ์ กำรเกษตรแม่จั น จ ำกั ด , แยกตลำดบ้ ำนเด่ นสั นทรำย, โรงเรี ย นสันทรำย พรหมณีวิทยำ, เทศบำลตำบลจันเจ้ำ, โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 86, โรงเรียนบ้ำน ห้วยน้ำรำก, โรงเรียนชุมชนบ้ำนป่ำสักน้อย, สหกรณ์กำรเกษตรเชียงแสน จำกัด ถึงแยกทำงเข้ำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลศรีดอนมูล เลี้ยวซ้ำยไป 11 กิโลเมตร ผ่ำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำสัก ถึงสี่ แยกตลำดศรีดอนมูลตรงไป ผ่ำนวัดสุมังคลำรำม ถึงแยกบ้ำนสันต้นชงตรงไป ผ่ำนโรงเรียนบ้ำนแม่มะ ถึงแยกตู้ยำมแม่มะ เลี้ยวขวำไปอีก 2 กิโลเมตร ถึงแยกขวำมือทำงเข้ำศูนย์พัฒนำโครงกำร หลวงสะโง๊ะ เลี้ยวเข้ำไป 3 กิโลเมตร ผ่ำนฟำร์มเก๊กฮวย ถึงแยกทำงเข้ำบ้ำนดอย สะโง้ เลี้ยวขวำไป 2.5 กิโลเมตร ผ่ำนร้ำนสตำร์คอฟฟี่ ถึงบ้ำนสะโง้แยกขึ้น ไปดอยสะโง้ทำงขวำมือไปอีก 500 เมตร เป็นทำงลูกรังจะถึงจุดชมวิวดอย สะโง้ทดี่ อยสะโง้ ระยะทำงรวม 67 กิโลเมตร

ดอยสะโง้

จุดชมวิวดอยสะโง้ วิว 3 แผ่นดิน ทั้ง ไทย, ลำว และ พม่ำ

ด้ำนบนจุดชมวิวดอยสะโง้

ทำงเดินไม้ไผ่สำหรับชมวิว

ร้ำนกำแฟด้ำนบนจุดชมวิวดอยสะโง้ จุดชมวิวดอยสะโง้ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย เป็นจุด ชมวิวที่สำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของดินแดน 3 ประเทศ ทั้งดินแดนไทย, ลำว และพม่ำ พร้อมสำยน้ำโขงอย่ำงชัดเจน และมองเห็นถึงชุมชนของ 3 อำเภอ เชียงแสน, แม่จัน และแม่สำย ในช่วงฤดูหนำวอำกำศหนำวเย็นในยำม เช้ำสำมำรถชมทะเลหมอก และรอชมพระอำทิตย์ขึ้น ยำมค่ำคืนชมดำวเต็ม ท้ อ งฟ้ ำ หำกมำเที่ ย วในช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ำยน-ธั น วำคมจะได้ เ ห็ น ทุ่ งดอก เก๊กฮวยแบ่งบำนอีกด้วย มีบ้ำนพักที่เป็นกระท่อมไม้ไผ่ รวมทั้งจุดกำงเต้นท์อีกด้วย มีร้ำนกำแฟ สวย ๆ ด้วย มีกำรจัดทำทำงเดินไม้ไผ่สำหรับชมวิวด้วยเสียค่ำบริกำรคนละ 20 บำท

ดอยหัวแม่คำ

ไปดอยหัวแม่คำ จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธิน ข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำนแยกฝั่ง หมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่, วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัวแคร่ (บิ๊ก ซี เชียงรำย 2) ตรงต่ อ ไปทำงถนนพหลโยธิ น ระยะทำง 25 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นแยก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย, แยกบ้ำนเด่น, เทศบำลตำบลนำงแล, แยก บำยพำสไปอำเภอเชียงแสน, แยกมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง, กองร้อยตำรวจ ตระเวนชำยแดนที่ 327, ด่ำนตรวจสถำนีตำรวจภูธรแม่จัน, สำมแยกแม่อำย, แยกเชียงแสน ถึงแยกแม่สลอง เลี้ยวซ้ำยไป 23 กิโลเมตร ผ่ำนโรงเรียนบ้ำนใหม่สำมัคคี, บ้ำนแม่สล องใน, โรงเรียนบ้ำนผำเดื่อ ถึงจุดสกัดบ้ำนสำมแยก ตรงไปอีก 44.5 กิโลเมตร ผ่ำนบ้ำนห้วยผึ้ง, บ้ำนเทิดไทย ถึงสำมแยก เลี้ยวซ้ำยไปทำงบ้ำนหัวแม่คำ

เลี้ยวซ้ำยไปผ่ำนโรงเรียนรัฐรำษฎร์วิทยำ (เล่ำลิ่ว), บ้ำนแม่คำน้อย, โรงเรียนบ้ำนปำงมะหัน, บ้ำนม้งเก้ำหลัง ถึงศูนย์ส่งเสริมกำรเกษตรที่สูงหัวแม่ คำ

ขึ้ น ไปต่ อ จะถึ ง ทุ่ ง ดอกบั ว ตองดอยหั ว แม่ ค ำ ระยะทำงรวม 99.5 กิโลเมตร

ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำตั้ งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้ำ หลวง ห่ำงจำกบ้ำนเทอดไทย 35 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้ำนชำวเขำเผ่ำอำข่ำ และ ลำหู่ ตั้งอยู่บนสันเขำตะเข็บชำยแดนไทย-พม่ำ มีทิวทัศน์สวยงำมพื้นที่ส่วน หนึ่ งอยู่ ใ นเขตวนอุ ท ยำนดอยหั ว แม่ ค ำ เมื่ อ ลมหนำวมำเยื อ นทุ่ งดอกไม้ สี ทองเหลื อ งอร่ำ มในช่ ว งกลำงเดือ นพฤศจิก ำยนทุ่ งดอกบั วตองก็เริ่มมบำน สะพรั่งงดงำมไปทั่วทั้งขุนเขำ สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจบนดอยหัวแม่คำ • หมู่บ้ำนหัวแม่คำ หมู่บ้ำนชำวเขำอยู่สลับกับท้องทุ่งดอกบัวตอง สำมำรถ เดินเที่ยวชมวิถีชีวิตได้มีทั้งชำวม้ง , ลีซอ และอำข่ำอยู่รวมกัน โดยยังคง รักษำขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ของตนไว้อย่ำงเหนียวแน่น ระหว่ำงเดือนธันวำคม-มกรำคมจะตรงกับกำรจัดงำนปีใหม่ของแต่ละเผ่ำ ชำวเขำจะแต่งชุดประจำเผ่ำที่สวยงำม

• วนอุทยำนดอยหัวแม่คำ เป็นที่ทำกำรอุทยำนฯ ตั้งอยู่ที่ควำมสูงประมำณ

1,300 เมตร อยู่ห่ำงจำกหมู่บ้ำนหัวแม่คำไปประมำณ 2 กิโลเมตร เป็นจุด ชมวิวสูงสุดของดอยหัวแม่คำจำกหมู่บ้ำนไปวนอุทยำนต้องใช้รถขับเคลื่อน เท่ำนั้น • ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงหัวแม่คำ เป็นศูนย์ฯ ที่ส่งเสริมให้ชำวบ้ำนสร้ ำง รำยได้โดยกำรปลูกไม้เมืองหนำวที่เหมำะสมกับกำรปลูกบนพื้นที่สูง อีกทั้ง ยังเป็นกำรถ่ำยทอดเทคนิคกำรปลูกไม้ดอกเมืองหนำวไปสู่เกษตรกรใน พื้นที่ดังกล่ำว และใกล้เคียง ไม้ดอกเมืองหนำวที่ทดลองกันอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ กล้วยไม้, เยอบีร่ำ, มิกกี้เม้ำท์, คำรำลิลลี่, สนหอม, ยูคำประดับ, คำร์เนชั่น, ทิวลิป ส่วนไม้กระถำงก็มี ลิลลี่กระถำง, กุหลำบพันปี • น้ำตกหัวแม่คำใหญ่ อยู่สุดปลำยเส้นทำงห่ำงจำกบ้ำนหัวแม่คำไปเล็กน้อย เป็นพื้นที่รับผิดชอบของวนอุทยำนหัวคำ เส้นทำงช่วงนี้ค่อนข้ำงชันต้องใช้ รถขับเคลื่อนสี่ล้อ น้ำตกหัวแม่คำต้องเดินเท้ำต่อไปอีกประมำณ 200 เมตร เป็นน้ำตกขนำดกลำงสำยน้ำไหลลดหลั่นลงมำจำกหน้ำผำสูงประมำณ 20 เมตร น้ำเย็นจัด เป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนในละแวกดอยหัวแม่คำ วนอุ ท ยำนดอยหั ว แม่ ค ำมี บ้ ำ นพั ก ไว้ ค อยบริ ก ำรแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว จำนวน 2 หลัง มีเครื่องนอนให้ มีห้องน้ำส่วนตัวแต่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่น โดย จ่ำยเป็นค่ำบำรุงพื้นที่แล้วแต่จะให้ หลังแรกพักได้ 8-10 ท่ำน อีกหนึ่งหลังพัก ได้หลังละ 10-20 คน แบ่งเป็น ห้องแถว 2 ห้อง มีสถำนที่กำงเต้นท์ต้องเตรียม เต้นท์มำเอง ไฟฟ้ำใช้ได้ตั้งแต่ 6 โมงเย็น-4 ทุ่ม ไม่มีร้ำนอำหำรให้บริกำรต้อง เตรียมอำหำรมำเอง สำหรับอำหำรเช้ำสำมำรถแจ้งล่วงหน้ำให้จัดเตรียมได้จะ เป็นข้ำวต้ม และเครื่องดื่มกำแฟ โอวัลติน ติดต่อขออนุญำตกับเจ้ำหน้ำที่วน อุทยำนดอยหัวแม่คำ หรือที่สำนักบริหำรจัดกำรในพื้นที่ 15 จังหวัดเชียงรำย ที่หมู่บ้ำนหัวแม่คำจะมีร้ำนอำหำร และร้ำนขำยของชำตั้งอยู่หน้ำหมู่บ้ำนก่อน ถึงทำงขึ้นวนอุทยำน

เส้นทำงไปดอยหัวแม่คำ

ศูนย์ส่งเสริมเกษตรทีส่ ูงหัวแม่คำ

ดอยหัวแม่คำ

ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ

ต้นงุ้นยักษ์

ไปต้นงุ้นยักษ์ จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้ เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธิน ข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำนแยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัวแคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) เลี้ยวซ้ำยไปถนนเลี่ยงเมืองเชียงรำยตะวันตกประมำณ 13 กิโลเมตร ผ่ำนสถำนีตำรวจภูธรบ้ำนดู่ , โรงเรียนคริสเตียนนำนำชำติเชียงรำย ถึงสี่แยก ห้วยปลำกั้งตรงต่อไปข้ำมแม่น้ำกกที่สะพำนข้ำมน้ำกกใหม่ ถึงสี่แยกดอยฮำง เลี้ยวขวำไปอีก 8.5 กิโลเมตร ผ่ำนโรงเรียนบ้ำนฮ่องอ้อ, แยกเรือนจำ จังหวัดเชียงรำย, เทศบำลตำบลดอยฮำง ถึงแยกทำงเข้ำบ้ำนยำงคำนุซ้ำยมือ เลี้ยวเข้ำไป 1.5 กิโลเมตร ผ่ำนโรงเรียนบ้ำนยำงคำนุ จะถึงต้นสมพง ยักษ์ (งุ้นยักษ์) อยู่ทำงด้ำนซ้ำยมือ ระยะทำงรวม 28 กิโลเมตร

