คู่มือการสร้าง Glide Apps (V.3) - PDF Flipbook

คู่มือการสร้าง Glide Apps (V.3)

283 Views
48 Downloads
PDF 2,152,872 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps ก

คำนำ คู่มือการสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบในการพัฒ นาบุคลากร ตามโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก และใช้ในการเป็นคู่มือประกอบการอบรมหลักสูตร การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps เนื้อหาประกอบด้วย การลงชื่อเข้าใช้งาน วิธีสร้างแอปพลิเคชัน การปรับแต่งแอปพลิ เคชัน เครื่องมือ ข้อควรระวัง และข้อแนะนำที่จำเป็นในการสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps เพื่อเป็นแนวทาง ในการสร้างแอปพลิเคชันได้สะดวก และง่ายขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่ม ือเล่ม นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการพัฒนา และผู้ที่สนใจศึกษาด้วย ตนเอง

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก พฤศจิกายน 2564

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps ข

สารบัญ เรื่อง หน้า คำนำ.................................................................................................................................................. ก สารบัญ............................................................................................................................................... ข การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps ............................................................................................ 1 การสร้างแอปพลิเคชัน ...................................................................................................................... 2 การลงชื่อเข้าใช้งาน........................................................................................................................... 2 วิธีสร้างแอปพลิเคชัน ........................................................................................................................ 4 การปรับแต่งแอปพลิเคชัน ................................................................................................................ 7 เครื่องมือ .........................................................................................................................................10 การเผยแพร่และการนำแอปพลิเคชันไปใช้งาน ..............................................................................16 การติดตั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน .............................................................................19 ข้อควรระวัง ...................................................................................................................................... 26 ข้อแนะนำ ......................................................................................................................................... 26

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps ในโลกยุคปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะบอกว่า โทรศัพท์ สมาร์ตโฟนเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรา ทุก ๆ ด้าน แล้วถ้าหากเรามีไอเดียที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ส ะดวกมากขึ้ น หลายคนก็เริ่มคิดจะทำ Mobile App มาแก้ปัญหาต่าง ๆ นี้ ก่อนเป็นอันดับแรก หลายคนคงไม่ได้ที่จะมีความรู้ในการพัฒนา Mobile App แต่หากเรามีความคิดที่ดีแล้วอยากจะลด ขั้นตอนการทำงานลง ซึ่งปัจจุบันมีบริการให้มีการพัฒนา Application บน Platform เช่น เว็บแอป มากมาย หลายเจ้า ซึ่งจะมาช่วยลดขั้นตอนหลัก ๆ คือ การเขียนโค้ด ที่ใคร ๆ ก็บอกว่ายากลงได้ ในวงการศึกษาก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อเป็ น ช่องทางในการให้บริการแก่นักศึกษา หากมีแอปพลิเคชันเพื่อบริหารจัดการ หรือเป็นแหล่งรวบรวมสื่อ ข้อมูล ต่าง ๆ รวมไว้ในแอปพลิเคชันเดียว คงเป็นเรื่องดีไม่น้อยที่จะช่วยให้ทั้งครู และนักศึกษา มีความสะดวก สบาย มากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลา ประหยัดกระดาษ และอื่น ๆ อีกมากมาย การออกแบบให้แอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้สร้างแอปพลิเคชันต้องพิจ ารณา การสร้างแอปพลิเคชันพลิเคชันต้องไม่สลับซับซ้อนมากจนทำให้ผู้ใช้งง และรู้สึกไม่อยากใช้งานต่อไป เว็บไซต์ที่จะใช้สร้างแอปพลิเคชัน ที่จะแนะนำในที่นี้สร้างได้ด้วยวิธีการ และขั้นตอนที่ ง่าย ชื่อ ว่า Glide ที่จะช่วยจัดการในด้านการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ จาก Google Sheet ที่เรามีให้มาอยู่บ น สมาร์ตโฟน สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้หลากหลายแบบตามต้ องการ โดยแค่เรามีข ้อมูลใน Google Sheet ก็เปลี่ยนเป็น Mobile App ได้ง่าย ๆ

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 2

การสร้างแอปพลิเคชัน การลงชื่อเข้าใช้งาน 1. พิมพ์ https://www.glideapps.com/ ในช่อง URL

2. คลิกที่ปุ่ม Log in

3. คลิก “Sign in with Google”

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 3

4. เลือกบัญชีอีเมลที่จะลงชื่อเข้าใช้เพื่อสร้างแอปพลิเคชัน (หากต้องการใช้บัญชีอีเมลอื่น ให้เลือก “ใช้บัญชีอื่น”)

