การเย็บถาดใบตองกลีบกุหลาบแย้ม - PDF Flipbook

การเย็บถาดใบตองกลีบกุหลาบแย้ม

120 Views
86 Downloads
PDF 3,941,434 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


1

2

คำนำ

เอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานประดิษฐจ์ ากใบตอง เล่มท่ี 4 เร่ือง การเยบ็ ถาด
ใบตองกลีบกหุ ลาบแยม้ จดั ทาข้ึนเพอ่ื ใชป้ ระกอบการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดั การ
เรียนรู้ วชิ าการงานอาชีพ (งานประดิษฐ)์ ช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
อาเภอไชยา จงั หวดั สุราษฎร์ธานี เอกสารประกอบการสอน เร่ือง งานประดิษฐจ์ ากใบตอง มี
จานวน 9 เล่ม ดงั น้ี

เล่มที่ 1 เรื่อง วสั ดุ อุปกรณ์การประดิษฐใ์ บตอง
เล่มท่ี 2 เร่ือง การพบั กลีบ
เล่มท่ี 3 เรื่อง การเยบ็ ถาดใบตองกลีบผกาซอ้ น
เล่มท่ี 4 เร่ือง การเยบ็ ถาดใบตองกลีบกหุ ลาบแยม้
เล่มท่ี 5 เร่ือง การเยบ็ ถาดใบตองกลีบเลบ็ ครุฑ
เล่มท่ี 6 เรื่อง การประดิษฐก์ ระทงดอกไม้
เล่มที่ 7 เร่ือง การประดิษฐก์ ระทงลอย
เล่มที่ 8 เรื่อง การประดิษฐบ์ ายศรีปากชาม
เล่มที่ 9 เร่ือง การประดิษฐพ์ านบายศรี
เน้ือหาของ เอกสารประกอบการสอน ประกอบดว้ ย คาช้ีแจง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั
จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ ข้นั ตอนการเยบ็ ถาดใบตองกลีบกุหลาบแยม้ แบบทดสอบหลงั เรียน
การประเมินผล บรรณานุกรม เอกสารเล่มน้ีเนน้ การใชภ้ าพแสดงข้นั ตอนการปฏิบตั ิงาน จะทาให้
นกั เรียนมีความรู้ ความเขา้ ใจ และมีทกั ษะในการเยบ็ ถาดใบตองกลีบกุหลาบแยม้ และนาความรู้
และทกั ษะท่ีไดจ้ ากการเรียนรู้ไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นชีวติ ประจาวนั ได้
ขอขอบคุณผเู้ ช่ียวชาญทุกท่านท่ีใหค้ าแนะนา ขอบคุณผอู้ านวยการโรงเรียน คณะครู
นกั เรียนช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ที่ใหค้ วามร่วมมือ และผทู้ ่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้ งท่ีทาใหเ้ อกสารประกอบการสอนเล่มน้ีเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อครู นกั เรียน
และผสู้ นใจตอ่ ไป

อรชร สุทธิชยั เมธี
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา

สำรบญั 3

คาช้ีแจง หน้ำ
วธิ ีใชส้ าหรับครู
วธิ ีใชส้ าหรับนกั เรียน 1
แบบทดสอบก่อนเรียน 2
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 3
จุดประสงคก์ ารเรียนรู้ 4
สาระการเรียนรู้ 6
เน้ือหา เรื่องการเยบ็ ถาดใบตองกลีบกุหลาบแยม้ 7
ใบงาน 7
แบบทดสอบหลงั เรียน 8
เฉลยแบบทดสอบก่อน – หลงั เรียน 12
เกณฑก์ ารประเมิน 13
แบบประเมิน 15
บรรณานุกรม 16
18
20

