Best การจัดการเรียนรู้ (TFE) 15 ส.ค. 65 สมบูรณ์ - PDF Flipbook

Best การจัดการเรียนรู้ (TFE) 15 ส.ค. 65 สมบูรณ์

109 Views
52 Downloads
PDF 12,039,956 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA

คำนำ

แบบรายงานการสรา้ งนวัตกรรมรปู แบบ Best Practice “การยกระดับผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน โดยใช้
นวตั กรรม WECHAMP+ MODEL” ปกี ารศึกษา 2564 ประเภท การจดั การเรยี นรู้ ฉบบั นี้ เปน็ รูปแบบที่เกิดจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียน
บ้านบายอ โดยการสังเคราะห์สภาพของปัญหา ความต้องการพัฒนา จุดแข็ง และจุดอ่อนของโรงเรียน
ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งนำหลักการบริหาร ทฤษฎี มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง
อยา่ งต่อเนอื่ งจนเกดิ ผลเชงิ ประจักษ์ต่อสาธารณชนท่วั ไปจนโรงเรียนเป็นทีย่ อมรับของชมุ ชน

ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Best
Practice “การยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี น โดยใช้นวัตกรรม WECHAMP+ MODEL” นี้ จะเปน็ แบบอยา่ ง
ในการบริหารจัดการในสถานศึกษาอื่นๆ ต่อไป

โรงเรยี นบา้ นบายอ

สารบญั ข

คำนำ หน้า
สารบัญ ก
แบบรายงานการสรา้ งนวตั กรรมรปู แบบ Best practice ประเภท การจัดการเรยี นรู้ ข
1
ชื่อนวัตกรรม 1
ช่อื ผู้สร้าง 1
แนวทางการคิดคน้ นวตั กรรม 1
ประเภทของนวตั กรรม 1
ปัญหาและความเป็นมา 1
วัตถุประสงค์ 5
กล่มุ เปา้ หมาย 6
ผลทไี่ ดร้ ับ 9
ภาคผนวก 14
ผลการทดสอบระดับชาติ 18แบบรายงานการสร้างนวตั กรรม

1. ชื่อนวัตกรรม การยกระดบั ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน โดยใชน้ วตั กรรม WECHAMP+ MODEL

2. ชือ่ ผู้สรา้ ง โรงเรยี นบ้านบายอ เขต/อำเภอยะหา จงั หวัดยะลา
โทร............-........... มอื ถอื 093-6707395
E-mail address [email protected]

3. แนวทางการคดิ คน้ นวัตกรรม
 แสวงหานวัตกรรม/แบบอยา่ งท่ีดีจากแหลง่ ต่างๆ ที่เคยมีผสู้ รา้ งหรอื ทำไวแ้ ล้ว แลว้ นำมา

ปรบั ปรงุ หรือพัฒนาใหม่

การสร้างนวตั กรรมใหม่

4. ประเภทของนวตั กรรม  การจดั การเรยี นรู้ การนเิ ทศ ตดิ ตามและประเมนิ ผล
การบริหารจัดการศึกษา

5. ปัญหาและความเป็นมา
5.1 สภาพปญั หา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ได้กล่าวถึงแนวการจัด

การศึกษาในมาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลาย
ในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นำผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
(สำนกั งานเลขาธิการสภาการศกึ ษา, 2557, หน้า 8-10)

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษา โดยกำหนดเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทุกระดับชั้น โดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความ
ไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย ขัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา
เปน็ กระบวนการท่จี ะช่วยให้มนุษย์ไดพ้ ัฒนาศักยภาพและความสามารถดา้ นต่างๆ ท่ีจะดำรงชีวิต และประกอบ
อาชีพได้อย่างมีความสุข จึงเป็นที่ยอมับกันอย่ากว้างขวางว่า ประเด็นของ “คุณภาพการศึกษา” เป็นปร ะเด็น
ที่สำคัญที่สุดประเด็นหนึ่ง ซึ่งสังคมไทยและกระทรวงศึกษาธิการกำลังให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ และ
พยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทกุ แหง่ สถานศึกษาจำเป็นต้องสรา้ งความเชื่อม่ันแก่สังคมว่า
สามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามที่สังคมคาดหวัง สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ให้ความสำคัญในการยกผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดจุดเน้น
ด้านผู้เรียนว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2558 , หน้า 40)