5. คลิก “อนุญาต”

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 4

6. เมื่อลงชื่อเข้าใช้สำเร็จระบบจะนำเข้าสู่หน้าการสร้างแอปพลิเคชัน

วิธีสร้างแอปพลิเคชัน 1. คลิก “New App”

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 5

2. เลือกไฟล์ข้อมูล Google Sheet (ต้องจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลเป็น Google Sheet ไว้ก่อน อาจมา จากการตอบแบบตอบข้อมูลจาก Google Form หรือนำข้อมูลจากแหล่งอื่นสร้าง Google Sheet โดยตรง ก็ได้ แยก Sheet ไว้ตามเมนูแท็บ ในแต่ละ Sheet จำเป็นต้องมีหัวคอลัมน์เพื่อสะดวกในการเรียกข้อมูลในการ สร้างแท็บ)

3. คลิก “Select”

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 6

4. โปรแกรมจะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการสร้างแอปพลิเคชัน

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 7

การปรับแต่งแอปพลิเคชัน โลโก้แอปพลิเคชัน สามารถนำไฟล์ภาพที่สร้างเป็นโลโก้สำหรับแอปพลิเคชัน ไว้แล้วมาแทนที่โลโก้เดิม แนะนำให้สร้าง ภาพในอัตราส่วน 1:1 มีวิธีทำ ดังนี้ 1. คลิกที่สัญลักษณ์ 2. คลิกที่ App Info

3. คลิกโลโก้แอปพลิเคชัน

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 8

4. คลิกปุ่ม “Upload”

5. เลือกไฟล์โลโก้ 6. คลิก “เปิด”

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 9

7. ภาพโลโก้ที่นำเข้าจะปรากฏแทนภาพเดิม

8. เปลี่ยนชื่อแอปพลิเคชัน ในช่อง Name

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 10

เครื่องมือ กลุ่มเครื่องมือหลัก กลุ่มเครื่องมีสำหรับใช้งาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ใหญ่ ๆ ดังนี้

หมายเลข 1 สำหรับเชื่อมต่อข้อมูล หมายเลข 2 สำหรับดูผลลัพธ์และปรับแต่งรายละเอียดแอปพลิเคชัน หมายเลข 3 สำหรับปรับแต่งเค้าโครงแอปพลิเคชัน เครื่องมือย่อยจากหมายเลข 1 เครื่องมือที่ใช้สำหรับปรับแต่งแอปพลิเคชันพลิเคชัน จากหมายเลข 1 ประกอบด้วย 1. TABLES สำหรับเพิ่มแท็บ

และยังสามารถเพิ่มคอลัมน์ในแต่ละ Sheet ได้เมื่อพบว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 11

2. SOURCES สำหรับปรับปรุงแก้ไขข้อมูล

เมื่อคลิกที่ชื่อ Google Sheet จะนำเข้าสู่หน้า Sheet เพื่อให้แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลแต่ละครั้ง สามารถกดปุ่ม ปัจจุบันเมื่อมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลจากเมนู Edit Sheet

เพื่อเป็นการเรียกข้อมูลใหม่ให้แสดงผลเป็น

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 12

เครื่องมือย่อยจากหมายเลข 2 1. TABS สำหรับปรับแต่งแท็บที่สร้างขึ้น อาจเพิ่ม/ลบ/ปิด

2. SCREEN

3. DATA ขึ้นอยู่กับ Style ที่เลือกใช้ บาง Style อาจไม่มี Data

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 13

4. STYLE การเลือกใช้ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับข้อมูลแต่ละประเภทที่จะนำเสนอ

การแสดงผลสามารถแสดงผลได้ทั้งบนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน ระบบ Android และ IOS บนแทปเล็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ PC

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 14

เครื่องมือย่อยจากหมายเลข 3 Setting ขอแนะนำเฉพาะ Appearance และ App Info เท่านั้น

Appearance สามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังของแอปพลิเคชัน เปลี่ยนธีม และแบบตัวอักษร

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 15

App Info สามารถเปลี่ยน ICON และชื่อแอปพลิเคชัน ตามที่แนะนำไว้เบื้องต้นแล้ว

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 16

การเผยแพร่และการนำแอปพลิเคชันไปใช้งาน เมื่อสร้างแอปพลิเคชันสำเร็จแล้ว ถึงขั้นตอนของการนำไปเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยระบบ จะสร้างลิงก์สำหรับแอปพลิเคชันให้โดยอัตโนมัติ ผู้สร้างสามารถเปลี่ยนชื่อลิงก์เองได้ ดังนี้ 1. คลิก “PUBLISH” เพื่อทำการเผยแพร่แอปพลิเคชัน

