แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1 - PDF Flipbook

แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1

105 Views
37 Downloads
PDF 16,840,544 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


แผนการจดั การเรียนรู้

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(คอมพวิ เตอร์)
ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 1

จัดทาโดย
นางสะเรียม นันทะวจิ ติ ร ครู คศ.1
โรงเรียนบ้านบงตนั อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ สพป.ชม.5

สารบญั

หนา้

คำอธิบำยรำยวชิ ำ

กาหนดการสอน

หน่วยท่ี 1 เรื่อง ตวั ฉันและส่ิงทอ่ี ยู่รอบตัวฉัน จานวน 4 ชั่วโมง
แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ความหมายของขอ้ มูล……………………….
แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง แหล่งขอ้ มูล………………………………….
แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง ประโยชน์ของขอ้ มูล…………………………
แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การเกบ็ รักษาขอ้ มูล………………………….

หน่วยท่ี 2 เรื่อง ฉันเหมือนคอมพวิ เตอร์ จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ฉนั เหมือนคอมพวิ เตอร์……………………..
แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง หน่วยรับขอ้ มูลเขา้ ของคน…………………..
แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง หน่วยรับขอ้ มูลเขา้ ของคอมพิวเตอร์…………
แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์……………
แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง คอมพวิ เตอร์ก็มีสมอง………………………
แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง มารู้จกั คอมพิวเตอร์กนั เถอะ……………….
แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 7 เรื่อง ความหมายและเรื่องเก่ียวกบั เมาส์…………
แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 8 เร่ือง ความหมายและเร่ืองเกี่ยวกบั แป้นพิมพ…์ ….

หน่วยท่ี 3 เร่ือง การใช้คอมพวิ เตอร์อย่างถูกวธิ ี จานวน 10 ช่ัวโมง
แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง วิธีการเปิ ดและปิ ดเครื่อง…………………..
แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง มาฝึ กใชเ้ มาส์กนั เถอะ…………………….
แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง การใชเ้ ครื่องมือในการขีดเสน้ …………….
แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง การใชเ้ คร่ืองมือในการระบายสี…………..
แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง การประยกุ ตใ์ ชเ้ คร่ืองมือเพอ่ื การทางาน….

หน่วยท่ี 4 เร่ือง แป้นพมิ พ์อจั ฉริยะ จานวน 8 ช่ัวโมง
แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ทกั ษะใชแ้ ป้นพมิ พต์ วั เลข…………………..
แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง ทกั ษะใชแ้ ป้นพิมพ์ A-Z……………………
แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทกั ษะการพมิ พผ์ สมคา…………………….
แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง หนูอยากรู้………………………………….

หน่วยท่ี 5 เร่ือง เรื่อง ฉันเป็ นคนไทย จานวน 8 ช่ัวโมง
แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง ทกั ษะการพมิ พอ์ กั ษรแป้นเหยา้ ……………
แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง การพมิ พแ์ ป้น ๆ ไ ำา พ ะ ร น ย บ ล………
แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การพมิ พแ์ ป้น ผ ป แ อ ำิ ำื ท ม ใ ฝ………
แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง การพมิ พแ์ ป้น ภ ถ ำุ ำู ำึ ค ต จ ข ช ฃ………

ข้อสอบปลายภาค

คาอธิบายรายวชิ า

คาอธิบายรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ 1 ) ช้นั ประถมศึกษาปี ท่ี 1

จานวน 40 ชว่ั โมง จานวน 1 หน่วยกิต

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วชิ าคอมพิวเตอร์ ช้นั ประถมศึกษาปี ที่ 1
เป็นรายวิชาท่มี ุ่งเนน้ ใหผ้ เู้ รียนไดเ้ ขา้ ใจ เห็นคุณค่า และการใช้ กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการสืบคน้ ขอ้ มูล การเรียนรู้ การแกไ้ ขปัญหา และการทางานอยา่ งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม มีเจตคติท่ดี ี

โดยใหผ้ เู้ รียนแสดงออกดว้ ยการเรียนรู้ในเรื่อง แหล่งขอ้ มูลท่อี ยภู่ ายในหอ้ งเรียน
ประโยชน์และการรวบรวมขอ้ มูลจากแหล่งขอ้ มูลท่ีอยภู่ ายในหอ้ งเรียน รู้จกั ช่ือ และ หนา้ ที่
ของอุปกรณ์คอมพวิ เตอร์ ควบคุมการใชเ้ มาส์ และคยี บ์ อร์ด ใชง้ านบทเรียนและ คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในการแสวงหาความรู้ได้

ผเู้ รียนจะตอ้ งนาสาระที่ 3 เรื่องการออกแบบเทคโนโลยี และสาระท่ี 5 เร่ือง
เทคโนโลยเี พอื่ การทางานและอาชีพ มาบรู ณาการ ในเร่ืองการทางาน ดว้ ย

กำหนดกำรสอน

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพวิ เตอร์) ช้นั ประถมศึกษาปี ท่ี 1

เวลา 40 ชว่ั โมง

ช่ือหน่วย สาระการเรียนรู้ เวลา(ชวั่ โมง)

