ปพ5 - PDF Flipbook

ปพ5

110 Views
13 Downloads
PDF 6,768,883 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


warnslÉuuünÉuuùuùsuuïnvniJï 5
mnÉuufi 2 2564

squ5tnmvn5anqu 4 sfia31-n032102

I-nDanDhfi8UUnDY)fîatnss

nsÀaou

1듬&&弓은]훪,i&ⅲ』M{iMtn 1•11』'IY1I 1 1•11』n
1'|鑾」ⅥQt』2Y0l fit』EJntJ2t』565
032102 n기1괗'l恤n이ty 4 됨n.l.0 2564 $)'1RL%tJUd2 듬岊冒렛」*』월.5 1

n듬mao렛』1냉n囹繇기0뀌Yl은]6(it墮

졍0 1』nuana not』 Ma권寸6'18 121』 Qtuanu€u%öt』Ⅵ월1]듬류a寸n 飇a험L원U됨

LMJVI 30 100 6011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ma 1 2 3 4 5 ,鳧

30

0 13112 1』.a.Lf)ß%I1nt:} 18 30.0 20.0 29.0 17.0 96.00 96.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 333 3 100
듬t))」11.5/0 : 1 nt』

1 13080 1』.a.n월1뾰」onn 01』Yl듬뼳nt』업U 1 30.0 20.0 28.0 18.0 96.00 96.00 4 33333 3 3 3 3 3 3 333 3 100
30.0 20.0 27.0 16.0 93.00 93.00 4 33333 3 3 3 3 3 3 333 3 1 98
1 13081 1』.a.t,N뿮Ⅵa듬 김弋 1화t,N법\ 2 30.0 20.0 29.0 18.0 97.00 97.00 4
30.0 20.0 28.0 14.0 92.00 92.00 4 32223 2 3 2 2 1 1 111 1 100
1 13082 1』.a.匐n듬SWI듬 6듬1핍\1ⅥYI心')爻M 3 28.0 17.0 29.0 18.0 92.00 92.00 4
30.0 20.0 27.0 17.0 94.00 94.00 4 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 333 3 100
1 13083 11'It]a듬t,Nfl 4 30.0 20.0 28.0 17.0 95.00 95.00 4 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 333 3 100
1 13085 1』.盈una듬 11例듬뿮'ILⅥ업듬 5 30.0 20.0 28.0 18.0 96.00 96.00 4 3 3 3 33 3 3 3 100
30.0 20.0 30.0 19.0 99.00 99.00 4 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 333 3 100
1 13086 1』.盈LtJ월nn 6 15.0 10.0 18.0 7.0 50.00 50.00 3 3 3 333 3 100
30.0 20.0 27.0 17.0 94.00 94.00 1 3 3 3 333 3 6 85
1 13091 1』.a.fJtJGnn 7 30.0 20.0 28.0 18.0 96.00 96.00 3 3 3 333 3 100
30.0 20.0 29.0 18.0 97.00 97.00 4 100
1 13092 1』기tJ恤』n 91 8 30.0 20.0 29.0 18.0 97.00 97.00 4 3 3 3 333 3 100
30.0 20.0 30.0 19.0 99.00 99.00 4 1 98
1 13093 1』.a.뿮듬업nq.jtjatJ 9 30.0 20.0 29.0 17.0 96.00 96.00 4 100
30.0 20.0 28.0 19.0 97.00 97.00 4 100
1 13098 1眉t]i업듬윤U言1업U 10 30.0 10.0 29.0 19.0 88.00 88.00 4 100
1 13099 1』.盈n뿮n듬9'1 002 •盜1| 25.0 16.0 27.0 17.0 85.00 85.00 4 100
11 30.0 20.0 30.0 18.0 98.00 98.00 4 100
30.0 20.0 30.0 18.0 98.00 98.00 4 100
1 13102 1』.a.i듬五aa듬 1恤』m弓ⅲ』Yl플 12 30.0 20.0 27.0 18.0 95.00 95.00 4 100
13 30.0 19.0 27.0 16.0 92.00 92.00 4 100
1 13103 1』ntjnqjnaL넣a爻L뿮이듬 14 30.0 20.0 30.0 17.0 97.00 97.00 4 100
4 100
1 13106 UntJöt』namn 4

1 13109 1쐬tJä焉il國11 1]執1]듬1] 15

1 13110 월.a.뤄aotJ뿮而원n 1恤』n 16

1 13111 1』.a.i듬苴aa듬 1것ut까{i쳡1갱 17

1 13113 u.a.%f)lt』m a이]90爻匍뿮VI듬 18

1 13114 UntJ0öLMfl듬듬L원1] 19
20
1 13116 u.a.aonnum 경」n』듬91됨

1 13117 1』n우」fl듬업 학月QL匍듬 21

1 13118 FIO경」岊1갱•n 22

1 13121 1』.乳naut』Ⅵ11 Ita爻림듬을La苓듬 23

1 13125 1』.a.1치이듬1N1]a 취0듬듬Q』 24

lșuquuăâăuuśivłun 1 1 qnn IO Mlin
im 032102 nntynóšnqv4 un.1.O îJnnșanvn 2564 nnnGuud 2 șzńî.nsu u.5 20 fiUgnUU2565

nșăaau unšann%ńtruun

cam da unuana fiau nanu-łn danu Žagaz Nannș ncuănvcuzăuasdșzaśń dnuin
nan.nnn wazăuu
nanu-łnn L%gu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Na
12345
30 20 30 20 100

1 13126 25 30.0 20.0 28.0 17.0 95.00 95.00 4 33333 3 3 3 3 33333 3 100
26 30.0 20.0 29.0 19.0 98.00 98.00 4 100
1 13128 u.a.înnnș Lnsuanutja 27 30.0 20.0 28.0 17.0 95.00 95.00 4 unšannuvyu suun 100
28 30.0 20.0 30.0 19.0 99.00 99.00 4 100
1 13129 %Ufian 29 30.0 20.0 15.0 18.0 83.00 83.00 4 20 2565 100
30 30.0 20.0 28.0 19.0 97.00 97.00 4 100
1 13131 u.a.aă Inuaôannšń 31 30.0 20.0 30.0 18.0 98.00 98.00 4 100
32 30.0 20.0 30.0 18.0 98.00 98.00
1 13132 u.a.až 33 30.0 20.0 30.0 17.0 97.00 97.00 4 100
34 30.0 20.0 28.0 18.0 96.00 96.00
1 13135 u.a.îft Gnn ntynyôa 35 30.0 18.0 29.0 18.0 95.00 95.00 4 100
36 30.0 20.0 27.0 17.0 94.00 94.00
1 13140 unun Lfianuaa 37 30.0 20.0 28.0 18.0 96.00 96.00 1 100
38 15.0 10.0 18.0 7.0 50.00 50.00
1 13142 atJLf)Đu 39 27.0 17.0 30.0 17.0 91.00 91.00 4 100
40 30.0 20.0 20.0 17.0 87.00 87.00 4 100
1 13147 UnčJlcundU 41 30.0 20.0 28.0 17.0 95.00 95.00 4 100
42 30.0 20.0 27.0 18.0 95.00 95.00
1 13148 unuauna ašńunn 43 30.0 20.0 28.0 19.0 97.00 97.00 4 100
1 13149 u.a.â%fiî 44 30.0 19.0 30.0 16.0 95.00 95.00 4 100

1 13152 unguștuănn
1 13160 ungivwn anuaš

1 13164 u.a.suinnuÓ 1

1 13182 u.a.iuyîańa

1 13193 ununav1%Ó

1 13209 ununnșšń

Data Loading...