Jom Pay Muamalat (JPM) - PDF Flipbook

Laporan untuk Mind Inovasi IPG 2022

310 Views
56 Downloads
PDF 2,253,333 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA

1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA

LAPORAN PROJEK SUB TEMA : Pengajaran Transformatif MAKLUMAT PROJEK Tajuk projek Nama ahli kumpulan

: :

JOM PAY MUAMALAT (JPM) 1. Pn. Noor Hasfanie binti Pauzi (K) 2. Dr. Rozaini binti Tukimin

Kursus / mata pelajaran / bidang yang terlibat

:

Pendidikan Islam, Tasawwur Islam, Ekonomi dan Perniagaan Tingkatan 4 dan 5

Sinopsis projek: Jom Pay Muamalat (JPM) merupakan satu inovasi yang dihasilkan untuk meningkatkan penguasaan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran khususnya bagi topik Muamalat Islam tingkatan 4. JPM sebuah papan permainan interaktif bertemakan muamalat. Direka khusus untuk meningkatkan kefahaman murid tentang muamalat dalam kehidupan seharian. Aspek utama yang ditekankan dalam tajuk muamalat ini ialah tentang musyarakah, mudharabah, sewaan, wakalah, kafalah, ar-rahn, wakaf, qard, hibah, wadi’ah, riba & judi. Melalui kaedah ini, murid dapat mengenalpasti, meneroka serta menguasai istilah-istilah yang terdapat dalam sistem muamalat menurut Islam yang menjadi faktor penyebab utama murid lemah dalam menguasai subjek Pendidikan Islam khususnya. Usaha inovasi ini diharap dapat membantu murid yang masih belum dapat menguasai topik muamalat Islam dengan baik. Masalah ini penting untuk diatasi bagi meningkatkan penguasaan dalam topik ini supaya dapat menjawab soalan peperiksaan dengan baik. (tidak melebihi 200 patah perkataan) A.

RASIONAL PROJEK

A1.

Jelaskan isu / permasalahan utama dan signifikan projek yang menggerakkan pemikiran dan reka bentuk.

Isu permasalahan utama: 1. Murid keliru terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam topik muamalat Islam. 2. Murid kurang jelas maksud istilah-istilah dalam topik muamalat Islam. 3. Murid tidak memahami konsep muamalat dalam Islam. 4. Murid merasakan sukar untuk membezakan maksud antara istilah-istilah muamalat (tidak melebihi 100 patah perkataan)

1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA A2.

Jelaskan objektif projek.

1. Meningkatkan penguasaan murid terhadap istilah-istilah berkaitan topik muamalat Islam khususnya bagi subjek Pendidikan Islam tingkatan 4. 2. Membantu murid supaya lebih jelas maksud istilah-istilah dalam topik muamalat dengan bantuan JPM. 3. Membantu murid untuk memahami konsep muamalat dalam Islam. 4. Memudahkan murid untuk membezakan maksud antara istilah-istilah muamalat. 5. Membuktikan inovasi dalam Pendidikan Islam perlu dan harus terus diperkasakan (tidak melebihi 100 patah perkataan) B.

KEUNIKAN IDEA

B1.

Huraikan keunikan idea projek inovasi tersebut dalam mencapai matlamat Revolusi Industri 4.0 (4IR)? (contoh : kekuatan, penjimatan kos, penemuan baharu).

Keunikan projek: 1. Sebuah papan interaktif yang menarik berunsurkan gamifikasi yang dapat menarik minat murid dalam menguasai pembelajaran. 2. Menunjukkan inovasi tidak perlu kos yang tinggi untuk memperbaiki sesuatu proses kerja 3. Memerlukan pemikiran yang kritis dan kreatif dalam mencipta inovasi ini. (tidak melebihi 200 patah perkataan) B2.

Jelaskan idea projek ini sama ada asli atau adaptasi dari mana-mana sumber/model

JPM menerapkan konsep yang hampir sama dengan permainan ular tangga yang berasaskan lontaran buah dadu untuk memulakan pergerakan. JPM diadaptasi berdasarkan permainan SAIDINA dan JUTARIA tetapi telah diubahsuai secara “islamic version” dan direka bersesuaian dengan topik muamalat. (tidak melebihi 100 patah perkataan)

C.

IMPAK PROJEK INOVASI KE ATAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR / INOVASI PENGURUSAN

C1.

Jelaskan impak utama projek inovasi yang dihasilkan terhadap kumpulan sasar. 1. Murid dapat menguasai istilah-istilah yang terdapat dalam topik muamalat Islam. 2. Murid lebih jelas maksud istilah-istilah dalam topik muamalat Islam.

3. Murid lebih mudah memahami konsep muamalat dalam Islam. 4. Murid lebih jelas untuk membezakan maksud antara istilah-istilah muamalat (tidak melebihi 100 patah perkataan)

2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA C2.

Huraikan sejauh mana projek ini dapat meningkatkan pencapaian kumpulan sasar dari aspek kemahiran IR4.0.

Projek ini dapat membantu para guru dalam menerapkan pengajaran abad ke-21 kepada murid. Ianya juga dapat meningkatkan kemahiran guru dalam pengajaran dan pembelajaran di samping menarik minat murid untuk menguasai topik yang dipelajari. (tidak melebihi 100 patah perkataan) C3.

Huraikan sejauh mana projek ini memberi kesan kepada perubahan sikap dan peningkatan kemahiran sosial terhadap kumpulan sasar.

murid-murid didapati dapat mencapai objektif yang disasarkan iaitu peningkatan dalam peguasaan istilah-istilah muamalat. Keberkesanan kajian ini dapat dinilai secara kualitatif iaitu berdasarkan peningkatan markah murid dalam ujian pra dan pos. Murid juga dapat memahami membina ayat. Selain itu markah peperiksaan juga dapat dipertingkatkan. (tidak melebihi 200 patah perkataan) C4.