4

คำชี้แจง

เอกสารประกอบการสอน เรื่อง งานประดิษฐจ์ ากใบตอง เล่มท่ี 4 เรื่อง การเยบ็ ถาดใบตอง
กลีบกุหลาบแยม้ ไดจ้ ดั ทาข้ึนเพื่อใหผ้ เู้ รียนไดอ้ ่านเสริมการเรียนรู้ก่อนลงมือปฏิบตั ิจริงในการ
เยบ็ ถาดใบตองกลีบกุหลาบแยม้ โดยมุง่ หวงั ใหผ้ เู้ รียนไดร้ ับความรู้จากเน้ือหาท่ีเป็นทฤษฎี และได้
ทกั ษะความสามารถจากการลงมือปฏิบตั ิ และสามารถนาความรู้และทกั ษะที่ไดจ้ ากการเรียนรู้
ไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นชีวติ ประจาวนั ท่ีบา้ นได้

การใชเ้ อกสารประกอบการสอน เร่ือง งานประดิษฐจ์ ากใบตอง เล่มที่ 4 เร่ือง การเยบ็
ถาดใบตองกลีบกหุ ลาบแยม้ มีข้นั ตอนดงั ต่อไปน้ี

1. แจง้ จุดประสงคเ์ อกสารประกอบการสอน เรื่อง งานประดิษฐจ์ ากใบตอง เล่มท่ี 4
เร่ือง การเยบ็ ถาดใบตองกลีบกหุ ลาบแยม้

2. เตรียมวสั ดุ อุปกรณ์ท่ีระบุไวใ้ นเน้ือหาใหพ้ ร้อมก่อนล่วงหนา้
3. นกั เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
4. นกั เรียนศึกษาข้นั ตอนการการเยบ็ ถาดใบตองกลีบกหุ ลาบแยม้
5. นกั เรียนแบง่ กลุ่ม ๆ ละ 6 -7 คน และปฏิบตั ิกิจกรรมตามข้นั ตอน
6. นกั เรียนศึกษาข้นั ตอนการเยบ็ ถาดใบตองกลีบกุหลาบแยม้ และฝึกปฏิบตั ิตามข้นั ตอนใน

เอกสารประกอบการสอน
7. นกั เรียนทาแบบทดสอบหลงั เรียน
8. ตรวจคาตอบจากเฉลยทา้ ยเล่ม
9. ประเมินผลงาน
10. เกบ็ รวบรวมเอกสารประกอบการสอนส่งคืนครู
11. หา้ มขีดเขียน หรือทาเคร่ืองหมายใด ๆ ลงในเอกสารประกอบการสอนเล่มน้ี

5

วธิ ีใช้สำหรับครู

1. ศึกษาเน้ือหาของเอกสารประกอบการสอนอยา่ งละเอียด
2. คานึงถึงวสั ดุ - อุปกรณ์ ที่จะใช้ โดยประยกุ ตใ์ หเ้ ขา้ กบั สภาพทอ้ งถิ่นหรือฤดูกาล
3. ใชเ้ อกสารประกอบการสอนคู่กบั แผนการสอนที่จดั ทาข้ึน
4. แบง่ กลุ่มนกั เรียน
5. แจกเอกสารประกอบการสอน ใหแ้ ตล่ ะกลุ่มศึกษาข้นั ตอนการปฏิบตั ิกิจกรรม
6. แนะนา สาธิต วธิ ีการฝึกปฏิบตั ิใหน้ กั เรียนดูเป็นตวั อยา่ งจนเขา้ ใจ
7. ดูและสังเกตการปฏิบตั ิงานของนกั เรียนอยา่ งใกลช้ ิด
8. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนกั เรียน

6

วธิ ีใช้สำหรับนักเรียน

1. เอกสารประกอบการสอนสาหรับใหน้ กั เรียนศึกษาดว้ ยตนเอง
2. แบง่ กลุ่ม ส่งตวั แทนของกลุ่มมารับเอกสารประกอบการสอน
3. ศึกษาข้นั ตอนการปฏิบตั ิกิจกรรมในเอกสารประกอบการสอนให้เขา้ ใจ
4. ทาขอ้ สอบก่อนเรียน จานวน 10 ขอ้ นกั เรียนตอ้ งมีความซื่อสัตยต์ อ่ ตนเอง