ทั้งนี้ จากนโยบายของต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ภายใต้
การบริหารงานของ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษา จำนวน 12 นโยบาย ซึ่ง 1 ใน 12 นโยบาย คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ โดยในปีการศึกษา 2564 กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา
เขต 2 มผี ลการทดสอบระดับชาติ ทกุ การทดสอบ (RT, NT, I-NET และ O-NET) มผี ลสมั ฤทธเ์ิ พ่มิ ขนึ้โรงเรียนบ้านบายอ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (ตามเกณฑ์ สทศ.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 นั้น ประสบปัญหาของคุณภาพผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ระดับประเทศ จะเห็นได้จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีผลการทดสอบเฉลี่ย 4 วิชา ที่ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่ ระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ คือ ผลการทดสอบรายวิชาภาษาไทย 31.29 ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ ผลการทดสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ 25.48 ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ ผลการทดสอบรายวิชาคณติ ศาสตร์ 22.58 สูงกวา่ ระดับเขตพื้นที่ แต่ต่ำกว่าระดบั จังหวัด และ
ระดับประเทศ ผลการทดสอบรายวิชาวทิ ยาศาสตร์ 29.10 สูงกว่าระดับเขตพื้นท่ี แต่ต่ำกว่าระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านบายอมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมกับ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา TFE (Teams for Education)
และมีการขยายผลจากการอบรมมายงั ผู้มสี ่วนเกีย่ วข้องในการบริหารจดั การศึกษา ร่วมกันคิดนวัตกรรมในการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านบายอ ภายใต้การคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ร่วมกัน และตกผลึกแนวทาง
ในการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบ WECHAMP Model เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียน
ซึ่งจากการนำโมเดลดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินโครงการ ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี เพราะผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่มขึ้นในทกุ การทดสอบระดับชาติ จะเห็นได้จากผลการทดสอบระดบั ชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีผลการทดสอบเฉลี่ย 4 วิชา 31.85 ซึ่งคะแนน
เฉลี่ยที่ต่ำกว่าระดับสพฐ. และระดับประเทศ แต่สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ คือ ผลการทดสอบรายวิชาภาษาไทย
41.34 สูงกว่าระดบั เขตพ้นื ที่ ตำ่ กวา่ ระดับประเทศ ผลการทดสอบรายวิชาภาษาองั กฤษ 33.17 สูงกวา่ ระดบั
เขตพื้นที่และระดับประเทศ ผลการทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ 20.38 ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่และ
ระดับประเทศ ผลการทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ 32.52 สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ ต่ำกว่าระดับประเทศ
หากเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างปีการศึกษา 2562 และ 2563 พบว่า นักเรียนมีผลการทดสอบ
ในรายวิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้น 10.05 รายวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น 7.69 รายวิชาคณิตศาสตร์ ลดลง 2.20
และรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น 3.42 คะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา เพิ่มขึ้น 4.75 จากการศึกษาวิเคราะห์ผล
การทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ไม่เป็นไปตามนโยบายที่
สถานศึกษาและเขตพื้นที่กำหนดเพิ่มขึ้น 5 คะแนน ในทุกรายวิชาที่มีการทดสอบ เนื่องจากมีรายวิชา
คณิตศาสตร์ ที่มีผลการทดสอบลดลง และรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบยังไม่เพิ่ม 5 คะแนน
ตามนโยบายของสถานศกึ ษา และเขตพนื้ ทกี่ ำหนด แสดงใหเ้ หน็ วา่ นกั เรียนตอ้ งพัฒนาผลสมั ฤทธิ์ให้สูงยิ่งข้ึนอีก
และบรรลุเป้าหมายตามท่สี ถานศกึ ษาและเขตพ้ืนท่ีกำหนด ซ่งึ ผู้บริหารและคณะครโู รงเรยี นบา้ นบายอ เล็งเห็น
ถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการนำรูปแบบ WECHAMP Model มาใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี และสามารถนำมาสู่รูปแบบในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้
ครอบคลุมกระบวนการบริหารจัดการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
ผ่านกระบวนการการนิเทศ ติดตาม การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน โดยนำผลการดำเนินงานจากรูปแบบดังกล่าวนำผลจากการวิเคราะห์จุดเด่น
จุดด้อย และจุดควรพัฒนารูปแบบดังกล่าว เพื่อต่อยอด การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตกผลึกรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านบายอ คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้นวตั กรรม WECHAMP+ Model

ซึ่งจากการวิเคราะห์จากปัจจัยที่มีผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ จำแนกได้เป็น 2 ระดับ คือ ปัจจัย
ภายใน และปจั จยั ภายนอก ได้ดังนี้

1. ปจั จัยภายใน
1.1 ด้านครูผู้สอน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนโดยตรง

ซ่ึงอาจมีผลมาจาก ประสบการณใ์ นการสอน ความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยที ท่ี ันสมยั
1.2 ด้านผู้เรียน จากการวิเคราะห์ผู้เรียน พบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านบายอ ไม่มีความตระหนกั

หรือการให้ความสำคัญ เรื่อง การทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติในทุกการทดสอบ โดยนักเรียนจะทำ
แบบทดสอบไปแบบไม่ต้งั ใจ

1.3 ด้านการบริหาร อันมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คือการบริหารงานวิชาการ เนื่องจากโรงเรียนบ้านบายอ มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรจากการย้ายข้าราชการครูอยู่
บ่อยครั้ง ทำให้หัวหน้างานบริหารงานวิชาการมีการเปลี่ยนแปลง การทำงานไม่มีความต่อเนื่อง หรือไม่ทำให้เกิด
ความคล่องตวั ในการบรหิ ารงาน

2. ปัจจัยภายนอก
2.1 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองหรือชุมชน ซึ่งผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านบายอ

โดยภาพรวม มีฐานะยากจน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร หรือรับจ้าง ซึ่งย้ายมาจากต่างที่
ต่างถิ่น ซึ่งวิถีชีวิตปกติ จะให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพ ทำให้ไม่มีเวลาในการติดตามหรือกระตุ้น
เตอื นบุตรเก่ียวกบั การเรียนการสอน

2.2 นโยบายการบริหารงานจากหน่วยงานต้นสังกัด จะมีการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ให้แก่สถานศึกษาในปริมาณงานจำนวนมาก ซึ่งผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะเป็นครูผู้สอน ทำให้การจัดการเรียน
การสอนกระทำไดไ้ ม่เตม็ ศักยภาพเทา่ ที่ควร

โรงเรียนบ้านบายอ เห็นความสำคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการให้ความสำคัญ
กับครูผู้สอน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกระบวนการ WECHAMP+ Model เพื่อใช้ในการพัฒนาและ

ผลักดันนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุเป้าหมาย โดยเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่จะต้องบริหารจัดการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนากระบวน
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนา
ศักยภาพในการดำเนนิ งานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนบา้ นบายอต่อไป

5.2 หลักการ แนวคดิ ทฤษฎที ี่ใช/้ แนวคิดในการพฒั นา
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนบ้านบายอ ได้เห็นถึงความสำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เพ่ือสนองนโยบายกระทรวงศกึ ษาธิการ นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษาประถมศึกษายะลา
เขต 2 โดยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดข้ึน
ร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ร่วมกันพิจารณากระบวนการในการดำเนินงานเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ จงึ ออกมาเปน็ รปู แบบ WECHAMP+ Model อีกทั้ง มีการรายงานผลการดำเนินงานของสถานศกึ ษา

ให้กับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
บา้ นบายอ

ทั้งนี้ รูปแบบการดำเนินงานตามกระบวนการ WECHAMP+ Model มีการกำหนดเป้าหมายในการ

พฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา ดังนี้1. ครูผู้สอนมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยมีการใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจดั การเรียนการสอน

