O (30) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - PDF Flipbook

108 Views
19 Downloads
PDF 11,966,923 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


โรงเรียนวัดประชาสรรค์ ได้ยึดหลักธรรมมาภิบาล (GoodGovernance) การกระจายอานาจในการมี
ส่วนร่วม เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ในการบริหารงานการศึกษาของสถานศึกษา ช่วยให้คณะบุคคลได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดกิจกรรม

การสร้างหลักสูตรอนเหมาะสมของท้องถิ่นที่ทันสมัย ทันโลก ผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ท าให้เกิดการประหยัดการใช้ทรัพยากร ในด้านต่างๆ อาทิ ทรัพยากร

ื่
บุคคล งบประมาณ เพราะทุกภาคส่วนร่วมพฒนาโดยเข้ามามีส่วนร่วม ในความรับผิดชอบ เพอยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา ผลจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ มีผลท าให้การจัดการศึกษาใน
ท้องถิ่นดีขึ้น สอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีข้อ 4 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีที่ระบุไว้ในข้อย่อย 4.2 ว่าในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่ บนพื้นฐานของหลักส าคัญอย่างน้อย 6 ประการ คือ
1. หลักนิติธรรม

2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักการมีส่วนร่วม

5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุ้มค่าคุ้มทุน
โดยเฉพาะ หลักการมีส่วนร่วม เพอเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือหน่วยงานอนๆ ได้มีส่วนร่วมรับทราบ
ื่
ื่
ในการด าเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นเหตุผลหลักที่จ าเป็นต่อการบริหาร
ภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย

1) ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งหวังความส าเร็จ
2) กระบวนการตัดสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียนได้กว้างขวางและเกิด
การยอมรับได้

ื่
3) เป็นหลักการของการบริหารที่เป็นผลต่อการด าเนินการเชิงวิเคราะห์ด้วยเหตุผลเพอ การ
ระดมความคิด ซึ่งน าไปสู่การตัดสินใจได้
4) ลดช่องว่างของระบบการในสื่อสารขององค์กรและลดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านเขาน้อย ปฏิบัติหน้าที่โดยการแบ่งหน้าที่การงานแต่ละกลุ่ม
งานตามค าสั่งมอบหมายหน้าที่ การปฏิบัติงานตามค าสั่งเป็นลักษณะของการสั่งการ จะประสบความล้มเหลว
หรือประสบความส าเร็จของงานในโรงเรียนมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น การท างานเชิงบุคคลเป็นส าคัญ เป็น
ื่
แนวทางซึ่งจะมีความส าเร็จที่เกิดขึ้นโดยการเสนอความคิด และร่วมมือปฏิบัติการเพอโรงเรียนให้มีการพฒนา

ซึ่งจะต้องก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม โรงเรียนจัดให้บุคลากรที่มีส่วนร่วมต่อกันถือความคิดเห็นในทิศทาง
ดังต่อไปนี้
1) ลักษณะของปัญหาหรือความต้องการที่จะแก้ไขหรือตัดสินใจ บนพื้นฐานของบุคคลที่รับรู้ร่วมกัน
2) การเรียนรู้ว่าสิ่งที่เป็นความต้องการเพื่อแก้ไขหรือขอมูลของปัญหามีที่มาและอยู่ในทิศทางใด


3) การน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเหตุและผลซึ่งเป็นการระดมจากความคิดบุคคล เอกสารหรือ
ข้อเสนอหรือข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

4) การประเมินผลลัพธ์ว่ามีความเป็นไปได้อย่างไรมีข้อจ ากัดหรือมีความเสี่ยงอย่างไร
5) การตัดสินใจของผู้บริหาร การหาทางเลือกในการตัดสินใจ เหตุผลของการตัดสินใจ และผลลัพธ์ที่
ได้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ต้องมาจากความคิดในบุคคลทุกระดับร่วมกันเสนอหรือให้ข้อมูลหรือวินิจฉัยเป็นมูลฐานขั้น
ของความส าเร็จที่ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย

1. การเรียนรู้ในกิจกรรมของตนเองหรือปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นผลต่อ
ความรู้สึกในการอยากรู้ อยากเขาใจ และอยากเข้าไปมีส่วนร่วม (เป็นการท าการบ้านเพื่อตนเอง)

2. เรียนรู้สไตล์การปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล เป็นโอกาสของทางเลือกเพื่อให้ตนเองก้าว
ต่อไปหรือได้รับการสนับสนุน

3. ความมีอารมณ์ที่มั่นคงเพื่อให้กิจกรรมนั้นมีประสิทธิผลมายิ่งขึ้น
4. การยอมรับจุดอ่อนของตนเอง หรือความบกพร่องต่างๆ ของตนเอง
5. รู้ตนเอง (จุดแข็งที่มีอยู่หรือศักยภาพของตนเอง)
6. มีความคิดเห็นในเชิงทะเยอทะยาน โดยเป้าหมายเป็นจุดน่าทดลองเสี่ยงเพื่อความส าเร็จ

ในงานของตนเอง
7. สร้างข่ายงานได้ โดยมีการพึ่งพาต่อกันทั้งเพื่อน, ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา
8. เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่มว่ามีขั้นตอนอย่างไรและปฏิบัติอย่างไร

9. เรียนรู้ที่จะเงียบและวางแผนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด


กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และ ผปกครองในปีงบประมาณ 2566
ู้


Data Loading...