2. คลิก “Publish app”

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 17

3. พบลิงก์และ QR Code ที่ระบบสร้างให้

4. เปลี่ยนชื่อลิงก์ตามต้องการ

5. คลิก “Copy” นำลิงก์ หรือ QR Code ไปวางเพื่อเผยแพร่

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 18

6. กรณีที่ต้องการนำลิงก์ไปใช้งานภายหลัง คลิก “SHARE” และทำตามขั้นตอนข้อที่ 5

7. ส่งลิงก์ใ ห้กลุ่ม เป้าหมายด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ให้พิม พ์หมายเลขโทรศัพท์ ตามรูปแบบ ตัวอย่าง ในช่อง SEND TO PHONE คลิก “Send”

8. ผู้รับจะได้รับลิงก์ และสามารถเปิดใช้งาน หรือติดตั้งลงในโทรศัพท์ได้ทันที

หมายเหตุ 1. ขั้นตอนข้อที่ 1-2 ทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียว 2. หากมีการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชัน ข้อมูลจะอัปเดตอัตโนมัติ

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 19

การติดตั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน เมื่อสร้างแอปพลิเคชันเรียบร้อยพร้อมใช้งาน ก็สามารถติดตั้งบนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน ทั้งระบบ Android และ IOS เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน มีวิธีติดตั้ง ดังนี้ ระบบ Android 1. แตะลิงก์ของแอปพลิเคชัน

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 20

2. แตะที่สัญลักษณ์ 3. แตะ “เปิดด้วยแอปอื่น”

4. แตะ “ติดตั้งแอป”

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 21

5. แตะ “ติดตั้ง”

6. แอปพลิเคชันจะถูกติดตั้งบนหน้าหลักของโทรศัพท์สมาร์ตโฟนระบบ Android พร้อมใช้งาน

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 22

ระบบ IOS 1. แตะลิงก์ของแอปพลิเคชัน

2. แตะที่สัญลักษณ์

ด้านบน

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 23

3. แตะที่ “เปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้น”

4. แตะที่สัญลักษณ์

ด้านล่าง

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 24

5. แตะ “เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม”

6. แตะ “เพิ่ม”

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 25

7. แอปพลิเคชันจะถูกติดตั้งบนหน้าหลักของโทรศัพท์สมาร์ตโฟนระบบ IOS พร้อมใช้งาน

ดาวน์โหลดโค้ดปกเต็มหน้าจอ คลิก ดาวน์โหลดโค้ดอักษรวิ่ง คลิก

ตัวอย่างแอปพลิเคชัน https://appplication-64.glideapp.io/ https://enfeapp.glideapp.io/

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 26

ข้อควรระวัง ข้อมูลที่นำมาลิงก์ในแอปพลิเคชัน อยู่บน Google Drive ต้องแชร์ข ้อมูลให้เป็น สาธารณะ หาก ไม่ได้แชร์บุคคลอื่นจะไม่สามารถดูข้อมูลได้

ข้อแนะนำ เนื่องการสร้างแอปพลิเคชัน จากเว็บไซต์ Glide ที่เราใช้งานแบบฟรี จึงมีโควต้าในการใช้ง านแบบ จำกัดที่สำคัญ ดังนี้ 1. ใช้งานได้ 500 แถว (นับรวมทุก Sheet ไม่นับแถวหัวข้อ) 2. แก้ไขได้ 1,000 ครั้ง/เดือน/แอปพลิเคชัน

หากต้องการใช้งานแบบเต็มรูปแบบไร้ขีดจำกัด แนะนำให้ UPGRADE (ราคาตามแจ้งในเว็บไซต์)

การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Glide Apps 27

ขอบคุณเว็บไซต์ https://www.glideapps.com/

คณะผู้จัดทำ ที่ปรึกษา นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน นางสาวธัญญ์ลักษณ์ ขจรสกุลวงศ์

ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก

เนื้อหา/รูปเล่ม นางกัญญาทิพ เสนาะวงศ์

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก

บรรณาธิการ นางกมลชนก วิสิษฐดำรงค์กุล

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก

ประสานงาน นายวัชระ คำพรม นายอภิเชษฐ์ ภูทองยอด

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก

Data Loading...