หน่วยท่ี 1 เรื่อง ความหมายของขอ้ มูล 1

ตวั ฉนั และส่ิงทอี่ ยรู่ อบตวั ฉนั

แหล่งขอ้ มูล 1

ประโยชน์ของขอ้ มูล 1

เรื่อง การเก็บรักษาขอ้ มูล 1

หน่วยที่ 2 เร่ือง ฉนั เหมือนคอมพิวเตอร์

ฉนั เหมือนคอมพิวเตอร์

หน่วยรับขอ้ มูลเขา้ ของคน 1

หน่วยรับขอ้ มูลเขา้ ของคอมพิวเตอร์ 1

หน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ 1

คอมพวิ เตอร์กม็ ีสมอง 1

มารู้จกั คอมพวิ เตอร์กนั เถอะ 1

ความหมายและเร่ืองเก่ียวกบั เมาส์ 2

ความหมายและเร่ืองเกี่ยวกบั แป้นพมิ พ์ 2

หน่วยท่ี 3 เรื่อง การใช้

คอมพวิ เตอร์อยา่ งถูกวิธี

วธิ ีการเปิ ดและปิ ดเคร่ือง 2

มาฝึกใชเ้ มาส์กนั เถอะ 2

การใชเ้ คร่ืองมือในการขีดเสน้ 2

การใชเ้ ครื่องมือในการระบายสี 2

การประยกุ ตใ์ ชเ้ ครื่องมือเพ่ือการทางาน 2

กำหนดกำรสอน

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ช้นั ประถมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 40 ชวั่ โมง
ช่ือหน่วย สาระการเรียนรู้
เวลา(ชวั่ โมง)
หน่วยที่ 4 เรื่อง ทกั ษะใชแ้ ป้นพิมพต์ วั เลข
แป้นพิมพอ์ จั ฉริยะ 2
ทกั ษะใชแ้ ป้นพมิ พ์ A-Z
ทกั ษะการพมิ พผ์ สมคา 2
หนูอยากรู้ 2
2

หน่วยท่ี 5 เร่ือง ทกั ษะการพิมพอ์ กั ษรแป้นเหยา้ 2
ฉนั เป็นคนไทย
การพิมพแ์ ป้น ๆ ไ ำา พ ะ ร น ย บ ล 2
การพิมพแ์ ป้น ผ ป แ อ ำิ ำื ท ม ใ ฝ 2
การพิมพแ์ ป้น ภ ถ ำุ ำู ำึ ค ต จ ข ช 2

40
รวม

แผนการจดั การเรียนรู้ ช้นั ประถมศึกษาปี ท่ี 1
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย(ี คอมพวิ เตอร์) เวลาเรียน 4 ชว่ั โมง
หน่วยท่ี 1 เร่ือง ตวั ฉนั และสิ่งท่ีอยรู่ อบตวั ฉนั เวลาเรียน 1 ชวั่ โมง
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายของขอ้ มูล
สอนวนั ท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนท่ี 1

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เขา้ ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ ระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคน้ ขอ้ มูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแกป้ ัญหา การทางานและอาชีพอยา่ งมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสาคญั
ขอ้ มูลและแหล่งขอ้ มูล

ผลการเรียนรู้ทค่ี าดหวงั
นกั เรียนบอกความหมายของขอ้ มูลได้

สาระการเรียนรู้
ความหมายของขอ้ มูล

กระบวนการจดั การเรียนรู้
1. ครูถามนกั เรียนวา่ “ขณะท่ีนกั เรียนกาลงั อา่ นหนงั สืออยู่ นกั เรียนใชส้ ่วนใดในการ
อ่านหนงั สือ”
2. ครูถามนกั เรียนวา่ “ทาไมนกั เรียนจึงรู้ว่าลกู กวาดมีรสหวาน”
3. ครูถามนกั เรียนว่า “ถา้ ครูปิ ดตาไว้ แลว้ ใหน้ กั เรียนจบั แกว้ ทใี่ ส่น้าแขง็ ไว้ นกั เรียนรู้
ไดอ้ ยา่ งไรวา่ เยน็ ”
4. ครูสรุปขอ้ มูลคาตอบจากคาถามท้งั หมดใหน้ กั เรียนทราบ คือ “ขณะทนี่ กั เรียน
กาลงั อา่ นหนงั สืออยู่ นกั เรียนใชส้ ่วนใดในการอา่ นหนงั สือ” เพราะการมองเห็น
ครูถามนกั เรียนว่า “ทาไมนกั เรียนจึงรู้วา่ ลูกกวาดมีรสหวาน” เพราะการรู้รส

และ“ถา้ ครูปิ ดตาไว้ แลว้ ใหน้ กั เรียนจบั แกว้ ท่ใี ส่น้าแขง็ ไว้ นกั เรียนรู้ไดอ้ ยา่ งไรว่า
เยน็ ” เพราะการสัมผสั
5. ครูและนกั เรียนช่วยกนั สรุปเน้ือหาอกี คร้ังว่าขอ้ มูลหมายถึงอะไร ขอ้ มูลคือการ
ไดย้ นิ เสียง การสมั ผสั การมองเห็น ไดก้ ล่ิน และการรู้รส
6. ครูใหน้ กั เรียนทาแบบฝึกหดั

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้
1. แบบฝึกหดั

การวดั ผลประเมนิ ผล
1. วธิ ีการวดั

1.1 สงั เกตการ

1.1.1 การฟงั

1.1.2 การตอบคาถาม

1.2 ตรวจแบบฝึกหดั
2. เคร่ืองการวดั ผลประเมินผล

- แบบฝึกหดั เร่ือง ความหมายของขอ้ มูล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
3. เกณฑก์ ารวดั ผลประเมินผล
ใชก้ ารผา่ นเกณฑ์ ร้อยละ 70 ข้ึนไป

กจิ กรรมเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………

บนั ทกึ ข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………

ลงช่ือ …………………………….
(นายวิทยา พฒั นเมธาดา)

ตาแหน่ง ผอู้ านวยการโรงเรียนบา้ นบงตนั
………../……………../……….

บนั ทกึ ผลหลงั กระบวนการจดั การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนกบั ผเู้ รียน (เก่ง ดี มสี ุข)

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ขอ้ เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ ข

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ลงช่ือ ……………………………….…ผสู้ อน
(นางสะเรียม นนั ทะวิจิตร)
ตาแหน่ง ครูคศ.1
………../…………./………….

