ด้านที่๒ - PDF Flipbook

ด้านที่๒

124 Views
89 Downloads
PDF 1,493,415 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


ดา้ นที่ ๒ การส่งเสรมิ และสนับสนนุ การจดั การเรยี นรู้

2.1 จดั ทําขอ้ มูลสารสนเทศของผเู้ รยี นและรายวชิ า

ดา้ นที่ ๒ การส่งเสรมิ และสนับสนนุ การจดั การเรยี นรู้

2.2 ดําเนนิ การตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยี น

กิจกรรมเยยี่ มบา้ น

ดา้ นท่ี ๒ การสง่ เสรมิ และสนับสนุนการจดั การเรียนรู้

๒.๓ ปฏิบัตงิ านวชิ าการ และงานอน่ื ๆ ของสถานศึกษา

เข้าร่วมกจิ กรรมที่สถานศึกษากาหนดท้ังภาย
และภายนอก


Data Loading...