ผลงานนักเรียน - PDF Flipbook

ผลงานนักเรียน

105 Views
64 Downloads
PDF 980,352 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพร

จัดทำโดย

ด.ญ.เก็จกนก ฉลำดดี ครูผู้สอน คุญครูอำชำนัย จิตรดี

โรงเรียนอนุบำลรัตนบุรี

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2คำนำ หนังสื ออิเล็ กทรอนิก ส์ เล่ มนี้เป็น ส่ วนหนึ่ ง ของวิชำวิทยำกำรคำนวณ เป็นหนังสือเกี่ยวกับ พื ช สมุ น ไพร ที่ ใ ห้ ค วำมรู้ ประโยชน์ ส ำหรั บ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ผู้เขียนหวังเป็น อย่ำงยิ่งว่ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้ จะเป็น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ผู้ อ่ ำ น ไ ม่ ม ำ ก ก็ น้ อ ย ห ำ ก มี ข้อผิดพลำดประกำรใด ผู้เขียนต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ผู้จัดทำสำรบัญ เรื่อง ขมิ้นชัน ฟ้ำทรำยโจร กระชำย ขิง ตะไคร้ หัวหอม มะนำว กระเทียม กระเพรำ พริกไทย

หน้ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

ขมิ้นชัน

สรรพคุณ 1.ขมิ้นมีสำรต่อต้ำนอนุมูลอิสระซึ่งช่วยในกำรชะลอ วัยและชะลอกำรเกิดริ้วรอย 2.ช่วยเสริมสร้ำงภูมิต้ำนทำนให้กับร่ำงกำย 3.ช่ ว ยเสริ ม สร้ ำ งภู มิ คุ้ ม กั น ให้ ผิ ว หนั ง มี สุ ข ภำพดี แข็งแรง 4.ขมิ้ น ชั น อำจมี บ ทบำทช่ ว ยป้ อ งกั น กำรเกิ ด โรคมะเร็ง เช่น โรคมะเร็งลำไส้ มะเร็งปำกมดลูก 5.ขมิ้ น สำมำรถช่ ว ยลดระดั บ คอเลสเตอรอลใน ร่ำงกำยได้

2

ฟ้ำทลำยโจร

สรรพคุณ มี ส รรพคุ ณ ทำงกำรแพทย์ แ ผน ไทย ใช้บรรเทำอำกำรไข้หวัด แก้ ไอและเจ็บคอ

3

กระชำย

สรรพคุณ 1.หำกทำทำนเองต้องทำนแบบต้มสุกหรือปรุงเป็น อำหำร 2.ไม่ควรทำนติดต่อกันเกิด 7 วัน 3.ควรระวังกำรใช้กระชำยขำวกับผู้มีปัญหำเกี่ยวกับ ตับอักเสบ ผู้ใช้ยำละลำยลิ่มเลือด 4.ยั ง ไมแนะน ำให้ ใ ช้ ใ นเด็ ก สตรี มี ค รรภ์ หรื อ ผู้ ที่ กำลังให้นมบุตรอยู่ 5.ระวังกำรทำนกระชำยขำวในประมำณที่มำกเกินไป จะท ำให้ มี ฤ ทธิ์ ร้ อ นในร่ ำ งกำยมำก อำจจะเกิ ด ปัญหำใจสั่น ตำมมำ

4

ขิง

สรรพคุณ 1.กระตุ้นระบบย่อยอำหำร 2.ยับยั้งกำรเติบโตของเชื้อโรค 3.ลดอำกำรอักเสบ 4.ลดควำมเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง 5.ลดอำกำรปวดประจำเดือน 6.ลดน้ำหนัก 7.บำรุงฟันและช่องปำก 8.แก้วิงเวียนศีรษะ

5

ตะไคร้

สรรพคุณ 1.มีส่วนช่วยในกำรขับเหงื่อ 2.เป็นยำบำรุงธำตุไฟให้เจริญ (ต้นตะไคร้) 3.มีสรรพคุณเป็นยำบำรุงธำตุ ช่วยในกำรเจริญอำหำร 4.ช่วยแก้อำกำรเบื่ออำหำร (ต้น) 5.สำรสกัดจำกตะไคร้มีส่วนช่วยในกำรป้องกัน โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

6

หัวหอม

สรรพคุณ 1.บำรุงหัวใจ 2. เต็มไปด้วยสำรต้ำนอนุมูลอิสระ 3. มีสำรต้ำนมะเร็ง 4. ช่วยควบคุมน้ำตำลในเลือด 5. เพิ่มควำมหนำแน่นของกระดูก 6. ต้ำนเชื้อแบคทีเรีย 7. ช่วยให้ระบบทำงเดินอำหำรทำงำนได้ด. 8. บำรุงผิวพรรณ

7

มะนำว

สรรพคุณ 1.ช่วยบรรเทำอำกำรปวดศีรษะ 2.ช่วยแก้อำเจียน เป็นลมวิงเวียนศีรษะ เมำเหล้ำ ได้ 3.ช่วยรักษำโรคควำมดันโลหิตสูงและต่ำ 4.รู้หรือไม่ว่ำมะนำวก็เป็นยำอำยุวัฒนะและช่วยใน กำรเจริญอำหำรได้ด้วย 5.แก้อำกำรวิงเวียนหลังคลอดบุตร 6.แก้อำกำรลมเงียบ ด้วยกำรเอำใบมะนำวมำต้ม กินกับยำหอม 6.แก้โรคตำแดง

8

กระเทียม

สรรพคุณ 1.แก้ปัญหำผมหลุดร่วง 2.รักษำสิว 3.ป้องกันและรักษำโรคหวัด 4.บรรเทำอำกำรอักเสบจำกโรคสะเก็ดเงิน 5.ช่วยควบคุมน้ำหนัก 6.ถอนเสี้ยน 7.กำจัดกลิ่นเท้ำ 8.ไล่ยุงและแมลงสัตว์กัดต่อย

9

กระเพรำ

สรรพคุณ 1.ช่วยให้ร่ำงกำยอบอุ่น ป้องกันอำกำรหวัด 2.แก้อำกำรคลื่นเหียนอำเจียน 3.ช่วยขับลมในกระเพำะ แก้อำกำรจุกเสียดแน่นท้อง 4.ช่วยยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเชื้อโรค และช่วยฆ่ำ เชื้อจุลินทรีย์บำงชนิดได้

10

พริกไทย

สรรพคุณ 1.ขับลมในลำไส้ ขับลมในท้อง 2.แก้ปวดท้อง 3.ช่วยขับไขมันส่วนเกินออกจำกร่ำงกำย 4.ใช้เป็นสมุนไพรลดน้ำหนัก 5.แก้ลมวิงเวียน 6.ช่วยย่อยอำหำร 7.แก้ลมพรรดึก (ก้อนอุจจำระที่แข็งกลม) 8.แก้อติสำร (โรคลงแดง)

Data Loading...