แบบฝึ กหัด เรื่อง ควำมหมำยของข้อมลู
ชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขท่ี…..ช้นั ประถมศึกษาปี ท่ี……….
คาช้ีแจง นกั เรียนโยงเส้นจบั คู่ภาพกบั ความหมายของขอ้ มูล

ไดย้ นิ เสียง

มองเห็น

ไดก้ ลิ่น

รู้รส

สมั ผสั

เฉลย
ภาพท่ี 1 ไดก้ ล่ิน อาหารท่ถี ืออยู่ จึงรู้ว่ากลิน่ หอมหรือเหมน็
ภาพที่ 2 รู้รส เพราะเดก็ ด่มื นม จึงรู้รสวา่ อร่อยหรือไม่
ภาพท่ี 3 สมั ผสั จึงรู้วา่ ร้อน
ภาพท่ี 4 มองเห็น เพราะกาลงั จะใชก้ ลอ้ งถ่ายรูปจึงตอ้ งใชต้ าในการมองก่อน
ภาพท่ี 5 ไดย้ นิ เสียง เพราะเขากาลงั เตน้ ราประกอบเพลงทก่ี าลงั ฟังอยู่

แบบสังเกตพฤตกิ รรมการเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุง ให้ 0
เกณฑ์การประเมนิ การผา่ นการประเมินทกุ รายการตอ้ งได้ 1 ข้ึนไป

เลขท่ี ช่ือ – สกลุ คะแนน สรุป

1 ด.ช.ศราวุธ เงนิ ถา 2 2 2 รวม ผา่ น ไม่ผา่ น
2 ด.ช.ณฐั ภทั ร เมืองมูล
3 ด.ช.ปวริศร์ ป่ มู ูล
4 ด.ช.วรรธนะ มุยหวนั
5 ด.ช.คมสนั กะยอ
6 ด.ช.สถิตคุณ คาแปง
7 ด.ช.วรี ภทั ร หม่องดอก
8 ด.ช.ก่อพงศ์ จอ่ แกว้
9 ด.ช.ดนุชา มุยหวนั
10 ด.ช.ดุษฎี ป่ ูเป็ง
11 ด.ช.ศรณั ย์ ปูผดั
12 ด.ช.คณิศ ป่ มู ูล
13 ด.ช.สมชาย พทุ ธชาย
14 ด.ญ.พมิ พญ์ าดา ป่ เู สาร์
15 ด.ญ.ธนภรณ์ คาแกว้
16 ด.ญ.ปริศนา คามี
17 ด.ญ.สุจติ รา ไชยโย
18 ด.ญ.รุ่งฟ้า นุวนั
19 ด.ญ.สุมาลี ดีสา
20 ด.ญ.ขวญั ชนก ลือปกรณ์
21 ด.ญ.ไพลิน กาละ
22 ด.ญ.ยาวลี ป่ เู งิน

23 ด.ญ.กญั ญาวรี ์ คาปัน
24 ด.ญ.จิดาพา ศรีสูงเนิน
25 ด.ญ.รตั นา อุปสิทธ์ิ

รวม
เกณฑ์ การสนใจในการตอบคาถาม

ความกระตือรือร้น
การแสดงความคิดเห็น
คะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ขอ้ เสนอแนะเพมิ่ เติม…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

( ลงชื่อ ) ……………………………… ผปู้ ระเมิน ( ครูผสู้ อน )
( สะเรียม นนั ทะวจิ ิตร )

………. / …………… / ……….

แผนการจดั การเรียนรู้ ช้นั ประถมศึกษาปี ที่ 1
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย(ี คอมพิวเตอร์) เวลาเรียน 4 ชวั่ โมง
หน่วยท่ี 1 เรื่อง ตวั ฉนั และส่ิงที่อยรู่ อบตวั ฉนั เวลาเรียน 1 ชวั่ โมง
แผนการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง แหล่งขอ้ มูล
สอนวนั ที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใชก้ ระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคน้ ขอ้ มูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแกป้ ัญหา การทางานและอาชีพอยา่ งมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสาคญั
ขอ้ มูลและแหล่งขอ้ มูล

ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวงั
1. นกั เรียนบอกแหล่งขอ้ มูลได้
2. นกั เรียนแยกชนิดของขอ้ มูลจากแหล่งขอ้ มูลได้

สาระการเรียนรู้
แหล่งขอ้ มูลและชนิดของขอ้ มูลจากแหล่งต่าง ๆ

กระบวนการจดั การเรียนรู้

1. ครูยกตวั อยา่ ง เม่ือเราอ่านหนงั สือเราใชต้ าในการมอง หรือดู การมองเห็นตน้ ไม้
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ คือการรับขอ้ มูลจากการมองเห็น

2. ครูถามนกั เรียนว่า นกั เรียนไดย้ นิ เสียงทค่ี รูพดู หรือเปล่า และถามนกั เรียนว่า
นกั เรียนฟังวทิ ยุ หรือรับโทรศพั ท์ แลว้ ไดย้ นิ เสียงหรือไม่ เม่ือนกั เรียนตอบ ครู
อธิบายใหน้ กั เรียนฟังว่า นกั เรียนใชห้ ูในการรับขอ้ มูลเสียง

3. และครูถามนกั เรียนต่อวา่ นกั เรียน เมื่อนกั เรียนดูโทรทศั น์ นกั เรียนมองเห็นภาพ
หรือไม่ และไดย้ นิ เสียงพร้อมกบั ภาพใช่หรือไม่ แลว้ ครูสรุปใหน้ กั เรียนฟังวา่
ขอ้ มูลท่นี กั เรียนไดร้ ับพร้อมกบั ท้งั ภาพและเสียง คือ ขอ้ มูลภาพและเสียง

4. ครูใหน้ กั เรียนดูภาพประกอบ แลว้ ถามนกั เรียนว่าภาพน้ีคือแหล่งขอ้ มูลอะไร
5. ครูสรุปและนกั เรียนร่วมกนั สรุปอีกคร้ังว่า แหล่งท่ีมาของขอ้ มูลน้นั มาไดจ้ าก

หลายแหล่งคือ 1. ขอ้ มูลจากการมองเห็น 2. ขอ้ มูลจากการฟัง 3. ขอ้ มูลภาพและ
เสียง

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1. ภาพประกอบแหล่งขอ้ มูล
2. แบบฝึกพฒั นาตนเอง

การวดั ผลประเมนิ ผล
1. วิธีการวดั

1.1 สงั เกตการ

1.1.1 การฟงั

1.1.2 การตอบคาถาม

1.2 ตรวจแบบฝึกหดั
2. เครื่องการวดั ผลประเมินผล

- แบบฝึ กหดั เร่ือง แหล่งขอ้ มูล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
3. เกณฑก์ ารวดั ผลประเมินผล
ใชก้ ารผา่ นเกณฑ์ ร้อยละ 70 ข้ึนไป

กจิ กรรมเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………

บันทกึ ข้อเสนอแนะ ของผ้บู ริหารโรงเรียน

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………

ลงช่ือ …………………………….
(นายวิทยา พฒั นเมธาดา)

ตาแหน่ง ผอู้ านวยการโรงเรียนบา้ นบงตนั
………../……………../……….

