ประชาสัมพันธ์ - PDF Flipbook

ประชาสัมพันธ์

111 Views
29 Downloads
PDF 1,304,615 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


ขอเชญิ ชาวไดฟกู ทุ กุ ทา่ น SCAN Here

เข้าร่วมกจิ กรรม...

Start

Gift voucher

มลู ค่า 300 บาท ทกุ เดอื น!!

ตลอดระยะเวลากจิ กรรม (3เดอื น)

คลกิ๊ อา่ นกตกิ า

RUNNING

สมาชิกทเ่ี ขา้ ร่วมกิจกรรม ตอ้ งว่ิงใหไ้ ดต้ ามเงอื่ นไขทก่ี าหนด และทกุ เดอื นจะมีการ
แจก Give voucher มูลค่า 300 บาท
เงื่อนไขการวง่ิ
สมาชิกจะต้องวงิ่ สะสมระยะทางใหไ้ ดไ้ มต่ า่ กวา่ 15 กิโลเมตร/สปั ดาห์ และโดยรวมไม่
ต่ากวา่ 60 กิโลเมตร/เดอื น
※ ชว่ งเวลาในการนับระยะทาง
- สปั ดาหท์ ี่ 1 นับตง้ั แต่วันท่ี 1-7 ของเดือน
- สัปดาหท์ ี่ 2 นบั ตัง้ แตว่ นั ที่ 8-14 ของเดือน
- สปั ดาหท์ ี่ 3 นบั ต้งั แต่วันท่ี 15-21 ของเดอื น
- สัปดาหท์ ี่ 4 นบั ตั้งแต่วนั ท่ี 22-30,31 ของเดือน
※หลักฐานท่ใี ช้แสดง เช่น ภาพถ่ายจากแอพลเิ คชน่ั บนมอื ถือ นาฬกิ า หรืออนื่ ๆที่
สามารถแสดงระยะทางทวี่ ง่ิ และวันทวี่ ่ิง ในแตล่ ะคร้งั ไดอ้ ย่างชัดเจน
※ ส่งหลักฐานการว่ิง แต่ละครั้ง ผ่าน Line group โดยสร้างอัลบม้ั เป็นช่อื ของตนเอง

CYCLING

สมาชกิ ท่ีเขา้ ร่วมกจิ กรรม ต้องปน่ั จกั รยานใหไ้ ดต้ ามเงื่อนไขทก่ี าหนด
และทกุ เดอื นจะมกี ารแจก Give voucher มลู ค่า 300 บาท
เง่อื นไขการป่ันจกั รยาน
สมาชิกจะต้องปัน่ จกั รยานสะสมระยะทางใหไ้ ด้ไม่ตา่ กว่า 40 กโิ ลเมตร/สัปดาห์ และ
โดยรวมไม่ต่ากวา่ 160 กโิ ลเมตร/เดือน
※ ชว่ งเวลาในการนบั ระยะทาง
- สัปดาห์ที่ 1 นับตง้ั แตว่ นั ที่ 1-7 ของเดอื น
- สปั ดาห์ท่ี 2 นบั ตงั้ แตว่ ันท่ี 8-14 ของเดือน
- สัปดาห์ที่ 3 นับต้ังแต่วนั ท่ี 15-21 ของเดอื น 10

※หลัก- ฐาสนัปทดใ่ี าชหแ้์ทสี่ 4ดงนเับชต่นงั้ แภตา่วพนั ถท่า่ีย2จา2ก-แ30อพ,3ล1ิเคขชอัน่ งเบดMนือมนIือNถือUนาTฬEิกาSหรอื อืน่ ๆท่ี GUIDELINE
สามารถแสดงระยะทางและวนั ที่ปนั่ จักรยาน ในแต่ละคร้งั ได้อย่างชัดเจน
※ ส่งหลกั ฐานการป่นั จกั รยาน แตล่ ะครัง้ ผ่าน Line group โดยสรา้ งอัลบั้มเป็นชอื่
ของตนเอง


Data Loading...