หา้ มเปิ ดดูเฉลยคาตอบล่วงหนา้
5. ตรวจคาตอบขอ้ สอบก่อนเรียน
6. ศึกษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั จุดประสงคก์ ารเรียนรู้
7. ศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบการสอนและ ฝึกทกั ษะปฏิบตั ิกิจกรรม
8. ทาขอ้ สอบหลงั เรียน จานวน 10 ขอ้
9. ตรวจคาตอบขอ้ สอบหลงั เรียน
10. สรุปผลคะแนนที่ได้ เพื่อทราบผลการเรียนและพฒั นา
11. เมื่อเลิกใชเ้ อกสารประกอบการสอนแลว้ ตอ้ งเก็บคืนใหเ้ รียบร้อย และอยใู่ นสภาพ

สมบูรณ์ครบถว้ น

7

แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง การเยบ็ ถาดใบตองกลีบกหุ ลาบแยม้
คำชี้แจง ใหน้ กั เรียนเลือกคาตอบขอ้ ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้ เดียว แลว้ ทาเคร่ืองหมาย (X)

ลงในกระดาษคาตอบ
----------------------------------------------------------------

1. ก่อนการเยบ็ ถาดใบตองกลีบกุหลาบแยม้ ควรทาสิ่งใดก่อน
ก. ฉีกใบตองตามสดั ส่วน
ข. เลือกใบตองและเช็ดให้สะอาด
ค. พบั เฉียงดา้ นซา้ ยมาดา้ นขวา 3 ใน 4 ส่วน
ง. พบั ใบตองริมขวาชิดใบตองริมซา้ ย

2. ทาไมจึงนิยมนาใบกลว้ ยตานีมาเยบ็ ถาดใบตองกลีบกหุ ลาบแยม้
ก. ราคาถูก
ข. หาซ้ือง่าย
ค. สีของใบไมต่ ก
ง. ใบมีความเหนียวไม่แตกง่าย

3. ขอ้ ใดคือข้นั ตอนแรกของการเยบ็ ถาดใบตองกลีบกุหลาบแยม้
ก. พบั ริมใบตองดา้ นซา้ ยลงมาใหเ้ ป็นมุมฉาก
ข. พบั ใบตองริมขวาชิดใบตองริมซ้าย
ค. ฉีกใบตองกวา้ ง 1 ½ นิ้ว
ง. นากลีบกหุ ลาบแยม้ เยบ็ ติดกนั เป็นวงกลม

4. ขอ้ ใดเป็นประโยชนข์ องถาดใบตองกลีบกหุ ลาบแยม้
ก. ใส่ขนมไทย
ข. ใส่อาหารคาว
ค. ใชห้ ่อของ
ง. ใส่ของใช้

5. วสั ดุอุปกรณ์ในขอ้ ใดท่ีเราไม่นำมำ เยบ็ ถาดใบตองกลีบกหุ ลาบแยม้
ก. ใบตองกลว้ ยตานี
ข. เขม็
ค. ดา้ ย
ง. ใบตองกลว้ ยหกั มุก

8

6. ใบตองท่ีนามาเยบ็ ถาดใบตองกลีบกหุ ลาบแยม้ ควรมีลกั ษณะอยา่ งไร
ก. สีเขียวเขม้ ไม่มีรอยด่าง
ข. ใบออ่ นมีสีตองอ่อน
ค. ใบที่มีเส้นใบใหญ่
ง. ใบข้ึนนวลขาว กรอบ

7. ใบตองท่ีตดั ใหม่ ๆ ไม่ควรนามาเยบ็ ถาดใบตองกลีบกหุ ลาบแยม้ เพราะเหตุใด
ก. ใบอ่อนมากไป
ข. มีนวลตองติดอยมู่ าก
ค. กรอบหกั ง่าย
ง. ขนาดของใบยงั เล็กมาก