บนั ทกึ ผลหลงั กระบวนการจดั การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนกบั ผเู้ รียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ขอ้ เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ ข

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ …………………………….ผสู้ อน
(นางสะเรียม นนั ทะวิจิตร)
ตาแหน่ง ครูคศ.1
………../…………./………….

ภำพประกอบแหล่งข้อมูล

แหล่งขอ้ มูลจากการฟัง
แหล่งขอ้ มูลจากการฟัง

แหล่งขอ้ มูลจากการมองเห็น
แหล่งขอ้ มูลจากการมองเห็น

แหล่งขอ้ มูลภาพและเสียง
แหล่งขอ้ มูลภาพและเสียง

แบบฝึ กหดั เร่ือง แหล่งข้อมูล
ช่ือ-สกลุ ………………………………………………..เลขที่…..ช้นั ประถมศึกษาปี ที่……….
คาช้ีแจง ใหน้ กั เรียนทาเคร่ืองหมาย X ทบั รูปทีม่ ีความหมายตรงกบั คาที่ให้
1. ขอ้ มูลจากการมองเห็น

2. ขอ้ มูลจากการฟัง

3. ขอ้ มูลจากภาพและเสียง

แบบสังเกตพฤตกิ รรมการเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุง ให้ 0
เกณฑ์การประเมนิ การผา่ นการประเมินทกุ รายการตอ้ งได้ 1 ข้ึนไป

เลขท่ี ช่ือ – สกลุ คะแนน สรุป

1 ด.ช.ศราวุธ เงนิ ถา 2 2 2 รวม ผา่ น ไม่ผา่ น
2 ด.ช.ณฐั ภทั ร เมืองมูล
3 ด.ช.ปวริศร์ ป่ มู ูล
4 ด.ช.วรรธนะ มุยหวนั
5 ด.ช.คมสนั กะยอ
6 ด.ช.สถิตคุณ คาแปง
7 ด.ช.วรี ภทั ร หม่องดอก
8 ด.ช.ก่อพงศ์ จอ่ แกว้
9 ด.ช.ดนุชา มุยหวนั
10 ด.ช.ดุษฎี ป่ ูเป็ง
11 ด.ช.ศรณั ย์ ปผู ดั
12 ด.ช.คณิศ ป่ มู ูล
13 ด.ช.สมชาย พทุ ธชาย
14 ด.ญ.พมิ พญ์ าดา ป่ เู สาร์
15 ด.ญ.ธนภรณ์ คาแกว้
16 ด.ญ.ปริศนา คามี
17 ด.ญ.สุจติ รา ไชยโย
18 ด.ญ.รุ่งฟ้า นุวนั
19 ด.ญ.สุมาลี ดีสา
20 ด.ญ.ขวญั ชนก ลือปกรณ์
21 ด.ญ.ไพลิน กาละ
22 ด.ญ.ยาวลี ป่ เู งิน

23 ด.ญ.กญั ญาวรี ์ คาปัน
24 ด.ญ.จิดาพา ศรีสูงเนิน
25 ด.ญ.รตั นา อุปสิทธ์ิ

รวม
เกณฑ์ การสนใจในการตอบคาถาม

ความกระตือรือร้น
การแสดงความคิดเห็น
คะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ขอ้ เสนอแนะเพมิ่ เติม…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

( ลงชื่อ ) ……………………………… ผปู้ ระเมิน ( ครูผสู้ อน )
( สะเรียม นนั ทะวจิ ิตร )

………. / …………… / ……….

แผนการจดั การเรียนรู้ ช้นั ประถมศึกษาปี ที่ 1
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย(ี คอมพวิ เตอร์) เวลาเรียน 4 ชว่ั โมง
หน่วยที่ 1 เร่ือง ตวั ฉนั และส่ิงทอี่ ยรู่ อบตวั ฉนั เวลาเรียน 1 ชว่ั โมง
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประโยชนข์ องขอ้ มูล
สอนวนั ที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใชก้ ระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคน้ ขอ้ มูล การเรียนรู้ การส่ือสาร การแกป้ ัญหา การทางานและอาชีพอยา่ งมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสาคญั
ประโยชนข์ องขอ้ มูล

ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวงั
นกั เรียนบอกประโยชนข์ องขอ้ มูลจากคอมพวิ เตอร์ได้

สาระการเรียนรู้
ประโยชนข์ องขอ้ มูลจากคอมพวิ เตอร์

กระบวนการจดั การเรียนรู้
1. ครู ถามนกั เรียนวา่ นกั เรียนช่ืออะไร พอ่ ชื่ออะไร แม่ช่ืออะไร แลว้ จดใส่กระดาษไว้
ใหค้ รูถามนกั เรียนประมาณ 5 คน ใชก้ ระดาษท้งั หมด 5 ใบ โดยจดบนั ทกึ 1 คน ต่อ
แผน่
2. เมื่อจดบนั ทึกครบท้งั 5 คน แลว้ ครูใหน้ กั เรียนถามวา่ นกั เรียนตอ้ งการรู้ชื่อและ
ขอ้ มูลของใคร โดยครูจะคน้ หาจากกระดาษที่บนั ทึกไว้ และครูบอกปัญหาใหก้ บั
นกั เรียนทราบว่า เพราะอะไรจึงคน้ หาขอ้ มูลไดย้ าก ใชเ้ วลานาน จึงจาเป็นตอ้ งนา
คอมพวิ เตอร์มาช่วยเก็บขอ้ มูล โดยการเกบ็ ขอ้ มูลประวตั ินกั เรียนได้

