รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง2565 _รองฯอรัญญา_ประเมินPA - PDF Flipbook

รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง2565 _รองฯอรัญญา_ประเมินPA

115 Views
19 Downloads
PDF 9,932,864 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


คณะกรรมการ

การประเมนิ ผลการพฒั นางานตามข้อตกลง (Performace Agreement : PA)
สาหรับข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา ตาแหน่งผ้บู รหิ ารสถานศึกษา

วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
รอบการประเมนิ วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนั ที่ 30 กนั ยายน พ.ศ. 2565

นายณัฐวุฒิ พุม่ น้อย ดร.กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก ดร.ทรงวฒุ ิ เรือนไทย

ผูอ้ านวยการวทิ ยาลยั เทคนคิ ราชบรุ ี ๒ ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ผ้อู านวยการวิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

กรรมการ ประธาน กรรมการ

รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

(Performace Agreement : PA)

สาหรบั ข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหนง่ ผู้บรหิ ารสถานศึกษา วทิ ยฐานะชานาญการพเิ ศษ
รอบการประเมิน วันที่ 1 ตลุ าคม พ.ศ. 2564 ถงึ วนั ท่ี 30 กนั ยายน พ.ศ. 2565

นางสาวอรญั ญา สายหมี
รองผู้อานวยการฝา่ ยแผนงานและความร่วมมือ
วทิ ยาลยั เทคนคิ โพธาราม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

ผูจ้ ดั ทาขอ้ ตกลง นางสาวอรัญญา สายหมี
ตาแหนง่ รองผอู้ านวยการ วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม สังกัด สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา
รบั เงนิ เดอื นในอนั ดบั คศ. 3 อัตราเงนิ เดอื น ๕๘,๖๗๐บาท
ประวตั กิ ารศกึ ษา ระดบั ปรญิ ญาตรี ศกึ ษาศาสตรบณั ฑิต มหาวิทยาลัยศลิ ปากร

ระดับปรญิ ญาโท ครุศาสตรมหาบณั ฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

องค์ประกอบการประเมิน ว PA

สว่ นที่ 1 ส่วนที่ 2

สว่ นที่ ๑ ขอ้ ตกลงในการพฒั นางาน ส่วนที่ 2 ขอ้ ตกลงในการพฒั นางานท่ี
ตามมาตรฐานตาแหน่ง เปน็ ประเด็นทา้ ทายในการพัฒา
คุณภาพผู้เรยี น ครู และสถานศกึ ษา

ส่วนท่ี 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง

1. ภาระงาน จะมีภาระด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นาทางวิชาการ ด้านการบริหาร
จดั การสถานศกึ ษา ดา้ นการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธน์ วตั กรรม ด้านการบริหารงานชุมชนและ
เครอื ข่าย และด้านการพฒั นาตนเองและวิชาชพี เป็นไปตาม ก.ค.ศ กาหนด

 เต็มเวลา

โดยภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นาทางวิชาการ จะมีการปฏิบัติการสอนไม่ต่า
กว่า…12…ชั่วโมง/สัปดาห์ (ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศกึ ษา ไมต่ ่ากวา่ 5 ช่วั โมง/สปั ดาห์ และ
รองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา ไมต่ ่ากว่า 10 ช่วั โมง/สัปดาห)์

โดยมีการปฏิบัติการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศกึ ษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอยา่ งดงั น้ี

 นิเทศการสอนเพื่อเปน็ พเ่ี ลยี้ งการจดั กจิ กรรมการเรียนรใู้ ห้กับครู จานวน…10…ช่วั โมง/สัปดาห์

 จัดกจิ กรรมเสริมสรา้ งการเรยี นรู้และอบรมบ่มนิสัยผูเ้ รยี น จานวน……2….ช่ัวโมง/สัปดาห์

สว่ นท่ี 1 ข้อตกลงในการพฒั นางานตามมาตรฐานตาแหน่ง

2. งานท่จี ะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน ตาแหน่ง ผบู้ ริหารสถานศกึ ษา

