doc_langauge - PDF Flipbook

doc_langauge

105 Views
23 Downloads
PDF 972,421 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


ตัวชว้ี ัดและสาระการเรียนร้แู กนกลางตอ้ งรแู้ ละควรรู้
กลมุ่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ตามหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551

กล่มุ พฒั นาหลักสตู รและมาตรฐานการเรียนรู้
สานักวชิ าการและมาตรฐานการศึกษา

สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร
15 สิงหาคม 2559

สรปุ ตัวชี้วัดและสาระการเรยี นรแู้ กนกลางต้องรู้และควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน พทุ ธศักราช ๒๕๕๑

ช้นั ตัวชีว้ ดั ทงั้ หมด ตอ้ งรู้ ควรรู้ หมายเหตุ
ป.๑ 16 9 7
ป.๒ 16 ๙ 7
ป.๓ 18 13 5
ป.๔ 20 17 3
ป.๕ 20 19 1
ป.๖ 20 19 1
ม.๑ 20 19 1
ม.๒ 21 19 2
ม.๓ 21 19 2
ม.๔ - ๖ 21 17 4
รวม 193 1๖๐ 33

ขอ้ มูล ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2559

ตวั ช้ีวดั และสาระการเรียนรแู้ กนกลางตอ้ งรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชน้ั ท่ี รหสั ตัวชี้วดั ตัวชี้วดั สาระการเรียนร้แู กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ป.1 1 ต 1.1 ป.1/1 ปฏิบัติตามคาส่งั ง่าย ๆ ทฟี่ งั  คาสั่งทใ่ี ช้ในหอ้ งเรยี น เชน่ Stand up./ 

Sit down./Listen./Repeat./Quiet!/

Stop! etc.

2 ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสยี ง  ตวั อกั ษร (letter names) เสยี งตัวอักษร 

และสะกดคาง่ายๆ ถกู ตอ้ ง (letter sounds) และสระ (vowel sounds)

ตามหลักการอ่าน และการสะกดคา

 หลักการอ่านออกเสียง เชน่

- การออกเสียงพยัญชนะต้นคา

3 ต 1.1 ป.1/3 เลอื กภาพตรงตามความหมายของคา  คา กลุม่ คา และความหมายเกีย่ วกับตนเอง 

และกลุ่มคาที่ฟัง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

อาหาร เครอื่ งดม่ื และนนั ทนาการ

ภายในวงคาศพั ทป์ ระมาณ ๑๕๐ - ๒๐๐ คา

(คาศัพท์ท่เี ปน็ รูปธรรม)

4 ต 1.1 ป.1/4 ตอบคาถามจากการฟังเร่ืองใกล้ตวั  บทอา่ นเกย่ี วกบั เร่อื งใกลต้ ัวหรอื นิทาน 

ทม่ี ภี าพประกอบ

 ประโยคคาถามและคาตอบ

- Yes/No Question เช่น

Is it a/an..?

Yes, it is./

No, it is not. etc.

- Wh-Question เช่น

What is it? It is a/an... etc.

5 ต 1.2 ป.1/1 พดู โต้ตอบด้วยคาส้นั ๆ งา่ ย ๆ  บทสนทนาทใี่ ช้ในการทกั ทาย กล่าวลา 

ในการสอื่ สารระหว่างบคุ คล ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ข้อความ

ตามแบบท่ีฟงั ทใี่ ชแ้ นะนาตนเอง เชน่ Hi/Hello/

Good morning/Good afternoon/

Good evening/I am…/Goodbye./

Bye./Thank you./I am sorry.

How are you?/I am fine. etc.

6 ต 1.2 ป.1/2 ใชค้ าส่ังงา่ ย ๆ ตามแบบท่ีฟงั  คาส่งั ที่ใชใ้ นหอ้ งเรยี น 

7 ต 1.2 ป.1/3 บอกความตอ้ งการง่าย ๆ ของตนเอง  คาศพั ท์ สานวนภาษา และประโยคท่ีใช้ 

ตามแบบท่ีฟงั บอกความต้องการ เช่น

I want…/Please,… etc.

ขอ้ มูล ณ วันที่ 15 สงิ หาคม 2559

2

ชัน้ ท่ี รหัสตวั ช้ีวดั ตัวชี้วัด สาระการเรียนรแู้ กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ป.1 8 ต 1.2 ป.1/4 พดู ขอและให้ข้อมูลงา่ ย ๆ เกี่ยวกับ  คาศัพท์ สานวนภาษา และประโยค 

ตนเองตามแบบท่ีฟัง ทีใ่ ชข้ อและให้ขอ้ มลู เก่ียวกบั ตนเอง เชน่

What’s your name?/My name is…/

I am… etc.

9 ต 1.3 ป.1/1 พดู ใหข้ ้อมลู เกยี่ วกบั ตนเอง  คาและประโยคที่ใชใ้ นการพูดใหข้ ้อมลู 

และเรือ่ งใกลต้ ัว เกีย่ วกับตนเอง บคุ คลใกลต้ วั และเรื่อง

ใกล้ตวั เชน่ บอกช่ือ อายุ รปู รา่ ง สว่ นสงู

ส่ิงตา่ ง ๆ จานวน ๑ - ๒๐ สี ขนาด

ตาแหนง่ ของส่งิ ของ

10 ต 2.1 ป.1/1 พูดและทาท่าประกอบ  วฒั นธรรมของเจา้ ของภาษา เช่น 

ตามวฒั นธรรมของเจา้ ของภาษา การใชส้ หี นา้ ท่าทางประกอบการพดู

ขณะแนะนาตนเอง การสมั ผสั มือ

การโบกมือ การแสดงอาการตอบรบั

หรอื ปฏิเสธ

11 ต 2.1 ป.1/2 บอกชอ่ื และคาศพั ท์เกย่ี วกับ  คาศัพทเ์ ก่ยี วกบั เทศกาลสาคญั ของ 

เทศกาลสาคัญของเจ้าของภาษา เจา้ ของภาษา เชน่ วันคริสต์มาส

วนั ข้นึ ปใี หม่

12 ต 2.1 ป.1/3 เข้าร่วมกจิ กรรมทางภาษาและ  กิจกรรมทางภาษาและวฒั นธรรม เชน่ 

วัฒนธรรมทเี่ หมาะกบั วัย การเลน่ เกม การร้องเพลง การเลา่ นทิ าน

ประกอบท่าทาง วนั คริสต์มาส วันขึน้ ปีใหม่

13 ต 2.2 ป.1/1 ระบุตวั อกั ษรและเสียงตวั อกั ษรของ  ตวั อักษรและเสยี งตวั อักษรของ 

ภาษาตา่ งประเทศและภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

14 ต 3.1 ป.1/1 บอกคาศัพท์ท่เี กยี่ วข้องกบั กลุ่มสาระ  คาศัพทท์ ่ีเก่ยี วขอ้ งกบั กลมุ่ สาระ 

การเรียนรูอ้ ื่น การเรียนรอู้ ื่น

15 ต 4.1 ป.1/1 ฟงั /พูดในสถานการณง์ า่ ย ๆ  การใช้ภาษาในการฟงั /พูดในสถานการณ์ 

ทเี่ กดิ ขึ้นในหอ้ งเรยี น ง่าย ๆ ทีเ่ กดิ ข้นึ ในหอ้ งเรยี น

16 ต 4.2 ป.1/1 ใช้ภาษาต่างประเทศเพอ่ื รวบรวม  การใชภ้ าษาต่างประเทศในการรวบรวม 

คาศัพทท์ เี่ กีย่ วขอ้ งใกล้ตัว คาศัพท์ท่เี กี่ยวข้องใกล้ตัวจากสือ่ ตา่ ง ๆ

รวม 16 ตัวชี้วดั 97

ข้อมลู ณ วันท่ี 15 สงิ หาคม 2559

3

ช้นั ที่ รหัสตวั ชี้วดั ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ป.2 1 ต 1.1 ป.2/1 ปฏบิ ัติตามคาสง่ั และคาขอร้อง  คาสัง่ และคาขอร้องที่ใชใ้ นหอ้ งเรียน 

งา่ ย ๆ ท่ีฟัง - คาสงั่ เช่น Show me a/an.../

Open your book..

Don’t talk in class. etc.

- คาขอร้อง เช่น Please come here./

Come here, please.

Don’t make a loud noise, please./

Please don’t make a loud noise. etc.

2 ต 1.1 ป.2/2 ระบุตวั อกั ษรและเสยี ง  ตัวอกั ษร เสยี งตวั อักษรและสระ การสะกดคา 
อ่านออกเสยี งคา สะกดคา
และอ่านประโยคงา่ ย ๆ ถูกต้อง และประโยค
ตามหลักการอ่าน
 หลักการอ่านออกเสยี ง เชน่

- การออกเสียงพยัญชนะต้นคาและพยญั ชนะ

ทา้ ยคา

- การออกเสยี งเนน้ หนัก-เบาในคา

3 ต 1.1 ป.2/3 เลือกภาพตรงตามความหมาย  คา กลุม่ คา ประโยคเด่ยี ว (simple sentence) 
ของคา กลุ่มคา และประโยคท่ีฟัง
และความหมายเกีย่ วกบั ตนเอง ครอบครัว

โรงเรียน สง่ิ แวดลอ้ มใกลต้ วั อาหาร เคร่อื งด่ืม

และนนั ทนาการ เปน็ วงคาศัพทส์ ะสมประมาณ

๒๕๐ - ๓๐๐ คา (คาศัพท์ท่ีเปน็ รูปธรรม)

4 ต 1.1 ป.2/4 ตอบคาถามจากการฟังประโยค  ประโยค บทสนทนา หรือนิทานท่ีมภี าพประกอบ 
บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ
ท่มี ีภาพประกอบ  ประโยคคาถามและคาตอบ

- Yes/No Question เชน่

Is this/that a/an..?

Yes, it is./No, it isn’t. etc.

- Wh-Question เชน่

What is this/that/it?

This/that/It is a/an…

How many…?

There is/are…

Where is the…?

It is in/on/under… etc.

ข้อมลู ณ วันที่ 15 สงิ หาคม 2559

4

ชั้น ท่ี รหสั ตัวช้ีวดั ตัวชีว้ ัด สาระการเรียนรแู้ กนกลาง ต้องรู้ ควรรู้

ป.2 5 ต 1.2 ป.2/1 พูดโต้ตอบด้วยคาส้นั ๆ ง่าย ๆ  บทสนทนาท่ีใช้ในการทกั ทาย กล่าวลา 

ในการส่ือสารระหวา่ งบคุ คล ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ขอ้ ความท่ใี ช้
ตามแบบท่ีฟงั แนะนาตนเอง เช่น Hi/Hello/Good morning/
Good afternoon/Good evening/
How are you?/I am fine. /I am…/
Goodbye./Bye./Thank you./I am sorry.
etc.

6 ต 1.2 ป.2/2 ใชค้ าสงั่ และคาขอร้องง่าย ๆ  คาส่งั และคาขอร้องท่ใี ชใ้ นห้องเรียน 

ตามแบบที่ฟัง

7 ต 1.2 ป.2/3 บอกความต้องการง่าย ๆ  คาศพั ท์ สานวนภาษา และประโยคทใ่ี ช้บอก 

ของตนเองตามแบบทีฟ่ งั ความตอ้ งการ เช่น I want…/Please,… etc.

8 ต 1.2 ป.2/4 พดู ขอและใหข้ ้อมูลง่าย ๆ  คาศัพท์ สานวนภาษา และประโยคทใ่ี ช้ขอ 
เกี่ยวกบั ตนเองตามแบบที่ฟัง และใหข้ ้อมูลเกย่ี วกับตนเอง เช่น What’s
your name?/My name is…/I am… etc.

9 ต 1.3 ป.2/1 พดู ให้ข้อมลู เกี่ยวกับตนเอง  คาและประโยคทีใ่ ชใ้ นการพูดใหข้ ้อมูลเกย่ี วกับ 
และเร่ืองใกลต้ ัว ตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกลต้ วั เชน่
บอกชอ่ื อายุ รปู ร่าง สว่ นสูง ส่งิ ตา่ ง ๆ
จานวน ๑ - ๓๐ สี ขนาด ตาแหน่งของส่งิ ของ

10 ต 2.1 ป.2/1 พูดและทาทา่ ประกอบ  วัฒนธรรมของเจา้ ของภาษา เชน่ การใช้สีหน้า 

ตามวัฒนธรรมของเจา้ ของภาษา ท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนาตนเอง
การสมั ผสั มอื การโบกมือ การแสดงอาการ
ตอบรับหรอื ปฏิเสธ

11 ต 2.1 ป.2/2 บอกชือ่ และคาศพั ทเ์ ก่ียวกบั  คาศัพท์เกี่ยวกบั เทศกาลสาคญั ของเจ้าของภาษา 

เทศกาลสาคัญของเจ้าของภาษา เชน่ วันครสิ ต์มาส วนั ข้นึ ปใี หม่

12 ต 2.1 ป.2/3 เข้ารว่ มกิจกรรมทางภาษา  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน่ 

และวฒั นธรรมทเี่ หมาะกับวยั การเลน่ เกม การรอ้ งเพลง การเล่านทิ าน
ประกอบทา่ ทาง วนั คริสตม์ าส วนั ขึน้ ปีใหม่

13 ต 2.2 ป.2/1 ระบตุ วั อกั ษรและเสียงตัวอักษร  ตวั อักษรและเสียงตวั อักษรของ 

ของภาษาต่างประเทศและ ภาษาตา่ งประเทศและภาษาไทย
ภาษาไทย

14 ต 3.1 ป.2/1 บอกคาศัพท์ทเ่ี กี่ยวขอ้ งกบั กล่มุ สาระ  คาศัพทท์ เ่ี ก่ียวขอ้ งกับกลุ่มสาระการเรยี นรู้อ่นื 
การเรียนรู้อนื่

15 ต 4.1 ป.2/1 ฟงั /พูดในสถานการณ์งา่ ย ๆ  การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณง์ ่าย ๆ 
ทเ่ี กิดข้ึนในหอ้ งเรยี น ทเ่ี กดิ ขึน้ ในหอ้ งเรยี น

16 ต 4.2 ป.2/1 ใชภ้ าษาต่างประเทศเพือ่ รวบรวม  การใชภ้ าษาต่างประเทศในการรวบรวมคาศัพท์ 

คาศัพทท์ เี่ กย่ี วข้องใกลต้ ัว ทเ่ี ก่ียวข้องใกลต้ วั จากสือ่ ตา่ ง ๆ

รวม 16 ตวั ช้วี ดั 97

ข้อมลู ณ วันท่ี 15 สงิ หาคม 2559

5

ชน้ั ท่ี รหสั ตวั ช้ีวัด ตวั ชี้วดั สาระการเรียนรแู้ กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ป.3 1 ต 1.1 ป.3/1 ปฏบิ ตั ติ ามคาส่ังและคาขอร้อง  คาสั่งและคาขอร้องที่ใช้ในหอ้ งเรยี น 

ท่ฟี งั หรืออ่าน - คาส่ัง เชน่ Give me a/an.../Draw and

color the picture./Put a/an…in/on/

under a/an…/Don’t eat in class. etc.

