คู่มือการมาโรงเรียน ป.6 - PDF Flipbook

คู่มือการมาโรงเรียน ป.6

112 Views
68 Downloads
PDF 8,594,728 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที 6

Jumrus Witthaya School

สิงทีต้องเตรียมมา

อุ ปกรณ์ปองกัน COVID-19 1. หน้ากากอนามัย (สําหรับใส่มา 1 ชิน และสํารอง 2 ชิน) 2. เจลล้างมือขนาดพกพา (เพือสร้างสุขลักษณะในการล้างมือบ่อยๆ)

อุ ปกรณ์ของใช้สว ่ นตัว 1. ขวดนําดืมส่วนตัว (ให้เปลียนนําและล้างขวดทุกวัน) 2. ช้อน-ส้อม ่ เล็ก 3. กระดาษทิชชู ่ 1 ม้วน / ทิชชูหอ 4. อุ ปกรณ์เครืองเขียนตามระดับชัน - ป.6 ใช้ปากกา (สีนาเงิ ํ น, สีแดง) และนํายาลบคําผิด 5. หนังสือ และสมุดคุณครูประจําชันจะแจกให้กับนักเรียนในวันเปดภาคเรียน 6. บัตรประจําตัวนักเรียน สําหรับลงเวลาเรียน และเติมเงินซืออาหารต่างๆ

Data Loading...