Bahagian ini memerlukan bukti yang perlu disertakan. Contoh: keputusan peperiksaan/ujian/pra dan pasca ujian/anugerah dan pengiktirafan /prototaip/penerbitan, refleksi, kisah kejayaan, success stories dan sebagainya). Bukti perlu disertakan dalam bentuk portfolio bercetak dan/atau portfolio digital.

Link Bukti: https://anyflip.com/ftfwy/kbjn/ D.

PERLUASAN / KOMERSIAL

D1.

Adakah projek ini disebar luas dan mempunyai nilai komersial (cadangan dan bukti). Contohnya, MyIPO, ISBN dan nota kolaboratif. Bukti perlu disertakan dalam bentuk portfolio bercetak dan/atau portfolio digital.

Link Bukti: https://anyflip.com/ftfwy/kbjn/

3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA

TAJUK INOVASI : JOM PAY MUAMALAT (JPM)

KUMPULAN SASARAN : MURID-MURID TINGKATAN 4 BAGI SUBJEK PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH MENENGAH

NAMA PENSYARAH: PN. NOOR HASFANIE BINTI PAUZI (K) DR. ROZAINI BINTI TUKIMIN

INSTITUT: INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA,KL

4

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA

ISI KANDUNGAN

BIL

PERKARA

MUKA SURAT

1

1.0 KATEGORI PERTANDINGAN

6

2

2.0 TAJUK INOVASI

6

3

3.0 SINOPSIS INOVASI

6

4

4.0 OBJEKTIF INOVASI

6

5

5.0 KUMPULAN SASARAN

7

6

6.0LATAR BELAKANG/ KRONOLOGI INOVASI

7

7

7.0 ISU/MASALAH YANG DITANGANI OLEH INOVASI

8

8

8.0 HURAIAN INOVASI

9

9

8.1 Bahan yang digunakan untuk menghasilkan

9

inovasi 10

8.2 Cara inovasi digunakan

9

11

8.3 Kos bagi menghasilkan inovasi

10

12

8.4 Keberkesanan inovasi kepada pembelajaran dan pengajar

13

10

8.5 Potensi untuk disebar luaskan kepada pihak lain

14

10

8.6 Keterangan yang berkaitan 11

15

9.0 Penutup

12

16

10 Lampiran

13

i Hasil dapatan data sebelum dan selepas pelaksanaan inovasi. ii Graf serta analisa data perbezaan sebelum dan selepas inovasi. iii Graf serta analisa kaji selidik perbezaan sebelum dan selepas inovasi iv Gambar berkaitan inovasi. v Inovasi Jom Pay Muamalat (JPM) vii Borang penilaian.

14

18

20

26 29 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA 30

INOVASI JOM PAY MUAMALAT (JPM)

1.0 TAJUK INOVASI “JOMPAY MUAMALAT (JPM)” 2.0 PENGENALAN INOVASI JPM

Jom Pay Muamalat (JPM) merupakan satu inovasi yang dihasilkan untuk meningkatkan penguasaan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran khususnya bagi topik Muamalat Islam tingkatan 4. JPM sebuah papan permainan interaktif bertemakan muamalat. Direka khusus untuk meningkatkan kefahaman murid tentang muamalat dalam kehidupan seharian. Aspek utama yang ditekankan dalam tajuk muamalat ini ialah tentang musyarakah, mudharabah, sewaan, wakalah, kafalah, ar-rahn, wakaf, qard, hibah, wadi’ah, riba & judi. Melalui kaedah ini, murid dapat mengenalpasti, meneroka serta menguasai istilah-istilah yang terdapat dalam sistem muamalat menurut Islam. Usaha inovasi ini diharap dapat membantu murid yang masih belum dapat menguasai topik muamalat Islam dengan baik. Masalah ini penting untuk diatasi bagi meningkatkan penguasaan dalam topik ini supaya dapat menjawab soalan peperiksanan dengan baik. 3.0 OBJEKTIF INOVASI i.

Objektif Umum Meningkatkan penguasaan murid terhadap istilah-istilah berkaitan topik muamalat Islam khususnya bagi subjek Pendidikan Islam tingkatan 4.

ii.

Objektif Khusus o Membantu murid menguasai istilah-istilah yang terdapat dalam topik muamalat Islam o Membantu murid supaya lebih jelas maksud istilah-istilah dalam topik muamalat o Membantu murid untuk memahami konsep muamalat dalam Islam. o Memudahkan murid untuk membezakan maksud antara istilah-istilah muamalat 6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA

4.0 KUMPULAN SASARAN 4.1 Murid-murid tingkatan 4 dan 5 yang mengambil subjek Pendidikan Islam 4.2 Murid-murid yang masih belum dapat menguasai tentang sistem muamalat dalam Islam

5.0 LATAR BELAKANG/ KRONOLOGI INOVASI 5.1 Latar belakang inovasi Pengalaman menjadi guru Pendidikan Islam bermula tahun 2010 menuntut keupayaan dalam membantu murid menguasai topik dalam pembelajaran seterusnya lulus dalam peperiksaan. Hasil pemerhatian menunjukkan murid menghadapi masalah dalam menguasai istilah-istilah utama yang etrdapat pada topik Muamalat Islam yang menyebabkan mereka tidak dapat skor dalam menjawab peperiksaan SPM. Berdasarkan dari pemerhatian ini, mencetuskan idea untuk menghasilkan inovasi Jom Pay Muamalat dengan harapan dapat menyelesaikan pemasalahan yang dihadapi murid.

KRONOLOGI INOVASI Bil

Bulan / Tahun

Perkara

1

Januari 2021

2

Januari 2021

3

2021

5

Jan – April 2021

6

Mei 2021 Penggunaan JPM untuk melihat keberkesanannya. hingga Mei 2022

Hasil dari proses PdPc mendapati murid banyak menghadapi masalah dalam menguasai istilah-istilah yang terdapat dalam muamalat. Cetusan idea kaedah JPM bagi mengatasi masalah murid

Pelaksanaan Kaedah JPM di dalam pengajaran dan pembelajaran untuk membantu murid-murid menguasai istilah-istilah yang terdapat dalam muamalat

Membuat kajian tindakan dan penulisan tentang keberkesanan penggunaan JPM dalam meningkatkan kemahiran penguasaan istilah-istilah muamalat.