- คาขอร้อง เช่น Please take a queue./

Take a queue, please./Don’t make

a loud noise, please./Please don’t

make a loud noise./Can you help

me, please? etc.

2 ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคา สะกดคา  คา กลุม่ คา ประโยคเดย่ี ว และบทพดู เขา้ จังหวะ 

อา่ นกลุ่มคา ประโยค และบทพดู และการสะกดคา

เข้าจงั หวะ (chant) ง่าย ๆ  หลักการอา่ นออกเสียง เชน่

ถูกต้องตามหลักการอ่าน - การออกเสยี งพยัญชนะต้นคาและพยัญชนะ

ท้ายคา

- การออกเสียงเนน้ หนกั -เบาในคาและกลุ่มคา

3 ต 1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพหรอื สญั ลักษณ์  กลุ่มคา ประโยคเดยี่ ว สญั ลกั ษณ์ และความหมาย 

ตรงตามความหมายของกลุ่มคา เกยี่ วกบั ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน

และประโยคทฟี่ งั สง่ิ แวดล้อมใกลต้ วั อาหาร เครอ่ื งด่ืม

และนันทนาการ เปน็ วงคาศัพทส์ ะสมประมาณ

๓๕๐ - ๔๕๐ คา (คาศัพทท์ ี่เปน็ รปู ธรรม)

4 ต 1.1 ป.3/4 ตอบคาถามจากการฟังหรืออ่าน  ประโยค บทสนทนา หรือนิทานท่ีมภี าพประกอบ 

ประโยค บทสนทนา หรือนิทาน  ประโยคคาถามและคาตอบ

งา่ ย ๆ - Yes/No Question เชน่

Is/Are/Can…?

Yes,…is/are/can./

No,…isn’t/aren’t/can’t. etc.

- Wh-Question เชน่

What is this/that/it?

This/that/It is a/an…

How many…?

There is/are…

Where is/are…?

It is in/on/under…

They are

etc.

ข้อมลู ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

6

ชั้น ที่ รหัสตวั ช้ีวดั ตัวชว้ี ดั สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ป.3 5 ต 1.2 ป.3/1 พูดโตต้ อบด้วยคาสั้น ๆ งา่ ย ๆ  บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย กลา่ วลา 

ในการส่ือสารระหวา่ งบุคคล ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ขอ้ ความ

ตามแบบท่ีฟงั ทีใ่ ชแ้ นะนาตนเอง เชน่ Hi/Hello/

Good morning /Good afternoon/

Good evening/I am sorry. How are you?

I’m fine. Thank you. And you?/

Nice to see you./Nice to see you too./

Goodbye./Bye./See you soon/later./

Thanks./Thank you./Thank you very

much./You’re welcome. etc.

6 ต 1.2 ป.3/2 ใชค้ าสั่งและคาขอรอ้ งง่าย ๆ  คาสง่ั และคาขอร้องทใ่ี ช้ในหอ้ งเรยี น 

ตามแบบที่ฟัง

7 ต 1.2 ป.3/3 บอกความตอ้ งการง่าย ๆ  คาศัพท์ สานวนภาษา และประโยคท่ีใชบ้ อก 

ของตนเองตามแบบทฟ่ี ัง ความต้องการ เชน่ Please,…/May I go out?/

May I come in? etc.

8 ต 1.2 ป.3/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกบั  คาศัพท์ สานวนภาษา และประโยคที่ใช้ขอ 

ตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง และใหข้ ้อมูลเกยี่ วกบั ตนเองและเพื่อน เช่น

What’s your name? My name is…

What time is it? It is one o’clock.

What is this? It is a/an…

How many…are there?

There is a/an…/ There are…

Who is…? He /She is… etc.

9 ต 1.2 ป.3/5 บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกบั  คาและประโยคทใี่ ช้แสดงความร้สู กึ เช่น ดีใจ 

ส่ิงตา่ ง ๆ ใกล้ตวั หรอื กจิ กรรมตา่ ง ๆ เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ เช่น Yeah!/Great!/

ตามแบบที่ฟงั Cool!/I’m happy./I like cats./

I don’t like snakes. etc.

10 ต 1.3 ป.3/1 พดู ใหข้ ้อมูลเกี่ยวกบั ตนเอง  คาและประโยคทใ่ี ชใ้ นการพดู ให้ข้อมลู เก่ยี วกับ 

และเรอื่ งใกลต้ ัว ตนเอง บคุ คลใกล้ตัว และเร่อื งใกลต้ วั เชน่

บอกช่อื อายุ รูปรา่ ง สว่ นสูง สงิ่ ตา่ ง ๆ

จานวน ๑ - ๕๐ สี ขนาด ตาแหนง่ ของสง่ิ ของ

ข้อมลู ณ วันท่ี 15 สงิ หาคม 2559

7

ชนั้ ท่ี รหสั ตวั ชี้วัด ตวั ช้วี ดั สาระการเรียนรแู้ กนกลาง ต้องรู้ ควรรู้

ป.3 11 ต 1.3 ป.3/2 จดั หมวดหม่คู าตามประเภทของ  คา กลุม่ คาที่มคี วามหมายเกี่ยวกบั บคุ คล สัตว์ 

บคุ คล สตั ว์ และสิง่ ของตามที่ฟงั และสงิ่ ของ เช่น การระบุ/เชื่อมโยง

หรืออา่ น ความสัมพนั ธ์ของภาพกบั คาหรอื กลุม่ คา

โดยใช้ภาพ แผนภูมิ แผนภาพ แผนผงั

12 ต 2.1 ป.3/1 พดู และทาท่าประกอบตามมารยาท  มารยาทสงั คม/วฒั นธรรมของเจ้าของภาษา 

สังคม/วัฒนธรรมของเจา้ ของภาษา เชน่ การขอบคณุ ขอโทษ การใช้สหี น้าท่าทาง

ประกอบการพูดขณะแนะนาตนเอง การสัมผัสมือ

การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฏเิ สธ

13 ต 2.1 ป.3/2 บอกช่ือและคาศัพทง์ ่าย ๆ เกยี่ วกับ  คาศัพทเ์ กี่ยวกับเทศกาล/วันสาคญั /งานฉลอง 

เทศกาล/วนั สาคัญ/งานฉลอง และ และชีวติ ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

ชีวิตความเปน็ อยู่ของเจ้าของภาษา เชน่ วันครสิ ตม์ าส วันข้ึนปใี หม่ เครอ่ื งแตง่ กาย

อาหาร เครื่องด่มื

14 ต 2.1 ป.3/3 เขา้ ร่วมกิจกรรมทางภาษา  กจิ กรรมทางภาษาและวฒั นธรรม เชน่ 

และวฒั นธรรมท่เี หมาะกับวยั การเลน่ เกม การรอ้ งเพลง การเลา่ นิทาน

ประกอบท่าทาง วนั ครสิ ต์มาส วันขนึ้ ปีใหม่

15 ต 2.2 ป.3/1 บอกความแตกตา่ งของเสยี งตัวอกั ษร  ความแตกต่างของเสยี งตวั อกั ษร คา กลมุ่ คา 

คา กล่มุ คา และประโยคง่าย ๆ และประโยคของภาษาต่างประเทศ

ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย และภาษาไทย

16 ต 3.1 ป.3/1 บอกคาศัพท์ทเ่ี กย่ี วข้องกบั กลุ่มสาระ  คาศัพท์ท่เี กีย่ วขอ้ งกับกลมุ่ สาระการเรยี นรู้อ่นื 

การเรยี นรอู้ ื่น

17 ต 4.1 ป.3/1 ฟัง/พูดในสถานการณง์ า่ ย ๆ  การใช้ภาษาในการฟัง/พดู ในสถานการณ์ง่าย ๆ 

ที่เกดิ ขนึ้ ในหอ้ งเรยี น ทเ่ี กดิ ขึ้นในหอ้ งเรียน

18 ต 4.2 ป.3/1 ใชภ้ าษาต่างประเทศเพือ่ รวบรวม  การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคาศัพท์ 

คาศัพท์ท่เี กี่ยวข้องใกลต้ วั ท่เี กยี่ วข้องใกล้ตวั จากส่ือต่าง ๆ

รวม 18 ตัวช้ีวดั 13 5

ข้อมลู ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

8

ช้นั ท่ี รหสั ตวั ช้ีวดั ตวั ช้ีวัด สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ป.4 1 ต 1.1 ป.4/1 ปฏบิ ตั ติ ามคาสง่ั คาขอร้อง และ  คาสงั่ และคาขอร้องที่ใช้ในหอ้ งเรียน 

คาแนะนา (instructions) ง่าย ๆ และคาแนะนาในการเล่นเกม การวาดภาพ

ท่ีฟงั หรืออ่าน หรือการทาอาหารและเครื่องด่มื

- คาส่ัง เชน่ Look at the…/here/over

there./Say it again./Read and draw./

Put a/an…in/on/under a/an…/

Don’t go over there. etc.

- คาขอรอ้ ง เชน่ Please take a queue./

Take a queue, please./Can you help

me, please? etc.

- คาแนะนา เช่น You should read

everyday./Think before you speak./

- คาศัพทท์ ี่ใช้ในการเล่นเกม Start./

My turn./Your turn./Roll the dice./

Count the number./Finish./

- คาบอกลาดับขั้นตอน First,... Second,…

Then,… Finally,... etc.

2 ต 1.1 ป.4/2 อา่ นออกเสยี งคา สะกดคา  คา กลุ่มคา ประโยค ข้อความ บทพดู เข้าจังหวะ 

อา่ นกลมุ่ คา ประโยค ข้อความงา่ ย ๆ และการสะกดคา

และบทพูดเข้าจังหวะถกู ตอ้ ง  การใชพ้ จนานุกรม

ตามหลกั การอา่ น  หลกั การอา่ นออกเสยี ง เชน่

- การออกเสยี งพยัญชนะต้นคาและพยัญชนะ

ท้ายคา

- การออกเสยี งเน้นหนัก-เบา ในคาและกลุ่มคา

- การออกเสียงตามระดับเสยี งสูง-ต่าในประโยค

3 ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพหรอื สญั ลักษณ์  กลมุ่ คา ประโยคเด่ยี ว สญั ลกั ษณ์ เครื่องหมาย 

หรอื เครอื่ งหมายตรงตามความหมาย และความหมายเก่ยี วกับตนเอง ครอบครัว

ของประโยคและข้อความส้ัน ๆ โรงเรยี น สิ่งแวดลอ้ ม อาหาร เครื่องดื่ม

ที่ฟังหรืออ่าน เวลาวา่ งและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ

การซอื้ -ขาย และลมฟ้าอากาศ เป็นวงคาศัพท์

สะสมประมาณ ๕๕๐ - ๗๐๐ คา

(คาศัพท์ท่เี ปน็ รูปธรรมและนามธรรม)

ข้อมลู ณ วันท่ี 15 สงิ หาคม 2559

9

ช้ัน ท่ี รหัสตวั ช้ีวดั ตวั ชว้ี ดั สาระการเรยี นรู้แกนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ป.4 4 ต 1.1 ป.4/4 ตอบคาถามจากการฟังและอ่าน  ประโยค บทสนทนา นทิ านทมี่ ีภาพประกอบ 

ประโยค บทสนทนา และนิทาน คาถามเก่ียวกบั ใจความสาคญั ของเรื่อง เชน่

ง่าย ๆ ใคร ทาอะไร ทไ่ี หน

- Yes/No Question เชน่

Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./

No,…isn’t/aren’t/can’t.

Do/Does/Can/Is/Are...?

Yes/No… etc.

- Wh-Question เช่น

Who is/are…? He/She is…/They are…

What…?/Where…? It is …/They are…

What...doing? …is/am/are… etc.

- Or-Question เช่น

Is this/it a/an…...or a/an…?

It is a/an… etc.

5 ต 1.2 ป.4/1 พูด/เขยี นโตต้ อบในการสอ่ื สาร  บทสนทนาที่ใช้ในการทกั ทาย กลา่ วลา 

ระหว่างบคุ คล ขอบคุณ ขอโทษ การพดู แทรกอย่างสุภาพ

ประโยค/ข้อความที่ใชแ้ นะนาตนเอง เพ่ือน

และบุคคลใกล้ตัว และสานวนการตอบรับ

เช่น Hi/Hello/Good morning/

Good afternoon/Good evening/I am sorry./

How are you?/I’m fine. Thank you.

And you?/Hello. I am…/Hello,…I am…

This is my sister. Her name is…

Hello,…/Nice to see you.

Nice to see you too./Goodbye./Bye./

See you soon/later./Thanks./

Thank you./Thank you very much./

You’re welcome./It’s O.K. etc.

6 ต 1.2 ป.4/2 ใชค้ าสงั่ คาขอร้อง และคาขออนุญาต  คาสั่ง คาขอรอ้ ง และคาขออนญุ าต 

งา่ ย ๆ ท่ใี ช้ในห้องเรียน

7 ต 1.2 ป.4/3 พดู /เขียนแสดงความต้องการ  คาศัพท์ สานวนภาษา และประโยคท่ีใช้ 

ของตนเอง และขอความช่วยเหลือ แสดงความต้องการและขอความชว่ ยเหลือ

ในสถานการณง์ ่าย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ เชน่ I want …/

Please…/May…?/I need your help./

Please help me./Help me! etc.

ขอ้ มลู ณ วันที่ 15 สงิ หาคม 2559

10

ช้นั ท่ี รหสั ตวั ช้ีวัด ตัวชี้วดั สาระการเรยี นร้แู กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ป.4 8 ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขยี นเพ่ือขอและให้ข้อมลู  คาศพั ท์ สานวนภาษา และประโยคท่ใี ชข้ อ 

เกี่ยวกับตนเอง เพือ่ นและครอบครวั และให้ข้อมลู เกย่ี วกบั ตนเอง ส่งิ ใกล้ตวั เพอ่ื น

และครอบครัว เชน่

What’s your name? My name is…

What time is it? It is one o’clock.

What is this? It is a/an…

How many…are there?

There is a/an…/ There are…

Where is the ….? It is in/on/under… etc.

9 ต 1.2 ป.4/5 พูดแสดงความร้สู กึ ของตนเอง  คาและประโยคท่ีใช้แสดงความร้สู กึ เชน่ ดีใจ 

เกยี่ วกบั เรื่องตา่ ง ๆ ใกลต้ วั และ เสียใจ ชอบ ไมช่ อบ รกั ไมร่ ัก เช่น

กิจกรรมตา่ ง ๆ ตามแบบทฟ่ี ัง I/You/We/They like…/He/She likes…

I/You/We/They love…/He/She loves…

I/You/We/They don’t like/love/feel…

He/She doesn’t like/love/feel…

I/You/We/They feel… etc.