3. ครูยกตวั อยา่ งว่าคอมพิวเตอร์สามารถทาอะไรไดบ้ า้ ง เช่น เกบ็ ขอ้ มูลประวตั ิ
เก็บคะแนนสอบ มีโปรแกรมช่วยสอน เก็บขอ้ มูลการฝากเงินธนาคาร และที่
สาคญั คือ สามารถต่อไปหาคนอืน่ ๆ ทม่ี ีคอมพิวเตอร์โดยการต่อระบบอินเตอร์เน็ต

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้
1. ภาพเคล่ือนไหวประกอบตวั อยา่ งการเกบ็ ขอ้ มูล
2. แบบทดสอบ

การวดั ผลประเมนิ ผล
1. วธิ ีการวดั

- ตรวจแบบทดสอบ
2. เคร่ืองการวดั ผลประเมินผล

- แบบทดสอบ
3. เกณฑก์ ารวดั ผลประเมินผล

ใชก้ ารผา่ นเกณฑ์ ร้อยละ 70 ข้ึนไป

กจิ กรรมเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………

บันทกึ ข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………

ลงช่ือ …………………………….
(นายวทิ ยา พฒั นเมธาดา)

ตาแหน่ง ผอู้ านวยการโรงเรียนบา้ นบงตนั
………../……………../……….

บันทกึ ผลหลงั กระบวนการจดั การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทเ่ี กิดข้ึนกบั ผเู้ รียน (เก่ง ดี มสี ุข)

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ขอ้ เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ ข

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ ……………………………ผสู้ อน
(นางสะเรียม นนั ทะวจิ ิตร)
ตาแหน่ง ครูคศ.1
………../…………./………….

แบบทดสอบ เรื่อง ประโยชน์ของข้อมลู จำกคอมพวิ เตอร์

ชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…..ช้นั ประถมศึกษาปี ท่ี……….
คาช้ีแจง ใหน้ กั เรียนทาเครื่องหมาย X ทบั ขอ้ ทถ่ี ูกท่ีสุด

1. คอมพวิ เตอร์เก็บขอ้ มูลอะไรได้
ก. ภาพ ข. กล่ิน ค. รสชาติ

2. คอมพิวเตอร์ใชท้ าอะไรที่ไม่มีประโยชน์

ก. เก็บขอ้ มูลประวตั ิ ข. โปรแกรมช่วยสอน ค. เล่นเกม

3. การเล่นเกมนานเกินไปไม่ดี เพราะอะไร
ก. ไม่ไดท้ าการบา้ น ข. ไม่ไดอ้ อกไปเที่ยวนอกบา้ น ค. อาจทาใหส้ ายตาไม่ดี

4. สิ่งใดต่อไปน้ีตอ้ งใชค้ อมพวิ เตอร์เก็บขอ้ มูล
ก. รถมอเตอร์ไซค์ ข. เครื่องฝากถอนเงินของธนาคาร ค. รถจกั ยาน

5. คอมพวิ เตอร์ส่งขอ้ มูลไกล ๆ ไดอ้ ยา่ งไร ง. ส่งทางเรือ
ก. ส่งทางอนิ เตอร์เน็ต ข. ส่งทางอากาศ

เฉลย 1.ก 2.ค 3.ค 4.ข 5.ก

แผนการจดั การเรียนรู้ ช้นั ประถมศึกษาปี ที่ 1
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย(ี คอมพวิ เตอร์) เวลาเรียน 4 ชว่ั โมง
หน่วยท่ี 1 เรื่อง ตวั ฉนั และสิ่งทอ่ี ยรู่ อบตวั ฉนั เวลาเรียน 1 ชวั่ โมง
แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเก็บรักษาขอ้ มูล
สอนวนั ท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เขา้ ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ ระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคน้ ขอ้ มูล การเรียนรู้ การส่ือสาร การแกป้ ัญหา การทางานและอาชีพอยา่ งมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสาคญั
การเก็บรักษาขอ้ มูล

ผลการเรียนรู้ทค่ี าดหวงั
1. นกั เรียนรวบรวมขอ้ มูลง่าย ๆ ไดถ้ ูกตอ้ ง
2. บอกช่ือเคร่ืองมือท่ีใชเ้ กบ็ รักษาขอ้ มูลข้นั ตน้ ได้

สาระการเรียนรู้
การเก็บรักษาขอ้ มูลทาไดห้ ลายรูปแบบ

กระบวนการจดั การเรียนรู้
1. ครูถามนกั เรียนว่า มีเพ่อื นสนิทในหอ้ งเรียนหรือไม่ มีก่ีคน แลว้ ถามนกั เรียนต่อว่า
เขามพี ่ีหรือนอ้ งหรือไม่ มีก่ีคน
2. ครูใหน้ กั เรียนนาสมุดจะทาแบบฟอร์มดงั ตวั อยา่ งต่อไปน้ี

เพ่ือนคนที่ 1
ชื่อ………………………………………….นามสกลุ ……………………………….
อาย…ุ ………ปี ชื่อเล่น………………………………………………………………
มีพ่ีชาย……………………………..คน พ่สี าว………………………………….คน
นอ้ งชาย……………………………คน นอ้ งสาว……………………………….คน

3. ใหน้ กั เรียนทาท้งั หมด 5 ชุด และแบ่งกลมุ่ นกั เรียนกลุ่ม ๆ 5 คน
4. ใหน้ กั เรียนนาแบบฟอร์มแจกใหเ้ พ่อื นในกลุ่มเพือ่ แรกเปล่ียนเก็บขอ้ มูลของเพ่ือน

ในกลุ่ม
5. ครูสรุปใหน้ กั เรียนฟังวา่ กิจกรรมทีค่ รูใหท้ าน้นั คือการเกบ็ ขอ้ มูลเบ้อื งตน้
6. ครูบอกนกั เรียนวา่ มีวธิ ีการเกบ็ ขอ้ มูลอกี หลายวิธี เช่น การเก็บดว้ ยเครื่อง

