แฟ้มที่-4-การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - PDF Flipbook

แฟ้มที่-4-การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

111 Views
25 Downloads
PDF 3,547,632 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


๔. การดารงชวี ติ ตามหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง

๔.๑ มคี วามร้คู วามเขา้ ใจเก่ยี วกบั หลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง
๔.๒ มกี ารนาหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ ช้กับการ
จัดการเรยี นรใู้ นหอ้ งเรยี น
๔.๓ มกี ารนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งไปประยุกตใ์ ชก้ บั ภารกจิ ท่ี
ได้รบั มอบหมายอนื่
๔.๔ มีการนาหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี งไปประยกุ ต์ใช้กับการ
ดารงชีวิตของตนเอง
๔.๕ เป็นแบบอย่างในการนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียงไปใชก้ ับ
ภารกิจต่างๆ หรือการดารงชวี ติ ของตน

๔. การดารงชวี ิตตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๑ มีความรคู้ วามเขา้ ใจเกี่ยวกบั หลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ
พอเพยี ง

ให้นักเรยี นศกึ ษาเรียนรู้นอกหอ้ งเรยี น เพื่อเรยี นรู้เกี่ยวกับการปลูกสมุนไพร
ตามแนวเศรษฐกจิ พอเพียง

๔. การดารงชวี ติ ตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง

๔.๒ มกี ารนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งไปประยุกต์ใช้กบั
การจดั การเรยี นรใู้ นห้องเรยี น

การเรียนท่บี ูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
รายวิชาทีท่ าการเรยี นการสอน

๔. การดารงชวี ิตตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๒ มีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งไปประยุกตใ์ ชก้ ับ
การจัดการเรยี นร้ใู นห้องเรยี น

ใชว้ สั ดอุ ุปกรณ์ทม่ี ี และหางา่ ยเปน็ ส่อื ในการเรยี นการสอน

๔. การดารงชีวิตตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง

๔.๓ มกี ารนาหลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี งไปประยกุ ตใ์ ชก้ ับ
ภารกจิ ทีไ่ ด้รับมอบหมายอื่น

นาปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียงมาประยุกตใ์ ห้สอดคล้องกับการจัดประสบการณก์ ารเรยี นรู้
โดยการนานกั เรยี นศกึ ษาแหลง่ เรยี นร้เู ศรษฐกจิ พอเพียงของโรงเรียนบา้ นหนิ รม่

๔. การดารงชีวติ ตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง

๔.๔ มกี ารนาหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี งไปประยุกตใ์ ชก้ ับ
การดารงชีวิตของตนเอง

ศกึ ษาหาความรแู้ ละปฏบิ ตั ิตนตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียงเพื่อประยุกตใ์ ช้
ในการดารงชีวิต

๔. การดารงชวี ิตตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง

๔.๕ เป็นแบบอย่างในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี งไปใช้
กบั ภารกจิ ต่างๆ หรือการดารงชวี ิตของตน

การนาสอื่ เทคโนโลยีช่วยสอน เพือ่ ลดปรมิ าณการใชก้ ระดาษ


Data Loading...