7

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA

6.0 ISU/MASALAH YANG DITANGANI OLEH INOVASI Realiti pada hari ini apabila dilihat dari sudut konsep pedagogi, Pendidikan Islam lebih menekankan aspek keupayaan dan kebolehan murid mengetahui dan menghafal. Murid tidak memahami serta mempelajari Pendidikan Islam secara berkesan, menyebabkan murid akan cepat merasa bosan. Perkara yang amat ketara dalam pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Islam kini dapat dilihat apabila tumpuan berlebihan diberikan terhadap bidang kognitif (Wan Mohd Zaid, 1993). Bidang afektif dan psikomotor kurang diberikan perhatian, malahan dalam bidang kognitif tumpuan ialah kepada pengumpulan maklumat dan hafalan. Usaha meningkatkan daya berfikir, analisis, sintesis, kreatif dan pemikiran tinggi kurang diberikan perhatian bahkan mungkin diabaikan. Kepelbagaian pendekatan, strategi dan kaedah pedagogi seperti gamifikasi amat perlu ditekankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di dalam bilik darjah. Keupayaan guru mempelbagaikan pendekatan strategi dan kaedah pedagogi mampu meningkatkan keupayaan dan penguasaan prestasi akademik murid, di samping sebagai pemangkin kepada perubahan sikap dan minat murid kepada mata pelajaran Pendidikan Islam jika diterapkan di dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran guru. Oleh itu, satu inovasi ke arah mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif bagi menimbulkan minat dan rasa seronok murid dengan melibatkan diri secara aktif perlu dilaksanakan. Penekanan terhadap penguasaan ilmu, kemahiran dan nilai menuntut kepada perubahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran Pendidikan Islam tidak akan berkesan tanpa adanya kaedah yang sesuai dan menarik minat pelajar. Kesesuaian kaedah tersebut pula perlu diteliti supaya tidak membebankan guru dan tidak pula membosankan pelajar. Maka penulis ingin memperkenalkan Jom Pay Muamalat (JPM) serta tatacara rekabentuk pembangunannya sebagai salah satu inovasi di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam yang diharapakan dapat membantu guru dalam pengajaran dan juga murid dalam menguasai pembelajaran. Justeru, terdapat beberapa isu yang timbul apabila murid mempelajari topik muamalat Islam. Isu yang timbul adalah seperti berikut: 6.1 Murid keliru terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam topik muamalat Islam 6.2 Murid kurang jelas maksud istilah-istilah dalam topik muamalat Islam. 6.3 Murid tidak memahami konsep muamalat dalam Islam. 6.4 Murid merasakan sukar untuk membezakan maksud antara istilah-istilah muamalat Menguasai istilah-istilah yang terdapat dalam muamalat Islam merupakan aspek yang yang penting untuk dikuasai. Hal ini dapat dilihat dengan jelas di dalam Dokumen Standard Kurikulum KSSR yang mengandungi kemahiran membina ayat di dalam Dokumen Standard kurikulum setiap tingkatan. Jelas di sini bahawa inovasi meningkatkan kemahiran membina ayat murid memberi impak yang besar jika masalah kemahiran membina ayat murid dapat diatasi. Impak serta kesan positif jelas dapat dilihat kepada murid setelah pelaksanaan kaedah Petaku. Hasil daripada kajian ini diukur secara kualitatif dan kuantitatif . Data secara kuantitatif dinilai berdasarkan perbandingan ujian pra dan pos bagi murid yang masih belum dapat menguasai kemahiran membina ayat dengan betul. Perubahan yang diukur secara kualitatif disokong oleh dari data soal selidik dan perbandingan hasil dapatan dari ayat yang dibina sebelum dan setelah pelaksanaan tindakan. 8

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA

7.0 HURAIAN INOVASI Idea Membangunkan Inovasi JPM Idea penghasilan inovasi JPM ini timbul apabila melihat murid lemah dan sukar menguasai istilah-istilah muamalat menyebabkan pencapaian mereka belum mencapai tahap yang maksimum. Justeru, kesedaran dan kefahaman terhadap kepentingan dan kewajipan muamalat menurut Islam perlu diterapkan di setiap peringkat umur bermula seawal di bangku sekolah sehingga ke alam pekerjaan. Oleh hal yang demikian, satu inovasi baru berbentuk permainan cuba dibangunkan supaya boleh digunakan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang telah digunakan oleh guru dan pendidik dalam memberi kefahaman kepada murid umumnya dalam subjek pendidikan Islam dan khsususnya dalam bidang muamalat. Secara umumnya, jika dilihat kepada silibus dan buku teks pendidikan Islam sekolah menengah, ia memfokuskan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadat, jenayat, mualamat dan munakahat. Walaupun buku-buku teks ini ada menyediakan pelbagai maklumat yang berkaitan topik yang perlu diajar di sekolah menengah namun para guru mempunyai masalah dalam memberikan kefahaman secara mudah dan berkesan kepada murid dan murid pula sukar untuk memahami sesuatu perkara secara mudah dan berkesan khususnya dalam topik muamalat Islam. Hal ini demikian terdapat banyak istilah yang perlu dikuasai oleh murid iaitu istilah musyarakah, mudharabah, wakalah, kafalah, ar-rahn, ual beli, sewaan, hibah,qard, waqaf, wadiah, riba, dharar, gharar dan judi. Topik muamalat merupakan satu topik yang penting dalam pendidikan Islam sentiasa diajar diperingkat sekolah menengah yang mana topik ini melibatkan penggunaan istilah yang pelbagai memerlukan kepada kaedah yang terbaik dan mudah diingati dan difahami oleh murid. Oleh itu,JPM menjadi salah satu inovasi baru bagi menjadi salah satu alternatif dan alat bantu mengajar kepada guru-guru dan murid yang dinamakan Jom Pay Muamalat (JPM). Objektif inovasi JPM Permainan ilmiah JPM merupakan sebuah permainan papan bertemakan muamalat yang informatif lagi interaktif dan sesuai dijadikan sebagai medium baharu pengajaran dan pembelajaran berkaitan subjek muamalat. JPM direka khusus untuk meningkatkan kefahaman tentang muamalat dalam Islam dan mengukuhkan kemahiran mengenai sistem muamalat yang dibenarkan menurut Islam. Objektif JPM adalah untuk memberi pendedahan dan kesedaran kepada masyarakat di Malaysia dan murid khususnya berkaitan muamalat Islam melalui medium pembelajaran yang interaktif dan ilmiah. Ia juga boleh meningkatkan kefahaman masyarakat tentang kewajipan bermuamalat menurut Islam dan mendorong mereka untuk menjauhi unsur-unsur yang diharamkan dalam muamalat Islam. JPM turut menjadi salah satu alternatif dakwah kepada umat Islam dalam memahami konsep muamalat Islam secara menyeluruh. Kebolehgunaan JPM dapat mewujudkan konsep didik hibur dalam pendidikan dengan menggunakan permainan ilmiah JPM sebagai alat bantu mengajar adalah sangat relevan dengan corak Pendidikan Abad ke-21 (PAK21) kini. JPM mampu membentuk suasana pembelajaran aktif serta interaktif antara guru dan murid. Reka bentuk inovasi JPM JPM merupakan permainan papan ilmiah bertemakan muamalat menggunakan konsep gamifikasi. JPM bertujuan meningkatkan kefahaman murid terhadap konsep muamalat Islam melalui medium pembelajaran yang interaktif dan ilmiah. Bahan 9