ต้ น งุ้ น ยั ก ษ์ หรื อ ต้ น เก๊ ำงุ้ น (ต้ น สมพง) เป็ น ต้ น ไม้เก่ ำแก่ข นำดใหญ่ ขนำด 29 คนโอบ ตั้งอยู่บริเวณกลำงบ้ำนห้วยปูพัฒนำ หมู่ที่ 8 ซึ่งเป็นหมู่บ้ำน ชำวเขำเผ่ำกระเหรี่ยง โดยชำวบ้ำนช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้นี้ไว้ (ชำวบ้ำนเรียก ต้นโป่) นอกจำกนี้ยังมีรังผึ้ง, รังนก ต่ำง ๆ จำนวนมำกอำศัยอยู่ นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่นิยมมำดูควำมใหญ่โตของลำต้น และควำมสวยงำมของกิ่งก้ำนสำขำ ของต้นไม้ และถ่ำยรูปไว้เป็นที่ระลึก นอกจำกจะมำเที่ยวชมต้นงุ้น และยัง

สำมำรถเที่ยวชมหมู่บ้ำนชำวเขำเผ่ำกระเหรี่ยงได้อีกด้วย

ต้นงุ้นยักษ์ หรือต้นเก๊ำงุ้น (ต้นสมพง)

ถ้ำผำตอง

ไปถ้ำผำตอง จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้ เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธิน ข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำนแยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัวแคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) ตรงต่อไปทำงถนนพหลโยธินไป 15 กิโลเมตร ผ่ำนแยกมหำวิทยำลัย รำชภั ฏ เชี ย งรำย, แยกบ้ ำ นเด่ น , แยกบำยพำสเชี ย งแสน, แยกทำงเข้ ำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง, ปั๊มน้ำมัน ปตท., โรงเรียนบ้ำนแม่ข้ำวต้มท่ำสุด, วัด แม่ข้ำวต้มท่ำสุด, ทำงเข้ำพระธำตุสันขวำน ถึงวัดห้วยเคียน ยูเทิร์นกลับรถไป 1 กิโลเมตร ซ้ำยมือจะเป็นซอยทำงเข้ำสำนักงำน เทศบำลตำบลท่ำสุดเลี้ยวซ้ำยเข้ำไป 4 กิโลเมตร ผ่ำนเทศบำลตำบลท่ำสุด , หมู่ บ้ ำ นถ้ ำผำตอง ถึ งทำงแยกเข้ ำถ้ ำผำตองตรงเข้ ำไป จะถึ งถ้ ำผำตองอยู่

ด้ำนหน้ำ ระยะทำงรวม 23.5 กิโลเมตร

ถ้ำผำตอง บ้ำนถ้ำผำตอง ตำบลท่ำสุด จุดน่ำสนใจ คือ กลุ่มแกะสลัก ไม้กระบวยตักน้ำกะลำมะพร้ำวมีด้ำมไม้สักแกะสลักเป็นรูปต่ำง ๆ ที่แสดงวิถี ชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวล้ำนนำ นับเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบล เนื่องจำกในถ้ำมีหิน งอกหินย้อยผนังถ้ำเป็นธรรมชำติมำก ซึ่งภำยในบริเวณถ้ำผำตองยังเป็นสำนัก สงฆ์เป็นสถำนที่สำหรับปฏิบัติธรรมมีลำนสำหรับนั่งสมำธิวิปัสสนำ ล้อมรอบ ด้วยน้ำสีเขียวมรกตตลอดปีบรรยำกำศร่มรื่นสงบมำก ในช่วงวันวิสำขบูชำมี กำรจั ด ประเพณี แ ปดเป็ ง สรงน้ ำพระธำตุ ถ้ ำผำตองขึ้ น เพื่ อ ให้ ช ำว พุทธศำสนิกชนได้ร่ วมประกอบพิธี ช่วงหัวค่ำมีกำรเวียนเทียนที่ลำนปฏิบัติ ธรรม วันลอยกระทงบ้ำนถ้ำผำตองยังได้จัดประเพณียี่เป็งขึ้นในหมู่บ้ำนโดย บำงส่วนจะนำกระทงมำลอยในน้ำรอบถ้ำแห่งนี้

ถ้ำผำตอง

ลำนด้ำนหน้ำถ้ำ

ด้ำนในถ้ำผำตอง

ถ้ำแม่ครัว

ไปถ้ำแม่ครัว จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้ เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธิน ข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำนแยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัวแคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) ตรงต่อไปทำงถนนพหลโยธินไป 15 กิโลเมตร ผ่ำนแยกมหำวิทยำลัย

รำชภั ฏ เชี ย งรำย, แยกบ้ ำ นเด่ น , แยกบำยพำสเชี ย งแสน, แยกทำงเข้ ำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง, ปั๊มน้ำมัน ปตท., โรงเรียนบ้ำนแม่ข้ำวต้มท่ำสุด, วัด แม่ข้ำวต้มท่ำสุด, ทำงเข้ำพระธำตุสันขวำน ถึงวัดห้วยเคียน ยูเทิร์นกลับรถไป 1 กิโลเมตร ซ้ำยมือจะเป็น ซอยทำงเข้ำสำนักงำน เทศบำลตำบลท่ำสุดเลี้ยวซ้ำยเข้ำไป 4 กิโลเมตร ผ่ำนเทศบำลตำบลท่ำสุด , หมู่บ้ำนถ้ำผำตอง, ถ้ำผำตอง จะถึงถ้ำแม่ครัวอยู่ด้ำนขวำมือ ระยะทำงรวม 23.5 กิโลเมตร

ถ้ำสำยธำร

ไปถ้ำสำยธำร จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดย ใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธิน ข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำนแยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัวแคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) ตรงต่อไปทำงถนนพหลโยธิน ไป 15 กิโลเมตร ผ่ำนแยกมหำวิทยำลัย รำชภั ฏ เชี ย งรำย, แยกบ้ ำ นเด่ น , แยกบำยพำสเชี ย งแสน, แยกทำงเข้ ำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง, ปั๊มน้ำมัน ปตท., โรงเรียนบ้ำนแม่ข้ำวต้มท่ำสุด, วัด แม่ข้ำวต้มท่ำสุด, ทำงเข้ำพระธำตุสันขวำน ถึงวัดห้วยเคียน ยูเทิร์นกลับรถไป 1 กิโลเมตร ซ้ำยมือจะเป็น ซอยทำงเข้ำสำนักงำน เทศบำลตำบลท่ำสุดเลี้ยวซ้ำยเข้ำไป 4.5 กิโลเมตร ผ่ำนเทศบำลตำบลท่ำสุด, หมู่ บ้ ำ นถ้ ำผำตอง, ถ้ ำผำตอง, ถ้ ำแม่ ค รัว จะถึ ง ถ้ ำสำยธำรอยู่ด้ำนซ้ำยมือ

ระยะทำงรวม 24 กิโลเมตร

ถ้ำสำยธำร

พระธำตุจอมตั้งใจ หลวงปู่ทวด

ถ้ำเสำหินพญำนำค

ไปถ้ ำเสำหิ น พญำนำค จำกอนุ ส ำวรี ย์ พ่ อ ขุ น เม็ ง รำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธินข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำน แยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัว แคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) ตรงต่อไปทำงถนนพหลโยธินไป 18.5 กิโลเมตร ผ่ำนแยกมหำวิทยำลัย รำชภั ฏ เชี ย งรำย, แยกบ้ ำ นเด่ น , แยกบำยพำสเชี ย งแสน, แยกทำงเข้ ำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง, ด่ำนตรวจสถำนีตำรวจภูธรแม่จัน ถึงสวนป่ำกิ่วทัพ ยั้ง ตรงต่อไปอีก 24 กิโลเมตร ผ่ำนโรงพยำบำลแม่จัน , แยกแม่อำย, แยก เชียงแสน, แยกแม่สลอง, แยกดอยตุง, เทศบำลตำบลห้วยไคร้ ถึงด่ำนตรวจถ้ำ ปลำเลี้ยวซ้ำยเข้ำไปทำงอ่ำงเก็บน้ำถ้ำเสำหินพญำนำค เลี้ ย วเข้ ำ ไป 2 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นโรงเรี ย นบ้ ำ นถ้ ำปลำ, วิ ท ยำลั ย อำชีวศึกษำแม่สำย ถึงวัดถ้ำเสำหินพญำนำค

เลี้ยวซ้ำยเข้ำไปอีก 160 เมตร ถึงอ่ำงเก็บน้ำถ้ำเสำหินพญำนำคเดิน ข้ ำ มสะพำนไป 200 เมตร จะถึ ง ถ้ ำเสำหิ น พญำนำค ระยะทำงรวม 50 กิโลเมตร

ถ้ำเสำหินพญำนำคเป็นถ้ำที่อยู่ปลำยสุดของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ อยู่ ในควำมรับผิดชอบของหมู่ที่ 3 บ้ำนถ้ำปลำ ปำกถ้ำวัดควำมกว้ำงได้ประมำณ 4.70 เมตร สูงประมำณ 2.40 เมตร ลักษณะของถ้ำเป็นโพรงสูงขึ้นในแนวดิ่ ง หินงอก มีลักษณะเป็นแท่ง ๆ ซ้อนกันคล้ำยเสำบ้ำนชำวบ้ำนจึงเรียกถ้ำนี้ว่ำถ้ำ เสำหิน ซึ่งมีลักษณะเป็น 3 ชั้น คือ • ชั้นที่ 1 ลึกจำกปำกถ้ำเข้ำไปประมำณ 20 เมตร มี ลักษณะเป็นแท่งนี้มี ทำงเดิ น ทะลุ เป็ นช่ อ ง (ปล่ อ ง) เส้ น ผ่ ำ ศูน ย์ กลำงประมำณ 1.50 เมตร แสงอำทิตย์สำมำรถทะลุผ่ำนได้ทำให้มองเห็นทิวทัศน์ภำยในถ้ำแห่งนี้ให้ สวยงำมตระกำรตำยิ่งนัก • ชั้ น ที่ 2 มี ลั ก ษณะเป็ น หน้ ำ ผำสู ง ชั น ต้ อ งปี น ป่ ำ ยขึ้ น บั น ไดระยะทำง ประมำณ 10 เมตร เป็นแท่งหินสวยงำม และเด่นชัดกว่ำ ชั้นที่ 1 ด้ำนทิศ ตะวันออกมีทำงเดินสำมำรถทะลุผ่ำนเป็นทำงออกของถ้ำทำงหนึ่งซึ่งมี ควำมกว้ำงประมำณ 4 เมตร • ชั้นที่ 3 สำมำรถปีนป่ำยไปตำมแง่หินขึ้นไปประมำณ 15 เมตร เป็นแท่ง หิ น สู ง ต่ อ จำกนั้ น จะเป็ นเหวลึก ประมำณ 40 เมตร และทำงขึ้ นลงชัน ประมำณ 80 องศำ กำรเดินทำงช่วงนี้ควรใช้อุปกรณ์ช่วยจึงจะปลอดภัย ถ้ ำแห่ งนี้ เ หมำะส ำหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ชอบผจญภั ย และท้ ำ ทำยให้ ไ ป พิสูจน์ยิ่งนัก

วัดถ้ำเสำหินพญำนำค

อ่ำงเก็บน้ำถ้ำเสำหินพญำนำค

ถ้ำเสำหินพญำนำค

นำขั้นบันได บ้ำนลิไข่

ไปนำขั้ น บั น ได บ้ ำ นลิ ไ ข่ จำกอนุ ส ำวรี ย์ พ่ อ ขุ น เม็ งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธินข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำน แยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัว แคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) ตรงต่อไป ผ่ำนตลำดบ้ำนดู่, สี่แยกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ตรงไปอีก 3 กิโลเมตร ผ่ำน บริษัท สิงห์พำยัพ จำกัด, บริษัท เสริมสุข จำกัด, โรงพยำบำลกรุงเทพฯ, วัดนำงแล, สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเชียงรำย ถึงสำมแยกบ้ำนเด่น ตรงไปอีกประมำณ 500 เมตร จะเห็นป้ำยทำงเข้ำบ้ำนนำงแลใน เลี้ยวซ้ำยเข้ำไป 6.5 กิโลเมตร ผ่ำนวัดนำงแลใน, ร้ำนทุ่งเคียงดอย, สวนป่ำแม่ข้ำวต้ม-ห้วยลึก ถึงน้ำตกนำงแลใน, ตรงเข้ำไปอีก 750 เมตร ขึ้น เขำไป ถึงหมู่บ้ำนลิไข่