บนั ทกึ เสียง การเก็บขอ้ มูลภาพดว้ ยกลอ้ ง การเกบ็ ขอ้ มูลภาพและเสียงดว้ ย
กลอ้ งบนั ทึกวดี ีโอ และเกบ็ ดว้ ยวิธีการอนื่ ๆ

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
1. เคร่ืองมือการเกบ็ ขอ้ มูล
2. ภาพตวั อยา่ งเคร่ืองมือการบนั ทึกขอ้ มูล

การวดั ผลประเมนิ ผล
1. วธิ ีการวดั

- สงั เกตการปฏบิ ตั ิงาน

- ประเมนิ ผลงาน
2. เคร่ืองการวดั ผลประเมินผล

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ทีค่ าดหวงั
3. เกณฑก์ ารวดั ผลประเมินผล

ใชก้ ารผา่ นเกณฑ์ ร้อยละ 70 ข้ึนไป

กจิ กรรมเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………

บันทกึ ข้อเสนอแนะ ของผ้บู ริหารโรงเรียน

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………

ลงช่ือ …………………………….
(นายวิทยา พฒั นเมธาดา)

ตาแหน่ง ผอู้ านวยการโรงเรียนบา้ นบงตนั
………../……………../……….

บนั ทกึ ผลหลงั กระบวนการจดั การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ท่เี กิดข้ึนกบั ผเู้ รียน (เก่ง ดี มสี ุข)

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ปัญหา / อปุ สรรค

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ขอ้ เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ ข

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ ………………………………ผสู้ อน
(นางสะเรียม นนั ทะวิจิตร)
ตาแหน่ง ครูคศ.1
………../…………./………….

เคร่ืองมือกำรเกบ็ ข้อมูล

เพอื่ นคนท่ี 1
ชื่อ………………………………………….นามสกลุ ……………………………….
อาย…ุ ………ปี ช่ือเล่น………………………………………………………………
มีพี่ชาย……………………………..คน พ่ีสาว………………………………….คน
นอ้ งชาย……………………………คน นอ้ งสาว……………………………….คน

เพอ่ื นคนที่ 2
ช่ือ………………………………………….นามสกลุ ……………………………….
อาย…ุ ………ปี ชื่อเล่น………………………………………………………………
มีพ่ีชาย……………………………..คน พี่สาว………………………………….คน
นอ้ งชาย……………………………คน นอ้ งสาว……………………………….คน

เพื่อนคนท่ี 3
ช่ือ………………………………………….นามสกลุ ……………………………….
อาย…ุ ………ปี ชื่อเล่น………………………………………………………………
มีพช่ี าย……………………………..คน พี่สาว………………………………….คน
นอ้ งชาย……………………………คน นอ้ งสาว……………………………….คน

เพือ่ นคนที่ 4
ช่ือ………………………………………….นามสกลุ ……………………………….
อาย…ุ ………ปี ชื่อเล่น………………………………………………………………
มีพี่ชาย……………………………..คน พี่สาว………………………………….คน
นอ้ งชาย……………………………คน นอ้ งสาว……………………………….คน

เพ่ือนคนที่ 5
ชื่อ………………………………………….นามสกลุ ……………………………….
อาย…ุ ………ปี ช่ือเล่น………………………………………………………………
มีพช่ี าย……………………………..คน พส่ี าว………………………………….คน
นอ้ งชาย……………………………คน นอ้ งสาว……………………………….คน

ภาพตวั อย่างเคร่ืองมือการบนั ทกึ ข้อมูล

เครื่องบนั ทกึ เสียง (เทป)
เคร่ืองบนั ทึกเสียง (ซีดี)

แผน่ ดิสกเ์ ก็ตสาหรับบนั ทกึ ขอ้ มูลคอมพวิ เตอร์
บนั ทกึ ขอ้ มูลภาพดว้ ยกลอ้ ง

บนั ทึกขอ้ มูลภาพและเสียงดว้ ยกลอ้ งวดี ีโอ

แบบประเมนิ ผลกำรเรียนรู้ทคี่ ำดหวงั

สงั เกตการปฏิบตั ิงาน ประเมินผลงาน รวม

ชื่อนกั เรียน 1 2 3 4 5 รวม 1 2 รวม คะแนน

คะแนน 2 2 2 2 2 10 5 5 10 20

1 ด.ช.ศราวุธ เงนิ ถา

2 ด.ช.ณฐั ภทั ร เมืองมูล

3 ด.ช.ปวริศร์ ป่ มู ูล

4 ด.ช.วรรธนะ มุยหวนั

5 ด.ช.คมสนั กะยอ

6 ด.ช.สถิตคุณ คาแปง

7 ด.ช.วรี ภทั ร หม่องดอก

8 ด.ช.ก่อพงศ์ จอ่ แกว้

9 ด.ช.ดนุชา มุยหวนั

10 ด.ช.ดุษฎี ป่ ูเป็ง

11 ด.ช.ศรณั ย์ ปผู ดั

12 ด.ช.คณิศ ป่ มู ูล

13 ด.ช.สมชาย พทุ ธชาย

14 ด.ญ.พมิ พญ์ าดา ป่ เู สาร์

15 ด.ญ.ธนภรณ์ คาแกว้

16 ด.ญ.ปริศนา คามี

17 ด.ญ.สุจติ รา ไชยโย

18 ด.ญ.รุ่งฟ้า นุวนั

19 ด.ญ.สุมาลี ดีสา

20 ด.ญ.ขวญั ชนก ลือปกรณ์

21 ด.ญ.ไพลิน กาละ

22 ด.ญ.ยาวลี ป่ เู งนิ

23 ด.ญ.กญั ญาวรี ์ คาปัน

24 ด.ญ.จดิ าพา ศรีสูงเนิน

25 ด.ญ.รตั นา อุปสิทธ์ิ

แบบสังเกต 1. ความร่วมมือ 2. การแสดงความคิดเห็น

3. ความรับผดิ ชอบ 4. ความต้งั ใจ

5. ความอดทน

การประเมินผลงาน 1. ส่งงานตามกาหนดถูกตอ้ งและมีระเบียบ

2. การใชพ้ ยญั ชนะและตวั สะกดถกู ตอ้ ง

( ลงชื่อ ) ………………………………ผปู้ ระเมิน ( ครูผสู้ อน )
( นางสะเรียม นนั ทะวจิ ิตร)
………. / …………… / ……….