8. การเยบ็ ถาดใบตองกลีบกุหลาบแยม้ จะมีคุณค่าในดา้ นใด
ก. คุณคา่ ทางกาย
ข. ขายไดร้ าคา
ค. คุณค่าทางจิตใจทาใหส้ งบร่มเยน็

ง. คุณคา่ ทางสายตามองดูสวยงาม
9. ขอ้ ใดคือข้นั ตอนสุดทา้ ยของการเยบ็ ถาดใบตองกลีบกุหลาบแยม้

ก. ศึกษาและออกแบบ
ข. ตดั ใบตองเป็นวงกลม
ค. พบั กลีบเยบ็ รอบถาด
ง. ตดั ใบตองทากน้ ถาด
10. ขอ้ ใดเป็นการรักษาถาดใบตอง กลีบกหุ ลาบแยม้
ก. การผ่งึ แดด
ข. การรมควนั
ค. แช่น้าไว้
ง. คลุมดว้ ยผา้ เปี ยก

เสร็จแลว้ อยา่ ลืมตรวจคาตอบ
นะครับ

9

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวงั

1. รู้และเขา้ ใจในการเลือกวสั ดุอุปกรณ์ในการทางาน
2. มีทกั ษะในการใชว้ สั ดุอุปกรณ์ในการทางาน

และทางานไดอ้ ยา่ งปลอดภยั มีความประณีตสวยงาม
3. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของงานประดิษฐจ์ ากใบตอง

10

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

เม่ือศึกษาและทากิจกรรมครบทุกข้นั ตอนแลว้
นกั เรียนสามารถ

1. เลือกวสั ดุ อุปกรณ์ในการเยบ็ ถาดใบตองกลีบกุหลาบแยม้ ได้
2. เยบ็ ถาดใบตองกลีบกหุ ลาบแยม้ ตามข้นั ตอนที่กาหนดได้
3. บอกความสาคญั และประโยชนข์ องการเยบ็ ถาดใบตองกลีบกหุ ลาบแยม้ ได้
4. มีกิจนิสยั ท่ีดีในการทางาน มีความรับผดิ ชอบ ทางานร่วมกบั ผอู้ ื่นได้

สำระกำรเรียนรู้

การเยบ็ ถาดใบตองกลีบกหุ ลาบแยม้

11

กำรเยบ็ ถำดใบตองกลบี กหุ ลำบแย้ม

วสั ดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้

1. ใบตองกลว้ ยตานี
2. กรรไกร
3. เขม็
4. ดา้ ย
5. ไมบ้ รรทดั

ข้นั ตอนวธิ ีกำรทำ

1. ฉีกใบตองกวา้ งประมาณ 1 1/2 นิ้ว
2. พบั ริมแขง็ ทบลงมาเป็นมุมฉาก
3. พบั ริมอ่อนลงมาใหช้ ิดกนั พบั ทบสองขา้ งเขา้ หากนั
4. พบั ทบท้งั สองขา้ งเขา้ หากนั
5. ตลบสันทบกลบั มาทางขวาใหเ้ ป็นเส้นโคง้ ทแยง หวั แมม่ ือซา้ ยแตะสันทบส่วนบนไวใ้ ห้
อยตู่ วั มิเช่นน้นั จะพองข้ึน เสียรูปทรง ทาอีกขา้ งหน่ึงเหมือนกนั
6. นาใบตองขนาดใหญ่ จานวน 2 แผน่ มาปะกบกนั หนั ดา้ นขาวนวลเขา้ ขา้ งในออกแบบ
ถาดเป็นรูปวงกลม (วงกลมเส้นผา่ ศูนยก์ ลาง 8 นิ้ว)
7. นากลีบกุหลาบท่ีพบั ไวม้ าประกอบแลว้ เยบ็ ดน้ ถอยหลงั เป็นเส้นยาวตามตอ้ งการแลว้
เยบ็ ติดกนั เป็ นวงกลมนาใบตองที่เตรียมไวป้ ิ ดรอยดา้ ย เยบ็ ดว้ ยดา้ ยสีเขียวใหส้ วยงาม