จำกหมู่บ้ำนลิไข่ตรงต่อเข้ำไปอีก 500 เมตร ถึงแยกทำงเข้ำหมู่บ้ำนลิ ไข่ตรงไปทำงถนนลูกรังอีก 3 กิโลเมตร ผ่ำนน้ำตกนำงแลใน, น้ำตกตำดรำง จะถึงนำขั้นบันได บ้ำนลิไข่ ระยะทำงรวม 22.5 กิโลเมตร

นำขั้นบันไดนำงแลใน หมู่บ้ำนลิไข่ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สวยงำมคงควำมธรรมชำติไว้อย่ำงลงตัว สภำพทั่วไปของพื้นที่เป็นหุบเขำ ขนำดเล็ก มีธำรน้ำไหลลงมำจำกภูเขำน้ำเย็นมำก กำรเดินทำงต้องเดินเท้ำ หรือเดินทำงด้วยรถมอเตอร์ไซค์เท่ำนั้นรถยนต์ไม่สำมำรถไปถึงได้ ซึ่งทำง ชุมชนได้รวมกลุ่มเพื่อพั ฒ นำพื้ นที่ ให้เ ป็นสถำนที่ท่ อ งเที่ย ว และจัดให้มีรถ มอเตอร์ไซค์นำเที่ยวนำขั้นบันไดอีกด้วยสำหรับผู้ที่ไม่อยำกเดิน โดยจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์วิบำก หรือที่เรียกว่ำ Enduro ซึ่งจะพำท่ำน ไปยังจุดชมวิวโดยใช้เวลำ 10 นำที โดยประมำณค่ำบริกำรทั้งขำไป และขำ กลับคนละ 150 บำท และมีควำมปลอดภัยกว่ำเอำรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเอง เพรำะมีควำมชำนำญระดับนักแข่ง Enduro และคุ้นเคยเส้นทำงเป็นอย่ำงดีไม่ มีกำรพำไปล้มแน่นอน ซึ่งวันที่เรำไปเรำมีฝนตกแต่ก็อยำกลองขึ้นเองปรำกฏ ว่ำทำงในวันฝนตกลื่นมำก ๆ แล้วหำกยังเสพบรรยำกำศกับธรรมชำติยั งไม่ เต็มที่ก็ยังสำมำรถกำงเต็นท์ต่อได้ พูดถึงนำขั้นบันไดที่นักท่องเที่ยวทั้งหลำยคุ้นเคยส่วนใหญ่ก็มักจะพุ่ง ตรงไปที่เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน แต่รู้หรือไม่ว่ำที่เชียงรำยก็มีนำขั้นบันไดให้ ชมเช่นกัน แล้วก็ยังอยู่ใกล้ ๆ กับตัวเมืองเชียงรำยด้วย

แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้ำนนำงแลใน นอกจำกจะมีนำขั้นบันไดให้ ได้ชมแล้วก็ยังมีเส้นทำงเดินป่ำขึ้นไปพิชิตดอยดัง เป็นภูเขำลูกใหญ่ ชื่อดอยดังก็มำจำกเวลำเดินเท้ำขึ้นไปแล้วกระทืบ หรือใช้ไม้ กระทุ้งที่พื้นจะเกิดเสียงดังกึกก้อง เส้นทำงเดินขึ้นดอยดังสำมำรถเดินขึ้นมำทำงเดียวกับนำขั้นบันไดก็ได้ โดยจะผ่ำนน้ำตก 3 แห่ง ได้แก่ น้ำตกตำดฝน, น้ำตกตำดรำง และน้ำตกตำด ถ้ำ ถัดมำก็จะผ่ำนนำขั้นบันไดนำงแลขึ้นไปอีกจะเป็นน้ำตกสี่ชั้น ผ่ำนบ้ำนอำ ข่ำสำมหลังขึ้นไปจนถึงดอยดัง โดยเส้นทำงนี้สำมำรถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีมี ไกด์นำทำง (ค่ำนำทำงวันละ 500 บำท)

ศำลเจ้ำแม่นำงแล

น้ำตกขุนกรณ์

ไปน้ำตกขุนกรณ์ จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 19 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงถนนพหลโยธิน ผ่ำนบิ๊กซี เชียงรำย, แยกแม่กรณ์, สถำนีขนส่ง ผู้โดยสำรจังหวัดเชียงรำย แห่งที่ 2, แยกบำยพำสสันทรำย, โรงเรียนบ้ำนสัน ทรำยน้อย, แยกบำยพำสไปอำเภอแม่สำย, สวนรุกขชำติโป่งสลี , สำนักงำน กำรท่องเที่ยวและกีฬำ จังหวัดเชียงรำย ถึงสำมแยกวัดร่องขุ่น เลี้ยวขวำเข้ำไปอีก 4.5 กิโลเมตร ผ่ำนวัดสวนดอก ถึงทำงแยกถนน เด่นห้ำ-ดงมะดะเลี้ยวซ้ำยไปอีก 3 กิโลเมตร ถึงแยกขวำมือทำงเข้ำน้ำตกขุน กรณ์ เลี้ยวเข้ำไป 11.5 กิโลเมตร ผ่ำนโรงเรียนบ้ำนปำงริมกรณ์ , สวนป่ำ ดอยช้ำง, แยกทำงเข้ำบ้ำนปำงขอน, หน่วยพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติลำน้ำกกที่ 1 จะถึงน้ำตกขุนกรณ์อยู่ในวนอุทยำนแห่งชำติน้ ำตกขุ นกรณ์ (ทำงเดินไป น้ำตกขุนกรณ์ระยะทำง 1.4 กิโลเมตร) ระยะทำงรวม 38 กิโลเมตร

น้ำตกขุนกรณ์อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ลำวฝั่งซ้ำย และป่ำแม่ กกฝั่งขวำ เป็นวนอุทยำนบริเวณพื้นที่นี้มีภูเขำสูงชันโอบล้อมซึ่งเป็นแหล่งต้น น้ำลำธำรของลำน้ำแม่กรณ์ มีควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลปำนกลำง 700-1500 เมตร โดยรวมตัวมำจำกห้วยแม่กรณ์, ห้วยแม่มอญ, ห้วยย่ำดี, ห้วยเลำอ้ำย ไหลรวมกันเป็นลำน้ำแม่กรณ์แล้วไหลรวมกับแม่น้ำลำว ซึ่งลำน้ำแม่กรณ์นี้เป็น ลำน้ำที่ทำให้เกิดน้ำตกขุนกรณ์ ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูง และสวยที่สุดในจังหวัด เชียงรำย นอกจำกนี้ยังมีน้ำตกผีเสื้อที่สำรวจพบผีเสื้ออยู่หลำยชนิด และน้ำตก ห้วยเล่ำอ้ำยที่ยังคงควำมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติอยู่ตลอดทำงเดินเข้ำชมน้ำตก จะพบพันธุ์ไม้ต่ำง ๆ ขึ้นให้เห็นอยู่มำกมำย อำทิ ไม้ขนำดใหญ่ , ไม้คลุมดิน, กล้วยไม้ และเฟิร์น ทำงวนอุ ท ยำนน้ ำตกขุ น กรณ์ ยั งมี เ ส้ น ทำงเดิน เท้ ำ ศึ ก ษำธรรมชำติ เพื่อให้ได้ศึกษำธรรมชำติ โดยมีจุดที่น่ำสนใจให้ศึกษำตลอดเส้นทำงไม่ว่ำจะ เป็นกล้วยไม้หำยำก, รอยต่อป่ำ, จุดเริ่มต้นของสำยธำร ซึ่งหำกได้เข้ำไปสัมผัส อย่ ำ งใกล้ ชิ ด แล้ ว จะพบคุ ณ ค่ ำ และควำมส ำคั ญ ของธรรมชำติ ไ ด้ ดี ยิ่ งขึ้ น นอกจำกนี้ ยั ง มี ส ถำนที่ ส ำหรั บ กำงเต้ น ท์ พั ก แรม และยั ง มี ร้ ำ นค้ ำ เล็ ก ๆ จำหน่ำยสินค้ำ และอำหำรไว้สำหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เช้ำจนถึงเย็น

น้ำตกปูแกง

ไปน้ำตกปูแกง อุทยำนแห่งชำติดอยหลวง จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็ง รำยมหำรำช 4 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงถนนพหลโยธินผ่ำนบิ๊กซี เชียงรำย ถึง แยกแม่กรณ์ ตรงไปอีก 4 กิโลเมตร ผ่ำนสถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดเชียงรำย แห่ง ที่ 2 ถึงแยกบำยพำสสันทรำย, ตรงต่อไปอีก 1 กิโลเมตร ผ่ำนโรงเรียนบ้ำนสัน ทรำยน้อย จะถึงแยกบำยพำสไปอำเภอแม่สำย ตรงปอี ก 14 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นสวนรุ ก ขชำติ โ ป่ ง สลี , ส ำนั ก งำนกำร ท่องเที่ยวและกีฬำ จังหวัดเชียงรำย, แยกวัดร่องขุ่น, โรงเรียนบ้ำนก่อดำ ถึง แยกแม่สรวย ตรงต่อไปอีก 20.5 กิโลเมตร ผ่ำนบ้ำนแม่ลำว, องค์กำรบริหำรส่วน ตำบลทรำยขำว, มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย, โรงเรียน บ้ำนทรำยขำว, บ่อน้ำพุร้อนห้วยทรำยขำว, โรงเรียนเจริญเมืองวิทยำ ถึงแยก บ้ำนดอย ตรงต่อไปอีก 14 กิโลเมตร ผ่ำนปั๊มน้ำมัน ปตท. พำน, ตลำดหกแยก อำเภอพำน, โรงเรียนบ้ำนม่วงคำ ถึงแยกทำงเข้ำศำลพระจี้กง และอุทยำน แห่งชำติดอยหลวงอยู่ฝั่งด้ำนขวำมือไปยูเทิร์นกลับรถมำ ผ่ำนตลำดสดบ้ำนปู แกง ถึงซอยทำงเข้ำ เลี้ยวซ้ำยเข้ำไป 9 กิโลเมตร ผ่ำนวัดปูแกง, แยกทำงเข้ำศำลพระจี้กง ถึงอุทยำนแห่งชำติดอยหลวง และตรงเข้ำไปอีก 750 เมตร จะถึงน้ำตกปูแกง ระยะทำงรวม 65 กิโลเมตร

น้ำตกปูแกงเป็นน้ำตกหินปูนขนำดใหญ่ที่เกิดจำกกำรทับถมของหินปูน ที่ไหลปะปนมำกับสำยน้ำมีทั้งหมด 9 ชั้น แต่ละชั้นอยู่ห่ำงกันประมำณ 100 เมตร ทุกชั้นสำมำรถลงเล่นน้ำได้ ภำยในยังมีถ้ำตื้นมำกมำยหลำยแห่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เข้ำ มำพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดำห์เป็นประจำ บริเวณน้ำตกนี้ยังเป็นแหล่งรวม ของพั น ธุ์ พื ช และพั น ธุ์ สั ต ว์ น ำนำชนิ ด และท่ ำ นที่ ส นใจชมธรรมชำติ ที่ หลำกหลำย ทำงอุทยำนแห่งชำติดอยหลวงได้จัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติไว้ บริกำร

น้ำตกปูแกง อุทยำนแห่งชำติดอยหลวง

น้ำตกห้วยแม่ซ้ำย

ไปน้ำตกห้วยแม่ซ้ำย จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธิน ข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำนแยกฝั่ง หมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่, วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัวแคร่ (บิ๊ก ซี เชียงรำย 2) เลี้ ย วซ้ ำ ยไปทำงถนนเลี่ ย งเมื อ งเชี ย งรำยตะวั น ตก ผ่ ำ นสถำนี ตำรวจภูธรบ้ำนดู่ ถึงสี่แยกวัดห้วยปลำกั้ง เลี้ยวขวำไปทำงถนนแม่ฟ้ำหลวง ผ่ำนแยกตลำดสดแม่ยำว, สถำนี ตำรวจภูธรตำบลแม่ยำว ไปถึงทำงแยกไปโรงเรียนบ้ำนห้วยแม่ซ้ำย เลี้ ย วซ้ ำ ยไปอี ก 8 กิ โ ลเมตร ถึ งทำงแยกวั ด ทุ่ งหลวงเลี้ย วขวำผ่ำน โครงกำรบ้ำนพักเด็กอิมมำนูเอล ถึงบ้ำนห้วยแม่ซ้ำยมีสำมแยกทำงไปบ้ ำน กะเหรี่ยงรวมมิตรเลี้ยวขวำ ผ่ำนโรงเรียนบ้ำนห้วยแม่ซ้ำย ถึงแยกทำงขึ้นดอย บ่อ