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA bantu mengajar ini dibina berasaskan konsep muamalat yang menyeluruh melalui tahap soalan IQ yang berbeza serta kaedah permainan melibatkan penggunaan istilah-istilah yang digunakan dalam muamalat Islam. Permainan JPM dibina sebagai media dan bahan bantu mengajar di dalam proses P&P dibangunkan berdasarkan Model Permainan Digital ADDIE yang dibahagikan kepada lima fasa utama (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) yang diperkenalkan oleh Sabri et al. (2012). Seterusnya, pembinaan satu prosedur atau tatacara bermain produk JPM ditetapkan. JPM menerapkan konsep yang hampir sama dengan permainan ular tangga yang berasaskan lontaran buah dadu untuk memulakan pergerakan. JPM diadaptasi berdasarkan permainan SAIDINA dan JUTARIA tetapi telah diubahsuai secara “islamic version” dan direka bersesuaian dengan topik muamalat. Secara umumnya, konsep permainan papan yang digunakan dalam JPM ini memerlukan sekurang-kurangnya dua hingga lima orang pemain. Para pemain diwakili oleh token yang bertanda mewakili setiap pemain melalui proses undian. Pemain perlu melontar buah dadu terlebih dahulu bagi menentukan giliran pergerakan masing-masing. Jumlah yang paling banyak akan memulakan permainan, diikuti yang kedua terbanyak dan seterusnya. Salah seorang pemain atau individu yang turut serta dalam permainan ini perlu ditugaskan sebagai pegawai bank yang bertanggungjawab mengurus aliran kewangan dan pembayaran ketika bermuamalat. Setiap pemain perlu berusaha menamatkan permainan dengan mengurus aset dan wang yang diperolehi dengan baik serta menurut perintah dan peraturan ketika bermuamalat dalam permainan JPM ini. Setiap petak yang perlu dilalui oleh pemain dalam permainan JPM ini mempunyai makna yang tersendiri. Pemain yang memijak petakpetak berlabel dengan perkataan “mula, hibah, musyarakah, mudharabah, wakalah, kafalah, ar-rahn, jual beli, sewaan, hibah,qard, waqaf, wadiah, riba, dharar, gharar dan judi perlu melaksanakan setiap arahan dan kewajipan yang dikenakan. Setiap tugasan yang ditetapkan kepada individu pemain perlu dilaksanakan dan catatan harus diambil bagi menentukan pemenang. Individu yang paling banyak mengeluarkan zakat akan dikira sebagai juara dalam permainan JPM ini.

Gambar 1: Papan permainan JPM Elemen cabaran sangat penting dalam mewujudkan persaingan dan menarik minat pemain dalam sesuatu perlawanan. Kewujudan petak yang berlogokan soal tanda Tanya dan juga petak hadiah misteri dalam JPM adalah antara cabaran yang terdapat dalam permainan ini. Terdapat tiga set soalan memerlukan kepada tahap kefahaman dan jawapan yang berbeza. Apabila seorang pemain memijak petak yang berlogokan tanda tanya, mereka dikehendaki supaya menjawab setiap soalan dengan 10

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA betul berdasarkan kefahamannya tentang muamalat. Sekiranya jawapan yang diberikan salah, pemain akan dikenakan penalti iaitu tidak dapat bergerak sebanyak 1 pusingan. Apabila pemain memijak petak hadiah misteri pula, pemain akan diberi ganjaran istimewa yang mana pemain dapat menambahkan harta mereka. 7.1 Bahan yang digunakan 7.1.1 Bahan-bahan dan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan inovasi ini adalah : i. Komputer. ii. Kadbod Keras yang direka khusus untuk pembinaan papan permainanan interktif Jom Pay Muamalat. iii. Buah dadu iv. Token kecil, wang kertas yang dicetak, rumah kecil 7.2 Cara inovasi digunakan 7.2.1 Kaedah “Jom Pay Muamalat” ● Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan ● Setiap kumpulan diberi papan permainan “Jom Pay Muamalat”. ● Murid diterangkan kaedah penggunaan “ Jom Pay Muamalat “ ● Murid membaling buah dadu untuk menentukan giliran bermain. ● Murid bermain secara teratur. ● Murid mengguna kebijaksanaan dalam menjawab soalan yang diberikan. ● Murid cuba mengumpul harta paling banyak. ● Keberkesanan kaedah ini dinilai berdasarkan kualitatif itu perbezaan penggunaan papan permainan Jom Pay Muamalat sebelum dan selepas ujian pra. 7.3 Kos menghasilkan inovasi Kos bagi menghasilkan inovasi ini adalah seperti butiran di bawah: Bil

Jenis Bahan

Kuantiti x Harga Seunit

1.