12

ภำพข้นั ตอนกำรเยบ็ ถำดใบตองกลบี กหุ ลำบแย้ม

ข้นั ท่ี 1 ฉีกใบตองกวา้ ง 1 นิ้ว ข้นั ท่ี 2 พบั ริมใบตองดา้ นซ้ายลงมาใหเ้ ป็น
มุมฉาก

ข้นั ที่ 3 พบั ริมใบตองขวาใหช้ ิดเส้นก่ึง
กลางใบ

ข้นั ท่ี 4 พบั ทบท้งั สองขา้ งเขา้ หากนั

13

ข้นั ที่ 5 พบั ตลบสันทบใหเ้ ป็นแนวเส้น
โคง้ ทแยง

ข้นั ท่ี 6 สอดกลีบแรกเขา้ ในกลีบท่ีสอง
ใหเ้ ส้นโคง้ ขนานกนั

ข้นั ท่ี 7 ใชเ้ ขม็ เยบ็ ต่อไปเร่ือย ๆ จนไดค้ วามยาว
ตามตอ้ งการ

14

ข้นั ที่ 8 นากลีบกุหลาบท่ีพบั ไวม้ าประกอบแลว้ เยบ็ ดน้ ถอยหลงั เป็ นเส้นยาวตาม
ตอ้ งการแลว้ เยบ็ ติดกนั เป็ นวงกลม นาใบตองท่ีเตรียมไวป้ ิ ดรอยดา้ ย
เม่ือเสร็จแลว้ ปิ ดรอยดา้ ยดว้ ยนมสาวให้สวยงาม

15

ใบงำน

เร่ือง กำรเยบ็ ถำดใบตองกลบี กุหลำบแย้ม

คำชี้แจง
1. นกั เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 6 – 7 คน
2. ใหน้ กั เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนั ศึกษาเอกสารประกอบการสอน เล่มที่ 4
เรื่อง การเยบ็ ถาดใบตองกลีบกหุ ลาบแยม้
3. นกั เรียนฝึกปฏิบตั ิการเยบ็ ถาดใบตองกลีบกุหลาบแยม้ ตามข้นั ตอนในเอกสาร
ประกอบการสอน

ทาแบบทดสอบ
หลงั เรียนนะครับ

ทา

ลั16

แบบทดสอบหลงั เรียน

เร่ือง การเยบ็ ถาดใบตองกลีบกุหลาบแยม้
คำชี้แจง ใหน้ กั เรียนเลือกคาตอบขอ้ ที่ถูกที่สุดเพียงขอ้ เดียว แลว้ ทาเครื่องหมาย (X)

ลงในกระดาษคาตอบ
----------------------------------------------------------------

1. ก่อนการเยบ็ ถาดใบตองกลีบกหุ ลาบแยม้ ควรทาสิ่งใดก่อน
ก. ฉีกใบตองตามสัดส่วน
ข. เลือกใบตองและเช็ดใหส้ ะอาด
ค. พบั เฉียงดา้ นซา้ ยมาดา้ นขวา 3 ใน 4 ส่วน
ง. พบั ใบตองริมขวาชิดใบตองริมซา้ ย

2. ทาไมจึงนิยมนาใบกลว้ ยตานีมาเยบ็ ถาดใบตองกลีบกุหลาบแยม้
ก. ราคาถูก
ข. หาซ้ือง่าย
ค. สีของใบไมต่ ก
ง. ใบมีความเหนียวไม่แตกง่าย

3. ขอ้ ใดคือข้นั ตอนแรกของการเยบ็ ถาดใบตองกลีบกหุ ลาบแยม้
ก. พบั ริมใบตองดา้ นซา้ ยลงมาใหเ้ ป็นมุมฉาก
ข. พบั ใบตองริมขวาชิดใบตองริมซา้ ย
ค. ฉีกใบตองกวา้ ง 1 ½ นิ้ว
ง. นากลีบกุหลาบแยม้ เยบ็ ติดกนั เป็นวงกลม