เลี้ยวขวำไป 700 เมตร จะถึงน้ำตกห้วยแม่ซ้ำย ระยะทำงรวม 29 กิโลเมตร

น้ำตกห้วยแม่ซ้ำยอยู่บริเวณบ้ำนห้วยแม่ซ้ำย (บ้ำนจะแล) ตำบลแม่ ยำว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติลำน้ำกก แต่ เส้นทำงเข้ำสู่ตัวน้ำตกค่อนข้ำงไกล และทุรกันดำรเหมำะสำหรับรถกระบะ

หรือรถขับเคลื่อนสี่ล้อเท่ำนั้น นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวน้ำตกด้วยกำรนั่งช้ำง จำกบ้ำนกะเหรี่ยงรวมมิตร สิ่งน่ำสนใจน้ำตกห้วยแม่ซ้ำยเป็นน้ำตกขนำดกลำง เกิดจำกลำห้วยแม่ซ้ำย ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ที่ดอยบ่อ มี 2 ชั้น ห่ำงกันประมำณ 100 เมตร น้ำตกชั้นที่ 1 น้ำตกไหลจำกหน้ำผำสูง 15 เมตร ผ่ำนโขดหินใหญ่ปก คลุมด้วย เฟิน มอส และตระไคร้เขียวชอุ่ม น้ำตกชั้นที่ 2 เป็นหน้ำผำสูง 20 เมตร ด้ำนหน้ำเป็นแอ่งน้ำใสเย็นฉ่ำ เหมำะสำหรับลงเล่นน้ำ นักท่องเที่ยวต่ำงชำตินิยมมำท่องเที่ยวมำกกว่ำคน ไทย

น้ำพุร้อนแม่ขะจำน

ไปน้ ำพุ ร้ อ นแม่ ข ะจำน จำกอนุ ส ำวรี ย์ พ่ อ ขุ น เม็ ง รำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธินข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำน แยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัว แคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) เลี้ยวซ้ำยไปถนนเลี่ยงเมืองเชียงรำยตะวันตกประมำณ 40 กิโลเมตร ผ่ำนสี่แยกห้วยปลำกั้ง , สะพำนข้ำมน้ำกกใหม่ , สี่แยกดอยฮำง ถึงสี่แยกเด่น ห้ำ-ดงมะดะ เลี้ยวขวำลอดใต้สะพำนลอยไปตำมถนนเด่นห้ำ -ดงมะดะ ผ่ำนสิงห์ ปำร์ค เชียงรำย, โรงเรียนบ้ำนแม่กรณ์, แยกวัดร่องขุ่น, โรงเรียนบ้ำนปำงคึก, แยกน้ำตกแม่กรณ์ , โรงเรียนโป่งแพร่วิทยำ, แยกบ้ำนห้วยส้ำน ถึงโรงเรียน บ้ำนหนองผักเฮือดมีสำมแยกตรงไปใช้เส้นทำงหลวง 2113 ถึงทำงแยกถนน ใหญ่ เลี้ยวขวำไปทำงอำเภอแม่สรวย อีก 82.5 กิโลเมตร ผ่ำนโรงเรียนโป่งปู เฟื อ ง, สวนจริ ณ รี ส อร์ ท , แยกทำงขึ้ น ดอยช้ ำ ง, ที่ ว่ ำ กำรอ ำเภอแม่ ส รวย, โรงพยำบำลแม่สรวย, ทำงเข้ำวัดแสงแก้วโพธิญำณ, บ้ำนร้องบง, ตำบลเจดีย์ หลวง, ตำบลท่ำก๊อ, กำดม้งโป่งนก, เทศบำลตำบลเวียงป่ำเป้ำ , บ้ำนป่ำงิ้ว, เทศบำลตำบลเวียงกำหลง, สำมแยกแม่ขะจำน, บ้ำนแม่เจดีย์ จะถึงน้ำพุร้อน แม่ขะจำนเชียงรำย ระยะทำงรวม 128 กิโลเมตร

น้ำพุร้อนแม่ขะจำนตั้งอยู่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เป็นจุดพักรถระหว่ำงทำง เชียงรำยกับเชียงใหม่สวยงำม และกว้ำงขวำง มีร้ำนอำหำร, ร้ำนกำแฟ, ร้ำน จำหน่ำยสินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์, เครื่องประดับ, ไม้แกะสลัก และของ ที่ระลึกไว้บริกำรนักท่องเที่ยว กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมกันเมื่อแวะที่น้ำพุร้อนแห่งนี้ คือ กำรต้มไข่ ซึ่งมีทั้งไข่ไก่ และไข่นกกระทำสำมำรถต้มในบริเวณบ่อต้มไข่ที่จัดไว้ให้ด้วย ควำมร้อนประมำณ 80 องศำเซลเซียส ไข่จะสุกภำยใน 3 นำที นอกจำกนี้ยังมี พื้นที่สำหรับนั่งแช่เท้ำเพื่อควำมผ่อนคลำยจำกกำรเดินทำงอันแสนเมื่อยล้ำ หรือจะใช้บริกำรอำบน้ำแร่ก็มีให้บริกำรเช่นกัน น้ำพุร้อนแม่ขะจำนเป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ ตำมคำบอก เล่ ำ ของผู้เฒ่ ำผู้แ ก่ข องหมู่บ้ ำนโป่งน้ ำร้อ นเล่ำว่ ำ เมื่ อ ก่ อ นบริเวณนี้ยังไม่มี หมู่บ้ำนเป็นป่ำดงดิบ เมื่อก่อนเรียกว่ำโป่งดินมีสัตว์ทั้งน้อยทั้งใหญ่ลงมำกินดิน โป่งเป็นประจำ และบริเวณน้ำพุร้อนก็ยังเป็นทำงผ่ำนระหว่ำงพ่อค้ำจังหวัด เชียงใหม่ และเชียงรำย โดยมีม้ำ และวัวเป็นพำหนะเป็นเส้นทำงเดินไปตำม ไหล่เขำ และถือเป็นจุดพักแรมค้ำงคืน เพรำะพื้นเป็นลำนกว้ำงทำเลสะดวก และมีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชำติ

โป่งน้ำร้อน

น้ำพุร้อนแม่ขะจำน เชียงรำย

บ่อน้ำพุร้อนผำเสริฐ

ไปบ่ อ น้ ำพุ ร้ อ นผำเสริ ฐ จำกอนุ ส ำวรี ย์ พ่ อ ขุ น เม็ ง รำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธินข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำน แยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่, วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัว แคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) เลี้ยวซ้ำยไป 5.5 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงถนนเลี่ยงเมืองเชียงรำย ตะวันตก ผ่ำนสถำนีตำรวจภูธรบ้ำนดู่ ถึงสี่แยกวัดห้วยปลำกั้ง เลี้ยวขวำไป 14.5 กิโลเมตร ทำงถนนแม่ฟ้ำหลวงไปถึงแยกตลำดสด แม่ ย ำวเลี้ ย วซ้ ำ ยไปทำงถนนเชี ย งรำย 4044 ผ่ ำ นโรงเรี ย นแม่ ย ำววิ ท ยำ, โรงเรียนบ้ำนริมกก, สนำมกีฬำกลำงตำบลแม่ยำว, โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยขำว , โรงเรียนบ้ำนรวมมิตร ถึงตำบลแม่ยำวบ้ำนกะเหรี่ยงรวมมิตร ตรงต่อไปอีก 3 กิโลเมตร ผ่ำนปำงช้ำงกะเหรี่ยงรวมมิตร มำข้ำมแม่น้ำ กกที่สะพำนมิตรภำพแม่ยำว-ดอยฮำงเลี้ยวขวำไปผ่ำนโรงเรียนบ้ำนผำเสริฐ จะถึ ง บ่ อ น้ ำพุ ร้ อ นบ้ ำ นผำเสริ ฐ อยู่ ท ำงด้ ำ นซ้ ำ ยมื อ ระยะทำงรวม 28.5 กิโลเมตร

บ่อน้ำร้อนผำเสริฐอยู่บริเวณริมลำห้วยโป่งน้ำร้อน บ้ำนผำเสริฐพัฒนำ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ลุ่มใกล้ลำน้ำกก ในฤดูฝนปริมำณน้ำในลำน้ำกกได้ไหลท่วม นองในพื้นที่บ่อน้ำร้อนเป็นเวลำหลำยเดือน และขำดกำรนำน้ำร้อนมำใช้อย่ำง จริงจัง มีเพียงกำรนำหน่อไม้มำแช่ต้มเท่ำนั้น ต่อมำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ดอยฮำงได้ริเริ่มให้มีกำรพัฒนำ และปรับปรุงปรับสภำพภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำ ร้อนผำเสริฐ โดยของบประมำณกำรดำเนินกำรจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เชียงรำย และงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอยฮำงเองจนมำถึง ปัจจุบัน กำรพัฒนำ และปรับปรุงได้เสร็จสมบูรณ์ตำมเป้ำหมำยอยู่ในระดับ หนึ่ง บ่อน้ำพุร้อนผำเสริฐสำมำรถเปิดบริกำรอำบน้ำแร่เพื่อสุขภำพแบบบ่อ รวมกลำงแจ้งขนำดใหญ่, อำคำรอำบน้ำแร่แบบบ่อแยกอำบน้ำแร่ระบบสปำ จำนวน 3 อำคำร 8 ห้อง, บริกำรนวดแผนไทย, บริกำรให้เช่ำเต้นท์พักแรม, กำรจัดแค้มป์ไฟเป็นหมู่คณะ และในบริเวณเดียวกันยังมีปำงช้ำงผำเสริฐบริ กำรช้ำงนำเที่ยวทุ่งดอกบัวตองในฤดูหนำวที่บำนสะพรั่งทั่วหุบเขำ นำเที่ยว หมู่บ้ำนชำวเขำเผ่ำอำข่ำ, เผ่ำลำหู่ และนำเที่ยวน้ำตกห้วยแก้วทั้งระยะใกล้ และระยะไกล นอกจำกนี้ยังได้จัดทำท่ำเรือบ้ำนผำเสริฐให้นักท่องเที่ยวที่ล่องแพตำม ลำน้ำกกมำจำกบ้ำนท่ำตอน หรือโดยสำรเรือหำงยำวนำเที่ยวชมทัศนียภำพ ขึ้น-ล่องตำมลำน้ำกกได้ แวะพักมำใช้บริกำรอำบน้ำแร่ , ขี่ช้ำง, เที่ยวน้ำตก หรือเที่ยวหมู่บ้ำนชำวเขำที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย ลั ก ษณะเด่ น มี บ่ อ น้ ำร้ อ น, สระน้ ำร้ อ นแบบกลำงแจ้ ง , ห้ อ งน้ ำแช่ ส่วนตัว บ่อน้ำพุร้อนผำเสริฐ รำคำค่ำเข้ำชมมีค่ำใช้จ่ำยต่ำงชำติผู้ใหญ่ 30 บำท ต่ำงชำติเด็ก 10 บำท, ไทยผู้ใหญ่ 30 บำท ไทยเด็ก 10 บำท อัตรำค่ำใช้บริกำรห้องอำบส่วนตัว คนละ 50 บำท ทั้งชำวไทย และชำวต่ำงชำติ