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา
2564 เพ่มิ ขึน้

3. การบริหารจดั การท่มี ีคุณภาพ มที ีมวชิ าการทเ่ี ข้มแขง็ การไดร้ บั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผูม้ สี ว่ น
เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารทำความเข้าใจ และสร้างความตระหนักต่อการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET)
โดยผู้ปกครองทำหน้าที่ในการกระตุ้นเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ในการสอดรับการดำเนินงานในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยโรงเรยี นบา้ นบายอ ได้ทำการศึกษา ค้นคว้าทฤษฎที ่ีเกี่ยวข้องในการนำมาประกอบการดำเนินงาน
ในการแก้ไขปัญหา เพราะครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ให้ความรู้ ครูต้องเข้าใจในเนื้อหา มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ มีแนวการสอนที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการสอนต่างๆ จะช่วยเพิม่ พูน
ความรู้และประสบการณข์ องครผู ู้สอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงผลสัมฤทธิท์ างการเรยี นของ
นักเรียนที่น่าพอใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา ดีแป้น (2553 : 161) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย โดยการวิเคราะห์พหุระดับ ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรคุณภาพการสอนส่งผลต่อ
ค่าเฉล่ยี ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนภาษาอังกฤษของนกั เรียนช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 3 ท่ีระดบั นยั สำคัญ 0.01 ท้ังน้ี
อาจเป็นเพราะในกระบวนการจัดการเรยี นการสอนครผู ู้สอนเปน็ บคุ คลสำคญั ทจ่ี ะตอ้ งพยายามคัดสรร กระบวน
การเรยี นรู้ จดั การเรยี นรู้ เพื่อพฒั นาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทง้ั 8 กลมุ่ สาระเรยี นรู้ ซึ่งเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผู้สอนต้องจัดเตรียมวิธีการสอนให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผูเ้ รียนให้มากท่ีสุด โดยปัจจยั ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางกเรียนเรยี นของผู้เรียนโดยตรงคือ เชาว์
ปัญญา ความถนัด ทักษะพื้นฐานของผู้เรียน ความสนใจ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะนิสัยของผู้เรียน
เจตคติ การปรบั ตวั เป็นตน้ ดังที่ ชญานิษฐ์ กาญจนวดี (2556 : 119) ได้ศึกษาการวิเคราะหต์ ัวแปรพหุระดับ
ท่ีมีอทิ ธพิ ลต่อผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในสามจงั หวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า
ตัวแปรระดับตวั นกั เรยี น ได้แก่ เจตคตติ อ่ การเรียน แรงจูงใจใฝส่ ัมฤทธ์ิ และการสง่ เสริมการเรียนของผปู้ กครอง
มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ภายใต้รูปแบบในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ
WECHAMP+ MODEL5.3 ประโยชนท์ จี่ ะไดร้ บั
1) สถานศึกษามีรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการ WECHAMP+ Model ในการขับเคลือ่ นการดำเนนิ งาน

2) สถานศึกษามีการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรในกระบวนการจัดการเรียน

การสอน ในการใช้สื่อเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ อันส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

3) สถานศึกษามีกระบวนการในการบริหารจัดการของรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยี นรู้ สอดคล้องกบั เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษา

4) ครูผู้สอนมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยการนำกระบวนการดำเนินงานในรูปแบบ

ดังกลา่ วไปใช้ในการพัฒนาการจดั การเรยี นรู้ได้อยา่ งมปี ระสิทธิภาพ

5) ครูผู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ออกแบบได้เป็นรูปธรรม ตรงตามเป้าหมาย และ

วัตถปุ ระสงค์ของการดำเนินงาน ในการยกระดับผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้ นบายอ

6. วตั ถุประสงค์
6.1 เป้าหมายเชิงปรมิ าณ
6.1.1 ร้อยละของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และมีคะแนน

ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาตขิ ้ันพื้นฐานในแต่ละรายวชิ าเพิม่ ข้นึ
6.1.2 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน โรงเรียนบ้านบายอ มีการพัฒนากระบวนการจัด

การเรยี นรู้ในการพัฒนาคณุ ภาพผู้เรียน อนั จะส่งผลตอ่ การยกระดับผลสัมฤทธท์ิ างการเรียนรู้
6.1.3 จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ทีร่ ะดับคะแนนร้อยละ 50 ขนึ้ ไป และมีคา่ พฒั นาการในแตล่ ะรายวชิ าเพิม่ ขนึ้
6.2 เป้าหมายเชงิ คณุ ภาพ
6.2.1 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ของนักเรียน

ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 6 เพิม่ ขึ้น
6.2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผเู้ รยี น
6.2.3 เพื่อให้มีรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยี นของโรงเรียนบา้ นบายอ
6.3 ขอบเขตในการพัฒนา
การจัดทำและพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้ มุ่งพัฒนานักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก

ระดับชั้น พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติในทุกการสอบของนักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ของสถานศึกษา ประชากรที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบายอ
จำนวน 27 คน

6.4 กำหนดผลลัพธท์ ่ีไดร้ ับเชิงประจกั ษ์
6.4.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และมีคะแนนผลการ

ทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาตขิ ้นั พนื้ ฐานในแตล่ ะรายวิชาเพ่ิมขึ้น


6.4.2 ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านบายอ มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนา
คณุ ภาพผู้เรยี น อนั จะส่งผลต่อการยกระดบั ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนรู้
6.4.3 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่ระดับคะแนนร้อยละ
50 ขึน้ ไป และมคี า่ พัฒนาการในแตล่ ะรายวิชาเพิ่มขึน้
7. กลมุ่ เปา้ หมาย
7.1 ประชากร / กลมุ่ ตวั อย่าง
ประชากรที่ใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านยายอ อำเภอยะหา จังหวัด
ยะลา สังกัดสำนกั งานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนบา้ นบายอ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 21 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา
2564 จำนวน 27 คน
7.2 นวตั กรรม/เคร่อื งมือทใ่ี ช้
โรงเรยี นบา้ นบายอ ออกแบบนวตั กรรมและการดำเนนิ งานในการยกระดับผลสมั ฤทธ์ิทางการ
เรียน คอื WECHAMP+ MODEL และดำเนินการนิเทศแบบ Coaching team ในสถานศึกษา ดงั น้ี
7.2.1 รูปแบบนวตั กรรมท่ีใช้ WECHAMP+ MODEL