4. ขอ้ ใดเป็นประโยชน์ของถาดใบตองกลีบกุหลาบแยม้
ก. ใส่ขนมไทย
ข. ใส่อาหารคาว
ค. ใชห้ ่อของ
ง. ใส่ของใช้

5. วสั ดุอุปกรณ์ในขอ้ ใดท่ีเราไม่นำมำ เยบ็ ถาดใบตองกลีบกหุ ลาบแยม้
ก. ใบตองกลว้ ยตานี
ข. เขม็
ค. ดา้ ย
ง. ใบตองกลว้ ยหกั มุก

17

6. ใบตองที่นามาเยบ็ ถาดใบตองกลีบกหุ ลาบแยม้ ควรมีลกั ษณะอยา่ งไร
ก. สีเขียวเขม้ ไมม่ ีรอยด่าง
ข. ใบออ่ นมีสีตองอ่อน
ค. ใบท่ีมีเส้นใบใหญ่
ง. ใบข้ึนนวลขาว กรอบ

7. ใบตองท่ีตดั ใหม่ ๆ ไมค่ วรนามาเยบ็ ถาดใบตองกลีบกหุ ลาบแยม้ เพราะเหตุใด
ก. ใบออ่ นมากไป
ข. มีนวลตองติดอยมู่ าก
ค. กรอบหกั ง่าย
ง. ขนาดของใบยงั เลก็ มาก

8. การเยบ็ ถาดใบตองกลีบกุหลาบแยม้ จะมีคุณคา่ ในดา้ นใด
ก. คุณคา่ ทางกาย
ข. ขายไดร้ าคา
ค. คุณค่าทางจิตใจทาใหส้ งบร่มเยน็

ง. คุณค่าทางสายตามองดูสวยงาม
9. ขอ้ ใดคือข้นั ตอนสุดทา้ ยของการเยบ็ ถาดใบตองกลีบกุหลาบแยม้

ก. ศึกษาและออกแบบ
ข. ตดั ใบตองเป็นวงกลม
ค. พบั กลีบเยบ็ รอบถาด
ง. ตดั ใบตองทากน้ ถาด
10. ขอ้ ใดเป็นการรักษาถาดใบตอง กลีบกหุ ลาบแยม้
ก. การผ่งึ แดด
ข. การรมควนั
ค. แช่น้าไว้
ง. คลุมดว้ ยผา้ เปี ยก

เสร็จแลว้ อยา่ ลืมตรวจคาตอบ
นะครับ

18

เฉลยแบบทดสอบก่อน - หลงั เรียน
เร่ือง กำรเยบ็ ถำดใบตองกลบี กุหลำบแย้ม

1. ข
2. ง
3. ค
4. ก
5. ค
6. ก
7. ค
8. ค
9. ค
10. ง

19

เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรประเมนิ พฤตกิ รรม / กำรสังเกต (rubrics)

ประเด็น เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน
การประเมิน
การเตรียมวสั ดุ 43 2 1
อุปกรณ์ วสั ดุอุปกรณ์ไม่
ความร่วมมือใน เตรียมวสั ดุ เตรียมวสั ดุ เตรียมวสั ดุ ครบเกินคร่ึงหน่ึง
การทางาน ของวสั ดุท้งั หมด
การปฏิบตั ิตาม อุปกรณ์ครบตาม อุปกรณ์ไมค่ รบ อุปกรณ์ไม่ครบ ไม่ใหค้ วามร่วมมือ
ข้นั ตอน ในการทางาน
รายการ 1 - 2 รายการ 3 - 4 รายการ
ความรับผดิ ชอบ ไมม่ ีการแบ่ง
ใหค้ วามร่วมมือ ใหค้ วามร่วมมือใน ใหค้ วามร่วมมือ หนา้ ท่ีรับผิดชอบ
ความสะอาด และไมไ่ ดท้ างาน
ในการทางานทุก การทางานอยา่ ง บา้ งในบางคร้ัง ตามข้นั ตอน