บ่อน้ำร้อนผำเสริฐ

บ้ำนกะเหรี่ยงรวมมิตร

ไปบ้ ำ นกะเหรี่ยงรวมมิตร จำกอนุ สำวรีย์ พ่อ ขุน เม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธินข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำน แยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัว แคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) เลี้ยวซ้ำยไป 5.5 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงถนนเลี่ยงเมืองเชียงรำย ตะวันตก ผ่ำนสถำนีตำรวจภูธรบ้ำนดู่ ถึงสี่แยกวัดห้วยปลำกั้ง เลี้ยวขวำไป 14.5 กิโลเมตร ทำงถนนแม่ฟ้ำหลวงไปถึงแยกตลำดสด แม่ ย ำวเลี้ ย วซ้ ำ ยไปทำงถนนเชี ย งรำย 4044 ผ่ ำ นโรงเรี ย นแม่ ย ำววิ ท ยำ, โรงเรียนบ้ำนริมกก, สนำมกีฬำกลำงตำบลแม่ยำว, โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยขำว , โรงเรี ย นบ้ ำ นรวมมิ ต ร จะถึ ง บ้ ำ นกะเหรี่ ย งรวมมิ ต ร ระยะทำงรวม 26 กิโลเมตร

บ้ำนกะเหรี่ยงรวมมิตรเป็นหมู่บ้ำนกะเหรี่ยงที่ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ

โดยใช้กำรท่องเที่ยวจำกองค์กรเอกชน และประสบควำมสำเร็จจำกกำรนำช้ำง มำเป็นพำหนะนำเที่ยวหมู่บ้ำนชำวเขำ ปัจจุบันจัดเป็นศูนย์กลำงชำวเขำใน แถบ อ.เมือง จ.เชียงรำย บ้ำนกะเหรี่ยงรวมมิตรตั้งอยู่ริมแม่น้ำกกฝั่งซ้ำยหมู่ 2 ต.แม่ยำว อ. เมืองเชียงรำย นอกจำกชำวกระเหรี่ยงแล้วยังมีหมู่บ้ำนชำวเขำเผ่ำอำข่ำ , ละ, ลำหู่ ในระแวกใกล้เคียงหมู่บ้ำนกระเหรี่ยงเป็นหมู่บ้ำนขี่ช้ำงเที่ยวชมหมู่บ้ำน ชำวเขำ บ้ำนกะเหรี่ยงรวมมิตรมีหมู่บ้ำนบริวำร 1 หมู่บ้ำน คือ บ้ำนดอยบ่อ 2 (ชนเผ่ำอำข่ำ) บ้ำนรวมมิตรมีประชำกรทั้งหมด 2,840 คน จำนวนครัวเรือน 1,549 ครัวเรือน ประกอบไปด้วยชนเผ่ำกะเหรี่ย , อำข่ำ, ลำหู่, ลีซอ, ม้ง, ไท ลื้อ ส ำหรั บ ปำงช้ ำ งบ้ ำ นรวมมิ ต รมี ก ำรจั ด ตั้ ง เป็ น ชมรมทั ว ร์ ช้ ำ งบ้ ำ น กะเหรี่ยงรวมมิตรตั้งแต่ปี 2518 โดยเริ่มต้นมีช้ำงให้บริกำรเพียง 4 เชือก โดย ใช้ชื่อในขณะนั้นว่ำทัวร์ช้ำงปัจจุบันมีช้ำงอยู่จำนวน 35 เชือก ให้บริกำรนำ เที่ยวตั้งแต่ภำยในหมู่บ้ำนรวมมิตรไปจนถึงบ้ำนเย้ำ, ห้วยแม่ซ้ำย, บ้ำนยะฟู ฯลฯ บริกำรนั่งช้ำง • ขี่ช้ำง เวลำ 08.00-16.00 น. ติดต่อชมรมช้ำงบ้ำนกะเหรี่ยงรวมมิตรทัวร์ หรือหำกมำเป็นหมู่คณะต้องติดต่อล่วงหน้ำ 3 วัน ช้ำง 1 เชือก นั่งได้ 2 คน • เส้นทำงท่องเที่ยวบนหลังช้ำงจะพำไปท่องเที่ยวหมู่บ้ำนชำวเขำเผ่ำต่ำง ๆ ที่มีทั้งกะเหรี่ยง, อำข่ำ, ลำหู่, เย้ำ แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะเลือกแต่เส้นทำง ปกติ คือ เส้นทำงไปบ้ำนจะทอของลำหู่ในเที่ยวกลับจะพำไปล่องน้ำกก กลับมำยังแคมป์ช้ำง • นั่งช้ำงเดิ นรอบหมู่ บ้ำนกะเหรี่ย งรวมมิต ร+ลงแม่ น้ำกกครึ่ งชั่วโมง 200 บำท / เชือก / 2 ท่ำน • นั่งช้ำงเดินรอบหมู่ บ้ำนกะเหรี่ ยงรวมมิตร+บ้ำนชำวเขำ+ลงแม่ น้ำกก 1 ชั่วโมง 400 บำท / เชือก / 2 ท่ำน • เส้นทำงท่องเที่ยวบ้ำนจะต่อ 500 บำท บ้ำนยำฟู 500 บำท บ้ำนเย้ำ 500 บำท เดินทัวน์ป่ำใช้เวลำเดินทำง 2 ชั่วโมง • น้ำตกห้วยแม่ซ้ำย รำคำ 700 บำท เดินทัวน์ป่ำใช้เวลำเดินทำง 2 ชั่วโมง

• บ้ำนจะทอ รำคำ 300 บำท เดินเลียบถนนไปใช้เวลำ 1 ชั่วโมง

วิวปำงช้ำงบ้ำนกะเหรี่ยงรวมมิตรฝั่งดอยฮำง

บ้ำนถ้ำผำตอง

ไปบ้ำนถ้ำผำตอง จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธิน ข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำนแยกฝั่ง หมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่, วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัวแคร่ (บิ๊ก ซี เชียงรำย 2) ตรงต่ อ ไปทำงถนนพหลโยธิ น ไป 13.5 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นแยก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย, แยกบ้ำนเด่น, แยกบำยพำสเชียงแสน, แยก ทำงเข้ำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง, ปั๊มน้ำมัน ปตท., โรงเรียนบ้ำนแม่ข้ำวต้มท่ำ สุด, วัดแม่ข้ำวต้มท่ำสุด, ทำงเข้ำพระธำตุสันขวำนถึงวัดห้วยเคียน ยูเทิร์นกลับรถไป 1 กิโลเมตร ซ้ำยมือจะเป็นซอยทำงเข้ำสำนักงำน เทศบำลตำบลท่ำสุดเลี้ยวซ้ำยเข้ำไป 2.5 กิโลเมตร ผ่ำนเทศบำลตำบลท่ำสุด, จะถึงบ้ำนถ้ำผำตอง ระยะทำงรวม 24 กิโลเมตร

บ้ำนถ้ำผำตองตำบลท่ำสุด จุดน่ำสนใจ คือ กลุ่มแกะสลักไม้กระบวย ตักน้ำกะลำมะพร้ำวมีด้ำมไม้สักแกะสลักเป็นรูปต่ำง ๆ ที่แสดงวิถีชีวิตควำม เป็นอยู่ของชำวล้ำนนำ บ้ำนถ้ำผำตองเป็นชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนกลุ่มอำชีพเฉพำะ เป็นแหล่งศึกษำ และกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำพื้นบ้ำน ผลิต และขำยสินค้ำหนึ่ง ต ำบลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (OTOP) เป็ น กำรแกะสลั ก ไม้ เช่ น กระบวยตั ก น้ ำ กะลำมะพร้ำว ให้ควำมรู้ทั้งนักศึกษำ, นักวิจัย ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ ทำกำรเกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ พืชสวน มีบ้ำนเรือนตั้งอยู่กระจำยภำยใน ชุมชน ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรจัดตั้งบ้ำนแสดงไม้แกะสลักเป็นพิพิธภัณฑ์ โดย ได้ รั บ ควำมสนั บ สนุ น จำกส ำนั ก งำนวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด เชี ย งรำยให้ เ ป็ น ศูนย์กลำงของกำรแกะสลักไม้

ป้ำยทำงเข้ำบ้ำนถ้ำผำตอง

บ้ำนปำงขอน

ไปบ้ำนปำงขอน จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 19 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงถนนพหลโยธิน ผ่ำนบิ๊กซี เชียงรำย, แยกแม่กรณ์, สถำนีขนส่ง ผู้โดยสำรจังหวัดเชียงรำย แห่งที่ 2, แยกบำยพำสสันทรำย, โรงเรียนบ้ำนสัน ทรำยน้อย, แยกบำยพำสไปอำเภอแม่สำย, สวนรุกขชำติโป่งสลี , สำนักงำน กำรท่องเที่ยวและกีฬำ จังหวัดเชียงรำย ถึงสำมแยกวัดร่องขุ่น เลี้ยวขวำเข้ำไปอีก 4.5 กิโลเมตร ผ่ำนวัดสวนดอก ถึงทำงแยกถนน เด่นห้ำ-ดงมะดะเลี้ยวซ้ำยไปอีก 3 กิโลเมตร ถึงแยกขวำมือทำงเข้ำน้ำตกขุน กรณ์ เลี้ยวเข้ำไป 8.5 กิโลเมตร ผ่ำนโรงเรียนบ้ำนปำงริมกรณ์, สวนป่ำดอย ช้ำง จะถึงแยกทำงเข้ำบ้ำนปำงขอน

จำกแยกทำงเข้ ำ บ้ ำ นปำงขอนตรงขึ้ น เขำไปอี ก 8 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชมภูจะถึงบ้ำนปำงขอน

ตรงต่อไปอีก 4.5 กิโลเมตร โดยไปตำมเส้นทำงลูกรังขึ้นเขำ ถึงสำม แยกไปหมู่บ้ำนห้วยแม่เลี่ยบตรงขึ้นไปจะถึงโครงกำรสถำนีพัฒนำเกษตรที่สูง ตำมแนวพระรำชดำริ บ้ำนปำงขอน จังหวัดเชียงรำย ระยะทำงรวม 41.5 กิโลเมตร

ไปตำมเส้นทำงต่อเข้ำไปอีกประมำณ 850 เมตร จะถึงพลับพลำทรง งำนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์

โครงกำรสถำนีพัฒนำเกษตรที่สูง ตำมแนวพระรำชดำริ บ้ำนปำงขอน บ้ำนปำงขอนสถำนที่ที่คอกำแฟ และคนที่อยำกไปพักผ่อนชิล ๆ ควรลิสต์ไว้ เป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ เลย เพรำะที่ นี่ มีอ ำกำศเย็ นตลอดทั้ งปี ยิ่งหน้ ำหนำวยิ่งดี อำกำศบนดอยจะหนำวมำก ชำวบ้ำนส่วนใหญ่เป็นชำวอำข่ำ, ละหู, เย้ำ, ลีซู นับเป็นสถำนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมีธรรมชำติอันงดงำม โดยมีโครงกำรสถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชดำริ บ้ำนปำงขอน มี ดอกนำงพญำเสือโคร่งบำนสะพรั่งให้ชมกันในเดือนมกรำคม และไร่กำแฟ ซึ่ง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรบนที่สูง ชุมชนบ้ำนปำงขอนอยู่ในตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย ส่วนใหญ่ปลูกบ้ำนเรือนตำมไหล่เขำมีอำชีพทำเกษตร ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ปลูก ฝิ่นปัจจุบันชำวบ้ำนหันมำปลูก พืชไร่ กำแฟของบ้ ำนปำงขอนถือได้ว่ ำ เป็ น แหล่งปลูกกำแฟอำรำบิกำที่ขึ้นชื่อของเชียงรำย ซึ่งสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับ ชุมชน จุดเด่นของกำแฟปำงขอน คือ เป็นกำแฟอำรำบิก้ำที่ปลูกบนพื้ น ที่ ควำมสู ง จำกระดั บ น้ ำทะเล 1,280 เมตร เนื่ อ งจำกกำแฟที่ มี ค วำมสู ง ได้ มำตรฐำน 1,200 เมตรขึ้นไป จะได้กำแฟที่มีมำตรฐำนกลิ่นหอมรวมทั้งกำร แปรรูปกำแฟตำมมำตรฐำนของกลุ่มวิสำหกิจกำแฟปำงขอน