สามารถอธบิ ายรูปแบบในการดำเนินงานของ WECHAMP+ MODEL ได้ดงั นี้
W = We (พวกเรา) หมายถึง ผู้บริหาร/คณะครู/ ทำหน้าที่เป็น Coach และผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งเป็น

สัมพนั ธภาพท่ีสร้างความไวว้ างใจ ความสบายใจ ยินดีรว่ มในแนวทางของ Coaching
E = Education หมายถึง กระบวนการจัดการศกึ ษา หลักสตู รการจดั การเรยี นการสอน แผนการสอน

ความรู้และความสามารถในการการถ่ายทอดความรู้จากครูสู่ผู้เรียน การออกแบบกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้
เพือ่ ยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ิ อนั เป็นเปา้ หมายสำคัญของโรงเรยี น คือวิธีการจัดการเรียนรแู้ บบ Active Learning

C = Coach หมายถึง กระบวนการในการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา พัฒนา การจัด
การเรียนรู้ เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันระหวา่ งโคช้ กับผู้รบั โคช้H = High Technology หมายถึง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่หลากหลายตามบริบท

ของสถานศกึ ษา ในการจดั การเรียนการสอน

A = Analysis หมายถงึ กระบวนการวิเคราะห์ผ้เู รียนอยา่ งเปน็ ระบบ โดยครผู ้สู อน นำประเด็นปญั หา

ในการจดั การเรียนการสอน โดยผ่านกระบวนการ PLC เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผเู้ รยี นไดอ้ ย่างเป็นระบบ
M = Make หมายถึง การดำเนินงานในการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบและประเมินผล

การดำเนนิ งาน และนำผลการปฏบิ ัตมิ าปรับปรงุ เพื่อใหเ้ กดิ การพัฒนาในทิศทางท่ดี ีขึ้น

P = Professional Learning Community หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมทำและเรียนรู้ รว่ มกนั

ของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัด

การเรยี นรทู้ เี่ นน้ ความสำเรจ็ หรือประสิทธิพลของผ้เู รยี นเป็นสำคญั และความสขุ ของการทำงานร่วมกัน
I = Innovation หมายถึง การสรา้ งสรรค์นวตั กรรมในการจดั การเรียนการสอนที่มปี ระสิทธภิ าพและ

เกิดประสทิ ธผิ ลตอ่ ผเู้ รียน
7.2.2 ข้นั ตอนและวิธกี ารดำเนนิ งานนเิ ทศ แบบ Coaching Teams
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนดำเนินงานตามขั้นตอน และ

ได้จัดทำคู่มือหรือแผนการดำเนินงานตามกระบวนการ WECHAMP+ MODEL นิเทศแบบ Coaching Team
เพอ่ื เป็นแนวทางการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมนิ ผลการจดั การเรยี นรู้ โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา
และผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับโรงเรียน ระดับชาติ โดยผ้บู รหิ าร ฝ่ายวชิ าการ และครูผูส้ อนศึกษาวิธีการ
นิเทศและอบรมการพัฒนาทักษะเทคนิคการ Coach ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกระบวนการ WECHAMP+ MODEL และดำเนินการนิเทศ
แบบ Coaching Team เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการจัด
การศึกษาของโรงเรยี น มวี ิธีการดำเนินงานดงั น้ี

ข้นั ตอนที่ 1

W - We (พวกเรา) ผู้บริหารและคณะครู ศึกษารูปแบบการนิเทศการสอนแบบให้ข้อเสนอแนะ

(Coaching) ผู้บริหารและครูทำหน้าที่เป็น Coach ให้คำแนะนำด้วยการสร้างสัมพันธภาพที่ดี เกิดความ

ไว้วางใจ ความสบายใจ ยินดีร่วมในแนวทางของ Coaching สร้างความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ครูเป็นทั้งผู้

โค้ชและผู้รับการโค้ช แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในโรงเรียน ดำเนินการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน Coaching Team ของโรงเรยี น ร่วมกำหนดกำหนดวัตถุประสงคข์ องการนเิ ทศการสอน ดงั น้ี

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เปน็ สำคญั นำไปใช้ปรบั ปรงุ พฒั นาการจัดกระบวนการเรียนการสอน

2. เพ่อื ยกระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นของนกั เรยี นใหส้ ูงขนึ้
3. เพ่ือพฒั นากระบวนการจดั การศกึ ษาใหม้ ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เชิงปริมาณ
และเชงิ คณุ ภาพ คอื
1. ด้านปริมาณ

1.1 ครทู กุ คนของโรงเรยี นบา้ นบายอ2. ด้านคุณภาพ
2.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

และนำไปใชป้ รับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรยี นการสอน
2.2 ผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนทกุ ชนั้ เรยี นระดับสถานศึกษามรี ะดับผลการเรียนระดบั 2.5 ข้นึ ไป

มคี า่ เฉล่ยี ร้อยละ 75 ขึ้นไป
2.3 สถานศกึ ษามีการพฒั นาการจัดการศึกษาที่มีประสทิ ธภิ าพ

ขัน้ ตอนท่ี 2

E - Education ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยศึกษาหลักสูตร โครงสร้าง

รายวิชา ออกแบบการจัดการเรียนการสอน จัดทำแผนการสอน ตัวครูมีความรู้และความสามารถในการการ

ถ่ายทอดความรู้จากครูสู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับสถานการณ์

ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยากร เพื่อให้การสอนของครูมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการจัดการ

เรียนรขู้ องครู

ขั้นตอนที่ 3
C = Coach ผู้โคช้ ดำเนินงานตามกระบวนการในการให้คำแนะนำ ช่วยเหลอื แกไ้ ขปัญหา พฒั นาการ
จัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างโค้ชกับผู้รับโค้ช ผู้โค้ช กำกับ ติดตาม ผู้รับโค้ช เป็น
รายบุคคล กระตุ้นส่งเสริมให้มีการพัฒนาการสอนที่ดียิ่งขึ้น นิเทศระหว่างปฏบิ ัติงาน ที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เช่น นิเทศการสอนในห้องเรียน กิจกรรมสนทนายามเช้า เป็นต้น ผู้โค้ชกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากมีปัญหาจะได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงให้ดีขนึ้ ตอ่ ไป
ขน้ั ตอนท่ี 4

H = High Technology ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่หลากหลายตามบริบทของ

สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ครูมีการผลิตสื่อการสอนที่เป็นสามมิติ ใช้สื่อการสอนจาก DLIT ใช้ส่ือ

การสอนจากยูทูบ สร้างสื่อการสอนด้วยบทเรียนโปรแกรม สร้างคลิปวิดีโอการสอน โดยจัดอบรมทักษะครูกับ

การจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีการศึกษาด้วย

ตนเอง จากสอ่ื หรอื เทคโนโลยีปัจจุบัน นำองค์ความรู้ทีไ่ ด้รบั มาพฒั นาการจดั การเรียนรูใ้ หด้ ีย่งิ ขนึ้

ขัน้ ตอนที่ 5

A = Analysis ครูทุกคนมีการกระบวนวิเคราะห์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

และรายกุล่ม รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียน ครูผู้สอนนำประเด็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน โดย

ผ่านกระบวนการ PLC เพื่อนำไปสูก่ ารพัฒนาผ้เู รยี นได้อยา่ งเปน็ ระบบ

ขั้นตอนท่ี 6

M = Make ครูวางแผนออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติจรงิ

(Active Learning) มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น อันเป็นเป้าหมายสำคัญของโรงเรียน

ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรยี นรแู้ ละพฒั นาคุณภาพผเู้ รยี น

ขนั้ ตอนท่ี 7

P = Professional Learning Community ครูมีการแลกเปลี่ยนปัญหาและเรียนรู้ร่วมกัน นำ

ปัญหามาแก้ไขร่วมกัน ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร เปิดใจรับรับฟัง เสนอวิธีการสู่การปฏิบัติและ

ประเมนิ ร่วมกนั ครูพฒั นาแนวคดิ แหง่ การเรยี นรู้ และปรบั ประยกุ ต์ให้มคี วามสอดคลอ้ งกบั บรบิ ทของโรงเรียน

ขน้ั ตอนที่ 8

I = Innovation ครูมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลตอ่ ผเู้ รยี น ครจู ัดทำสอื่ และนวตั กรรมทสี่ ง่ เสรมิ ให้นกั เรียนไดร้ ับความรู้และพัฒนาความสามารถ

ตามศกั ยภาพ
ทั้งน้ี การดำเนินการโค้ชชิ่ง ดังกล่าว ผ่านกระบวนการดำเนินงาน 4 ร่วม ของผู้บริหาร คณะครูและ

บุคลากรทางการศกึ ษาของโรงเรยี นบา้ นบายอ ดงั น้ี
1. ร่วมคิด คือ ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันคิด ประชุม วางแผนกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน

ท่สี ง่ ผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผเู้ รียน
2. ร่วมทำ คือ การปฏิบัติงานร่วมกันของผู้บริหาร คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

เพื่อนำไปสูเ่ ป้าหมายและความสำเรจ็
3. ร่วมตัดสิน คือ การร่วมตัดสินและประเมินผลการดำเนินงานในกิจกรรม เพื่อนำมาซึ่งการ

พฒั นาการจดั กจิ กรรมที่มีประสิทธิภาพย่งิ ขนึ้
4. ร่วมยินดี คือ การช่ืนชม ยินดีในผลสัมฤทธิ์ทีด่ ีที่เกิดขึ้นกับผู้เรยี น และนำผลสัมฤทธิ์มาพฒั นาให้มี

ประสทิ ธภิ าพต่อไป
ฝ่ายวิชาการรวบรวมผลการนิเทศการสอนจากคณะกรรมการนิเทศการสอน นำผลการนิเทศ

มาวิเคราะห์ และรายงานผล โดยทำเป็นรูปเล่มเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
นำกระบวนการ PLC เพื่อนำผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการนิเทศ มาให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
นวตั กรรมในการจดั กระบวนการเรยี นร้รู ่วมกนั

7.3 ระยะเวลา
ปกี ารศกึ ษา 2563 – 2564 (1 กรกฎาคม 2563 – 31 มนี าคม 2565)

8. ผลทไี่ ด้รบั
8.1 แก้ปัญหาหรือพฒั นาไดต้ ามวัตถุประสงค์
ผลจากการใช้นวตั กรรมการนเิ ทศติดตาม และประเมินผล โดยใช้รูปแบบการดำเนินงาน WECHAMP+

MODEL เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สามารถพัฒนาครูได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน คือสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรูทเ่ี นน้ ผเู้ รียนเปน็ สำคญั นำไปใช้ปรบั ปรงุ พัฒนาการจดั กระบวนการเรยี นการสอน ผ่านการอบรม
การศึกษาด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งผล
ให้สถานศกึ ษาสามารถพฒั นากระบวนการจดั การศกึ ษาให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานการศกึ ษา