แผนการจดั การเรียนรู้ ช้นั ประถมศึกษาปี ที่ 1
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย(ี คอมพิวเตอร์) เวลาเรียน 10 ชวั่ โมง
หน่วยท่ี 2 เร่ือง ฉนั เหมือนคอมพิวเตอร์ เวลาเรียน 1 ชวั่ โมง
แผนการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ความจาเป็นในการใชง้ าน
สอนวนั ที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เขา้ ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ ระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคน้ ขอ้ มูล การเรียนรู้ การส่ือสาร การแกป้ ัญหา การทางานและอาชีพอยา่ งมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสาคญั
แหล่งพลงั งาน

ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวงั
นกั เรียนบอกแหล่งพลงั งานหลกั ของคอมพวิ เตอร์ได้

สาระการเรียนรู้
แหล่งพลงั งานไฟฟ้า

กระบวนการจดั การเรียนรู้
1. ครูยกตวั อยา่ งภาพคอมพวิ เตอร์ใหน้ กั เรียนดู แลว้ ถามนกั เรียนว่า นกั เรียนรู้
จกั ภาพน้ีหรือไม่ โดยมีภาพคอมพิวเตอร์ 2 ประเภท คือ คอมพวิ เตอร์แบบต้งั โตะ๊
หรือเรียกวา่ PC (Personal Computer) และคอมพิวเตอร์ฉบบั กระเป๋ า (Notebook)
2. เม่ือนกั เรียนตอบว่ารู้จกั ครูทาการเปรียบเทยี บวา่ การท่คี อมพวิ เตอร์จะทางานไดก้ ็
ต่อเม่ือมีกระแสไฟฟ้า ซ่ึงจะเหมือนกบั เราต่ืนนอน และถา้ คอมพิวเตอร์ไม่มีกระแส
ไฟฟ้ากเ็ หมือนกบั การทีเ่ รานอนหลบั ไม่สามารถทางานได้
3. เม่ือมีการใชง้ านกนั มาก พลงั งานก็ตอ้ งใชม้ าก ครูตอ้ งสร้างจิตสานึกที่ดีใหก้ บั
นกั เรียน เพือ่ ใหน้ กั เรียนรู้จกั การประหยดั พลงั งาน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
1. ภาพประกอบ
2. แบบฝึกหดั

การวดั ผลประเมนิ ผล
1. วิธีการวดั

1.1 สงั เกตการ

1.1.1 การฟงั

1.1.2 การตอบคาถาม

1.2 ตรวจแบบฝึกหดั
2. เครื่องการวดั ผลประเมินผล

- แบบฝึ กหดั เรื่อง แหล่งพลงั งาน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
3. เกณฑก์ ารวดั ผลประเมินผล
ใชก้ ารผา่ นเกณฑ์ ร้อยละ 70 ข้ึนไป

กจิ กรรมเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………

บันทกึ ข้อเสนอแนะ ของผ้บู ริหารโรงเรียน

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………

ลงช่ือ …………………………….
(นายวทิ ยา พฒั นเมธาดา)

ตาแหน่ง ผอู้ านวยการโรงเรียนบา้ นบงตนั
………../……………../……….

บนั ทกึ ผลหลงั กระบวนการจดั การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทเี่ กิดข้ึนกบั ผเู้ รียน (เก่ง ดี มสี ุข)

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ปัญหา / อปุ สรรค

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ขอ้ เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ ข

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ลงช่ือ ……………………………….…ผสู้ อน
(นางสะเรียม นนั ทะวจิ ิตร)
ตาแหน่ง ครูคศ.1
………../…………./………….

ภาพประกอบชุดคอมพวิ เตอร์
คอมพวิ เตอร์แบบต้ังโต๊ะหรือส่วนบุคคล (Personal Computer)

คอมพวิ เตอร์ฉบับกระเป๋ า (Notebook)

เม่ือไม่มพี ลงั งานหรือไฟฟ้า
เมื่อมพี ลังไฟฟ้า

ข้อควรระวงั

เน่ืองจากไฟฟ้า เป็ นพลังงานที่อาจทาให้เกิดอันตราย
ถึงชีวติ ได้ควรให้ผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
หรือเสียบปลกั๊ แทนจะดที ส่ี ุด

แบบฝึ กหัด เร่ือง แหล่งพลงั งำนคอมพวิ เตอร์
ชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขท่ี…..ช้นั ประถมศึกษาปี ที่……….
คาช้ีแจง ใหน้ กั เรียนตอบคาถามเพ่ือใหไ้ ดค้ วามหมายท่ถี ูกตอ้ ง
1. ภาพน้ีคือคอมพิวเตอร์แบบใด

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
2. ภาพน้ีคือคอมพิวเตอร์แบบใด

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
3. แหล่งพลงั งานคอมพิวเตอร์มาจากท่ใี ด

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

แบบสังเกตพฤตกิ รรมการเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุง ให้ 0
เกณฑ์การประเมนิ การผา่ นการประเมินทกุ รายการตอ้ งได้ 1 ข้ึนไป

เลขท่ี ช่ือ – สกลุ คะแนน สรุป

1 ด.ช.ศราวุธ เงนิ ถา 2 2 2 รวม ผา่ น ไม่ผา่ น
2 ด.ช.ณฐั ภทั ร เมืองมูล
3 ด.ช.ปวริศร์ ป่ มู ูล
4 ด.ช.วรรธนะ มุยหวนั
5 ด.ช.คมสนั กะยอ
6 ด.ช.สถิตคุณ คาแปง
7 ด.ช.วรี ภทั ร หม่องดอก
8 ด.ช.ก่อพงศ์ จอ่ แกว้
9 ด.ช.ดนุชา มุยหวนั
10 ด.ช.ดุษฎี ป่ ูเป็ง
11 ด.ช.ศรณั ย์ ปูผดั
12 ด.ช.คณิศ ป่ มู ูล
13 ด.ช.สมชาย พทุ ธชาย
14 ด.ญ.พมิ พญ์ าดา ป่ เู สาร์
15 ด.ญ.ธนภรณ์ คาแกว้
16 ด.ญ.ปริศนา คามี
17 ด.ญ.สุจติ รา ไชยโย
18 ด.ญ.รุ่งฟ้า นุวนั
19 ด.ญ.สุมาลี ดีสา
20 ด.ญ.ขวญั ชนก ลือปกรณ์
21 ด.ญ.ไพลิน กาละ
22 ด.ญ.ยาวลี ป่ เู งิน