10 ต 1.3 ป.4/1 พูด/เขยี นให้ข้อมลู เก่ียวกับตนเอง  ประโยคและข้อความท่ใี ชใ้ นการพดู ให้ขอ้ มลู 

และเรือ่ งใกลต้ วั เก่ยี วกบั ตนเอง บุคคล สตั ว์ และเร่ืองใกลต้ วั

เช่น ชือ่ อายุ รูปร่าง สี ขนาด รูปทรง สิง่ ต่าง ๆ

จานวน ๑ - ๑๐๐ วัน เดอื น ปี ฤดกู าล

ตาแหน่งของส่ิงตา่ ง ๆ

 เครอ่ื งหมายวรรคตอน

11 ต 1.3 ป.4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์  คา กลมุ่ คาท่มี คี วามหมายสัมพนั ธ์กบั สิ่งต่าง ๆ 

ของส่ิงต่าง ๆ ใกลต้ ัวตามทฟ่ี ัง ใกลต้ ัว เชน่ การระบุ/เชือ่ มโยงความสมั พันธ์

หรอื อ่าน ของภาพกับคา หรอื กลุ่มคา โดยใช้ภาพ

แผนภมู ิ แผนภาพ แผนผงั

12 ต 1.3 ป.4/3 พดู แสดงความคิดเห็นง่าย ๆ  ประโยคที่ใชใ้ นการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ 

เก่ยี วกบั เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว เรื่องต่าง ๆ ใกลต้ วั

13 ต 2.1 ป.4/1 พดู และทาทา่ ประกอบอย่างสุภาพ  มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

ตามมารยาทสังคมและวฒั นธรรม เชน่ การขอบคณุ ขอโทษ การใช้สีหนา้ ท่าทาง

ของเจ้าของภาษา ประกอบการพูดขณะแนะนาตนเอง การสัมผัสมือ

การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ

การแสดงอาการตอบรับหรือปฏเิ สธ

ขอ้ มูล ณ วันที่ 15 สงิ หาคม 2559

11

ชน้ั ท่ี รหสั ตวั ช้ีวดั ตัวชว้ี ดั สาระการเรยี นรูแ้ กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ป.4 14 ต 2.1 ป.4/2 ตอบคาถามเกีย่ วกบั เทศกาล/  คาศัพท์และข้อมูลเกย่ี วกับเทศกาล/วันสาคัญ/ 

วันสาคญั /งานฉลอง และ งานฉลอง และชีวติ ความเป็นอยขู่ องเจ้าของภาษา

ชีวิตความเปน็ อยู่ง่าย ๆ เช่น วนั ครสิ ต์มาส วนั ข้ึนปีใหม่ เครอื่ งแตง่ กาย

ของเจา้ ของภาษา ฤดูกาล อาหาร เครือ่ งดื่ม

15 ต 2.1 ป.4/3 เข้ารว่ มกจิ กรรมทางภาษา  กจิ กรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน่ 

และวัฒนธรรมที่เหมาะกับวยั การเล่นเกม การร้องเพลง การเลา่ นทิ าน

ประกอบท่าทาง วนั ครสิ ต์มาส วันขึ้นปใี หม่

16 ต 2.2 ป.4/1 บอกความแตกตา่ งของเสยี งตัวอกั ษร  ความแตกต่างของเสียงตวั อกั ษร คา กลมุ่ คา 

คา กลมุ่ คา ประโยค และข้อความ และประโยคของภาษาต่างประเทศ

ของภาษาตา่ งประเทศและภาษาไทย และภาษาไทย

17 ต 2.2 ป.4/2 บอกความเหมือน/ความแตกต่าง  ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล 

ระหวา่ งเทศกาลและงานฉลอง และงานฉลองตามวฒั นธรรมของเจา้ ของภาษา

ตามวฒั นธรรมของเจ้าของภาษา กบั ของไทย

กับของไทย

18 ต 3.1 ป.4/1 คน้ คว้า รวบรวมคาศัพทท์ ี่เก่ยี วข้อง  การคน้ ควา้ การรวบรวม และการนาเสนอ 

กบั กล่มุ สาระการเรียนรู้อื่นและ คาศัพท์ทีเ่ ก่ยี วขอ้ งกบั กลุ่มสาระการเรยี นรู้อ่นื

นาเสนอด้วยการพูด/การเขยี น

19 ต 4.1 ป.4/1 ฟงั และพูด/อ่านในสถานการณ์  การใชภ้ าษาในการฟงั และพูด/อ่าน 

ท่เี กิดขน้ึ ในหอ้ งเรียนและ ในสถานการณ์ท่เี กิดขึน้ ในห้องเรยี น

สถานศึกษา และสถานศึกษา

20 ต 4.2 ป.4/1 ใชภ้ าษาตา่ งประเทศในการสืบคน้  การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบคน้ 

และรวบรวมขอ้ มูลต่าง ๆ และการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

รวม 20 ตัวช้ีวัด 17 3

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

12

ชั้น ท่ี รหสั ตวั ชี้วดั ตัวชี้วดั สาระการเรียนรแู้ กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ป.5 1 ต 1.1 ป.5/1 ปฏบิ ตั ิตามคาส่ัง คาขอร้อง และ  คาส่งั และคาขอรอ้ งทใ่ี ชใ้ นหอ้ งเรียน ภาษาท่าทาง 

คาแนะนางา่ ย ๆ ที่ฟงั และอา่ น และคาแนะนาในการเล่นเกม การวาดภาพ

หรอื การทาอาหารและเครื่องดืม่

- คาสั่ง เช่น Look at the…/here/over

there./Say it again./Read and draw./

Put a/an…in/on/under a/an…/

Don’t go over there. etc.

- คาขอร้อง เช่น Please take a queue./

Take a queue, please./

Can/Could you help me, please? etc.

- คาแนะนา เช่น You should read

everyday./Think before you speak./

- คาศพั ท์ท่ีใชใ้ นการเลน่ เกม Start./

My turn./Your turn./Roll the dice./

Count the number./Finish./

- คาบอกลาดับข้ันตอน First,... Second,…

Next,…Then,… Finally,... etc.

2 ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสยี งประโยค ข้อความ  ประโยค ขอ้ ความ และบทกลอน 

และบทกลอนสนั้ ๆ ถกู ตอ้ ง  การใชพ้ จนานกุ รม

ตามหลักการอ่าน  หลักการอา่ นออกเสยี ง เชน่

- การออกเสยี งพยัญชนะตน้ คาและพยัญชนะ

ทา้ ยคา

- การออกเสียงเน้นหนัก-เบาในคาและกลมุ่ คา

- การออกเสียงตามระดับเสียงสงู -ตา่

ในประโยค

- การออกเสียงเชือ่ มโยง (linking sound)

ในขอ้ ความ

- การออกเสยี งบทกลอนตามจังหวะ

3 ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพ สญั ลกั ษณ์ หรือ  กล่มุ คา ประโยคผสม ข้อความ สญั ลกั ษณ์ 

เครื่องหมายตรงตามความหมาย เครอ่ื งหมาย และความหมายเกย่ี วกับตนเอง

ของประโยคและข้อความสน้ั ๆ ครอบครวั โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ ม อาหาร

ที่ฟงั หรืออ่าน เครือ่ งดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ

และสวสั ดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟา้ อากาศ

เปน็ วงคาศัพทส์ ะสมประมาณ ๗๕๐ - ๙๕๐ คา

(คาศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม)

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 สงิ หาคม 2559

13

ชั้น ที่ รหัสตวั ชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ป.5 4 ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสาคญั และตอบคาถาม  ประโยค บทสนทนา นทิ าน หรอื เรอื่ งสน้ั ๆ 
จากการฟังและอ่านบทสนทนา คาถามเกย่ี วกบั ใจความสาคญั ของเร่ือง เช่น
และนทิ านงา่ ย ๆหรือเรื่องสั้น ๆ ใคร ทาอะไร ที่ไหน เม่ือไร
- Yes/No Question เช่น
Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./
No,…isn’t/aren’t/can’t.
Do/Does/Can/Is/Are...?
Yes/No… etc.
- Wh-Question เช่น
Who is/are…?
He/She is…/They are…
What…?/Where…?
It is …/They are…
What...doing? ...is/am/are… etc.
- Or-Question เช่น
Is this/it a/an...or a/an…?
It is a/an… etc.

5 ต 1.2 ป.5/1 พูด/เขยี นโต้ตอบในการสอื่ สาร  บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย กลา่ วลา ขอบคณุ 
ระหว่างบุคคล ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ
ประโยค/ข้อความทใ่ี ชแ้ นะนาตนเอง เพ่ือน
และบุคคลใกล้ตวั และสานวนการตอบรบั
เชน่ Hi/Hello/Good morning /Good
afternoon/Good evening/I am sorry./
How are you?/I’m fine. Thank you.
And you?/ Hello. I am…/ Hello,…I am…
This is my sister. Her name is… /
Hello,…/Nice to see you. Nice to see
you too./Goodbye./Bye./See you
soon/later./Good/Very good./Thanks./
Thank you./Thank you very much./
You’re welcome./It’s O.K. etc.

6 ต 1.2 ป.5/2 ใชค้ าสัง่ คาขอร้อง คาขออนุญาต  คาสง่ั คาขอรอ้ ง คาขออนุญาต คาแนะนา 
และให้คาแนะนาง่าย ๆ ทีม่ ี ๑ - ๒ ขั้นตอน

7 ต 1.2 ป.5/3 พดู /เขียนแสดงความต้องการ  คาศัพท์ สานวนภาษา และประโยคทใ่ี ชบ้ อก 
ขอความช่วยเหลอื ตอบรับและ ความต้องการ ขอความช่วยเหลอื ตอบรบั และ
ปฏเิ สธการให้ความชว่ ยเหลอื ปฏเิ สธการใหค้ วามชว่ ยเหลือ เชน่ Please…/
ในสถานการณ์ง่าย ๆ May…?/I need…/Help me!/Can/Could…?/
Yes,.../No,… etc.

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

14

ช้ัน ท่ี รหสั ตัวช้ีวดั ตัวชว้ี ดั สาระการเรยี นร้แู กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ป.5 8 ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขยี นเพือ่ ขอและให้ข้อมูล  คาศพั ท์ สานวนภาษา และประโยคท่ใี ชข้ อ 

เกย่ี วกับตนเอง เพื่อน ครอบครวั และให้ข้อมูลเกีย่ วกับตนเอง เพือ่ น ครอบครวั

และเรื่องใกลต้ วั และเรอื่ งใกล้ตัว เชน่

What do you do? I’m a/an…

What is she/he? She/He is a/an (อาชีพ)

How old/tall…? I am…

Is/Are/Can…or…? …is/are/can…

Is/Are…going to…or…?

…is/are going to… etc.

9 ต 1.2 ป.5/5 พดู /เขยี นแสดงความรสู้ ึกของตนเอง  คาและประโยคทใี่ ช้แสดงความรูส้ กึ และการให้ 

เก่ยี วกับเรื่องต่าง ๆ ใกลต้ วั เหตุผล เชน่ ชอบ ไมช่ อบ ดใี จ เสียใจ มีความสุข

และกิจกรรมต่าง ๆ พรอ้ มทงั้ เศร้า หวิ รสชาติ เชน่

ให้เหตผุ ลส้ัน ๆ ประกอบ I’m…/He/She/It is…/You/We/They are…

I/You/We/They like…/He /She likes…

because…

I/You/We/They love…/He /She loves…

because…

I/You/We/They don’t like/love/feel…

because…

He /She doesn’t like/love/feel…

because…

I/You/We/They feel…because… etc.

10 ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขยี นให้ข้อมูลเก่ยี วกับตนเอง  ประโยคและข้อความท่ีใชใ้ นการให้ข้อมลู 

และเรื่องใกลต้ ัว เกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สถานที่ และกจิ กรรมต่าง ๆ

เชน่ ข้อมูลส่วนบุคคล เร่อื งตา่ ง ๆ ใกล้ตัว

จานวน ๑ - ๕๐๐ ลาดับที่ วัน เดือน ปี ฤดูกาล

เวลา สภาพดนิ ฟา้ อากาศ อารมณ์ ความร้สู ึก สี

ขนาด รปู ทรง ตาแหนง่ ของสงิ่ ต่าง ๆ

 เครอ่ื งหมายวรรคตอน

11 ต 1.3 ป.5/2 เขียนภาพ แผนผงั และแผนภมู ิ  คา กล่มุ คา ประโยคท่แี สดงข้อมลู 

แสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามท่ฟี ัง และความหมายของเรื่องตา่ ง ๆ

หรอื อ่าน ภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง

12 ต 1.3 ป.5/3 พูดแสดงความคดิ เห็นเก่ียวกับ  ประโยคท่ีใช้ในการพดู แสดงความคดิ เห็น 

เรือ่ งตา่ ง ๆ ใกลต้ วั เกี่ยวกบั กิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว

ขอ้ มูล ณ วันท่ี 15 สงิ หาคม 2559

15

ชัน้ ท่ี รหสั ตวั ชี้วดั ตัวชว้ี ดั สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ป.5 13 ต 2.1 ป.5/1 ใช้ถ้อยคา น้าเสยี ง และกริ ยิ าทา่ ทาง  การใชถ้ อ้ ยคา นา้ เสียง และกริ ยิ าท่าทาง 

อยา่ งสุภาพตามมารยาทสังคม ตามมารยาทสังคมและวฒั นธรรมของเจ้าของ

และวฒั นธรรมของเจ้าของภาษา ภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การใช้สหี นา้

ท่าทางประกอบการพดู ขณะแนะนาตนเอง

การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความรูส้ ึก

ชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการ

ตอบรับหรอื ปฏเิ สธ

14 ต 2.1 ป.5/2 ตอบคาถาม/บอกความสาคญั  ขอ้ มูลและความสาคัญของเทศกาล/วนั สาคญั / 

ของเทศกาล/วนั สาคัญ/งานฉลอง งานฉลองและชีวติ ความเป็นอยขู่ องเจ้าของภาษา

และชีวิตความเปน็ อยู่งา่ ย ๆ เช่น วันครสิ ต์มาส วนั ขึน้ ปใี หม่ เครื่องแต่งกาย

ของเจา้ ของภาษา ฤดูกาล อาหาร เครือ่ งดื่ม

15 ต 2.1 ป.5/3 เข้าร่วมกจิ กรรมทางภาษา  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เชน่ 

และวัฒนธรรมตามความสนใจ การเลน่ เกม การรอ้ งเพลง การเล่านทิ าน

วนั ขอบคุณพระเจ้า วนั คริสต์มาส วันข้นึ ปีใหม่

16 ต 2.2 ป.5/1 บอกความเหมือน/ความแตกต่าง  ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่ ง 