๑๐

8.2 พฒั นาการหลังการใช้นวัตกรรม
การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการนิเทศ โดยเริ่มจากการวางแผนร่วมกัน กำหนดวิธีการและแนว
ปฏิบัติในการสังเกตการสอนในชั้นเรียน รวมทั้งช่วยกันสร้างเครื่องมือสังเกตการสอนที่เฉพาะเจาะจงตาม
วัตถุประสงค์ในการนิเทศแต่ละครั้งหรือเลือกเครื่องมือสังเกตการสอนที่มีอยู่แล้ว และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
เคร่อื งมือสังเกตการณส์ อนที่จะใช้รวมทัง้ อุปกรณ์ทจี่ ำเป็นตอ้ งใชใ้ นขณะสังเกตการสอน ตลอดจนสร้างข้อตกลง
ร่วมกันว่าในขณะสอนและสังเกตการสอน ผู้สอนจะอนุญาตให้ coach เข้าไปสังเกตการสอนในห้องเรียนปกติ
หรือห้องเรียนออนไลน์ โดยตกลงร่วมกันวา่ จะแจ้งใหผ้ ู้เรียนทราบหรือไม่วา่ คาบเรียนนี้จะมีผูม้ าสังเกตการสอน
จะสงั เกตตลอดทัง้ คาบเรียนหรอื ชว่ งเวลาหนงึ่ ทัง้ นี้ ขอ้ ตกลงทง้ั หมดตอ้ งอยูใ่ นความยนิ ยอมพรอ้ มใจ หรือความ
ต้องการของผูส้ อนทง้ั ส้นิ เพอื่ ผ้สู อนจะไดส้ บายใจไม่วติ กกังวลตอ่ พฤตกิ รรมการสังเกตการสอนของผูน้ เิ ทศ
การดำเนนิ การนเิ ทศการสอนของครใู นแตล่ ะกล่มุ สาระการเรียนรู้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการทไ่ี ด้รบั การ
แต่งตั้งจากแตล่ ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเข้านิเทศและให้คำแนะนำในกระบวนการจดั การเรียนการสอนของครูใน
กลุ่มสาระฯ เป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศต่างเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน มีการรับฟัง
ความคดิ เห็นซึ่งกนั และกัน เพื่อพัฒนางานนิเทศและพฒั นาการจัดการเรยี นการสอนให้ดขี ึน้ รวบรวมผลการนเิ ทศ
การสอนจากคณะกรรมการนิเทศการสอน นำผลการนิเทศมาวิเคราะห์ และรายงานผล โดยทำเป็นรูปเล่มเพ่ือ
เป็นข้อมูลสารสนเทศ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน และนำกระบวนการ PLC เพื่อนำผลการ
วิเคราะห์ที่ได้จากการนิเทศ มาให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมในการจัดกระบวนการ
เรยี นร้รู ่วมกนั
ผลจากการดำเนินงานนิเทศติดตามและประเมินผลตามขั้นตอน WECHAMP+ MODEL ส่งผลให้
สถานศึกษา ครูและนักเรียน มีพัฒนาการด้านการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการพฒั นาผู้เรียนท่ดี ีข้ึน
ดังน้ี
1. ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปกี ารศึกษา 2562 – 2564
เปรยี บเทียบ 3 ปกี ารศึกษา

เปรยี บเทยี บผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาติขน้ั พื้นฐาน (O - NET)
ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างปกี ารศกึ ษา 2562 – 2564

ปีการศกึ ษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย

2562 31.29 25.48 22.58 29.1 27.11

2563 41.34 33.17 20.38 32.52 31.85

ผลการพัฒนา +10.05 +7.69 -2.20 +3.42 +4.74

2564 41.69 42.63 37.35 39.46 40.28

ผลการพฒั นา +0.35 +9.46 +16.97 +6.94 +8.43

2. ผลท่ไี ดร้ ับการนิเทศ ติดตามและประเมนิ ผล
2.1 ดา้ นสถานศกึ ษา
1) มีสารสนเทศและผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาจากการนิเทศภายในระดับ

สถานศกึ ษาและระดบั หอ้ งเรียน
2) สถานศึกษานำข้อมูลและสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอนไปใช้ในการบริหารและ

จัดการงานด้านส่งเสริมกระบวนการจดั การเรียนการสอนของสถานศึกษา และพัฒนาการจดั การเรียนการสอน
ได้เกดิ ประโยชน์ค้มุ ค่า

3) นำผลการนิเทศมาวเิ คราะห์เพอื่ กำหนดแนวทางในการสง่ เสริมสนับสนนุ พัฒนาครผู สู้ อน

๑๑

4) สถานศึกษามีรูปแบบการนิเทศที่มีกระบวนการขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็น
รปู ธรรม และมปี ระสิทธผิ ล

2.2 ด้านครูผูส้ อน

1) ผู้ได้รับการนิเทศสามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธภิ าพ
ย่งิ ขน้ึ

2) ผู้นิเทศสามารถช่วยเหลือครู ในการสะท้อนจุดเด่น และจุดที่ยังมีปัญหาของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูได้อย่างแท้จริง และครูสามารถนำข้อมูลต่างๆ จากผู้นิเทศไปใช้ในการปรับปรุงและ
พฒั นาการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ให้มคี ุณภาพ

3) ครูมีนวตั กรรมการจดั การเรยี นการสอนทห่ี ลากหลาย
4) ครมู ขี วญั และกำลังใจ มีความมนั่ ในการปฏบิ ัติงาน และได้รับขอ้ เสนอแนะ ทีส่ ามารถนำไป
พัฒนาตนเองนำไปสู่การทำผลงานและส่งผลงานเข้ารว่ มประกวดทัง้ ในหนว่ ยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก
จัด

5) ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถจดั การ

เรยี นร้ไู ด้อยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ พฒั นาทกั ษะการสอนใหส้ อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เชน่ การอบรม การประชุม

เชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน อย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมง /ปี/คน ครูและบุคลากร ได้รับการนิเทศการสอน

แบบ Coaching (แบบใหข้ อ้ เสนอแนะ) ทำใหก้ ารจัดการเรียนรู้มีคุณภาพมากข้นึ

2.3 ด้านผ้เู รียน
1) ผู้เรยี นมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับชาตทิ ุกระดบั แตล่ ะวชิ าผ่าน

เกณฑ์เพ่ิมขึ้น
2) ผเู้ รยี นสว่ นใหญ่มงุ่ มั่นในการเรียน ทำให้ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นของตนเองอยู่ในระดับที่ดี

ทีส่ ุด เพื่อใช้ในการศกึ ษาต่อในระดบั ท่ีสูงขึน้ ในอนาคต
3) นกั เรียนไดร้ บั ความรูค้ วามเข้าใจ ไดเ้ ข้ารว่ มกิจกรรมตา่ งๆ ไดฝ้ กึ ปฏบิ ัติจรงิ เกิดการเรียนรู้

จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

สง่ ผลให้นกั เรียนมผี ลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้นึ ซ่ึงเป็นตัวชีว้ ดั ความสำเรจ็ การพัฒนางานวชิ าการ

4) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการสอบ O-NET, I-
NET, NT และ RT เมื่อเปรียบเทยี บระหว่างปกี ารศึกษา 2563 และ 2564 ดังนี้

(1) ผลการทดสอบระดับชาตขิ น้ั พนื้ ฐาน O-NET คะแนนเฉลีย่ เพมิ่ ข้ึน 8.43

(2) นักเรียนมีผลการทดสอบระดบั ชาตขิ ้นั พนื้ ฐาน I-NET คะแนนเฉล่ยี เพิม่ ข้นึ 16.78

(3) ผลการประเมินคณุ ภาพผู้เรยี น (NT) ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี 3 คะแนนเฉลย่ี สองด้านเพิ่มขึ้น

10.23

(4) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คะแนนเฉลี่ยสองสมรรถนะเพิ่มขนึ้ 12.88
5) นักเรียนที่มีผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา

2564 จำนวน 12 คน จากนักเรียนทีเ่ ข้าผลสอบท้ังหมด 14 คน ดังน้ี
(1) รายวชิ าภาษาไทย จำนวน 3 คน คดิ เป็น รอ้ ยละ 21.43
(2) รายวิชาภาษาองั กฤษ จำนวน 3 คน คิดเปน็ ร้อยละ 21.43
(3) รายคณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 21.43

๑๒

(4) รายวชิ าวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 21.43
3. รางวัลทไ่ี ด้รบั

3.1 ด้านสถานศกึ ษา
1) รางวัลระบบการดูแลชว่ ยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการประเภท
โรงเรยี นระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับเงนิ
2) โรงเรยี นดีไมม่ ีอบายมขุ ประจำปีการศึกษา 2563
3) ได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ตราพระราชทานมูลนิธิ
สมเดจ็ -พระเทพรัตนราชสุดา บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย) ประจำปี 2561 – 2563
4) ได้รับผลการปฏิบัติงานที่ดีและเป็นเลิศ (Best Practice : BP) “การศึกษารูปแบบการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสู่คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านบายอ”
รางวลั รองชนะเลศิ อนั ดับ 1 ระดับจงั หวดั
5) รางวัลรองชนะเลิศระดับทองระบบดูแลช่วยเหลือนกั เรียนประจำปี 2564
6) รางวัลสถานศกึ ษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการบริหารจัดการรางวลั
ทรงคณุ คา่ สพฐ. (OBEC AWORD) คร้งั ท่ี 10 ประจำปกี ารศึกษา 2563 ระดบั เขตเขตพื้นทก่ี ารศึกษา
7) รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการบริหาร
จัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWORD) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตเขตพื้นท่ี
การศกึ ษา

3.2 ด้านครผู สู้ อน

1) นายไฟซาล เจ๊ะมูซอ ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

ประจำปี 2563 ประเภทประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ระดบั เขตตรวจราชการ ระดบั ทอง
2) นายอบั ดุลเลาะ ฮามะ ได้รับรางวัลครูดีไมม่ ีอบายมุขประจำปี 2563
3) นางสาวฮบั เสาะ สาเหาะ ไดร้ บั รางวลั ครดู ไี มม่ อี บายมุขประจำปี 2563
4) นางสาวสตอี าอีเสาะห์ แวนาฮะ ไดร้ ับรางวลั ครูดไี มม่ อี บายมขุ ประจำปี 2563
5) นางสาวฮมั ดยี ะ บาราหาแม ไดร้ บั รางวลั ครดู ไี ม่มอี บายมุขประจำปี 2563
6) นางสาวอันซานี ลาเตะ ได้รบั รางวลั ครูดไี ม่มอี บายมขุ ประจำปี 2563
7) นายไฟซาล เจ๊ะมูซอ ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

ประจำปี 2564 ประเภทประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ระดับทอง

8) นายอับดุลเลาะ ฮามะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านบายอ ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี

ประเภทบุคคล กลุม่ ครูและคณาจารย์ ระดับจงั หวัด ประจำปี พ.ศ. 2564

9) นางสาวสตีอาอีเสาะห์ แวนาฮะ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านบายอ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรอง

ชนะเลิศ อนั ดับ 1 ระดับเหรียญทอง ประเภทครผู ้สู อนระดบั ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วชิ าภาษาไทย โครงการยก

ย่องเชดิ ชูเกยี รติครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา รางวัล “เพชรเสมา ยะลา 2”

10) นางมารินี บาราหาแม ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านบายอ ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ระดับเงิน

ประเภทครผู ู้สอนระดบั ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) โครงการยกย่อง

เชดิ ชูเกยี รตคิ รแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา รางวัล “เพชรเสมายะลา 2”

11) นางสาวฮบั เสาะ สาเหาะ ครูพ่ีเลยี้ ง โรงเรยี นบ้านบายอ ได้รับเกียรตบิ ตั รรางวัลระดับเหรียญเงิน

ประเภทครผู ้สู อนระดับปฐมวัย โครงการยกย่องเชิดชเู กยี รตคิ รแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา รางวลั “เพชรเสมายะลา 2”