1. ดา้ นการบริหารวชิ าการและความเปน็ ผู้นาทางวิชาการ
2. ดา้ นการบริหารจดั การสถานศกึ ษา
3. ดา้ นการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยทุ ธ์และนวัตกรรม
4. ด้านการบรหิ ารงานชมุ ชนและเครือข่าย
5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพสว่ นท่ี 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานทเ่ี ป็นประเดน็ ท้าทายในการ
พัฒนาคณุ ภาพผเู้ รยี น ครู และสถานศกึ ษา

ประเดน็ ทา้ ทาย
เรื่อง การพัฒนาศกั ยภาพของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนคิ โพธาราม

ในการเปน็ ผ้ปู ระกอบการ

ประเดน็ ทา้ ทาย
เรอ่ื ง การพฒั นาศกั ยภาพของผู้เรียนวิทยาลยั เทคนิคโพธาราม

ในการเป็นผปู้ ระกอบการ

ประเด็นทา้ ทาย 1. วธิ ีการดาเนนิ การให้บรรลผุ ล

2. ผลลัพธท์ ีค่ าดหวัง
2.1 เชงิ ปรมิ าณ จำนวนผ้เู รียนที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรเปน็

ผู้ประกอบกำรไม่น้อยกว่ำ 35 คน/ปีกำรศกึ ษำ

2.2 เชิงคุณภาพ สถำนศึกษำมีกำรสง่ เสรมิ สนบั สนุน และพฒั นำ

ขีดควำมสำมำรถให้ผเู้ รียนประกอบธุรกจิ หรอื พฒั นำต่อยอดธุรกจิ เดมิ

1.สภาพปญั หาการบรหิ ารจดั การสถานศกึ ษาและคุณภาพ
การศึกษาของสถานศกึ ษาผลการประเมนิ

การดาเนนิ งานศูนยบ์ ่มเพาะผปู้ ระกอบการอาชวี ศกึ ษา วทิ ยาลยั เทคนิคโพธาราม
ยังไม่บรรลุเป้าหมายโดยพบวา่ แผนกวิชายังเสนอแผนธุรกจิ ไม่ครบทุกแผนกวชิ า
ธรุ กิจทดี่ าเนนิ การไม่ตอ่ เนอื่ ง การบ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษาท่ีสามารถ
ดาเนินกจิ กรรมเปน็ ผปู้ ระกอบการได้เม่ือสาเร็จการศึกษา คอ่ นข้างนอ้ ย การดาเนิน
กิจกรรมยงั ไม่ครอบคลมุ ทุกแผนกวชิ า จากความสาคัญและปญั หาดงั กลา่ ว
ฝา่ ยแผนงานและความร่วมมอื จึงดาเนนิ การพฒั นาศักยภาพของผู้เรยี น
วทิ ยาลัยเทคนิคโพธาราม ในการเป็นผ้ปู ระกอบการ

2. วิธกี ารดาเนนิ การให้บรรลุผล

2.1 ศกึ ษาสภาพปัญหาและแนวทางใน พัฒนาศกั ยภาพของผู้เรยี น
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ในการเป็นผู้ประกอบการ
2.2 ดาเนินการพฒั นาศักยภาพของผู้เรียนวทิ ยาลัยเทคนคิ โพธาราม ในการเปน็
ผูป้ ระกอบการ ดว้ ยกระบวนการ PDCA
2.๓ ประเมนิ ผลการดาเนินการพฒั นาศักยภาพของผู้เรียนวทิ ยาลยั เทคนิคโพธาราม ใน
การเปน็ ผู้ประกอบการ