ระหว่างการออกเสยี งประโยค การออกเสียงประโยคชนิดตา่ ง ๆ

ชนดิ ต่าง ๆ การใช้เครื่องหมาย ของภาษาตา่ งประเทศและภาษาไทย

วรรคตอน และการลาดบั คา  การใชเ้ คร่ืองหมายวรรคตอนและการลาดับคา

(order) ตามโครงสรา้ งประโยค ตามโครงสรา้ งประโยคของภาษาตา่ งประเทศ

ของภาษาตา่ งประเทศ และภาษาไทย

และภาษาไทย

17 ต 2.2 ป.5/2 บอกความเหมือน/ความแตกตา่ ง  ความเหมอื น/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล 

ระหว่างเทศกาลและงานฉลอง และงานฉลองของเจา้ ของภาษากบั ของไทย

ของเจา้ ของภาษากับของไทย

18 ต 3.1 ป.5/1 คน้ คว้า รวบรวมคาศัพทท์ ่ีเกี่ยวข้อง  การค้นควา้ การรวบรวม และการนาเสนอ 

กบั กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน คาศัพท์ทีเ่ กีย่ วข้องกบั กลมุ่ สาระการเรียนรู้อนื่

และนาเสนอดว้ ยการพูด/การเขยี น

19 ต 4.1 ป.5/1 ฟัง พดู และอ่าน/เขียน  การใช้ภาษาในการฟัง พูด และอา่ น/เขยี น 

ในสถานการณต์ ่าง ๆ ท่เี กิดขึ้น ในสถานการณต์ ่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นในห้องเรียน

ในหอ้ งเรียนและสถานศึกษา และสถานศึกษา

20 ต 4.2 ป.5/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบคน้  การใช้ภาษาตา่ งประเทศในการสบื ค้น 

และรวบรวมข้อมลู ต่าง ๆ และการรวบรวมข้อมูลตา่ ง ๆ

รวม 20 ตัวช้ีวดั 19 1

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สงิ หาคม 2559

16

ชัน้ ที่ รหัสตวั ชี้วดั ตวั ชวี้ ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ ควรรู้

ป.6 1 ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามคาส่ัง คาขอร้อง  คาสง่ั คาขอรอ้ ง ภาษาทา่ ทาง และคาแนะนา 

และคาแนะนาทีฟ่ งั และอ่าน ในการเลน่ เกม การวาดภาพ การทาอาหาร

และเครื่องดื่ม และการประดิษฐ์

- คาส่งั เชน่ Look at the…/here/over

there./Say it again./Read and draw./

Put a/an…in/on/under a/an…/

Don’t go over there. etc.

- คาขอร้อง เช่น Please look up the

meaning in a dictionary./Look up

the meaning in a dictionary, please./

Can/Could you help me, please? etc.

- คาแนะนา เช่น You should read everyday./

Think before you speak./

- คาศัพท์ที่ใช้ในการเลน่ เกม Start./

My turn./Your turn./Roll the dice./

Count the number./Finish./

- คาบอกลาดบั ขั้นตอน First,… Second,…

Next,… Then,… Finally,… etc.

2 ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน  ข้อความ นิทาน และบทกลอน 

และบทกลอนส้นั ๆ ถูกต้อง  การใชพ้ จนานุกรม

ตามหลกั การอ่าน  หลกั การอา่ นออกเสียง เชน่

- การออกเสียงพยัญชนะตน้ คาและพยัญชนะ

ท้ายคา

- การออกเสยี งเน้นหนัก-เบาในคาและกลุ่มคา

- การออกเสียงตามระดับเสียงสงู -ต่าในประโยค

- การออกเสียงเชอ่ื มโยง (linking sound)

ในข้อความ

- การออกเสยี งบทกลอนตามจงั หวะ

3 ต 1.1 ป.6/3 เลอื ก/ระบุประโยค หรอื ข้อความ  ประโยคหรือข้อความ สญั ลักษณ์ เคร่ืองหมาย 

สน้ั ๆ ตรงตามภาพ สญั ลกั ษณ์ และความหมายเกีย่ วกบั ตนเอง ครอบครัว

หรอื เคร่ืองหมายทอี่ ่าน โรงเรียน ส่งิ แวดล้อม อาหาร เครอื่ งดื่ม

เวลาวา่ งและนันทนาการ สุขภาพและสวสั ดิการ

การซอื้ –ขาย และลมฟา้ อากาศ เปน็ วงคาศัพท์

สะสมประมาณ ๑,๐๕๐ - ๑,๒๐๐ คา

(คาศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม)

ขอ้ มลู ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

17

ชั้น ที่ รหสั ตัวช้ีวดั ตัวชี้วดั สาระการเรยี นรูแ้ กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ป.6 4 ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความสาคัญและตอบคาถาม  ประโยค บทสนทนา นทิ าน หรือเรอ่ื งเลา่ 

จากการฟงั และอ่านบทสนทนา คาถามเก่ียวกบั ใจความสาคัญของเร่ือง เชน่

นิทานงา่ ย ๆ และเร่ืองเลา่ ใคร ทาอะไร ที่ไหน เม่ือไร อย่างไร ทาไม

- Yes/No Question เชน่

Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./

No,…isn’t/aren’t/can’t.

Do/Does/Can/Is/Are...?

Yes/No… etc.

- Wh-Question เชน่

Who is/are…?

He /She is…/They are…

What…?/Where…?

It is …/They are…

What...doing? …is/am/are… etc.

- Or-Question เช่น

Is this/it a/an...or a/an…?

It is a/an…

Is/Are/Was/Were/Did…or…? etc.

5 ต 1.2 ป.6/1 พดู /เขียนโต้ตอบในการสอ่ื สาร  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กลา่ วลา ขอบคุณ 

ระหวา่ งบุคคล ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ

ประโยค/ข้อความทใี่ ช้แนะนาตนเอง เพ่ือน

และบคุ คลใกลต้ วั และสานวนการตอบรับ เช่น

Hi/ Hello/Good morning/Good afternoon/

Good evening/I am sorry./

How are you?/I’m fine./Very well./

Thank you. And you?/Hello. I am… /

Hello,…I am… This is my sister.

Her name is… Hello,…/Nice to see you.

Nice to see you, too./Goodbye./Bye./

See you soon/later./Great!/Good./

Very good. Thank you./Thank you very

much./You’re welcome./It’s O.K./

That’s O.K./That’s all right./Not at all./

Don’t worry./Never mind./Excuse me./

Excuse me, Sir./Miss./Madam. etc.

6 ต 1.2 ป.6/2 ใชค้ าส่ัง คาขอรอ้ ง คาขออนุญาต  คาสั่ง คาขอรอ้ ง คาขออนุญาต และคาแนะนา 

และให้คาแนะนา ท่มี ี ๒ - ๓ ข้นั ตอน

ขอ้ มูล ณ วันที่ 15 สงิ หาคม 2559

18

ชั้น ท่ี รหัสตัวช้ีวัด ตัวชีว้ ัด สาระการเรียนรแู้ กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ป.6 7 ต 1.2 ป.6/3 พดู /เขยี นแสดงความต้องการ  คาศพั ท์ สานวนภาษา และประโยคที่ใช้บอก 
ขอความชว่ ยเหลอื ตอบรบั และ ความต้องการ ขอความชว่ ยเหลอื ตอบรบั และ
ปฏิเสธการใหค้ วามช่วยเหลอื ปฏเิ สธการให้ความชว่ ยเหลือ เช่น
ในสถานการณ์งา่ ย ๆ Please…/May…?/I need…/Help me!/
Can/Could…?/Yes,.../No,… etc.
8 ต 1.2 ป.6/4 พดู และเขยี นเพ่ือขอและให้ข้อมูล  คาศัพท์ สานวนภาษา และประโยคทใี่ ช้ขอ 
เกีย่ วกับตนเอง เพื่อน ครอบครวั และใหข้ ้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพอื่ น ครอบครัว
และเร่อื งใกลต้ วั และเรอ่ื งใกลต้ ัว เชน่
What do you do? I’m a/an…
What is she /he? She/He is a/an (อาชพี )
How old/tall…? I am…
Is/Are/Can…or…? …is/are/can…
Is/Are…going to…or…?
…is/are going to… etc.
9 ต 1.2 ป.6/5 พดู /เขียนแสดงความร้สู กึ ของตนเอง  คาและประโยคท่ใี ช้แสดงความรสู้ ึก 

เกย่ี วกับเรอ่ื งต่าง ๆ ใกลต้ ัว และการใหเ้ หตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไมช่ อบ
กจิ กรรมต่าง ๆ พร้อมทงั้ ใหเ้ หตุผล ดใี จ เสียใจ มคี วามสขุ เศร้า หิว รสชาติ สวย
ส้ัน ๆ ประกอบ นา่ เกลียด เสียงดงั ดี ไม่ดี เช่น
I’m…/He/She/It is…/You/We/They are…
I/You/We/They like…/He/She likes…
because…
I/You/We/They love…/He/She loves…
because…
I/You/We/They don’t like/love/feel…
because…
He /She doesn’t like/love/feel…
because…
I/You/We/They feel…because… etc.
10 ต 1.3 ป.6/1 พูด/เขียนให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับตนเอง  ประโยคและข้อความทีใ่ ชใ้ นการใหข้ ้อมลู


เพื่อน และส่ิงแวดล้อมใกลต้ ัว เก่ียวกบั ตนเอง กจิ วัตรประจาวัน เพื่อน
สงิ่ แวดล้อมใกล้ตวั เช่น ข้อมลู ส่วนบคุ คล
สง่ิ ต่าง ๆ จานวน ๑ - ๑,๐๐๐ ลาดบั ที่ วัน
เดอื น ปี ฤดูกาล เวลา กจิ กรรมที่ทา สี ขนาด
รปู ทรง ตาแหนง่ ของส่งิ ต่าง ๆ ทศิ ทางง่าย ๆ
สภาพดินฟ้าอากาศ อารมณ์ ความรู้สกึ
 เครอื่ งหมายวรรคตอน
11 ต 1.3 ป.6/2 เขียนภาพ แผนผัง แผนภมู ิและ  คา กลมุ่ คา และประโยคท่ีมีความหมาย 

ตารางแสดงข้อมลู ต่าง ๆ ท่ีฟัง สัมพนั ธ์กับภาพ แผนผัง แผนภมู ิ และตาราง
หรอื อ่าน

ข้อมลู ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2559

19

ชัน้ ที่ รหสั ตวั ชี้วัด ตัวชีว้ ัด สาระการเรยี นรูแ้ กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ป.6 12 ต 1.3 ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความคดิ เหน็  ประโยคที่ใชใ้ นการแสดงความคิดเหน็ 

เก่ียวกับเรือ่ งตา่ ง ๆ ใกล้ตัว

13 ต 2.1 ป.6/1 ใช้ถ้อยคา น้าเสยี ง และกริ ิยาทา่ ทาง  การใช้ถ้อยคา น้าเสยี ง และกิรยิ าท่าทาง 

อย่างสภุ าพ เหมาะสม ตามมารยาท ตามมารยาทสงั คมและวฒั นธรรมของ

สงั คมและวัฒนธรรมของเจา้ ของภาษา เจา้ ของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ

การใช้สหี น้าท่าทางประกอบการพดู

ขณะแนะนาตนเอง การสมั ผัสมอื การโบกมอื

การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าว

อวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏเิ สธ

14 ต 2.1 ป.6/2 ให้ข้อมลู เก่ียวกับเทศกาล/วนั สาคญั /  ข้อมูลและความสาคัญของเทศกาล/ 

งานฉลอง/ชวี ติ ความเป็นอยู่ วนั สาคญั /งานฉลองและชวี ติ ความเปน็ อยู่

ของเจ้าของภาษา ของเจ้าของภาษา เช่น วนั คริสตม์ าส

วันขน้ึ ปใี หม่ เครือ่ งแตง่ กาย ฤดูกาล

อาหาร เครื่องด่ืม

15 ต 2.1 ป.6/3 เขา้ รว่ มกจิ กรรมทางภาษา  กจิ กรรมทางภาษาและวฒั นธรรม เช่น 

และวฒั นธรรมตามความสนใจ การเลน่ เกม การร้องเพลง การเล่านิทาน

วันขอบคุณพระเจ้า วันครสิ ต์มาส วันขึ้นปีใหม่

16 ต 2.2 ป.6/1 บอกความเหมือน/ความแตกต่าง  ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง 

ระหวา่ งการออกเสียงประโยค การออกเสยี งประโยคชนดิ ต่าง ๆ

ชนิดต่าง ๆ การใช้เคร่ืองหมาย ของภาษาตา่ งประเทศและภาษาไทย

วรรคตอน และการลาดบั คา  การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลาดับคา

ตามโครงสรา้ งประโยคของ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาตา่ งประเทศ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย และภาษาไทย

17 ต 2.2 ป.6/2 เปรยี บเทียบความเหมือน/  การเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่าง 

ความแตกต่างระหว่างเทศกาล ระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณี

งานฉลองและประเพณีของ ของเจ้าของภาษากับของไทย

เจา้ ของภาษากบั ของไทย

18 ต 3.1 ป.6/1 ค้นคว้า รวบรวมคาศัพท์ท่ีเกีย่ วขอ้ ง  การคน้ ควา้ การรวบรวม และการนาเสนอ 

กบั กลมุ่ สาระการเรยี นรู้อ่ืน คาศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกบั กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

จากแหลง่ การเรียนรู้ และนาเสนอ

ดว้ ยการพดู /การเขยี น

19 ต 4.1 ป.6/1 ใชภ้ าษาสื่อสารในสถานการณ์ตา่ ง ๆ  การใช้ภาษาสือ่ สารในสถานการณต์ ่าง ๆ 

ทีเ่ กิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศกึ ษา ทีเ่ กิดขนึ้ ในห้องเรียนและสถานศึกษา

20 ต 4.2 ป.6/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบคน้  การใช้ภาษาตา่ งประเทศในการสบื คน้ 

และรวบรวมข้อมลู ต่าง ๆ และการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

รวม 20 ตัวชี้วัด 19 1

ขอ้ มูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

20

ช้นั ที่ รหสั ตวั ชี้วดั ตัวชี้วดั สาระการเรยี นรู้แกนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ม.1 1 ต 1.1 ม.1/1 ปฏบิ ตั ติ ามคาสั่ง คาขอร้อง  คาสง่ั คาขอรอ้ ง คาแนะนา และคาช้แี จง 

คาแนะนา และคาชีแ้ จงงา่ ย ๆ ในการทาอาหารและเคร่ืองด่ืม การประดิษฐ์

ท่ฟี ังและอ่าน การใช้ยา/สลากยา การบอกทิศทาง

ปา้ ยประกาศตา่ ง ๆ หรือการใชอ้ ปุ กรณ์

- คาส่ัง เชน่ Look at the…/here/over

there./Say it again/Read and draw./

Put a/an…in/on/under a/an…/Go to

the window and open it./Take out

the book, open on page ๑๗ and

read it./Don’t go over there./

Don’t be late. etc.

- คาขอร้อง เช่น Please look up the

meaning in a dictionary./Look up

the meaning in a dictionary, please./

Can/Could you help me, please?/

Excuse me, could you …? etc.