อยำกชมดอกพญำเสื อ โคร่ ง ช่ ว งเดื อ นมกรำคมที่ โ ครงกำรสถำนี พัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชดำริ บ้ำนปำงขอน จะทำให้ผู้มำเยือนได้ สั ม ผั ส รสชำติ ข องกำรเดิ น ทำงที่ แ ปลกใหม่ และสวยงำมทำงธรรมชำติ ที่ ผสมผสำนกับวิถีชีวิตของชำวเขำเผ่ำต่ำง ๆ ได้อย่ำงลงตัว ตลอดเส้นทำงจะพบ กับทิวทัศน์ที่งดงำมของผืนป่ำสลับกับเทือกเขำที่ปกคลุมยอดดอย เป็นจุดชมดอกพญำเสือโคร่งบำนสวยสีชมพู หรือซำกุระเมืองไทยช่วง ต้นเดือนมกรำคมของทุกปี จะเป็นช่วงเรำตั้งหน้ำตั้งตำรอไปชมควำมสวยงำม ของดอกพญำเสื อโคร่ง หรือซำกุระเมืองไทย ที่จะพร้อมใจกันบำนสะพรั่ ง สวยงำมไปทั่วขุนเขำในบรรยำกำศหนำว ๆ อำกำศดี ๆ ของภำคเหนือ บ้ำน ปำงขอน เชียงรำย อีกหนึ่งจุดชมดอกพญำเสือโคร่งที่สวยงำม ไฮไลท์ของที่นี่ ก็คือ จุดชมดอกพญำเสือโคร่งที่มีมำกกว่ำ 100 ต้น ซึ่ง จะบำสะพรั่งไปทั่วบริเวณด้วยสีชมพูท่ำมกลำงลมหนำวบนยอดดอยมักจะมี อำกำศประมำณ 10-15 องศำเซลเซียส เหมำะกับกำรมำเดินชมดอกไม้สวยรับ ลมหนำวมำก ๆ ทีเดียว

ซุ้มประตูทำงเข้ำบ้ำนปำงขอน

จุดชมวิวบนลำนจอดเฮลิคอปเตอร์

พลับพลำทรงงำนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกติ ิ์

บ้ำนผำหมี

ไปบ้ำนผำหมี จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้ เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธิน ข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำนแยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัวแคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) ตรงต่ อ ไปทำงถนนพหลโยธิ น ระยะทำง 20.5 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นแยก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย, สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเชียงรำย, แยกบ้ำน เด่ น , เทศบำลต ำบลนำงแล, แยกบำยพำสไปอ ำเภอเชี ย งแสน, แยก มหำวิ ท ยำลัยแม่ฟ้ ำหลวง, โรงเรี ยนบ้ ำนแม่ข้ ำ วต้ม ท่ำ สุด , กองร้ อ ยตำรวจ ตระเวนชำยแดนที่ 327, ด่ำนตรวจสถำนีตำรวจภูธรแม่จัน ถึงสำมแยกแม่อำย ตรงไป 30 กิโลเมตร ผ่ำนแยกเชียงแสน, แยกแม่สลอง, บ้ำนแม่คำ, บ้ำนสันกอง, แยกดอยตุง, เทศบำลตำบลห้วยไคร้ , ด่ำนตรวจถ้ำปลำสถำนี ตำรวจภูธรแม่สำย จังหวัดเชียงรำย, ร้ำนจันกะผัก ถึงซอยทำงเข้ำดอยผำหมี ซ้ำยมือ เลี้ยวเข้ำไป 4.5 กิโลเมตร ผ่ำนแยกไปอุทยำนแห่งชำติถ้ำหลวงขุนน้ำ นำงนอน ตรงไปตำมเส้นทำงขึ้นเขำ จะถึงบ้ำนผำหมี ระยะทำงรวม 61.5 กิโลเมตร

ดอยผำหมีหนึ่งในสถำนที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับวนอุทยำนถ้ำหลวง-ขุน น้ำนำงนอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวภูเขำที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของทำงภำคเหนือ ดอยผำหมีเป็ นหมู่บ้ ำนเล็ก ๆ ในต ำบลเวียงพำงค ำ อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย อยู่สูงกว่ำระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร เป็นหมู่บ้ำนของชำว ไทยภูเขำเผ่ำอำข่ำ ดั้งเดิมพื้นที่รอบ ๆ หมู่บ้ำนมีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด และ กำรปลูกฝิ่น เพรำะอยู่ในเส้นทำงของกำรขนลำเลียงยำเสพติดข้ำมชำยแดน แต่ปัญหำเหล่ำนี้ได้หมดไป และกลำยเป็นควำมเจริญ และควำมเป็นอยู่ที่ดีของ ชำวบ้ำนเข้ำมำแทนที่ด้วยกำรเสด็จพระรำชดำเนินของพระบำทสมเด็จพระ ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เมื่ อ เริ่ ม เข้ ำ หมู่ บ้ ำ นจะเริ่ ม รู้ สึ ก ถึ ง ควำมเป็ น ชุ ม ชนบ้ ำ นผำหมี เ ป็ น หมู่บ้ำนเล็ก ๆ มีชำวบ้ำนอำศัยประมำณ 300 กว่ำครัวเรือน ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ เป็นชำวไทยภูเขำชนเผ่ำอำข่ำ ในปัจจุบันบ้ำนส่วนใหญ่เป็นบ้ำนไม้ผสมปูน กลมกลืนไปกับธรรมชำติตั้งเรียงรำยริมถนนไปตำมไหล่เขำ ควำมงดงำมของ ดอยผำหมี คือ เป็นดอยที่มีภูเขำเขียวขจีล้อมรอบแบบ 360 องศำ ไม่ว่ำจะอยู่ ณ จุดใดของหมู่บ้ำนจะเห็นภูเขำที่มีรูปทรงสวยงำมตั้งตระหง่ำนอยู่ตรงหน้ำ เสมอ เป็นหมู่บ้ำนที่มีทัศนียภำพที่ดีมำกอำกำศสดชื่นเย็นสบำยบรรยำกำศ ค่อนข้ำงสงบผู้คนไม่พลุกพล่ำน

บ้ำนผำฮี้

ไปบ้ำนผำฮี้ จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้

เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธิน ข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำนแยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัวแคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) ตรงต่ อ ไปทำงถนนพหลโยธิ น ระยะทำง 20.5 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นแยก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย, สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเชียงรำย, แยกบ้ำน เด่ น , เทศบำลต ำบลนำงแล, แยกบำยพำสไปอ ำเภอเชี ย งแสน, แยก มหำวิ ท ยำลัยแม่ฟ้ ำหลวง, โรงเรี ยนบ้ ำนแม่ข้ ำ วต้ม ท่ำ สุด , กองร้ อ ยตำรวจ ตระเวนชำยแดนที่ 327, ด่ำนตรวจสถำนีตำรวจภูธรแม่จัน ถึงสำมแยกแม่อำย ตรงไป 30 กิโลเมตร ผ่ำนแยกเชียงแสน, แยกแม่สลอง, บ้ำนแม่คำ, บ้ำนสันกอง, แยกดอยตุง, เทศบำลตำบลห้วยไคร้ , ด่ำนตรวจถ้ำปลำสถำนี ตำรวจภูธรแม่สำย จังหวัดเชียงรำย, ร้ำนจันกะผัก ถึงซอยทำงเข้ำดอยผำหมี ซ้ำยมือ เลี้ยวเข้ำไป 4.5 กิโลเมตร ผ่ำนแยกไปอุทยำนแห่งชำติถ้ำหลวงขุนน้ำ นำงนอน ตรงไปตำมเส้นทำงขึ้นเขำถึงบ้ำนผำหมี จำกหมู่บ้ำนผำหมีขึ้นเขำต่อไปอีก 8 กิโลเมตร ผ่ำนสวนคุณปู่, จุดชุม วิวดอยผำหมี จะถึงบ้ำนผำฮี้ ระยะทำงรวม 69.5 กิโลเมตร

ถ้ำมำเชียงรำยแล้วอยำกนอนชมวิวภูเขำหินปูนสวย ๆ บ้ำนดอยผำฮี้ก็ น่ำจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด เพรำะบนนี้สำมำรถเห็นแนวเทือกเขำหินปูนตั้ง ตระหง่ำนเป็นฉำกหลังสุดตระกำรตำ ซึ่งแนวเทือกเขำที่เห็นแท้จริงแล้ว ก็คือ

ดอยนำงนอนนั่นเอง แต่เดิมบ้ำนผำฮี้ไม่ได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวมำก นัก จนกระทั่งเกิดเหตุกำรณ์เด็กติดถ้ำบ้ำนผำฮี้ก็กลำยเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญ อีกแห่งหนึ่งของเชียงรำยไปโดยปริยำย พื้นที่ของบ้ำนผำฮี้ค่อนข้ำงอลังกำรกว่ำบ้ำนผำหมี แม้ว่ำเส้นทำงขึ้นมำ จะค่อนข้ำงชัน และมีโค้งแคบแบบตัว S เยอะ แต่มันก็คุ้มค่ำมำก ๆ ที่จะขึ้นมำ บนนี้ และถ้ำเอำให้สุดควรมำนอนรับลมหนำวเก็บแสงเช้ำกันสักคืนด้วย บ้ำนผำฮี้ คือ ชุมชนชำวอำข่ำตั้ งอยู่ บนดอยผำฮี้ เป็นส่วนหนึ่งของ เทือกเขำสูงเรียบชำยแดนไทย-พม่ำ มีอำกำศเย็นตลอดทั้งปี ที่นี่จึงเป็นแหล่ง ปลูกต้นกำแฟพันธุ์อำรำบิกำใหญ่รองลงมำจำกดอยช้ำง ผลผลิตกำแฟในบ้ำน ผำฮี้ทั้งหมดจะถูกส่งออกไปขำยทั้งในไทย และต่ำงประเทศในนำมของกำแฟ ผำฮี้ที่มีควำมหอมละมุนตำมฉบับของกำแฟสำยพันธุ์อำรำบิกำ ดังนั้นใครที่ มำถึงผำฮี้แล้วก็อย่ำลืมแวะมำดื่มกำแฟหอม ๆ จำกแหล่งผลิตกันได้ที่ร้ำน กำแฟบนบ้ำนผำฮี้ ใครที่ ม ำบ้ ำ นผำฮี้ ไ ม่ ว่ ำ จะมำฤดู ไ หนก็ ต ำมไม่ มี ค ำว่ ำ ร้ อ นแน่ น อน เนื่ อ งจำกบ้ ำ นผำฮี้ อ ยู่ บ นภู เ ขำที่ มี ค วำมสู ง ตั้ ง แต่ 1,100-1,250 เมตรจำก ระดับน้ำทะเล ทำให้ที่นี่มีอำกำศเย็นตลอดทั้งปี ใครอยำกจะมำรับลมเย็น ๆ บนนี้ ก็ ม ำได้ ต ลอด และในหน้ ำ หนำวควรเตรี ย มเสื้ อ กั น หนำวมำให้ พร้อม เพรำะบนนี้ในช่วงที่ลมหนำวจำกจีนลงมำแรง ๆ จะหนำวแทบสะท้ำนเลย ทีเดียว และไม่แนะนำให้มำช่วงเดือนมีนำคมเป็นอย่ำงยิ่งเพรำะหมอกควันจะ เยอะมำก สิ่งหนึ่งที่ห้ำมพลำดเมื่อได้มำบ้ำนผำฮี้ ก็คือ กำรชมพระอำทิตย์ขึ้นหลัง ดอยนำงนอน พร้อมรับอำกำศเย็น ๆ จิบกำแฟร้อน ๆ ควำมสวยงำมของบ้ำน ผำฮี้แท้จริงแล้วอยู่ช่วงเช้ำนี่แหละ ส่วนเรื่องของทะเลหมอกแน่นอนว่ำฝั่ ง ตะวันออกเป็นที่รำบหุบเขำกว้ำง ดังนั้นใครที่มำช่วงหน้ำหนำวโอกำสเจอทะเล หมอกที่นี่จะยำกมำก หำกตั้งใจจะมำทะเลหมอกแนะนำให้ไปช่วงหน้ำฝน หรือปลำยฝนต้นหนำว ส่วนใครมำหน้ำหนำวแล้วไม่เจอทะเลหมอกให้ขับรถ ขึ้นไปดูทะเลหมอกบนดอยช้ำงมูบได้