3. ผลลพั ธ์การพฒั นาทีค่ าดหวงั

3.1 ศูนยบ์ ม่ เพาะผู้ประกอบการวทิ ยาลยั เทคนิคโพธาราม มีการส่งเสรมิ สนับสนนุ และพัฒนา
ขีดความสามารถผู้เรียนให้ประกอบธุรกจิ ของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
3.2 การพฒั นาศักยภาพของผู้เรยี นวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ในการเป็นผปู้ ระกอบการ สามารถ
นาไปใช้ในการช่วยเหลอื นักเรียนให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้
3.3 แนวทางการวจิ ยั เปน็ ขอ้ มลู ใหผ้ ู้บรหิ ารสถานศึกษาและครทู ี่ร่วมดาเนินกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะ
การอาชวี ศึกษา
๓.๔ ผ้เู รยี นที่มีศกั ยภำพและควำมพร้อมในกำรเปน็ ผู้ประกอบกำรไดร้ ับกำรพัฒนำ
อย่ำงตอ่ เน่ือง สำมำรถเปน็ ผปู้ ระกอบกำรได้อย่ำงเขม้ แข็งและยั่งยนื

โครงการ / กิจกรรม การพัฒนาศกั ยภาพผ้เู รยี นในการเป็นผ้ปู ระกอบการโครงการศกึ ษาดูงานธุรกิจ กลมุ่ ผา้ ทอคบู ัว
ณ กลุม่ ผ้าทอคูบัว อาเภอเมอื งราชบุรี จงั หวัดราชบรุ ี

วันท่ี 12 กมุ ภาพันธ์ พ.ศ 2565

โครงการศึกษาดงู านศนู ยบ์ ม่ เพาะผู้ประกอบการอาชวี ศึกษา ออนไลน์ วิทยาลยั อาชวี ศกึ ษาเพชรบุรี
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565

โครงการ “การพฒั นาทกั ษะการเป็นผู้ประกอบการและการเขยี นแผนธุรกจิ ”
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕

การนาเสนอแผนธุรกจิ
โครงการอาชีวะสรา้ งสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award) ประจาปี 2564

โครงการ การประเมินศูนย์บม่ เพาะผปู้ ระกอบการอาชวี ศึกษา ระดับจงั หวดั
มีผลการประเมนิ ระดับ ๓ ดาว คะแนน ๙๘.๕๗

โครงการ การประเมินศนู ย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศกึ ษา
ระดับภาค มีผลการประเมนิ ระดบั ดาว ๔ ดาว

ธรุ กจิ ของผู้สาเร็จการศกึ ษาท่ไี ดร้ บั
การส่งเสริมจากศนู ย์บ่มเพาะ
ผปู้ ระกอบการอาชวี ศกึ ษา ท่ียังคง
ประกอบธุรกจิ อยู่ จานวน ๕ ธรุ กจิ

ผลลัพธ์ทค่ี าดหวัง

2.1 เชงิ ปรมิ าณ จำนวนผเู้ รียนทไี่ ด้รบั กำรพัฒนำศกั ยภำพในกำรเปน็
ผ้ปู ระกอบกำรไมน่ อ้ ยกว่ำ 35 คน/ปีกำรศึกษำ
จำนวนผู้เรียนทีไ่ ดร้ ับกำรพฒั นำศักยภำพในกำรเป็นผู้ประกอบกำร 75 คน
2.2 เชิงคณุ ภาพ สถำนศกึ ษำมกี ำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ
ขดี ควำมสำมำรถให้ผเู้ รยี นประกอบธรุ กิจ หรอื พัฒนำตอ่ ยอดธรุ กจิ เดิม

ขอขอบคุณคณะกรรมการทกุ ทา่ น

การประเมนิ ผลการพฒั นางานตามขอ้ ตกลง (Performace Agreement : PA)
สาหรับข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา ตาแหนง่ ผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา

วทิ ยฐานะชานาญการพเิ ศษ
รอบการประเมนิ วันท่ี 1 ตลุ าคม พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565

นายณัฐวฒุ ิ พุ่มนอ้ ย ดร.กมลวรรณ เชาวช์ ่างเหลก็ ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย

ผอู้ านวยการวิทยาลัยเทคนคิ ราชบุรี ๒ ผู้อานวยการวทิ ยาลัยเทคนคิ โพธาราม ผ้อู านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

กรรมการ ประธาน กรรมการ


Data Loading...