- คาแนะนา เช่น You should read every

day./Think before you speak./

- คาศพั ทท์ ่ีใชใ้ นการเล่นเกม Start./ My turn./

Your turn./Roll the dice./Count the

number./Finish. etc.

- คาสนั ธาน (conjunction) เชน่ and/but/or

- ตวั เช่อื ม (connective words) เช่น

First,… Second,… Third,… Next,…

Then,… Finally,… etc.

2 ต 1.1 ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นทิ าน  ขอ้ ความ นิทาน และบทร้อยกรอง 

และบทร้อยกรอง (poem) สัน้ ๆ  การใช้พจนานุกรม
 หลกั การอ่านออกเสยี ง เช่น
ถูกต้องตามหลกั การอ่าน - การออกเสียงพยัญชนะตน้ คา

และพยญั ชนะท้ายคา

- การออกเสียงเนน้ หนัก-เบาในคาและกล่มุ คา

- การออกเสียงตามระดบั เสียงสงู -ตา่

ในประโยค

- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน

- การอา่ นบทร้อยกรองตามจังหวะ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

21

ชั้น ท่ี รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ม.1 3 ต 1.1 ม.1/3 เลอื ก/ระบุประโยคและข้อความ  ประโยคหรอื ขอ้ ความ และความหมาย 

ใหส้ ัมพนั ธก์ บั ส่ือทไ่ี มใ่ ช่ความเรยี ง เกี่ยวกับตนเอง ครอบครวั โรงเรียน

(non-text information) ทอ่ี ่าน ส่ิงแวดลอ้ ม อาหาร เคร่ืองดื่ม เวลาว่าง

และนันทนาการ สขุ ภาพและสวัสดิการ

การซ้อื -ขาย ลมฟา้ อากาศ การศึกษาและ

อาชีพ การเดินทางทอ่ งเท่ียว การบริการ

สถานท่ี ภาษา และวทิ ยาศาสตรแ์ ละ

เทคโนโลยี เปน็ วงคาศัพท์สะสมประมาณ

๑,๔๐๐ - ๑,๕๕๐ คา (คาศัพทท์ เี่ ป็นรูปธรรม

และนามธรรม)

 การตีความ/ถ่ายโอนข้อมลู ให้สัมพนั ธก์ ับสื่อ

ทีไ่ ม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลกั ษณ์ เคร่ืองหมาย

กราฟ แผนภมู ิ ตาราง ภาพสตั ว์ สิง่ ของ บุคคล

สถานทต่ี า่ ง ๆ โดยใช้ Comparison of

adjectives/adverbs/Contrast : but,

although/Quantity words เช่น many/

much/a lot of/lots of/some/any/

a few/few/a little/little etc.

4 ต 1.1 ม.1/4 ระบุหวั ขอ้ เร่ือง (topic)  บทสนทนา นิทาน เรื่องสนั้ และเร่ืองจากสอ่ื 

ใจความสาคญั (main idea) ประเภทต่าง ๆ เช่น หนงั สือพิมพ์ วารสาร

และตอบคาถามจากการฟัง วิทยุ โทรทัศน์ เวบ็ ไซต์

และอ่านบทสนทนา นิทาน  การจบั ใจความสาคัญ เชน่ หัวขอ้ เรื่อง

และเรื่องส้ัน ใจความสาคัญ รายละเอยี ดสนบั สนนุ คาถาม

เก่ยี วกบั ใจความสาคัญของเร่ือง เชน่ ใคร

ทาอะไร ที่ไหน เม่ือไร อยา่ งไร ทาไม ใชห่ รือไม่

- Yes/No Question

- Wh-Question

- Or-Question

- Tenses : present simple/

present continuous/

past simple/future simple etc.

- Simple sentence/Compound

sentence

ข้อมลู ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2559

22

ชั้น ท่ี รหัสตวั ชี้วดั ตวั ชี้วดั สาระการเรียนร้แู กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ม.1 5 ต 1.2 ม.1/1 สนทนาแลกเปล่ยี นข้อมูลเก่ียวกับ  ภาษาที่ใชใ้ นการสื่อสารระหว่างบคุ คล เชน่ 

ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ การทักทาย กลา่ วลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย

ตา่ ง ๆ ในชีวติ ประจาวนั การพดู แทรกอย่างสุภาพ การชกั ชวน

ประโยค/ข้อความทใี่ ชแ้ นะนาตนเอง เพ่ือน

และบุคคลใกล้ตัว และสานวนการตอบรบั

การแลกเปลยี่ นข้อมลู เกี่ยวกับตนเอง กจิ กรรม

สถานการณต์ า่ ง ๆ ในชีวิตประจาวัน

6 ต 1.2 ม.1/2 ใชค้ าขอร้อง ให้คาแนะนา  คาขอร้อง คาแนะนา และคาช้ีแจง 

และคาช้ีแจงตามสถานการณ์

7 ต 1.2 ม.1/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ  ภาษาท่ใี ชใ้ นการแสดงความต้องการ 

ขอความช่วยเหลอื ตอบรับ ขอความช่วยเหลอื ตอบรบั และปฏิเสธ

และปฏเิ สธการให้ความชว่ ยเหลือ การใหค้ วามช่วยเหลอื เช่น

ในสถานการณต์ า่ ง ๆ อยา่ งเหมาะสม Please…/…, please./I’d like…/I need…/

May/Can/Could…?/Yes,../Please do./

Certainly./Yes, of course./Sure./

Go right ahead./Need some help?/

What can I do to help?/Would you like

any help?/I’m afraid…/I’m sorry, but…/

Sorry, but… etc.

8 ต 1.2 ม.1/4 พูดและเขียนเพือ่ ขอและให้ข้อมูล  คาศัพท์ สานวนภาษา ประโยค และขอ้ ความ 

และแสดงความคดิ เหน็ เก่ียวกับ ทใ่ี ช้ในการขอและใหข้ ้อมูล และแสดง

เรอื่ งท่ีฟังหรอื อา่ นอย่างเหมาะสม ความคดิ เห็นเกีย่ วกับเร่ืองที่ฟังหรืออา่ น

9 ต 1.2 ม.1/5 พดู และเขยี นแสดงความรสู้ กึ  ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรสู้ กึ ความคิดเห็น 

และความคดิ เหน็ ของตนเอง และให้เหตผุ ลประกอบ เช่น ชอบ ไมช่ อบ ดีใจ

เก่ยี วกับเรือ่ งตา่ ง ๆ ใกล้ตวั เสยี ใจ มีความสขุ เศร้า หวิ รสชาติ สวย

กิจกรรมตา่ ง ๆ พร้อมทัง้ นา่ เกลียด เสียงดงั ดี ไม่ดี จากขา่ ว เหตุการณ์

ใหเ้ หตผุ ลส้นั ๆ ประกอบ สถานการณ์ในชวี ติ ประจาวัน เช่น Nice/

อย่างเหมาะสม Very nice./Well done!/Congratulations./

I like… because… /I love…because…/

I feel… because…/I think…/I believe…/

I agree/disagree… /I don’t believe…/

I have no idea…/Oh no! etc.

ขอ้ มูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

23

ช้ัน ที่ รหสั ตวั ชี้วดั ตัวช้วี ดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ม.1 10 ต 1.3 ม.1/1 พดู และเขยี นบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประโยคและข้อความทีใ่ ช้ในการบรรยาย 

กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ เก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์

และสิ่งแวดลอ้ มใกล้ตัว สงิ่ แวดล้อมใกล้ตัว เชน่ การเดินทาง

การรบั ประทานอาหาร การเรียน การเล่นกีฬา

ฟงั เพลง การอ่านหนังสอื การท่องเทยี่ ว

11 ต 1.3 ม.1/2 พดู /เขยี นสรปุ ใจความสาคญั /  การจบั ใจความสาคัญ/แก่นสาระ 

แกน่ สาระ (theme) ทีไ่ ดจ้ ากการ การวเิ คราะห์ความ/เรอื่ ง/เหตุการณ์

วเิ คราะหเ์ ร่อื ง/เหตกุ ารณท์ ี่อยู่ใน ท่ีอยใู่ นความสนใจ เช่น ประสบการณ์

ความสนใจของสังคม ภาพยนตร์ กฬี า เพลง

12 ต 1.3 ม.1/3 พดู /เขียนแสดงความคิดเหน็  การแสดงความคิดเหน็ และการใหเ้ หตผุ ล 

เกีย่ วกบั กิจกรรมหรือเรื่องตา่ ง ๆ ประกอบเก่ียวกบั กิจกรรมหรือเรอ่ื งต่าง ๆ

ใกล้ตวั พรอ้ มทงั้ ใหเ้ หตผุ ลส้นั ๆ ใกล้ตวั

ประกอบ

13 ต 2.1 ม.1/1 ใชภ้ าษา นา้ เสยี ง และกิรยิ าท่าทาง  การใช้ภาษา นา้ เสยี ง และกิรยิ าท่าทาง 

สภุ าพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคม ในการสนทนาตามมารยาทสงั คมและ

และวฒั นธรรมของเจ้าของภาษา วฒั นธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณ

ขอโทษ การชมเชย การใชส้ ีหนา้ ท่าทาง

ประกอบการพดู ขณะแนะนาตนเอง

การสมั ผัสมือ การโบกมือ การแสดงความรสู้ กึ

ชอบ/ไม่ชอบ การกลา่ วอวยพร การแสดงอาการ

ตอบรับหรอื ปฏเิ สธ

14 ต 2.1 ม.1/2 บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วนั สาคญั  ความเป็นมาและความสาคัญของเทศกาล 

ชวี ติ ความเป็นอยู่และประเพณีของ วันสาคญั ชวี ติ ความเป็นอยู่ และประเพณี

เจ้าของภาษา ของเจา้ ของภาษา

15 ต 2.1 ม.1/3 เขา้ ร่วม/จัดกจิ กรรมทางภาษา  กิจกรรมทางภาษาและวฒั นธรรม เช่น 

และวฒั นธรรมตามความสนใจ การเล่นเกม การรอ้ งเพลง การเล่านิทาน

วนั ขอบคุณพระเจา้ วนั ครสิ ต์มาส วนั ข้นึ ปใี หม่

วันวาเลนไทน์

16 ต 2.2 ม.1/1 บอกความเหมอื นและความแตกตา่ ง  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง 

ระหว่างการออกเสยี งประโยค การออกเสียงประโยคชนิดตา่ ง ๆ

ชนิดต่าง ๆ การใช้เคร่ืองหมาย ของภาษาตา่ งประเทศและภาษาไทย

วรรคตอน และการลาดบั คา  การใช้เครอ่ื งหมายวรรคตอนและการลาดบั คา
ตามโครงสรา้ งประโยคของ
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาตา่ งประเทศ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย และภาษาไทย

ขอ้ มลู ณ วันท่ี 15 สงิ หาคม 2559

24

ช้ัน ที่ รหสั ตวั ช้ีวัด ตวั ชีว้ ดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ ควรรู้

ม.1 17 ต 2.2 ม.1/2 เปรยี บเทยี บความเหมอื นและ  การเปรียบเทยี บความเหมือนและความแตกตา่ ง 

ความแตกต่างระหวา่ งเทศกาล ระหว่างเทศกาล งานฉลอง วนั สาคญั และชวี ติ

งานฉลอง วนั สาคญั และชีวติ ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย

ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

กับของไทย

18 ต 3.1 ม.1/1 คน้ ควา้ รวบรวม และสรุปขอ้ มลู /  การค้นควา้ การรวบรวม การสรปุ 

ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกบั กลุ่มสาระ และการนาเสนอข้อมลู /ขอ้ เท็จจริง

การเรียนรอู้ ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ ทเ่ี ก่ยี วข้องกับกลุ่มสาระการเรยี นรู้อืน่

และนาเสนอด้วยการพดู /การเขยี น

19 ต 4.1 ม.1/1 ใชภ้ าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/  การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จรงิ / 

สถานการณ์จาลองท่ีเกดิ ข้นึ สถานการณ์จาลองทีเ่ กิดข้ึนในหอ้ งเรียน

ในหอ้ งเรยี นและสถานศึกษา และสถานศึกษา

20 ต 4.2 ม.1/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบคน้ /  การใช้ภาษาตา่ งประเทศในการสบื คน้ / 

คน้ ควา้ ความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ การค้นควา้ ความรู้/ข้อมลู ต่าง ๆ จากสอื่

จากส่อื และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และแหลง่ การเรยี นรู้ต่าง ๆ ในการศกึ ษาต่อ

ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และประกอบอาชีพ

รวม 20 ตัวชี้วดั 19 1

ข้อมลู ณ วันท่ี 15 สงิ หาคม 2559

25

ชนั้ ที่ รหสั ตัวชี้วัด ตัวชี้วดั สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ม.2 1 ต 1.1 ม.2/1 ปฏบิ ัตติ ามคาขอร้อง คาแนะนา  คาขอร้อง คาแนะนา คาช้ีแจง และคาอธบิ าย 

คาชีแ้ จง และคาอธิบายง่าย ๆ เชน่ การทาอาหารและเครื่องด่ืม การประดษิ ฐ์

ทีฟ่ งั และอ่าน การใช้ยา/สลากยา การบอกทิศทาง การใช้อปุ กรณ์

- Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้างประโยค

ง่าย ๆ เชน่ is/are + Past Participle

- คาสันธาน (conjunction) เชน่ and/but/

or/ before/after etc.

- ตวั เช่อื ม (connective words) เช่น

First,… Second,… Third,… Fourth,…

Finally,… etc.

2 ต 1.1 ม.2/2 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว  ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง 

ประกาศ และบทร้อยกรองส้นั ๆ  การใช้พจนานุกรม

ถูกต้องตามหลักการอา่ น  หลักการอ่านออกเสยี ง เชน่

- การออกเสียงพยัญชนะต้นคาและพยัญชนะ

ท้ายคา

- การออกเสยี งเน้นหนัก-เบาในคาและกลุ่มคา

- การออกเสียงตามระดับเสยี งสงู -ตา่ ในประโยค

- การออกเสียงเช่อื มโยงในข้อความ

- การแบ่งวรรคตอนในการอา่ น

- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ

3 ต 1.1 ม.2/3 ระบ/ุ เขียนประโยคและขอ้ ความ  ประโยคหรอื ข้อความ และความหมายเก่ียวกบั 

ใหส้ ัมพนั ธก์ ับสื่อท่ไี ม่ใช่ความเรียง ตนเอง ครอบครัว โรงเรยี น ส่งิ แวดล้อม อาหาร

รูปแบบตา่ ง ๆ ท่ีอา่ น เคร่ืองด่ืม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ

และสวสั ดกิ าร การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ

การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเทย่ี ว

การบรกิ าร สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เปน็ วงคาศัพท์สะสมประมาณ

๑,๗๕๐ - ๑,๙๐๐ คา (คาศัพทท์ ่เี ปน็ รูปธรรม

และนามธรรม)

 การตคี วาม/ถ่ายโอนข้อมลู ให้สัมพนั ธ์กับส่ือ

ท่ีไม่ใช่ความเรียง เช่น สญั ลักษณ์ เครื่องหมาย

กราฟ แผนภูมิ แผนผงั ตาราง ภาพสตั ว์

สง่ิ ของ บุคคล สถานที่ต่าง ๆ โดยใช้

Comparison of adjectives/adverbs/

Contrast : but, although/Quantity words

เช่น many/much/a lot of/lots of/some/

any/a few/few/a little/little etc.