Kadbod Jom Pay Muamalat rekaan RM150

Jumlah Kos RM150

sendiri JUMLAH BESAR

RM150

7.4 Keberkesanan inovasi terhadap PdP 8.3.1 Murid dapat menguasai istilah-istilah yang terdapat dalam topik muamalat Islam 11

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA 8.3.2 Murid lebih jelas maksud istilah-istilah dalam topik muamalat Islam. 8.3.3 Murid lebih mudah memahami konsep muamalat dalam Islam. 8.3.4 Murid lebih jelas untuk membezakan maksud antara istilah-istilah muamalat 7.5 Potensi untuk disebarluaskan Saya telah membuat kolaborasi serta melakukan PLC dengan guru Pendidikan Islam kelas lain bagi mendapatkan maklum balas keberkesanan program ini dalam membantu meningkatkan kemahiran membina ayat murid. Selain itu saya juga telah menggunakan kaedah yang sama untuk murid lain yang berbeza aliran. Inovasi ini turut disebar luaskan kepada rakan sejawat dari negeri yang berbeza untuk menilai keberkesanan program ini serta boleh digunakan di sekolah yang lain. Program ini juga tidak menggunakan kos yang mahal dan dapat digunakan oleh semua pihak apabila menggunakan cd yang dibekalkan. Selain itu saya akan menyebar luas teknik ini melalui aplikasi scribd dan penggunaan google classroom dalam sekolah mahupun kepada sekolah-sekolah lain. Kaedah ini dilihat sangat berkesan dalam mengatasi kemahiran menulis murid. Bagi elemen merentas kurikulum, kaedah ini juga boleh diguna pakai dalam pengajaran mata pelajaran Tasawwur Islam dan Bahasa Arab dengan sedikit pengubahsuaian. Oleh itu, terbukti bahawa kaedah Petaku ini sangat berkesan dalam meningkatkan kemahiran membina ayat seterusnya kemahiran menulis murid. 7.6 Keterangan lain yang berkaitan 8.6.1 Selepas kajian ini selesai dijalankan, murid-murid didapati dapat mencapai objektif yang disasarkan iaitu peningkatan dalam peguasaan istilah-istilah muamalat. Keberkesanan kajian ini dapat dinilai secara kualitatif iaitu berdasarkan peningkatan markah murid dalam ujian pra dan pos. Murid juga dapat memahami membina ayat. Selain itu markah peperiksaan juga dapat dipertingkatkan.

7.6.1 Soal selidik juga telah dilakukan bagi mendapat maklum balas murid tentang keberkesanan kaedah ini. Pemerhatian secara tidak langsung juga dilakukan bagi menilai kebolehjayaan kaedah ini. Selain itu guru juga akan berkolaborasi dengan guru lain untuk mendapatkan maklum balas keberkesanan kaedah ini untuk disebar luas kepada murid lain. Penggunaan kaedah ini juga mampu dikendalikan sendiri oleh murid tanpa bimbingan guru. 8.0 PENUTUP

12

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA Kekuatan kaedah pendidikan melalui gamifikasi dan sistem persekolahan biasa adalah saling melengkapi antara satu sama lain. Pengaplikasian elemen permainan dalam pembelajaran merupakan satu alternatif baru yang penting dan perlu diterapkan dalam sistem pendidikan sedia ada pada hari ini. Penyatuan dua elemen ini boleh membawa kepada suatu perkara yang penting untuk membina kemahiran yang pelbagai dalam abad ke-21 ini. Pendidikan sambil berhibur ini mampu memotivasikan murid untuk terus aktif dalam kelas, membantu guru menyediakan bahan pengajaran, mewujudkan medium penghargaan kepada murid serta menarik perhatian mereka supaya lebih fokus dan maju dalam pelajaran. Kaedah ini juga berupaya menunjukkan kepada mereka bahawa pembelajaran adalah sesuatu yang menarik dan gembira untuk disertai. Kewujudan kaedah gamifikasi dalam pendidikan membantu meringankan proses penyampaian ilmu-ilmu Islam yang sarat dengan pautan sumber dan dalil al-Quran dan hadis. Inovasi baru yang diperkenalkan dalam bidang muamalat seperti JPM (Jom Pay Muamalat) ini mampu menjadi model dan panduan khusus kepada para ilmuan dan umat Islam untuk mencipta kaedah penyampaian ilmu yang lebih kreatif dan berkesan. JPM juga diharapkan dapat menjadi platform dan medium dakwah yang berkesan dalam usaha meningkatkan kefahaman dan kesedaran masyarakat tentang sistem muamalat khususnya di Malaysia

10.0 LAMPIRAN

✔ Hasil dapatan data sebelum dan selepas pelaksanaan inovasi. ✔ Graf serta analisa data perbezaan sebelum dan selepas inovasi. ✔ Graf serta analisa kaji selidik perbezaan sebelum dan selepas inovasi ✔

Gambar berkaitan inovasi.

13

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSAInovasi Jom Pay Muamalat ✔

Borang penilaian.