๑๓
12) นางจารุวรรณ ไวปรีชา ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านบายอ ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน
ขัน้ พื้นฐาน โครงการเครือขา่ ยครดู ขี องแผน่ ดิน
13) นางสาวฮัมดีย๊ะ บาราหาแม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านบายอ ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน
ข้นั พนื้ ฐาน โครงการเครือข่ายครดู ขี องแผน่ ดิน
8.3 ผูม้ ีสว่ นไดส้ ่วนเสยี พงึ พอใจกบั นวตั กรรม
ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานนิเทศการสอนของโรงเรียนบ้านบายอ โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความพึงพอใจของชุมชน/ผู้ปกครอง
นกั เรยี น ดงั น้ี
1. ผลการประเมนิ ในภาพรวมคณะครูและบุคลากรสายงานการสอนมีความพงึ พอใจในการดำเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียนบ้านบายอ อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 59.33 ระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย
39.56 ระดับปานกลาง มคี ะแนนเฉล่ีย 1.64 ตามลำดบั ครตู อ้ งการใหม้ ีการนเิ ทศการสอน เดือนละ 1 ครง้ั มี
การนเิ ทศการสอนอย่างต่อเนื่อง ปรับระยะเวลาการนิเทศให้เหมาะสม ผ้นู เิ ทศควรนำนำวิธกี ารสอนให้ผู้รับการ
นิเทศท่หี ลากหลายมากขนึ้ เพอื่ พัฒนาการจดั การเรียนรูต้ ่อไป
2. ผลการประเมินในภาพรวมจากผู้ปกครองนักเรียน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จากการ
สังเกต สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ร้อยละ ๘๕ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ที่สามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และส่งเสริมให้นักเรียน
เขา้ รว่ มการแขง่ ขันทักษะดา้ นวชิ าการ
8.4 แนวคดิ ในการพฒั นานวตั กรรมอยา่ งต่อเนือ่ ง
ผู้บริหารและคณะครู ศึกษาบริบทของการศึกษา โดยอาศัยแหล่งข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การ
สอบถาม การสัมภาษณ์ ผลการประเมินจากการทดสอบระดับสถานศึกษา ระดับชาติ รายงานประจำปีของ
สถานศึกษา เพื่อกำหนดขอบเขตในการพัฒนานวัตกรรมตามแนวนโยบายทางการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรท้องถิ่น การกำหนดวัตถุประสงค์ที่สอดกับความต้องการของสถานศึกษา ผู้เรียน และชุมชน และ
พัฒนานวตั กรรมใหส้ อดคลอ้ งกับผ้เู รยี น บรบิ ทของสถานศึกษา
8.5 แนวทางในการตอ่ ยอดหรือพฒั นานวัตกรรมอ่ืนทเ่ี กี่ยวข้องตอ่ ไป
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอด ผู้บริหารและคณะครูควรมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีคุณภาพ นำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรยี นรู้ โดยส่งเสริมใหค้ รพู ฒั นาตนเองด้านทกั ษะการใช้เทคโนโลยี ดว้ ยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น
การประชุม สมั มนา ศกึ ษาด้วยตนเอง แลกเปล่ยี นเรยี นรู้ มกี ารสรา้ งเป้าหมายการนเิ ทศรว่ มกนั การใหข้ ้อมูล
ย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู การสะท้อนความคิดร่วมกัน รวมทั้งกำหนด
วิธีการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการ และผลการนิเทศ ที่เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ผูเ้ รียน

ลงชอ่ื …………………........…………………ผู้รายงาน
(นายอภนิ ันต์ ตงิ สง่า)

ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นบ้านบายอ

๑๔

วนั ที่ 15 เดอื น สิงหาคม พ.ศ. 2565

ภาคผนวก

๑๕

กจิ กรรมการดำเนนิ งาน การยกระดบั ผลสมั ฤทธโิ์ รงเรียนบา้ นบายอ

บรรยากาศการนิเทศเพ่อื การพัฒนา

คำสั่งการนิเทศติดตามการดำเนนิ งาน เคร่อื งมือในการนเิ ทศตดิ ตาม

ช่องทางสบื ค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซด์ เฟสบุ๊ค ไลนแ์ ละวารสารประชาสมั พนั ธโ์ รงเรียนบา้ นบายอ

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจำปี ที่มีโครงการสอดคล้อง การประชุมครู เพ่ือนเิ ทศตดิ ตามการ
กบั นวตั กรรมการยกระดบั ผลสมั ฤทธิ์ ดำเนินงานอย่างเปน็ ระบบ และตอ่ เนอ่ื ง

ตลอดโครงการ

๑๖

กิจกรรมการดำเนินงาน การยกระดับผลสัมฤทธโ์ิ รงเรยี นบ้านบายอ

การแลกเปล่ยี นเรยี นร้เู พอื่ สะท้อนผลการดำเนนิ โครงการในการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาสถานศกึ ษา

แผนจัดการเรยี นร้ขู องครผู ู้รบั ผิดชอบการจดั การเรียน 4 กลุม่ สาระการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ โดยใชส้ อื่ เทคโนโลยีในการจดั การเรยี นรู้
การวดั และประเมนิ ผล โดยผา่ นการทดสอบ Pre o-net

คำสงั่ แตง่ ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๑๗
ยกระดบั ผลสมั ฤทธิ์ ปกี ารศึกษา 2564
คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนนิ งาน
Coaching Team เพื่อยกระดบั คณุ ภาพการศกึ ษา

แบบประเมินความพึงพอใจตอ่ กระบวนการยกระดบั ผลสมั ฤทธิ์ WECHAMP+ MODEL จากทกุ ภาคสว่ น

ผลการทดสอบทางการศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน O-NET
ชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 6 ปกี ารศึกษา 2564

๑๘

ผลการทดสอบระดบั ชาติ

๑๙
1. ผลการประเมินความสามารถดา้ นการอ่านของผเู้ รียน (RT) ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2564

๒๐

2. ผลการประเมนิ คุณภาพผเู้ รียน (NT) ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 3 ปีการศกึ ษา 2564

๒๑
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test:
O-NET) ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 6

3.1 รายวชิ าภาษาไทย

๒๒

3.2 รายวชิ าภาษาอังกฤษ

๒๓

3.3 รายวชิ าคณติ ศาสตร์

๒๔

3.4 รายวชิ าวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๕
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (Islamic National Education Test :
I-NET) ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 6

5.1 รายวชิ าอลั กรุ อาน-อัตตัฟซรี

5.2 รายวชิ าอัลหะดีษ

๒๖

5.3 รายวชิ าอัลอากีดะฮ์

5.4 รายวชิ าอลั ฟกิ ฮ์

๒๗

5.5 รายวชิ าอตั ตารีค

5.6 รายวชิ าอัลอัคลาก

๒๘

5.7 รายวชิ าภาษามลายู

5.8 รายวชิ าภาษาอาหรับ

๒๙


Data Loading...