ขอ้ มูล ณ วันที่ 15 สงิ หาคม 2559

26

ชัน้ ที่ รหสั ตัวชี้วดั ตวั ชวี้ ดั สาระการเรยี นรู้แกนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ม.2 4 ต 1.1 ม.2/4 เลือกหวั ข้อเรื่อง ใจความสาคัญ  บทสนทนา เรอ่ื งส้ัน และเร่ืองจากส่ือ 

บอกรายละเอยี ดสนบั สนุน ประเภทตา่ ง ๆ เชน่ หนงั สือพิมพ์ วารสาร

(supporting detail) และแสดง วิทยุ โทรทัศน์ เวบ็ ไซต์

ความคิดเหน็ เกย่ี วกับเรอื่ งที่ฟัง  การจับใจความสาคัญ เช่น หัวขอ้ เร่ือง
และอ่าน พร้อมทัง้ ให้เหตุผล
ใจความสาคัญ รายละเอยี ดสนบั สนนุ
และยกตวั อยา่ งงา่ ย ๆ ประกอบ คาถามเกี่ยวกบั ใจความสาคญั ของเร่ือง

เชน่ ใคร ทาอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อยา่ งไร

ทาไม ใชห่ รือไม่

- Yes/No Question

- Wh-Question

- Or-Question

etc.

 ประโยคทีใ่ ชใ้ นการแสดงความคิดเหน็

การใหเ้ หตผุ ล และการยกตัวอย่าง เชน่

I think…/I feel…/I believe…

- คาสนั ธาน (conjunctions) and/but/or/

because/so/before/after

- ตัวเช่ือม (connective words) First,…

Next,… After,… Then,… Finally,… etc.

- Tenses : present simple/present

continuous/present perfect/

past simple/future tense etc.

- Simple sentence/Compound sentence

5 ต 1.2 ม.2/1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกยี่ วกับ  ภาษาที่ใชใ้ นการสอ่ื สารระหวา่ งบคุ คล เช่น 

ตนเอง เรือ่ งตา่ ง ๆ ใกลต้ วั และ การทักทาย กลา่ วลา ขอบคณุ ขอโทษ ชมเชย

สถานการณ์ตา่ ง ๆ ในชีวิตประจาวนั การพดู แทรกอย่างสุภาพ การชกั ชวน

อย่างเหมาะสม ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนาตนเอง เพ่ือน

และบคุ คลใกลต้ ัว และสานวนการตอบรับ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกีย่ วกับตนเอง เรอื่ งใกลต้ ัว

สถานการณ์ต่าง ๆ ในชวี ิตประจาวนั

6 ต 1.2 ม.2/2 ใชค้ าขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง  คาขอร้อง คาแนะนา คาช้ีแจง และคาอธบิ าย 

และคาอธิบายตามสถานการณ์

ขอ้ มูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

27

ช้นั ท่ี รหสั ตวั ช้ีวัด ตัวช้วี ดั สาระการเรียนรแู้ กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ม.2 7 ต 1.2 ม.2/3 พดู และเขยี นแสดงความต้องการ  ภาษาทใ่ี ช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและ 

เสนอและให้ความชว่ ยเหลอื ตอบรับ ให้ความชว่ ยเหลอื ตอบรบั และปฏิเสธ

และปฏเิ สธการใหค้ วามชว่ ยเหลอื การให้ความชว่ ยเหลือในสถานการณต์ า่ ง ๆ

ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น Please…/…, please./I’d like…/I need… /

May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./

Certainly./Yes, of course./Sure./

Go right ahead./Need some help?/

What can I do to help?/Would you like

any help?/I’m afraid…/I’m sorry, but…/

Sorry, but… etc.

8 ต 1.2 ม.2/4 พดู และเขียนเพอ่ื ขอและให้ข้อมลู  คาศัพท์ สานวนภาษา ประโยค และขอ้ ความ 

บรรยาย และแสดงความคดิ เหน็ ทีใ่ ช้ในการขอและให้ข้อมูล บรรยาย

เกีย่ วกับเรื่องที่ฟังหรืออา่ น และแสดงความคิดเหน็ เก่ยี วกับเรอ่ื งที่ฟัง

อย่างเหมาะสม หรืออา่ น

9 ต 1.2 ม.2/5 พดู และเขยี นแสดงความร้สู กึ  ภาษาท่ีใชใ้ นการแสดงความร้สู ึก ความคิดเห็น 

และความคิดเห็นของตนเอง และให้เหตผุ ลประกอบ เชน่ ชอบ ไมช่ อบ

เก่ยี วกับเร่ืองต่าง ๆ กิจกรรม ดีใจ เสยี ใจ มีความสขุ เศรา้ หวิ รสชาติ สวย

และประสบการณ์ พร้อมท้งั นา่ เกลียด เสยี งดัง ดี ไมด่ ี จากขา่ ว เหตุการณ์

ให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม สถานการณ์ในชีวิตประจาวนั เช่น

Nice./Very nice./Well done!/

Congratulations on… /I like…because…/

I love… because…/I feel… because…/

I think…/I believe…/I agree/ disagree…/

I’m afraid I don’t like…/I don’t believe…/

I have no idea…/Oh no! etc.

10 ต 1.3 ม.2/1 พดู และเขยี นบรรยายเก่ยี วกบั ตนเอง  การบรรยายข้อมูลเก่ยี วกับตนเอง กิจวตั ร 

กจิ วัตรประจาวัน ประสบการณ์และ ประจาวัน ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์

ขา่ ว/เหตุการณ์ท่ีอยใู่ นความสนใจ ทอ่ี ยู่ในความสนใจของสังคม เชน่

ของสังคม การเดนิ ทาง การรบั ประทานอาหาร

การเล่นกฬี า/ดนตรี การฟงั เพลง

การอ่านหนงั สือ การทอ่ งเทยี่ ว การศึกษา

สภาพสังคม เศรษฐกิจ

11 ต 1.3 ม.2/2 พดู และเขียนสรุปใจความสาคัญ/  การจับใจความสาคญั /แก่นสาระ หวั ข้อเร่ือง 

แกน่ สาระ หัวขอ้ เรอื่ ง (topic) การวิเคราะห์เรื่อง/ขา่ ว/เหตกุ ารณ์

ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เร่ือง/ข่าว/ ท่อี ยใู่ นความสนใจ เช่น ประสบการณ์

เหตุการณ์ที่อย่ใู นความสนใจ ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี เพลง

ของสังคม

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 สงิ หาคม 2559

28

ชน้ั ที่ รหัสตัวชี้วัด ตวั ช้ีวดั สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ม.2 12 ต 1.3 ม.2/3 พดู และเขยี นแสดงความคดิ เห็น  การแสดงความคิดเห็นและการใหเ้ หตุผล 

เกีย่ วกับกจิ กรรม เร่อื งตา่ ง ๆ ใกล้ตัว ประกอบเกยี่ วกับกจิ กรรม เรอ่ื งตา่ ง ๆ ใกล้ตัว

และประสบการณ์ พร้อมท้ัง และประสบการณ์

ให้เหตผุ ลสัน้ ๆ ประกอบ

13 ต 2.1 ม.2/1 ใช้ภาษา นา้ เสียง และกริ ยิ าท่าทาง  การใช้ภาษา น้าเสยี ง และกริ ยิ าท่าทาง 

เหมาะกบั บคุ คลและโอกาส ในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและ

ตามมารยาทสงั คม และวฒั นธรรม วฒั นธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณ

ของเจ้าของภาษา ขอโทษ การชมเชย การใชส้ ีหนา้ ทา่ ทาง

ประกอบการพูดขณะแนะนาตนเอง

การสัมผสั มือ การโบกมือ การแสดงความรูส้ ึก

ชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการ

ตอบรบั หรอื ปฏิเสธ

14 ต 2.1 ม.2/2 อธบิ ายเกยี่ วกับเทศกาล วนั สาคัญ  ความเป็นมาและความสาคัญของเทศกาล 

ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณี วนั สาคญั ชวี ิตความเปน็ อยู่ และประเพณี

ของเจา้ ของภาษา ของเจา้ ของภาษา

15 ต 2.1 ม.2/3 เข้ารว่ ม/จัดกจิ กรรมทางภาษา  กิจกรรมทางภาษาและวฒั นธรรม เช่น 

และวฒั นธรรมตามความสนใจ การเล่นเกม การรอ้ งเพลง การเลา่ นทิ าน

วันขอบคุณพระเจา้ วันครสิ ต์มาส

วนั ขึ้นปใี หม่ วนั วาเลนไทน์

16 ต 2.2 ม.2/1 เปรียบเทยี บและอธบิ ายความเหมือน  การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน 

และความแตกต่างระหว่าง และความแตกต่างระหวา่ งการออกเสยี ง

การออกเสียงประโยคชนิดตา่ ง ๆ ประโยคชนดิ ตา่ ง ๆ ของภาษาตา่ งประเทศ

และการลาดับคาตามโครงสรา้ ง และภาษาไทย

ประโยคของภาษาตา่ งประเทศ  การใชเ้ ครื่องหมายวรรคตอนและการลาดบั คา
และภาษาไทย
ตามโครงสรา้ งประโยคของภาษาตา่ งประเทศ

และภาษาไทย

17 ต 2.2 ม.2/2 เปรยี บเทยี บและอธบิ าย  การเปรยี บเทียบและการอธบิ ายความเหมือน 

ความเหมอื นและความแตกต่าง และความแตกตา่ งระหวา่ งชวี ิตความเปน็ อยู่

ระหว่างชีวติ ความเปน็ อยู่ และวฒั นธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย

และวฒั นธรรมของเจ้าของภาษา

กับของไทย

18 ต 3.1 ม.2/1 คน้ คว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/  การค้นควา้ การรวบรวม การสรปุ 

ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ และการนาเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริง

การเรยี นรูอ้ ่ืนจากแหล่งการเรยี นรู้ ทเ่ี กย่ี วข้องกับกลุ่มสาระการเรยี นรู้อ่ืน

และนาเสนอด้วยการพดู /การเขยี น

ข้อมลู ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

29

ชน้ั ที่ รหัสตวั ช้ีวดั ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรแู้ กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ม.2 19 ต 4.1 ม.2/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/  การใชภ้ าษาส่อื สารในสถานการณจ์ ริง/ 

สถานการณจ์ าลองท่เี กดิ ขนึ้ สถานการณ์จาลองท่ีเกดิ ข้ึนในหอ้ งเรยี น

ในห้องเรยี น สถานศึกษา และชมุ ชน สถานศึกษา และชมุ ชน
19 2
20 ต 4.2 ม.2/1 ใชภ้ าษาต่างประเทศในการสบื ค้น/  การใชภ้ าษาตา่ งประเทศในการสืบค้น/

ค้นคว้า รวบรวมและสรปุ ความรู้/ การค้นควา้ ความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสอื่

ข้อมลู ต่าง ๆ จากส่อื และแหล่ง และแหล่งการเรียนรู้ตา่ ง ๆ ในการศึกษาต่อ

การเรียนรูต้ ่าง ๆ ในการศกึ ษาต่อ และประกอบอาชีพ

และประกอบอาชพี

21 ต 4.2 ม.2/2 เผยแพร่/ประชาสมั พนั ธข์ ้อมูล  การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร/่

ข่าวสารของโรงเรยี น ประชาสมั พนั ธข์ ้อมูลข่าวสารของโรงเรยี น

เปน็ ภาษาตา่ งประเทศ เชน่ การทาหนังสอื เลม่ เล็กแนะนาโรงเรียน

การทาแผน่ ปลิว ป้ายคาขวัญ คาเชิญชวน

แนะนาโรงเรยี น การนาเสนอขอ้ มูลข่าวสาร

ในโรงเรยี นเป็นภาษาตา่ งประเทศ

รวม 21 ตวั ชี้วดั

ข้อมลู ณ วันท่ี 15 สงิ หาคม 2559

30

ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วดั ตวั ช้ีวัด สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ม.3 1 ต 1.1 ม.3/1 ปฏบิ ัตติ ามคาขอร้อง คาแนะนา  คาขอรอ้ ง คาแนะนา คาช้ีแจง และคาอธบิ าย 

คาชีแ้ จง และคาอธิบายที่ฟัง ในการประดิษฐ์ การบอกทิศทาง ป้ายประกาศ

และอ่าน ต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์

- Passive Voice ท่ใี ชใ้ นโครงสร้างประโยค

งา่ ย ๆ เชน่ is/are + past participle

- คาสนั ธาน (conjunction) เชน่ and/

but/or/before/after/because etc.

- ตัวเชือ่ ม (connective words) เชน่ First,…

Second,…Third,… Fourth,… Next,…

Then,… Finally,… etc.

2 ต 1.1 ม.3/2 อา่ นออกเสียงข้อความ ขา่ ว  ขอ้ ความ ข่าว โฆษณา และบทรอ้ ยกรอง 
โฆษณา และบทรอ้ ยกรองสน้ั ๆ  การใช้พจนานุกรม
ถกู ต้องตามหลักการอา่ น  หลักการอา่ นออกเสียง เช่น

- การออกเสียงพยญั ชนะต้นคา และพยัญชนะ

ท้ายคา สระเสยี งสน้ั สระเสียงยาว สระประสม

- การออกเสียงเน้นหนัก-เบาในคาและกล่มุ คา

- การออกเสยี งตามระดับเสยี งสงู -ตา่ ในประโยค

- การออกเสียงเชือ่ มโยงในข้อความ

- การแบง่ วรรคตอนในการอา่ น

- การอา่ นบทร้อยกรองตามจังหวะ

3 ต 1.1 ม.3/3 ระบแุ ละเขยี นส่ือทไ่ี ม่ใช่ความเรียง  ประโยค ขอ้ ความ และความหมายเก่ียวกบั 

รูปแบบต่าง ๆ ใหส้ มั พันธ์กบั ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม

ประโยคและข้อความท่ีฟัง อาหาร เครื่องดม่ื เวลาวา่ งและนนั ทนาการ

หรอื อ่าน สขุ ภาพและสวัสดกิ าร การซอ้ื -ขาย ลมฟา้

อากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดนิ ทาง

ท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และ

วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี เป็นวงคาศัพท์

สะสมประมาณ 2,100 – 2,250 คา

(คาศัพท์ทีเ่ ป็นรปู ธรรมและนามธรรม)

 การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธก์ ับสอ่ื

ท่ไี มใ่ ช่ความเรียง เชน่ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย

กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สงิ่ ของ บคุ คล

สถานทีต่ ่าง ๆ โดยใช้ Comparison of

adjectives/adverbs/Contrast : but,

although/Quantity words เช่น many/

much/a lot of/lots of/some/any/

a few/few/a little/little etc.