9.0 HASIL DAPATAN DATA UJIAN PRA ( Sebelum pelaksanaan inovasi Jom Pay Muamalat (JPM) ) BIL

Nama murid

Markah (30) 8/30

Peratus (100%) 27%

1

ARY AZRAY BIN MUHAMMAD FAUZI

2

AZYZUL HAQEEM BIN AZMY

12/30

40%

3

DHIA AUFA DAMIA BINTI MOHD ANUAR

30/30

100%

4

EZMARISSA NADIA BINTI SUHAIZI

30/30

100%

5

HAIKAL HAKIMI BIN ISMAIL

0/30

0%

6

INEZ NADYA FATHEHA BINTI HAMDAN

25/30

83%

7

MOHAMAD EIZ FEIRHAN BIN MOHAMAD FITRI

30/30

100%

8

MOHAMAD PUTRA HATHIM BIN MOHD ZAKUAN

0/30

0%

9

MOHAMAD SHAH HAIKARL BIN MOHAMAD SHAHROM

13/30

43%

10

MUHAMMAD AFIF BIN KAMARUL HISHAM

1/30

3%

11

MUHAMMAD DARWISH ISKANDAR BIN MOHD SAYUTI

0/30

0%

12

MUHAMMAD KHAIRIL AMIRIN BIN BAKAR

29/30

96%

13

MUHAMMAD NOOR AMIR IKHWAN BIN MOHD NORSHAM

3/30

10%

14

MUHAMMAD ZIKRI HAZMIN BIN ZAINUDDIN

0/30

0%

15

MUSDALIFAH BINTI ROFIK

21/30

70%

16

NUR AFIQAH SHAZWANI BINTI ASMARIRAMZI

0/30

0%

17

NUR ATHEERAH BINTI KAMARUL IZWAN

16/30

53%

18

NUR AYU SHAFINA BINTI KHAIRUL NIZAM

5/30

17%

19

NUR DANISHA AMANDA BINTI MUHAMAD SABRI

13/30

43%

20

NUR FATIN ALMA BINTI MOHD AZIZI

30/30

100%

21

NUR IZZAHAM BIN ARSAD

20/30

67%

22

NUR IZZATUL HAZLIN BINTI JAMIL

30/30

100%

23

NUR JANNAH BINTI KHAIRULDDIN

4/30

13%

24

NUR NADIA KAMARULARIFIN

0/30

0%

25

NURIN QISTINA BINTI AZAINI

0/30

0%

26

NURUL AISHAH BINTI MOHD HARRIZUL

0/30

0%

27

NURUL MAISARAH BINTI NOOR AZMAN

0/30

0%

14

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA 28

QISDINA AYESSYA BINTI AHMAD HADIATULLAH MAKNUN

29/30

97%

29

SITI NUR ZAWANAH BINTI ABDUL HAMID

30/30

100%

30

SITI NURNABILAH BINTI FARIZKAMIL

0/30

0%

9.1 DATA TERKINI UJIAN POS ( Selepas pelaksanaan inovasi Jom Pay Muamalat (JPM)) BIL Nama murid 1 ARY AZRAY BIN MUHAMMAD FAUZI