23 ด.ญ.กญั ญาวรี ์ คาปัน
24 ด.ญ.จิดาพา ศรีสูงเนิน
25 ด.ญ.รตั นา อุปสิทธ์ิ

รวม
เกณฑ์ การสนใจในการตอบคาถาม

ความกระตือรือร้น
การแสดงความคิดเห็น
คะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ขอ้ เสนอแนะเพมิ่ เติม…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

( ลงชื่อ ) ……………………………… ผปู้ ระเมิน ( ครูผสู้ อน )
( สะเรียม นนั ทะวจิ ิตร )

………. / …………… / ……….

แผนการจดั การเรียนรู้ ช้นั ประถมศึกษาปี ที่ 1
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย(ี คอมพิวเตอร์) เวลาเรียน 10 ชวั่ โมง
หน่วยที่ 2 เรื่อง ฉนั เหมือนคอมพิวเตอร์ เวลาเรียน 1 ชวั่ โมง
แผนการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง หน่วยรับขอ้ มูลเขา้ ของคน
สอนวนั ท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เขา้ ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ ระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคน้ ขอ้ มูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแกป้ ัญหา การทางานและอาชีพอยา่ งมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสาคญั
หน่วยรับขอ้ มูล

ผลการเรียนรู้ทค่ี าดหวงั
นกั เรียนรู้จกั หนา้ ทีข่ องอวยั วะในการรับรู้ขอ้ มูลนาเขา้ ไดถ้ ูกตอ้ ง

สาระการเรียนรู้
การรับขอ้ มูลของคน

กระบวนการจดั การเรียนรู้

1. ครูถามนกั เรียนวา่ ทาไมนกั เรียนจึงรู้ดอกไมม้ ีกลิ่นหอม และ น้าเน่าเสียมีกล่ิน
เหมน็ แลว้ ครูกส็ รุปใหน้ กั เรียนวา่ คนเราไดร้ ับกลิ่นจากการดมกลิ่นทางจมูก

2. ครูถามนกั เรียนต่อไปว่า นกั เรียนรู้ไดอ้ ยา่ งไรวา่ เพลงน้ีไพเราะ หรือเพลงน้ีไม่สนุก
แลว้ ครูกส็ รุปใหน้ กั เรียนว่า เราไดร้ ับเสียงเพลงจากการฟังดว้ ยหู

3. ครูถามนกั เรียนต่อไปว่า นกั เรียนรู้ไดอ้ ยา่ งไรวา่ น้าแขง็ ในแกว้ เยน็ และครูสรุปให้
ใหน้ กั เรียนว่า เพราะเราไดส้ ัมผสั หรือไดจ้ บั

4. ครูถามนกั เรียนต่อไปวา่ นกั เรียนรู้ไดอ้ ยา่ งไรวา่ ภาพไหนสวย ภาพไหนไม่สวย
ครูสรุปใหน้ กั เรียนวา่ เราสามารถมองเห็นดว้ ยตา

5. ครูถามนกั เรียนต่อไปว่า แตงโมอร่อยหรือไม่ แลว้ ครูสรุปใหน้ กั เรียนว่า เพราะเรา
กินแตงโม ลิน้ กจ็ ะรับรู้รสชาติของแตงโม

6. หลงั จากถามนกั เรียนครูสรุปใหน้ กั เรียนฟังอกี คร้ังว่า การรับรู้สิ่งต่าง ๆ ท้งั หมดน้นั
เป็นการรับขอ้ มูลเขา้ เพื่อใหส้ มองของเราส่งั การวา่ ส่ิงทรี่ ับเขา้ มาเป็นอยา่ งไร ดงั น้นั
คนเรากม็ ีหน่วยสาหรับรับขอ้ มูลเขา้ สู่ร่างกายเหมือนกนั

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้
1. ภาพประกอบ
2. แบบฝึ กหดั เร่ือง หน่วยรับขอ้ มูลเขา้ ของคน

การวดั ผลประเมนิ ผล
1. วิธีการวดั

- ตรวจแบบฝึกหดั
2. เคร่ืองการวดั ผลประเมินผล

- แบบฝึ กหดั เรื่อง หน่วยรับขอ้ มูลเขา้ ของคน
3. เกณฑก์ ารวดั ผลประเมินผล

ใชก้ ารผา่ นเกณฑ์ ร้อยละ 70 ข้ึนไป

กจิ กรรมเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………

บนั ทกึ ข้อเสนอแนะ ของผ้บู ริหารโรงเรียน

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………

ลงชื่อ …………………………….
(นายวิทยา พฒั นเมธาดา)

ตาแหน่ง ผอู้ านวยการโรงเรียนบา้ นบงตนั
………../……………../……….

บนั ทกึ ผลหลงั กระบวนการจดั การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ท่เี กิดข้ึนกบั ผเู้ รียน (เก่ง ดี มสี ุข)

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ปัญหา / อปุ สรรค

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ขอ้ เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ ข

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

ลงช่ือ ………………………….…ผสู้ อน
(นางสะเรียม นนั ทะวจิ ิตร)

ตาแหน่ง………………………………………………
………../…………./………….

ภาพประกอบการรับรู้ของคน

1.การรับขอ้ มูลจากลิ้นเพ่อื บอกรส
2.การรับขอ้ มูลเสียงจากการฟัง

3.การรับภาพจากการมองเห็น
4.การรับขอ้ มูลจากการสมั ผสั


Data Loading...