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สงิ หาคม 2559

31

ช้นั ที่ รหสั ตัวช้ีวดั ตัวชวี้ ดั สาระการเรียนร้แู กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ม.3 4 ต 1.1 ม.3/4 เลือก/ระบหุ วั ข้อเรื่อง  การจบั ใจความสาคญั เชน่ หัวข้อเร่อื ง 

ใจความสาคญั รายละเอยี ด ใจความสาคัญ รายละเอยี ดสนบั สนุนจาก

สนบั สนนุ และแสดงความคิดเห็น สอ่ื สิง่ พิมพแ์ ละสือ่ อเิ ล็กทรอนิกส์ เชน่

เกยี่ วกบั เรื่องทีฟ่ ังและอา่ น หนังสอื พมิ พ์ วารสาร วทิ ยุ โทรทศั น์

จากสอื่ ประเภทตา่ ง ๆ พร้อมทัง้ เวบ็ ไซตบ์ นอนิ เทอร์เน็ต

ให้เหตผุ ลและยกตัวอยา่ ง  คาถามเก่ียวกับใจความสาคัญของเรื่อง เช่น
ประกอบ ใคร ทาอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร ทาไม

ใช่หรอื ไม่

- Yes/No Question

- Wh-Question

- Or-Question etc.

 ประโยคที่ใชใ้ นการแสดงความคดิ เห็น

การให้เหตผุ ลและการยกตัวอย่าง เชน่

I think…/I feel…/I believe…/

I agree/disagree…/I don’t believe…/

I have no idea…

- if clauses

- so…that/such…that

- คาสนั ธาน (conjunctions) and/but/or/

because/so/before/after etc.

- Infinitive pronouns: some, any,

someone, anyone, everyone, one,

ones etc.

- Tenses: present simple/

present continuous/ present perfect/

past simple/ future tense etc.

- Simple sentence/ Compound

sentence/ Complex sentence

5 ต 1.2 ม.3/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล  ภาษาทีใ่ ช้ในการสอ่ื สารระหวา่ งบุคคล เช่น 

เก่ียวกบั ตนเอง เรื่องต่าง ๆ การทกั ทาย กล่าวลา ขอบคณุ ขอโทษ ชมเชย

ใกล้ตัว สถานการณ์ ขา่ ว การพูดแทรกอย่างสภุ าพ การชกั ชวน

เร่ืองที่อยูใ่ นความสนใจของสงั คม การแลกเปลย่ี นข้อมูลเก่ียวกบั ตนเอง

และส่อื สารอย่างต่อเน่ือง เรื่องใกลต้ วั สถานการณ์ต่าง ๆ ในชวี ติ ประจาวนั

และเหมาะสม การสนทนา/เขียนขอ้ มูลเก่ยี วกับตนเอง

และบุคคลใกลต้ วั สถานการณ์ ข่าว

เร่อื งท่ีอยใู่ นความสนใจในชีวิตประจาวัน

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 สงิ หาคม 2559

32

ชน้ั ที่ รหัสตวั ช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรแู้ กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ม.3 6 ต 1.2 ม.3/2 ใชค้ าขอร้อง ให้คาแนะนา  คาขอร้อง คาแนะนา คาชีแ้ จง คาอธิบาย 

คาชแี้ จง และคาอธบิ าย ที่มีข้ันตอนซับซ้อน

อยา่ งเหมาะสม

7 ต 1.2 ม.3/3 พูดและเขยี นแสดงความต้องการ  ภาษาทใ่ี ชใ้ นการแสดงความตอ้ งการ เสนอ 

เสนอและใหค้ วามช่วยเหลอื ตอบรับ และใหค้ วามชว่ ยเหลือ ตอบรับและปฏเิ สธ

และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลอื การให้ความชว่ ยเหลือในสถานการณต์ า่ ง ๆ

ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ เชน่ Please…/…, please./I’d like…/

อย่างเหมาะสม I need…/May/Can/Could…?/Yes,../

Please do./Certainly./Yes, of course./

Sure./Go right ahead./Need some

help?/What can I do to help?/

Would you like any help?/I’m afraid…/

I’m sorry, but…/Sorry, but… etc.

8 ต 1.2 ม.3/4 พดู และเขียนเพื่อขอและให้ข้อมลู  คาศัพท์ สานวนภาษา ประโยค และขอ้ ความ 

อธิบาย เปรียบเทยี บ และแสดง ท่ีใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ

ความคิดเห็นเกย่ี วกบั เร่ืองที่ฟัง และแสดงความคิดเห็นเกยี่ วกับเรอ่ื งที่ฟัง

หรอื อ่านอย่างเหมาะสม หรอื อา่ น

9 ต 1.2 ม.3/5 พูดและเขยี นบรรยายความรู้สึก  ภาษาท่ใี ช้ในการแสดงความรสู้ ึก ความคิดเหน็ 

และความคิดเหน็ ของตนเอง และใหเ้ หตุผลประกอบ เชน่ ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ

เกย่ี วกับเร่ืองต่าง ๆ กจิ กรรม เสยี ใจ มคี วามสขุ เศร้า หิว รสชาติ สวย

ประสบการณ์ และขา่ ว/เหตกุ ารณ์ น่าเกลียด เสยี งดัง ดี ไม่ดี จากขา่ ว เหตกุ ารณ์

พรอ้ มทั้งใหเ้ หตผุ ลประกอบ สถานการณ์ในชวี ิตประจาวัน เช่น

อย่างเหมาะสม Nice./Very nice./ Well done!/

Congratulations on... /I like…because…/

I love… because… /I feel… because…

I think…/I believe…/I agree/ disagree…/

I’m afraid …/I don’t like…/I don’t

believe…/I have no idea…/Oh no! etc.

10 ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเก่ยี วกับ  การบรรยายเกยี่ วกับตนเอง ประสบการณ์ 

ตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/ ข่าว/เหตุการณ/์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ

เหตุการณ์/เร่ือง/ประเดน็ ต่าง ๆ ของสงั คม เชน่ การเดินทาง การรับประทาน

ที่อย่ใู นความสนใจของสังคม อาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี การฟังเพลง

การอา่ นหนังสือ การทอ่ งเทยี่ ว การศึกษา

สภาพสงั คม เศรษฐกจิ

ขอ้ มูล ณ วันที่ 15 สงิ หาคม 2559

33

ชน้ั ที่ รหัสตวั ช้ีวัด ตวั ช้วี ดั สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ม.3 11 ต 1.3 ม.3/2 พดู และเขียนสรุปใจความสาคัญ/  การจบั ใจความสาคัญ/แก่นสาระ หัวขอ้ เรอื่ ง 

แก่นสาระ หัวข้อเรือ่ งทไ่ี ดจ้ าก การวิเคราะหเ์ ร่ือง/ขา่ ว/เหตกุ ารณ์/

การวเิ คราะหเ์ รอ่ื ง/ข่าว/เหตกุ ารณ/์ สถานการณ์ทอ่ี ยู่ในความสนใจ เช่น

สถานการณ์ทอี่ ยู่ในความสนใจ ประสบการณ์ เหตุการณ์ สถานการณ์ตา่ ง ๆ

ของสงั คม ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี เพลง

12 ต 1.3 ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น  การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผล 

เก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ประกอบเกีย่ วกบั กจิ กรรม ประสบการณ์

และเหตกุ ารณ์ พร้อมท้ัง และเหตุการณ์

ใหเ้ หตผุ ลประกอบ

13 ต 2.1 ม.3/1 เลอื กใช้ภาษา น้าเสียง และ  การเลอื กใชภ้ าษา น้าเสียง และกริ ิยาท่าทาง 

กิรยิ าท่าทางเหมาะกับบุคคล ในการสนทนาตามมารยาทสงั คมและวฒั นธรรม

และโอกาส ตามมารยาทสงั คม ของเจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ

และวฒั นธรรมของเจ้าของภาษา การชมเชย การใช้สหี น้าท่าทางประกอบ

การพูดขณะแนะนาตนเอง การสมั ผัสมือ

การโบกมือ การแสดงความรู้สกึ ชอบ/ไมช่ อบ

การกลา่ วอวยพร การแสดงอาการตอบรบั

หรอื ปฏเิ สธ

14 ต 2.1 ม.3/2 อธิบายเกีย่ วกับชีวิตความเป็นอยู่  ชวี ิตความเปน็ อยู่ ขนบธรรมเนยี ม 

ขนบธรรมเนยี ม และประเพณี และประเพณีของเจ้าของภาษา

ของเจา้ ของภาษา

15 ต 2.1 ม.3/3 เขา้ รว่ ม/จัดกจิ กรรมทางภาษา  กจิ กรรมทางภาษาและวฒั นธรรม เชน่ 

และวฒั นธรรมตามความสนใจ การเลน่ เกม การรอ้ งเพลง การเลา่ นิทาน

วันขอบคุณพระเจ้า วนั คริสตม์ าส วันขึ้นปีใหม่

วันวาเลนไทน์

16 ต 2.2 ม.3/1 เปรยี บเทยี บและอธบิ าย  การเปรยี บเทยี บและการอธบิ ายความเหมือน 

ความเหมอื นและความแตกต่าง และความแตกต่างระหวา่ งการออกเสยี ง

ระหว่างการออกเสยี งประโยค ประโยคชนดิ ต่าง ๆ ของภาษาต่างประเทศ

ชนดิ ตา่ ง ๆ และการลาดบั คา และภาษาไทย

ตามโครงสร้างประโยคของ  การใช้เครือ่ งหมายวรรคตอนและการลาดบั คา
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ตามโครงสร้างประโยคของภาษาตา่ งประเทศ

และภาษาไทย

17 ต 2.2 ม.3/2 เปรยี บเทยี บและอธิบาย  การเปรียบเทียบและการอธบิ ายความเหมือน 

ความเหมือนและความแตกต่าง และความแตกต่างระหวา่ งชีวิตความเปน็ อยู่

ระหวา่ งชีวิตความเป็นอยู่ และวฒั นธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การนาวฒั นธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้

กับของไทย และนาไปใช้

อยา่ งเหมาะสม

ขอ้ มูล ณ วันที่ 15 สงิ หาคม 2559

34

ช้นั ท่ี รหสั ตัวช้ีวัด ตวั ชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ ควรรู้

ม.3 18 ต 3.1 ม.3/1 ค้นควา้ รวบรวม และสรุปข้อมูล/  การค้นคว้า การรวบรวม การสรปุ 

ข้อเท็จจรงิ ทีเ่ กย่ี วข้องกับกลุ่มสาระ และการนาเสนอข้อมูล/ขอ้ เท็จจริง

การเรยี นรู้อน่ื จากแหล่งการเรยี นรู้ ทเ่ี กย่ี วข้องกบั กลมุ่ สาระการเรยี นร้อู ่ืน

และนาเสนอด้วยการพูด

และการเขยี น

19 ต 4.1 ม.3/1 ใช้ภาษาสอื่ สารในสถานการณ์จริง/  การใช้ภาษาสอ่ื สารในสถานการณ์จรงิ / 

สถานการณจ์ าลองทเี่ กดิ ขน้ึ สถานการณจ์ าลองท่เี กดิ ข้นึ ในหอ้ งเรียน

ในห้องเรยี น สถานศึกษา ชมุ ชน สถานศกึ ษา ชมุ ชน และสงั คม

และสังคม

20 ต 4.2 ม.3/1 ใช้ภาษาตา่ งประเทศในการสบื ค้น/  การใช้ภาษาตา่ งประเทศในการสบื คน้ / 

คน้ ควา้ รวบรวม และสรปุ ความรู้/ การค้นคว้าความรู้/ข้อมลู ต่าง ๆ จากสือ่

ขอ้ มูลต่าง ๆ จากส่ือและแหล่งการ และแหล่งการเรียนรู้ตา่ ง ๆ ในการศกึ ษาต่อ

เรียนรตู้ า่ ง ๆในการศกึ ษาตอ่ และ และประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ

21 ต 4.2 ม.3/2 เผยแพร่/ประชาสัมพนั ธข์ ้อมูล  การใชภ้ าษาต่างประเทศในการเผยแพร/่ 

ขา่ วสารของโรงเรยี น ชุมชน ประชาสัมพนั ธข์ ้อมูลข่าวสารของโรงเรยี น

และทอ้ งถ่ิน เปน็ ภาษาต่างประเทศ ชมุ ชน และท้องถ่ิน เชน่ การทาหนงั สอื เล่มเล็ก

แนะนาโรงเรยี น ชมุ ชน และท้องถ่ิน

การทาแผน่ ปลิว ปา้ ยคาขวัญ คาเชิญชวน

แนะนาโรงเรียนและสถานท่ีสาคัญในชมุ ชน

และท้องถิน่ การนาเสนอข้อมูลข่าวสาร

ในโรงเรียน ชุมชน และทอ้ งถ่ิน

เป็นภาษาต่างประเทศ

รวม 21 ตวั ช้ีวัด 19 2

ข้อมลู ณ วันท่ี 15 สงิ หาคม 2559

35

ชั้น ที่ รหสั ตวั ช้ีวัด ตวั ช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ม.4 - 6 1 ต 1.1 ม.4 - 6/1 ปฏิบตั ิตามคาแนะนาในคู่มือ  คาแนะนา คาชแี้ จง คาอธิบาย คาบรรยาย 

การใช้งานต่าง ๆ คาชแี้ จง เช่น ประกาศเตอื นภยั ตา่ ง ๆ ยาและการใชย้ า

คาอธบิ าย และคาบรรยายที่ฟัง การใชอ้ ุปกรณ์และส่ิงของ การสบื คน้ ข้อมลู

และอ่าน ทางอนิ เทอร์เนต็

- Modal verb : should/ought to/

need/ have to/must + verb

ที่เปน็ infinitive without to เช่น

You should have it after meal.

(Active Voice)/ The doses must

be divided. (Passive Voice)

- Direct/Indirect Speech

- คาสันธาน (conjunction) and/but/

or/so/not only…but also/

both…and/as well as/after/

because etc.

- ตวั เชื่อม (connective words) เช่น

First,… Second,… Third,… Fourth,…

Next,… Then,… Finally,… etc.