Markah (30) 20/30

Peratus (100) 67%

2

AZYZUL HAQEEM BIN AZMY

21/30

100%

3

DHIA AUFA DAMIA BINTI MOHD ANUAR

30/30

100%

4

EZMARISSA NADIA BINTI SUHAIZI

30/30

100%

5

HAIKAL HAKIMI BIN ISMAIL

25/30

83%

6

INEZ NADYA FATHEHA BINTI HAMDAN

30/30

100%

7

MOHAMAD EIZ FEIRHAN BIN MOHAMAD FITRI

30/30

100%

8

MOHAMAD PUTRA HATHIM BIN MOHD ZAKUAN

10/30

33%

9

MOHAMAD SHAH HAIKARL BIN MOHAMAD SHAHROM

30/30

100%

10

MUHAMMAD AFIF BIN KAMARUL HISHAM

14/30

47%

11

MUHAMMAD DARWISH ISKANDAR BIN MOHD SAYUTI

15/30

50%

12

MUHAMMAD KHAIRIL AMIRIN BIN BAKAR

30/30

100%

13

MUHAMMAD NOOR AMIR IKHWAN BIN MOHD NORSHAM

18/30

60%

14

MUHAMMAD ZIKRI HAZMIN BIN ZAINUDDIN

13/30

43%

15

MUSDALIFAH BINTI ROFIK

30/30

100%

16

NUR AFIQAH SHAZWANI BINTI ASMARIRAMZI

10/30

33%

17

NUR ATHEERAH BINTI KAMARUL IZWAN

30/30

100%

18

NUR AYU SHAFINA BINTI KHAIRUL NIZAM

23/30

77%

19

NUR DANISHA AMANDA BINTI MUHAMAD SABRI

25/30

83%

20

NUR FATIN ALMA BINTI MOHD AZIZI

30/30

100%

21

NUR IZZAHAM BIN ARSAD

30/30

100%

22

NUR IZZATUL HAZLIN BINTI JAMIL

30/30

100%

23

NUR JANNAH BINTI KHAIRULDDIN

17/30

57%

24

NUR NADIA KAMARULARIFIN

10/30

33%

15

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA 25

NURIN QISTINA BINTI AZAINI

10/30

33%

26

NURUL AISHAH BINTI MOHD HARRIZUL

12/30

40%

27

NURUL MAISARAH BINTI NOOR AZMAN

20/30

67%

28

QISDINA AYESSYA BINTI AHMAD HADIATULLAH MAKNUN

30/30

100%

29

SITI NUR ZAWANAH BINTI ABDUL HAMID

30/30

100%

30

SITI NURNABILAH BINTI FARIZKAMIL

13/30

43%

9.2 BANDING BEZA DATA UJIAN PRA DAN POS ( Sebelum dan selepas pelaksanaan inovasi Jom Pay Muamalat (JPM) ) BIL

Nama murid

Markah Ujian Pra(30) 8/30

Markah Ujian Pos(30) 20/30

AZYZUL HAQEEM BIN AZMY

12/30

21/30

3

DHIA AUFA DAMIA BINTI MOHD ANUAR

30/30

30/30

4

EZMARISSA NADIA BINTI SUHAIZI

30/30

30/30

5

HAIKAL HAKIMI BIN ISMAIL

0/30

25/30

6

INEZ NADYA FATHEHA BINTI HAMDAN

25/30

30/30

7

MOHAMAD EIZ FEIRHAN BIN MOHAMAD FITRI

30/30

30/30

8

MOHAMAD PUTRA HATHIM BIN MOHD ZAKUAN

0/30

10/30

9

MOHAMAD SHAH HAIKARL BIN MOHAMAD SHAHROM

13/30

30/30

1

ARY AZRAY BIN MUHAMMAD FAUZI

2

10

MUHAMMAD AFIF BIN KAMARUL HISHAM

1/30

14/30

11

MUHAMMAD DARWISH ISKANDAR BIN MOHD SAYUTI

0/30

15/30

12

MUHAMMAD KHAIRIL AMIRIN BIN BAKAR

29/30

30/30

13

MUHAMMAD NOOR AMIR IKHWAN BIN MOHD NORSHAM

3/30

18/30

14

MUHAMMAD ZIKRI HAZMIN BIN ZAINUDDIN

0/30

13/30

15

MUSDALIFAH BINTI ROFIK

21/30

30/30

16

NUR AFIQAH SHAZWANI BINTI ASMARIRAMZI

0/30

10/30

17

NUR ATHEERAH BINTI KAMARUL IZWAN

16/30

30/30

18

NUR AYU SHAFINA BINTI KHAIRUL NIZAM

5/30

23/30

19

NUR DANISHA AMANDA BINTI MUHAMAD SABRI

13/30

25/30

16

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA

BIL

20

NUR FATIN ALMA BINTI MOHD AZIZI

30/30

30/30

21

NUR IZZAHAM BIN ARSAD

20/30

30/30

22

NUR IZZATUL HAZLIN BINTI JAMIL

30/30

30/30

23

NUR JANNAH BINTI KHAIRULDDIN

4/30

17/30

24

NUR NADIA KAMARULARIFIN

0/30

10/30

25

NURIN QISTINA BINTI AZAINI

0/30

10/30

26

NURUL AISHAH BINTI MOHD HARRIZUL

0/30

12/30

27

NURUL MAISARAH BINTI NOOR AZMAN

0/30

20/30

28

QISDINA AYESSYA BINTI AHMAD HADIATULLAH MAKNUN

29/30

30/30

29

SITI NUR ZAWANAH BINTI ABDUL HAMID

30/30

30/30

30

SITI NURNABILAH BINTI FARIZKAMIL

0/30

13/30

9.3 BANDING BEZA PERATUS UJIAN PRA DAN POS ( Sebelum dan selepas pelaksanaan inovasi Jom Pay Muamalat (JPM) ) Nama murid Peratus Gred Peratus Gred Peratus Selepas Peningkata sebelum (100) n (100)