บ้ำนแม่มอญ

ไปบ้ำนแม่มอญ จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดย ใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธิน ข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำนแยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัวแคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) เลี้ยวซ้ำยไปถนนเลี่ยงเมืองเชียงรำยตะวันตกประมำณ 5.5 กิโลเมตร ผ่ำนโรงเรียนคริสเตียนนำนำชำติเชียงรำย ถึงสี่แยกห้วยปลำกั้ง ตรงต่อไปอีก 4.5 กิโลเมตร ถึงสะพำนข้ำมน้ำกกใหม่ , ตรงไปอีก 4.5 กิโลเมตร ผ่ำนสี่แยกดอยฮำง ไปจนถึงสี่แยกเด่นห้ำ-ดงมะดะ เลี้ยวขวำลอดใต้สะพำนลอย ไป 17 กิโลเมตร ตำมถนนเด่นห้ำ -ดงมะ ดะ ผ่ำนสิงห์ปำร์ค เชียงรำย, แยกวัดร่องขุ่น, แยกน้ำตกแม่กรณ์ ถึงแยกบ้ำน ห้วยส้ำน เลี้ยวขวำเข้ำไป 3.5 กิโลเมตร ผ่ำนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล บ้ำนห้วยส้ำนพลับพลำ ถึงอ่ำงเก็บน้ำห้วยส้ำน

ตรงไปอีก 300 เมตร ถึงแยกทำงไปบ้ำนแม่มอญทำงขวำมือ

จำกแยกทำงไปบ้ำนแม่มอญ ไป 7 กิโลเมตร โดยไปตำมเส้นทำงขึ้น เขำ จะถึงบ้ำนแม่มอญ

ตรงขึ้นเขำต่อไปอีก 600 เมตร ผ่ำนทำงลูกรังเลี้ยวซ้ำย จะถึงร้ำน กำแฟ Rang Coffee ดอยแม่มอญ

จำกดอยแม่มอญลงไปบ้ำนสวนดอยแม่มอญอีก 1.5 กิโลเมตร ผ่ำน หมู่บ้ำนแม่มอญเลี้ยวขวำไปตำมป้ำยบ้ำนสวนดอยแม่มอญ จะถึงบ้ำนสวน ดอยแม่มอญที่ม่อนแม่มอญอยู่บนเนินเขำ ระยะทำงรวม 50 กิโลเมตร

บ้ำนแม่มอญช่วง 7-8 ปี ก่อนที่จะมีกำรทำถนนลำดคอนกรีตขึ้นไปถึง บนดอยช้ำงที่บ้ำนแม่ มอญต้องใช้รถ 4x4 ถึงจะมำถึงหมู่บ้ำนได้ ซึ่งถ้ำมำได้ เห็นภำพทะเลหมอกก็คือว่ำคุ้มค่ำที่เดินทำงขึ้นมำแล้ว ปั จ จุ บั น นี้ บ้ ำ นแม่ ม อญได้ พั ฒ นำขึ้ น ไปมำกเปลี่ ย นแปลงไปตำม กำลเวลำ บ้ำนบำงหลัง โค้งบำงจุด ยังทำให้คิดถึงกำรเดินทำงในสมัยเมื่อหลำย ปีก่อนที่ใช้เพียงรถ 4x4 ขับลัดเลำะไปตำมถนนดิน ผ่ำนไร่สวนของชำวบ้ำนจน ไปออกกลำงป่ำสนบนดอยช้ำง เป็นเส้นทำงสำยธรรมชำติที่สวยงำมได้เห็น ทะเลหมอก, สำยน้ำ, ภูเขำ เป็นเรื่องปกติ ปัจจุบันชำวบ้ำนแม่มอญส่วนหนึ่งหั นมำทำอำชีพปลูก กำแฟมี ส วน กำแฟเกิดขึ้นมำมำกมำย ตำมด้วยร้ำนกำแฟวิวสวย ๆ ที่กำลังเริ่มก่อสร้ำง ออกแบบรองรับนักท่องเที่ยว

Rang Coffee จุดเช็คอินใหม่ของบ้ำ นแม่ม อญสำหรับ ขำลุยหำร้ ำ น แบบดิ บ ๆ ไม่ เ น้ น เรื่อ งควำมสะดวกสบำย ต้ อ งไปที่ นี่ Rang Coffee ชื่ อ นี้ อำจจะยังไม่คุ้นหูคอกำแฟสักเท่ำไหร่ เป็นคำเฟ่เล็ก ๆ มีเพียง 2-3 โต๊ะ เท่ำนั้น ใช้วัสดุธรรมชำติทำร้ำนแบบเรียบง่ำย กำแฟปลูกเอง, คั่วเอง, ขำยเอง สนใจ เรื่องรำวกระบวนกำรทำกำแฟบ้ำนแม่มอญ ตั้งแต่ปลูกจนลงออกมำเป็นแก้ว ตั้งอยู่บนสันเขำท้ำยหมู่บ้ำนแม่มอญ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัด เชียงรำย เป็นหมู่บ้ำนที่อยู่ไม่ไกลจำกดอยช้ำง ที่นี่กำลังเติบโตในเรื่องของ กำแฟมีร้ำนใหม่ ๆ วิวสวย ๆ เปิดขึ้นมำอีกหลำยร้ำน

โบรำณสถำนถ้ำพระ

ไปโบรำณสถำนถ้ำพระ หรือวัดถ้ำพระ จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำย มหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธิน ข้ำมสะพำนข้ำม แม่น้ำกก ผ่ำนแยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่, วัดขัว แคร่ ถึงแยกขัวแคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) เลี้ยวซ้ำยไปถนนเลี่ยงเมืองเชียงรำยตะวันตกประมำณ 5.5 กิโลเมตร ผ่ำนโรงเรียนคริสเตียนนำนำชำติเชียงรำยถึงสี่แยกห้วยปลำกั้งตรงต่อไปอีก 3.5 กิโลเมตร จะถึงแยกซ้ำยมือทำงเข้ำวัดถ้ำพระ เลี้ยวซ้ำยเข้ำซอยไปประมำณ 650 เมตร จะถึงโบรำณสถำนถ้ำพระ หรือวัดถ้ำพระอยู่ทำงด้ำนขวำมือติดริมแม่น้ำกก ระยะทำงรวม 15.5 กิโลเมตร

โบรำณสถำนถ้ำพระ หรือวัดถ้ำพระเป็นวัดโบรำณที่สร้ำงภำยในถ้ำ พระ ซึ่ งเป็ น ถ้ ำที่ ตั้ งอยู่ ริมแม่ น้ำกกบริเ วณหมู่ 5 บ้ ำ นป่ ำ อ้ อ ต ำบลแม่ยำว อ ำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งรำย ตั ว ถ้ ำตั้ ง อยู่ ภ ำยในภู เ ขำหิ น ซึ่ ง มี ค วำมสู ง ประมำณ 800 เมตร ภำยในถ้ำพระประดิษฐำนพระพุทธรูปจำนวนมำก นอกจำกนี้ยังพบหินงอกหินย้อย และเป็นแหล่งอำศัยของค้ำงคำวใน ภูเขำลูกเดียวกัน นอกจำกถ้ำพระแล้วยังประกอบด้วยถ้ำอื่น ๆ ได้แก่ ถ้ำช้ำง ล้วง, ถ้ำลม และถ้ำหวำย

ทำงขึ้นไปถ้ำพระ

ภำยในถ้ำพระ

บริเวณด้ำนหลังวัดถ้ำพระติดแม่นำกก ้

ปำงช้ำงกะเหรี่ยงรวมมิตร

ไปปำงช้ำงกะเหรี่ยงรวมมิตร จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธินข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำน แยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัว แคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) ตรงต่ อ ไป 5.5 กิ โ ลเมตร โดยใช้ เ ส้ น ทำงถนนเลี่ ย งเมื อ งเชี ย งรำย ตะวันตก ผ่ำนสถำนีตำรวจภูธรบ้ำนดู่ ถึงสี่แยกวัดห้วยปลำกั้ง เลี้ยวขวำไป 15 กิโลเมตร ทำงถนนแม่ฟ้ำหลวงไปถึงแยกตลำดสดแม่ ยำวเลี้ยวซ้ำยไปทำงถนนเชียงรำย 4044 ผ่ำนโรงเรียนแม่ยำววิทยำ, โรงเรียน บ้ ำ นริ ม กก, สนำมกี ฬ ำกลำงต ำบลแม่ ย ำว, โรงเรี ย นบ้ ำ นห้ ว ยทรำยขำว, โรงเรียนบ้ำนรวมมิตร, บ้ำนกะเหรี่ยงรวมมิตร จะถึงปำงช้ำงกะเหรี่ยงรวมมิตร ทำงด้ำนซ้ำยมือ ระยะทำงรวม 26.5 กิโลเมตร

ปำงช้ำงกะเหรี่ยงรวมมิตรเป็นหมู่บ้ำนขี่ช้ำงเที่ยวชมหมู่บ้ำนชำวเขำ บ้ำนกะเหรี่ยงรวมมิตร รวมทั้งยังเชื่อมไปถึงน้ำตกห้วยแม่ซ้ำย และอีกฝั่งแม่น้ำ เป็นบ่อน้ำพุร้อนผำเสริฐอีกด้วย นักท่องเที่ยวนั่งช้ำงเวลำ 08.00-16.00 น. ค่ำ นั่งช้ำงเดินรอบหมู่บ้ำนกะเหรี่ยงรวมมิตร+ลงแม่น้ำกก ครึ่งชั่วโมง 200 บำท/ เชือก/2 ท่ำน หรือนั่งช้ำงเดินรอบมู่บ้ำนกะเหรี่ยงรวมมิตร+บ้ำนชำวเขำ+ลง แม่น้ำกก 1 ชั่วโมง 400 บำท/เชือก/2 ท่ำน หรือเส้นทำงท่องเที่ยวบ้ำนจะต่อ 500 บำท, บ้ำนยำฟู 500 บำท, บ้ำนเย้ำ 500 บำท ใช้เวลำเดินทำง 2 ชั่วโมง หรือน้ำตกห้วยแม่ซ้ำยรำคำ 700 บำท ใช้เวลำเดินทำง 2 ชั่วโมง หรือบ้ำนจะ

ทอรำคำ 300 บำท ใช้เวลำ 1 ชั่วโมง

ปำงช้ำงเผือก

ไปปำงช้ำงเผือก จำกอนุสำวรีย์พญำมังรำยมหำรำชไป 4 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงถนนพหลโยธิน ผ่ำนบิ๊กซี เชียงรำย จะถึงแยกแม่กรณ์ ตรงไปอีก 4 กิโลเมตร ผ่ำนสถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดเชียงรำย แห่ง ที่ 2 ถึงแยกบำยพำสสันทรำย, ตรงต่อไปอีก 1 กิโลเมตร ผ่ำนโรงเรียนบ้ำนสัน ทรำยน้อย ถึงแยกบำยพำสไปอำเภอแม่สำย ตรงปอี ก 4.5 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นสวนรุ ก ขชำติ โ ป่ งสลี , ส ำนั ก งำนกำร ท่องเที่ยวและกีฬำ จังหวัดเชียงรำย ถึงสำมแยกวัดร่องขุ่น เลี้ยวซ้ำยทำงเข้ำปำงช้ำงเผือกเข้ำไป 5 กิโลเมตร จะถึงปำงช้ำงเผือก อยู่ทำงด้ำนขวำมือ ระยะทำงรวม 18.5 กิโลเมตร