2 ต 1.1 ม.4 - 6/2 อ่านออกเสยี งข้อความ ข่าว  ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทรอ้ ยกรอง 
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น
และบทละครสน้ั (skit) ถกู ตอ้ ง  การใช้พจนานุกรม
ตามหลกั การอา่ น
 หลกั การอา่ นออกเสยี ง เช่น

- การออกเสยี งพยัญชนะต้นคาและ

พยัญชนะท้ายคา สระเสียงส้ัน

สระเสยี งยาว สระประสม

- การออกเสยี งเน้นหนกั - เบาในคา

และกล่มุ คา

- การออกเสยี งตามระดบั เสยี งสูง-ตา่

ในประโยค

- การออกเสยี งเชอื่ มโยงในข้อความ

- การแบ่งวรรคตอนในการอา่ น

- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2559

36

ชนั้ ท่ี รหสั ตัวช้ีวัด ตวั ชวี้ ัด สาระการเรยี นรู้แกนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ม.4 - 6 3 ต 1.1 ม.4 - 6/3 อธบิ ายและเขียนประโยค  ประโยคและขอ้ ความ 

และข้อความให้สัมพันธก์ บั สือ่  การตคี วาม/ถ่ายโอนข้อมลู ให้สัมพันธก์ ับส่อื
ทไี่ มใ่ ช่ความเรียงรปู แบบต่าง ๆ ทไี่ มใ่ ช่ความเรียง เช่น ภาพ แผนผงั กราฟ
ที่อา่ น รวมทง้ั ระบแุ ละเขยี นส่ือ แผนภมู ิ ตาราง อักษรย่อ จากกล่มุ สาระ
ที่ไมใ่ ช่ความเรียงรปู แบบต่าง ๆ การเรียนรูอ้ ืน่ ด้วยการพดู และการเขยี น
ให้สมั พนั ธก์ ับประโยค และ อธบิ าย โดยใช้ Comparison of
ขอ้ ความทฟ่ี ังหรืออา่ น adjectives/adverbs/Contrast : but,
although, however, in spite of…/
Logical connectives เชน่ caused by/
followed by/consist of. etc.
4 ต 1.1 ม.4 - 6/4 จับใจความสาคัญ วเิ คราะห์ความ  เรอื่ งท่เี ปน็ สารคดีและบนั เทิงคดี


สรุปความ ตีความ และแสดง  การจบั ใจความสาคัญ การสรุปความ
ความคดิ เหน็ จากการฟงั และ การวเิ คราะห์ความ การตีความ
อ่านเรอ่ื งทเี่ ป็นสารคดีและ  การใช้ skimming/scanning/guessing/
บนั เทงิ คดี พรอ้ มทง้ั ใหเ้ หตุผล context clue
และยกตัวอยา่ งประกอบ  ประโยคทใี่ ชใ้ นการแสดงความคดิ เห็น
การให้เหตุผลและการยกตวั อยา่ ง เชน่
I believe…/ I agree with… but…/
Well, I must say…/ What do you
think of /about…?/I think/don’t
think…?/ What’s your opinion
about…?/ In my opinion…/
- if clauses
- so…that/such…that
- too to…/enough to…
- on the other hand,…
- other (s)/another/the other (s)
- คาสนั ธาน (conjunctions)
because/and/so/but/
however/because of/
due to/owing to etc.
- Infinitive pronouns: some, any,
someone, anyone, everyone,
one, ones etc.
- Tenses: present simple/
present continuous/
present perfect/
past simple/future tense etc.
- Simple sentence/Compound
sentence/Complex sentence

ขอ้ มูล ณ วันที่ 15 สงิ หาคม 2559

37

ชั้น ท่ี รหสั ตวั ช้ีวดั ตัวชีว้ ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ม.4 - 6 5 ต 1.2 ม.4 - 6/1 สนทนาและเขยี นโต้ตอบข้อมูล  ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหวา่ งบคุ คล 

เกยี่ วกับตนเองและเร่อื งต่าง ๆ เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ

ใกล้ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ

ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน การชักชวน การแลกเปลย่ี นข้อมลู เกย่ี วกบั

ความสนใจของสังคม และสื่อสาร ตนเอง เร่ืองใกล้ตัว สถานการณต์ ่าง ๆ

อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ในชวี ติ ประจาวนั การสนทนา/เขียนขอ้ มูล

เกี่ยวกบั ตนเองและบคุ คลใกล้ตวั

ประสบการณ์ สถานการณต์ ่าง ๆ

ข่าว/เหตกุ ารณ์ ประเด็นท่ีอย่ใู นความสนใจ

ของสังคม

6 ต 1.2 ม.4 - 6/2 เลอื กและใช้คาขอร้อง  คาขอรอ้ ง คาแนะนา คาช้แี จง คาอธบิ าย 

ให้คาแนะนา คาช้ีแจง ท่ีมขี ้ันตอนซบั ซ้อน

คาอธบิ ายอยา่ งคล่องแคล่ว

7 ต 1.2 ม.4 - 6/3 พดู และเขียนแสดงความต้องการ  ภาษาทีใ่ ชใ้ นการแสดงความตอ้ งการ เสนอ 

เสนอ ตอบรบั และปฏเิ สธ และใหค้ วามช่วยเหลือ ตอบรับ

การให้ความชว่ ยเหลือ และปฏเิ สธการใหค้ วามชว่ ยเหลอื

ในสถานการณจ์ าลอง ในสถานการณ์ต่าง ๆ เชน่ Please…/

หรอื สถานการณ์จริง …, please./I’d like…/I need…/

อยา่ งเหมาะสม May/Can/Could…?/Would you

please…?Yes,../ Please do. /

Certainly./Yes, of course./Sure./

Need some help?/What can I do to

help?/Would you like any help?/

If you like I could/Would you like

any help ?/ If you need anything,

please…/Is there anything I can do?/

I’ll do it for you./I’m afraid…/

I’m sorry, but…/Sorry, but… etc.

8 ต 1.2 ม.4 - 6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและใหข้ ้อมูล  คาศัพท์ สานวนภาษา ประโยคและขอ้ ความ 

บรรยาย อธบิ าย เปรียบเทียบ ที่ใชใ้ นการขอและใหข้ อ้ มูล บรรยาย อธบิ าย

และแสดงความคิดเห็นเกย่ี วกับ เปรียบเทียบ และแสดงความคดิ เหน็

เร่ือง/ประเดน็ /ขา่ ว/เหตกุ ารณ์ เกีย่ วกับประเดน็ /ขา่ ว/เหตกุ ารณ์ทฟี่ งั

ทฟี่ ังและอ่านอย่างเหมาะสม และอ่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สงิ หาคม 2559

38

ชน้ั ที่ รหสั ตวั ช้ีวดั ตัวชีว้ ัด สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ม.4 - 6 9 ต 1.2 ม.4 - 6/5 พูดและเขียนบรรยายความรสู้ ึก  ภาษาท่ใี ชใ้ นการแสดงความรู้สกึ 

และแสดงความคดิ เหน็ ของตนเอง ความคิดเห็น และใหเ้ หตุผลประกอบ
เกย่ี วกบั เรอ่ื งต่าง ๆ กิจกรรม เชน่ ชอบ ไมช่ อบ ดีใจ เสียใจ มคี วามสขุ
ประสบการณ์ และข่าว/เหตกุ ารณ์ เศรา้ หิว รสชาติ สวย น่าเกลยี ด เสียงดงั
อยา่ งมเี หตผุ ล ดี ไมด่ ี จากขา่ ว เหตกุ ารณ์ สถานการณ์
ในชวี ติ ประจาวัน เชน่ Nice./Very nice./
Well done!/Congratulations on… I like…
because…/I love… because…/
I feel… because…/I think…/I believe…/
I agree/disagree…/I’m afraid/
I don’t like…/I don’t believe…/
I have no idea… /Oh no! etc.
10 ต 1.3 ม.4 - 6/1 พูดและเขียนนาเสนอข้อมูล  การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกบั ตนเอง


เกย่ี วกับตนเอง ประสบการณ์ ประสบการณ์ ขา่ ว/เหตุการณ์ เรือ่ ง
ข่าว/เหตุการณ์ เร่ืองและประเด็น และประเด็นทอ่ี ยู่ในความสนใจของสังคม
ตา่ ง ๆ ท่อี ย่ใู นความสนใจ เช่น การเดินทาง การรบั ประทานอาหาร
ของสังคม การเล่นกฬี า/ดนตรี การดภู าพยนตร์
การฟังเพลง การเลย้ี งสัตว์ การอ่านหนังสือ
การทอ่ งเท่ยี ว การศกึ ษา สภาพสังคม
เศรษฐกิจ
11 ต 1.3 ม.4 - 6/2 พูดและเขียนสรปุ ใจความสาคัญ  การจบั ใจความสาคญั แก่นสาระ


แกน่ สาระท่ีได้จากการวเิ คราะห์ การวเิ คราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์
เรอ่ื ง กิจกรรม ข่าว เหตกุ ารณ์ และสถานการณต์ ามความสนใจ
และสถานการณ์ตามความสนใจ
12 ต 1.3 ม.4 - 6/3 พดู และเขียนแสดงความคดิ เห็น  การแสดงความคิดเห็น การใหเ้ หตผุ ล 
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ประกอบและยกตวั อยา่ งเกี่ยวกับกจิ กรรม
และเหตกุ ารณ์ ท้งั ในท้องถิ่น ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในท้องถ่ิน
สงั คม และโลก พร้อมท้ัง สงั คม และโลก
ใหเ้ หตผุ ลและยกตวั อย่าง
ประกอบ
13 ต 2.1 ม.4 - 6/1 เลือกใชภ้ าษา น้าเสยี ง และกิริยา  การเลือกใชภ้ าษา น้าเสยี ง และกิรยิ าท่าทาง 
ทา่ ทางเหมาะกับระดับของบคุ คล ในการสนทนา ระดับของภาษา มารยาท
โอกาส และสถานท่ีตามมารยาท สังคมและวฒั นธรรมของเจ้าของภาษา
สงั คมและวฒั นธรรมของ เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย
เจ้าของภาษา การใชส้ ีหนา้ ทา่ ทางประกอบการพดู
ขณะแนะนาตนเอง การสัมผสั มือ
การโบกมือ การแสดงความรู้สกึ ชอบ/
ไมช่ อบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการ
ตอบรับหรือปฏเิ สธ

ขอ้ มลู ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2559

39

ชัน้ ท่ี รหัสตัวชี้วัด ตวั ช้วี ดั สาระการเรียนรแู้ กนกลาง ตอ้ งรู้ ควรรู้

ม.4 - 6 14 ต 2.1 ม.4 - 6/2 อธิบาย/อภปิ รายวถิ ชี ีวติ  วิถชี ีวิต ความคดิ ความเช่อื และทมี่ า 

ความคดิ ความเช่อื และท่มี า ของขนบธรรมเนียม และประเพณี

ของขนบธรรมเนยี ม และประเพณี ของเจ้าของภาษา

ของเจ้าของภาษา

15 ต 2.1 ม.4 - 6/3 เข้าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรม  กจิ กรรมทางภาษาและวฒั นธรรม 

ทางภาษาและวัฒนธรรม เชน่ การเล่นเกม การร้องเพลง

อย่างเหมาะสม การเลา่ นิทาน/เร่อื งจากภาพยนตร์ ละครส้นั

วันขอบคุณพระเจ้า วนั ครสิ ต์มาส

วนั ขนึ้ ปใี หม่ วนั วาเลนไทน์

16 ต 2.2 ม.4 - 6/1 อธิบาย/เปรยี บเทยี บความแตกต่าง  การอธบิ าย/การเปรียบเทียบความแตกต่าง 

ระหว่างโครงสรา้ งประโยค ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ

ข้อความ สานวน คาพงั เพย สานวน คาพังเพย สภุ าษิต และบทกลอน

สุภาษติ และบทกลอน ของภาษาตา่ งประเทศและภาษาไทย

ของภาษาตา่ งประเทศ

และภาษาไทย

17 ต 2.2 ม.4 - 6/2 วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือน  การวเิ คราะห์/การอภิปรายความเหมือน 

และความแตกต่างระหว่าง และความแตกต่างระหวา่ งวถิ ีชวี ิต ความเชอื่

วิถีชีวติ ความเช่ือและวัฒนธรรม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากบั ของไทย

ของเจ้าของภาษากับของไทย การนาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้

และนาไปใชอ้ ยา่ งมเี หตผุ ล

18 ต 3.1 ม.4 - 6/1 ค้นควา้ /สืบคน้ บันทึก สรุป  การค้นควา้ /การสบื คน้ การบันทกึ การสรุป 

และแสดงความคดิ เห็นเกีย่ วกับ การแสดงความคิดเหน็ และนาเสนอข้อมูล

ข้อมลู ท่ีเก่ียวข้องกบั กลุม่ สาระ ท่เี ก่ยี วข้องกบั กล่มุ สาระการเรยี นรูอ้ ื่น

การเรยี นรู้อ่นื จากแหลง่ การ จากแหล่งการเรียนร้ตู ่าง ๆ

เรียนรู้ต่าง ๆ และนาเสนอ

ดว้ ยการพูดและการเขียน

19 ต 4.1 ม.4 - 6/1 ใชภ้ าษาสอื่ สารในสถานการณจ์ ริง/  การใช้ภาษาสอื่ สารในสถานการณ์จริง/ 

สถานการณ์จาลองทเ่ี กิดข้ึน สถานการณจ์ าลองท่ีเกิดข้นึ ในหอ้ งเรียน

ในหอ้ งเรียน สถานศึกษา ชมุ ชน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

และสังคม

20 ต 4.2 ม.4 - 6/1 ใช้ภาษาตา่ งประเทศในการสบื คน้ / การใชภ้ าษาตา่ งประเทศในการสบื ค้น/ 

ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ การคน้ ควา้ ความรู้/ข้อมลู ต่าง ๆ จากสื่อ

และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ และแหลง่ การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ

จากสือ่ และแหล่งการเรยี นรู้ตา่ ง ๆ และประกอบอาชพี

ในการศึกษาต่อและประกอบ

อาชีพ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

40

ช้นั ท่ี รหสั ตวั ช้ีวดั ตัวชีว้ ดั สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง ต้องรู้ ควรรู้

ม.4 - 6 21 ต 4.2 ม.4 - 6/2 เผยแพร่/ประชาสมั พนั ธ์ข้อมลู  การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร/่ 

ขา่ วสารของโรงเรียน ชุมชน ประชาสมั พันธข์ ้อมูลข่าวสารของโรงเรียน

และท้องถนิ่ /ประเทศชาติ ชุมชน และทอ้ งถิน่ /ประเทศชาติ เช่น

เปน็ ภาษาต่างประเทศ การทาหนงั สือเลม่ เลก็ แนะนาโรงเรียน

ชมุ ชน ทอ้ งถนิ่ /ประเทศชาติ การทาแผน่ ปลวิ

ปา้ ยคาขวญั คาเชิญชวนแนะนาโรงเรียน

สถานท่สี าคญั ในชมุ ชนและท้องถ่นิ /

ประเทศชาติ การนาเสนอขอ้ มลู ขา่ วสาร

ในโรงเรียน ชุมชน ทอ้ งถนิ่ /ประเทศชาติ

เปน็ ภาษาต่างประเทศ

รวม 21 ตวั ช้ีวัด 17 4

รวมท้งั หมด 193 ตัวช้ีวดั 160 33

ขอ้ มลู ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559


Data Loading...