1

ARY AZRAY BIN MUHAMMAD FAUZI

27%

E

67%

B

+40%

2

AZYZUL HAQEEM BIN AZMY

40%

E

70%

B

+30%

3

DHIA AUFA DAMIA BINTI MOHD ANUAR

100%

A

100%

A

-

4

EZMARISSA NADIA BINTI SUHAIZI

100%

A

100%

A

-

5

HAIKAL HAKIMI BIN ISMAIL

0%

E

83%

A

+83%

6

INEZ NADYA FATHEHA BINTI HAMDAN

83%

A

100%

A

+17%

7

MOHAMAD EIZ FEIRHAN BIN MOHAMAD FITRI

100%

A

100%

A

-

8

MOHAMAD PUTRA HATHIM BIN MOHD ZAKUAN

0%

E

33%

E

+33%

9

MOHAMAD SHAH HAIKARL BIN MOHAMAD SHAHROM

43%

D

100%

A

+57%

10

MUHAMMAD AFIF BIN KAMARUL HISHAM

3%

E

47%

D

+44%

17

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA 11

MUHAMMAD DARWISH ISKANDAR BIN MOHD SAYUTI

0%

E

50%

C

+50%

12

MUHAMMAD KHAIRIL AMIRIN BIN BAKAR

96%

A

100%

A

+4%

13

MUHAMMAD NOOR AMIR IKHWAN BIN MOHD NORSHAM

10%

E

60%

C

+50%

14

MUHAMMAD ZIKRI HAZMIN BIN ZAINUDDIN

0%

E

43%

D

+43%

15

MUSDALIFAH BINTI ROFIK

70%

B

100%

A

+30%

16

NUR AFIQAH SHAZWANI BINTI ASMARIRAMZI

0%

E

33%

E

+33%

17

NUR ATHEERAH BINTI KAMARUL IZWAN

53%

C

100%

A

+47%

18

NUR AYU SHAFINA BINTI KHAIRUL NIZAM

17%

E

77%

B

+60%

19

NUR DANISHA AMANDA BINTI MUHAMAD SABRI

43%

D

83%

A

+40%

20

NUR FATIN ALMA BINTI MOHD AZIZI

100%

A

100%

A

-

21

NUR IZZAHAM BIN ARSAD

67%

B

100%

A

+33%

22

NUR IZZATUL HAZLIN BINTI JAMIL

100%

A

100%

A

-

23

NUR JANNAH BINTI KHAIRULDDIN

13%

E

57%

C

+44%

24

NUR NADIA KAMARULARIFIN

0%

E

33%

E

+33%

25

NURIN QISTINA BINTI AZAINI

0%

E

33%

E

+33%

26

NURUL AISHAH BINTI MOHD HARRIZUL

0%

E

40%

D

+40%

27

NURUL MAISARAH BINTI NOOR AZMAN

0%

E

67%

B

+67%

28

QISDINA AYESSYA BINTI AHMAD HADIATULLAH MAKNUN

97%

A

100%

A

+3%

29

SITI NUR ZAWANAH BINTI ABDUL HAMID

100%

A

100%

A

-

30

SITI NURNABILAH BINTI FARIZKAMIL

0%

E

43%

D

+43%

18

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA

9.4 Analisis gred murid

Gred

Sebelum Ujian Pra

Selepas Ujian Peratus

Pra

Selepas Ujian Pra

A

9 orang

28%

15 orang

50%

B

2 orang

6%

4 orang

13%

C

1 orang

3%

3 orang

9%

D

2 orang

6%

4 orang

13%

E

16 orang

56%

4 orang

15%

10.5.1 Skala Gred Markah

Gred

80-100

A

65-79

B

50-64

C

40-49

D

1-39

E

19

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA

9.5 Graf perbandingan bilangan gred murid 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A

B Sebelum Ujian Pra

C

D Selepas Ujian Pra

20

E

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA 9.6 GRAF SEBELUM DAN SELEPAS PELAKSANAAN JOM PAY MUAMALAT

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

SEBELUM

21

SELEPAS

10.7 Dapatan Soal selidik Kajian terhadap penguasaan murid terhadap istilahistilah yang terdapat dalam topik muamalat Islam. 1. Jantina

Jantina 52%

52% 50% 48% 48% 46% Lelaki

Perempuan

Soal selidik ini dijalankan kepada 30 orang murid iaitu seramai 15 orang murid lelaki dan 16 orang murid perempuan.

2. Adakah Pendidikan Islam itu mudah? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

68%

32%

Ya

Tidak

Hasil soal selidik menunjukkan 68 % responden menganggap Pendidikan Islam mudah manakala 32% responden menyatakan Pendidikan Islam sukar.

3. Adakah menjawab soalan berkaitan topik muamalat itu sangat mudah? 70%

61%

60% 50% 40%

39%

30% 20% 10% 0% Ya

Tidak

Seramai 39% responden bersetuju bahawa menjawab soalan berkaitan topic muamalat itu

1

mudah manakala 61 % murid berpendapat bahawa menjawab topic muamalat itu sukar. 4. Sejauh manakah Jom Pay Muamalat (JPM) dapat meningkatkan kemahiran penguasaan istilah yang terkandung dalam topik muamalat? 100%

84%

80% 60% 40% 20%

16% 0%

0%

0%

1-sangat tidak suka

2-tidak suka

3-sederhana

0% 4-suka

5-sangat suka

84 responden memberi skala 5 yang menunjukkan Jom Pay Muamalat sangat membantu dalam penguasaan istilah yang terkandung dalam topik muamalat manakala 16 responden memberi skala 4 menunjukkan mereka berpendapat kaedah Jom Pay Muamalat (JPM) dapat membantu penguasaan istilah yang terkandung dalam topik muamalat.

5. Adakah kamu dapat menjawab soalan berkaitan muamalat dengan mudah setelah menggunakan Jom Pay Muamalat (JPM)? 120%

100%

100% 80% 60% 40% 20%

0%

0% Ya

Tidak

100 % responden merasakan mereka dapat membina ayat dengan mudah setelah menggunakan kaedah Jom Pay Muamalat (JPM)

2

6. Adakah Jom Pay Muamalat (JPM) membantu kamu mendapat idea ketika menjawab soalan berkaitan muamalat. 120%

100%

100% 80% 60% 40% 20%

0%

0% Ya

Tidak

100% responden bersetuju bahawa Jom Pay Muamalat (JPM) dapat membantu mereka

menjawab soalan berkaitan muamalat kerana mereka dapat

mengingati dan memahami dengan jelas maksud setiap petak-petak istilah muamalat.

7. Berikan skala kamu tentang kebaikan papan permainan Jom Pay Muamalat (JPM) dalam membantu proses PdPc? 84%

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

16% 0%

0%

0%

1-sangat tidak membantu

2-tidak membantu

3-sederhana

4-membantu

5-sangat membantu

84 % responden berpendapat Jom Pay Muamalat (JPM) sangat membantu proses PDPC manakala 16 % responden berpendapat Jom Pay Muamalat (JPM) membantu PDPC.

8. Adakah kamu ingin menggunakan papan permainan Jom Pay Muamalat (JPM) lagi?

3

120% 100% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0% Ya

Tidak

100% responden menyatakan mereka ingin menggunakan papan permainan Jom Pay Muamalat (JPM) lagi kerana kaedah ini sangat menyeronokkan.

9. Adakah keyakinan kamu dalam menjawab soalan latihan berkaitan muamalat Islam meningkat setelah menggunakan papan permainan Jom Pay Muamalat ? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

84%

16% 0%

0%

2-tidak yakin

3-sederhana

4-yakin

5-sangat yakin

84% responden menyatakan mereka sangat yakin dalam menjawab soalan latihan berkaitan topic muamalat setelah menggunakan kaedah Jom Pay Muamalat (JPM) manakala 16% responden menyatakan kurang yakin . Hal ini membuktikan objektif inovasi ini telah dapat dicapai.

10.

Adakah kamu bependapat , penguasaan terhadap istilah-istilah yang

terdapat dalam muamalat lebih mudah selepas menggunakan kaedah Jom Pay Muamalat berbanding sebelum menggunakannya?

4

120% 100% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0% Ya

Tidak

100% responden berpendapat bahawa aktiviti membina ayat lebih mudah selepas menggunakan kaedah Jom Pay Muamalat (JPM) berbanding sebelum menggunakannya.

RUMUSAN SOAL SELIDIK

Hasil dapatan dari soal selidik ini dapat mengukur keberkesanan kaedah Jom Pay Muamalat secara kualitatif. Dapatan ini dapat menyokong bahawa kajian inovasi ini benar dapat membantu murid dalam meningkatkan kemahiran menguasai istilah-istilah muamalat dan mencapai objektif yang ditetapkan.

5

9.7 GAMBAR BERKAITAN INOVASI

Murid-murid sedang mengikuti aktiviti Jom Pay Muamalat (JPM) (Kedudukan murid mengikut SOP yang ditetapkan)

6

7

SLIDE PEMBENTANGAN

8

9

10

11

12

13

1

Data Loading...