คร้ัง สม่าเสมอ มีการเตรียมพร้อม
ในดา้ นวสั ดุ
แบง่ หนา้ ท่ี แบง่ หนา้ ที่ แบง่ หนา้ ที่ อุปกรณ์ไม่ครบ
และจดั เก็บวสั ดุ
รับผดิ ชอบใน รับผดิ ชอบเป็ นบาง รับผดิ ชอบแต่ไม่ อุปกรณ์ไม่
เรียบร้อย
การทางานและ คนและทาตาม ทางานตาม ไมจ่ ดั เก็บสถานท่ี

ทางานตาม ข้นั ตอนท่ีกาหนด ข้นั ตอนที่กาหนด

ข้นั ตอนท่ีร่วมกนั

วางแผน

มีการเตรียมความ มีการเตรียมความ มีการเตรียมพร้อม

พร้อมในดา้ น พร้อมในดา้ นวสั ดุ ในดา้ นวสั ดุ

วสั ดุอุปกรณ์ อุปกรณ์แต่ไมค่ รบ อุปกรณ์ไม่ครบ

และจดั เก็บวสั ดุ และจดั เก็บวสั ดุ และจดั เกบ็ วสั ดุ

อุปกรณ์ อุปกรณ์ เรียบร้อย อุปกรณ์ เรียบร้อย

เรียบร้อย

จดั เกบ็ สถานที่ได้ จดั เก็บสถานที่ได้ จดั เกบ็ สถานท่ีไม่

สะอาดเรียบร้อย เรียบร้อยแต่ยงั ไม่ เสร็จและ

สะอาด ไมส่ ะอาด

เรียบร้อย

20

เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรประเมนิ ผลงำน / ชิ้นงำน

ประเด็น เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน
การประเมิน
ความประณีต 43 2 1
สวยงาม
ผลงานที่ได้ ผลงานที่ไดม้ ีความ ผลงานท่ีได้ มี ผลงานท่ีไดไ้ ม่
ความสมบูรณ์
ของผลงาน ประณีต สวยงาม ประณีต สวยงาม ความประณีต ประณีต ไม่มี

ความสมดุล เป็นแบบอยา่ งได้ สวยงามบางส่วน ความสวยงาม

มีความคิดริเร่ิม ผลงานท่ีไดม้ ี ผลงานท่ีไดม้ ีความ ผลงานท่ีไดไ้ ม่ ผลงานที่ไดไ้ ม่
สร้างสรรค์
ความสมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์บางส่วน สมบูรณ์
ตรงตอ่ เวลา
องคป์ ระกอบ

ครบ

ผลงานที่ได้ มี ผลงานที่ไดม้ ีความ ผลงานที่ไดไ้ ม่คอ่ ย ผลงานท่ีไดไ้ ม่

ความสมดุลทุก สมดุล สมดุล สมดุล

ส่วน

มีการใชค้ วามคิด มีการใชค้ วามคิด มีการใชค้ วามคิด ไม่มีการใช้

สร้างสรรคใ์ น สร้างสรรคใ์ นการ สร้างสรรคใ์ นการ ความคิด

การสร้างผลงาน สร้างผลงานบา้ ง สร้างผลงาน สร้างสรรคใ์ นการ

เลก็ นอ้ ย สร้างผลงาน

ทางานเสร็จส่ง ทางานเสร็จเกิน ทางานเสร็จเกิน ทางานเสร็จเกิน

งานภายในเวลาที่ เวลา ไมเ่ กิน 30 เวลา 30 นาที เวลาต้งั แต่ 30

กาหนด นาที นาทีข้ึนไป

เกณฑก์ ารประเมิน

คะแนน 16-20 = 4 ดีมาก ผา่ นเกณฑ์

คะแนน 11-15 = 3 ดี ผา่ นเกณฑ์

คะแนน 6-10 = 2 พอใช้ ไม่ผา่ นเกณฑ์

คะแนน 0-5 = 1 ปรับปรุง ไมผ่ า่ นเกณฑ์

21

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรปฏบิ ตั กิ จิ กรรม
เร่ือง การเยบ็ ถาดใบตองกลีบกุหลาบแยม้
รายวชิ า การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ช้นั มธั ยมศึกษาปี ท่ี 2