ปำงช้ำงเผือก เชียงรำยเปิดมุมใหม่สำหรับปำงช้ำง นั่งช้ำงท่ำมกลำง ธรรมชำติอันบริสุทธิ์คุณจะได้สนุกสนำนกับกำรขับรถเอทีวีเร้ำใจไปกับภูเขำที่ รำยล้ อ ม จระเข้ โ ชว์ สั ต ว์ ที่ ดุ ร้ ำ ย กั บ กำรแสดงที่ คุ ณ ไม่ ค วรพลำด บี บี กั น ประลองควำมแม่น ร้ำนอำหำรอิ่มอร่อยกับร้ำนอำหำรสบำย ๆ รำคำย่อมเยำ ที่เดียวครบครันตำมสไตล์ปำงช้ำงเผือก หำกวันหยุดยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนกันวันนี้มีสถำนที่ท่องเที่ยวจะว่ำไป แล้วก็ไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพรำะที่นี่เปิดมำตอนนี้ก็หลำยปีแล้ว แต่ เชื่อว่ำหลำยคนก็ยังไม่รู้จักไม่รู้ว่ำอยู่ตรงไหน ปำงช้ำงเผือกเชียงรำยจำกวัดร่อง

ขุ่นทำงเข้ำอยู่ตรงแยกไฟแดงวัดร่องขุ่นไปตำมถนนทำงหลวงชนบท หมำยเลข 1022 ของตำบลป่ำอ้อดอนชัย บนเนื้อกว่ำ 50 ไร่ ของปำงช้ำงเผือกเชียงรำย เป็นทั้งสถำนที่อนุรักษ์ และจัดแสดงช้ำงให้กับนักท่องเที่ยว อยำกให้ได้ลองมำ เปิดมุมมองใหม่ของกำรท่องเที่ยวเชิงผจญภั ยพร้อมกับกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ มำกมำยที่ปำงช้ำงเผือกเชียงรำยแห่งนี้ ที่จะได้ทั้งควำมสนุกสนำนตื่นเต้น และได้ เ ห็ น ถึ ง ควำมน่ ำ รั ก ของช้ ำ ง และสั ต ว์ อื่ น ๆ เหมำะส ำหรั บ จะพำ ครอบครัวไปเล่นกิจกรรมในปำงช้ำงแห่งนี้

ปำงช้ำงเผือก

รถเอทีวี

ช้ำงสำหรับให้บริกำรนักท่องเที่ยว

พระเจดีย์เทียนหยก วัดภูมิพำรำรำม

ไปพระเจดีย์เทียนหยก วัดภูมิพำรำรำม จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำย มหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธิน ข้ำมสะพำนข้ำม แม่น้ำกก ผ่ำนแยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่ , วัดขัว แคร่ ถึงแยกขัวแคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) ตรงต่ อ ไปทำงถนนพหลโยธิ น ประมำณ 5 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นสี่ แ ยก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย, บริษัท สิงห์พำยัพ จำกัด, โรงพยำบำลกรุงเทพ เชียงรำย, วัดนำงแล, สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเชียงรำย ถึงสำมแยกบ้ำนเด่น ตรงต่อไปอีก 3 กิโลเมตร ผ่ำนสมบัติทัวร์ , เทศบำลตำบลนำงแล ถึง สำมแยกบำยพำสไปอำเภอเชียงแสน เลี้ยวขวำไป 1 กิโลเมตร มีซอยเลี้ยวซ้ำยเข้ำชุมชนบ้ำนตะเคียนดำ เลี้ยวเข้ำไป 3.5 กิโลเมตร ผ่ำนชุมชนบ้ำนตะเคียนดำถึงสำมแยกเลี้ยว ซ้ำยไปทำงขึ้นเขำจะถึงพระเจดีย์เทียนหยก วัดภูมิพำรำรำม ระยะทำงรวม 18 กิโลเมตร

พระเจดีย์เทียนหยก วัดภูมิพำรำรำมตั้งอยู่ หมู่ 1 ใกล้กับมหำวิทยำลัย แม่ฟ้ำหลวง มีพระเจดีย์เทียนหยกตั้งเด่นตระหง่ำนบนยอดเขำมีบันไดขึ้นพระ เจดี ย์ จ ำนวน 508 ขั้ น องค์ พ ระเจดี ย์ ต อนกลำงคื น เมื่ อ เปิ ด ไฟจะมี สี เ ขี ย ว เหมือนหยก บรรยำกำศด้ำนบนสงบ และเป็นธรรมชำติมำก สำมำรถมองเห็น วิวทิวทัศน์ขอตำบลท่ำสุด และมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงได้สวยงำมมำก

ทำงขึ้นพระเจดียเ์ ทียนหยก

พระเจดีย์เทียนหยก

ภำยในพระเจดียเ์ ทียนหยก

บันไดขึ้นพระเจดีย์เทียนหยกจำนวน 508 ขั้น

พระธำตุโกฏิแก้ว

ไปพระธำตุโกฏิแก้ว จำกอนุสำวรีย์พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธิน ข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำนแยกฝั่ง หมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่, วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัวแคร่ (บิ๊ก ซี เชียงรำย 2) ตรงต่อไปทำงถนนพหลโยธิน 1 กิโลเมตร จะมีซอยเลี้ยวซ้ำยเข้ำไป เทศบำลตำบลบ้ำนดู่ เลี้ยวซ้ำยตรงเข้ำไปตำมถนนถึงทำงแยก เลี้ ย วซ้ ำ ยผ่ ำ นน้ ำพุ ร้ อ นโป่ ง พระบำท, เทศบำลต ำบลบ้ ำ นดู่ ไ ป 3 กิโลเมตร ถึงสำมแยกเลี้ยวขวำไปออกทำงตำบลแม่ยำว อีก 4.5 กิโลเมตร ถึง ซอยทำงเข้ำวัดพระธำตุโกฏิแก้วทำงขวำมือ เลี้ ย วเข้ ำ ไปอี ก 350 เมตร จะถึ ง พระธำตุ โ กฏิ แ ก้ ว บนยอดเนิ น ระยะทำงรวม 17.5 กิโลเมตร

พระธำตุโกฏิแก้วเป็นพระธำตุที่ตั้งอยู่บนเขำสูง ภำยในบริเวณพระธำตุ โกฏิแก้วร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมทั่วบริเวณทำให้ไม่ร้อน และเงียบ สงบ ตำมประวัติเดิมเล่ำว่ำเป็นวัดร้ำงไม่ปรำกฏหลักฐำนที่ชัดเจนแน่นอนว่ำ สร้ำงในสมัยใด มำพบในภำยหลังในสภำพของซำกพระเจดีย์ที่ปรักหักพังจนไม่ เหลือรูปแบบสถำปัตยกรรมเดิม คำดว่ำน่ำจะมีอำยุประมำณ 200-300 ปี ณ สถำนที่แห่งนี้ได้เคยมีเรื่องรำวน่ำอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นมำกมำยหลำย ครั้ง เช่น เคยมีผู้พบเห็นดวงไฟ (พระธำตุ) เคลื่อนที่ไป หรือกลับหลำยครำ ด้ ว ยกั น หรื อ เคยมี ผู้ ที่ น ำสิ่ ง ของจำกบริ เ วณซำกพระเจดี ย์ ไ ปหมำยจะ ครอบครองก็ต้องนำกลับมำคืนในไม่ช้ำ และต่อมำก็มีอันเป็นไปในทำงที่ไม่ดี ทุกคน หรือผู้ที่เข้ำมำหำของป่ำตัดต้นไม้ในบริเวณนี้ ก็มักจะจบลงด้วยกำรเป็น ไข้หัวโกร๋นอยู่บ่อยครั้งจนเป็นที่ร่ำลือกันทั่วไป

พระพิชิตมำร

พระเจดีย์พระธำตุโกฏิแก้ว

บันไดทำงขึ้น-ลงวัด

พระธำตุดอยช้ำงมูบ

ไปพระธำตุ ด อยช้ ำ งมู บ จำกอนุ ส ำวรี ย์ พ่ อ ขุ น เม็ ง รำยมหำรำช 6 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงไปตำมถนนพหลโยธินข้ำมสะพำนข้ำมแม่น้ำกก ผ่ำน แยกฝั่งหมิ่น, สำมแยกกลำงเวียง, โรงเรียนบ้ำนขัวแคร่, วัดขัวแคร่ ถึงแยกขัว แคร่ (บิ๊กซี เชียงรำย 2) ตรงต่ อ ไปทำงถนนพหลโยธิ น ระยะทำง 20.5 กิ โ ลเมตร ผ่ ำ นแยก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย, สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดเชียงรำย, แยกบ้ำน เด่ น , เทศบำลต ำบลนำงแล, แยกบำยพำสไปอ ำเภอเชี ย งแสน, แยก มหำวิ ท ยำลัยแม่ฟ้ ำหลวง, โรงเรี ยนบ้ ำนแม่ข้ ำ วต้ม ท่ำ สุด , กองร้ อ ยตำรวจ ตระเวนชำยแดนที่ 327, ด่ำนตรวจสถำนีตำรวจภูธรแม่จัน ถึงสำมแยกแม่อำย ตรงไปอีก 15 กิโลเมตร ผ่ำนแยกเชียงแสน, แยกแม่สลอง ถึงแยกดอย ตุง เลี้ยวซ้ำยไป 13.5 กิโลเมตร ผ่ำนสถำนีขนส่งท่องเที่ยวดอยตุง , กำร ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำอำเภอแม่ฟ้ำหลวง, แยกตลำดชุมชนแม่ฟ้ำหลวง, สี่ แยกทำงขึ้นดอยตุงสำยเก่ำ, จุดชมวิว กม. 12 ถึงสำมแยกทำงขึ้นไปดอยตุง ตรงไปอีก 10.5 กิโลเมตร ผ่ำนโรงเรียนอนุบำลแม่ฟ้ำหลวง, สถำนี อนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ, สถำนีวิจัยกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำดอยตุง,

แยกสถำนีควบคุมไฟป่ำดอยตุง , สถำนีวิจัยกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำดอนตุง ถึง ทำงแยก เลี้ยวซ้ำยไปทำงดอยช้ำงมูบ อีก 1.5 กิโลเมตร จะถึงพระธำตุดอย ช้ำงมูบทีด่ อยช้ำงมูบ ระยะทำงรวม 64 กิโลเมตร

พระธำตุ ด อยช้ ำ งมู บ ตั้ ง อยู่ บ นดอยช้ ำ งมู บ อ ำเภอแม่ ฟ้ ำ หลวง จ. เชียงรำย ริมถนนสำยพระธำตุดอยตุง -บ้ำนผำหมี เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของ ดอยตุงมีพระสถูปช้ำงมูบเป็นเจดีย์ขนำดเล็กที่เก่ำแก่ ตั้งอยู่บนก้อนหินขนำด ใหญ่ลักษณะเหมือนช้ำงหมอบอยู่ พระสถูปช้ำงมูบนี้ตั้งอยู่บนเนินทำงเข้ำที่จะผ่ำนเข้ำมำสวนรุกขชำติแม่ ฟ้ำหลวง สถูปเป็นเจดีย์ขนำดเล็กประมำณ 3 เมตร สร้ำงอยู่บนหินก้อนใหญ่ โดยอำณำบริเวณรอบดอยช้ำงมูบนั้น นอกจำกจะมีสวนรุกขชำติแม่ฟ้ำ หลวงที่มีชื่อเลื่องลือว่ำเป็นสวนกุหลำบพันปีที่งดงำมที่สุดอีกแห่งมีอำกำศเย็น ตลอดทั้งปี ใกล้ ๆ กันก็ยังมีจุดแวะพักชมวิว และถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกอีก คือ สถูปดอยช้ำงมูบ พื้นที่ป่ำของดอยช้ำงมูบจัดเป็นดอยที่สูงที่สุดของเทือกเขำ ดอยตุง

หนั ง สื อ เรื่ อ งกำรเดิ น ทำงท่ อ งเที่ ย วของเรำ ตอน ขี่ ม อเตอร์ ไ ซค์ ท่องเที่ยวเชียงรำย เล่ม 1 ของเรำสำหรับเล่มนี้คงจะพอแค่นี้ก่ อนครับ ท่ำน ผู้อ่ำนคงได้อะไร ๆ หลำย ๆ อย่ำงจำกกำรอ่ำนหนังสือเล่มนี้ไม่มำกก็น้อย แล้ว

ไว้ค่อยติดตำมกันใน เล่ม 2 ในเร็ว ๆ นี้ครับ

Data Loading...