รายการประเมิน

เลขที่ ช่ือ-สกุล การเต ีรยมวัส ุด ุอปกร ์ณ สรุปผลคะแนน
ความ ่รวม ืมอในการทางาน
การป ิฏบั ิตตาม ้ขันตอน
ความ ัรบผิดชอบ
ความสะอาด

คะแนน 4 4444 20

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

ลงช่ือ ผสู้ งั เกต

(นางอรชร สุทธิชยั เมธี)

เกณฑก์ ารประเมิน

คะแนน 16-20 = 4 ดีมาก ผา่ นเกณฑ์

คะแนน 11-15 = 3 ดี ผา่ นเกณฑ์

คะแนน 6-10 = 2 พอใช้ ไมผ่ า่ นเกณฑ์

คะแนน 0-5 = 1 ปรับปรุง ไมผ่ า่ นเกณฑ์

22

แบบประเมินผลงำนนักเรียน
เร่ือง การเยบ็ ถาดใบตองกลีบกุหลาบแยม้
รายวชิ า การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ 2

รายการประเมิน

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ ความประ ีณต สวยงาม สรุปผลคะแนน
ความสม ูบร ์ณของ ิ้ชนงาน
ความสม ุดล
ความ ิคด ิรเ ่ิรมส ้รางสรรค์
ตรง ่ตอเวลา

คะแนน 4 4444 20

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

ลงชื่อ ผปู้ ระเมิน

(นางอรชร สุทธิชยั เมธี)

เกณฑก์ ารประเมิน

คะแนน 16-20 = 4 ดีมาก ผา่ นเกณฑ์

คะแนน 11-15 = 3 ดี ผา่ นเกณฑ์

คะแนน 6-10 = 2 พอใช้ ไมผ่ า่ นเกณฑ์

คะแนน 0-5 = 1 ปรับปรุง ไม่ผา่ นเกณฑ์

23

บรรณำนุกรม

พรยพุ รรณ พรสุขสวสั ด์ิ. งำนใบตองวจิ ิตรตองนวลมวลบุปผำประดดิ ประดอย. กรุงเทพ :
สถาบนั ราชภฏั สวนดุสิต, ม.ป.ป.

ภกั ตรา ดลเจือ. กำรพฒั นำแผนกำรจัดกจิ กรรมกำรเรียนรู้ทเี่ น้นทกั ษะกระบวนกำร เรื่องงำนใบตอง
กล่มุ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ช้ันมธั ยมศึกษำปี ที่ 6. การศึกษาคน้ ควา้
อิสระ : มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม, 2548.

มณีรัตน์ จนั ทนะผะลิน. งำนใบตอง. กรุงเทพ : วทิ ยาลยั ครูสวนดุสิต, 2525.
วไิ ลวรรณ พรรณาภพ. กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย.ี กรุงเทพฯ : แมค็ , 2548.
ศกั รินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ. งำนใบตอง. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550.
สาลี รักสุทธี. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ป.6. กรุงเทพฯ :

พฒั นาศึกษา, 2548.
สุพสั ดา ศรีอุดร,สมยั ศรีอุดร. งำนใบตอง 2. กรุงเทพ : วาดศิลป์ , 2551.
สุพสั ดา ศรีอุดร,สมยั ศรีอุดร. บำยศรีดอกไม้เคร่ืองสด. กรุงเทพ : วาดศิลป์ , 2551.
สุพสั ดา ศรีอุดร. งำนใบตอง 1. กรุงเทพ : วาดศิลป์ , 2550.


Data Loading...