ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 25 - PDF Flipbook

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 25

387 Views
121 Downloads
PDF 587,560 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


B

oiXadiuiamiun~iuluuimsi6 nsnnuq ( d ) im:

(QQ)

(u) uriaws:nwwq$snnin2iia: 9

,

ynmnmitms8nln w.a. badb ds:nou~uu~nu:nssunisq~nnilunisds:~unJ~d ahaao

ndi 160~ Q

~ WIGUW~LREI

60 9

dt,

r~(~fiooiy~un~~i

r n ~nsn~inuberao

niriuroaoinnn~ului~d~ina'njiunirdiunirfu5690~iv6~u~u6yqimdr:n6u"am~~n~ $8

Q

luoyqimdfidmrnou IdGo1yl~8no~~liuttBia'uo~nluoyqimdfisJ'Snirnou

t~nsdoluoy ryimdfl~Snirnaunruoiyl~niuirfilvo?~luoyqimdg'sJ'Znirnau?6~nn~~~u"~

Go ~b niriuso.rdrsnumr&S(~i3wn~ 9niSuldmiudssm~ncu:nrrunirqlnni d8.r

niinmtu.jinir?uro~ui~rjiudrsnunird?(~i3~n~miuwa'n~mrdrsni~~asJ'~rsJ'cu4~;1"am3~n 4 014

(Gdrsnumsainird~umnirno~~ oiavo?umriurodrsnunird"a(~i3~?6mix1na'ntntutn" i$iinum%uasrnnu"s $8

p

r

w

w

2

lfir:siunrrumrq~nm?nlnnimiuvvoucn~lutlasldGdiuiooonrstiiau

drsmn n i a i i k dodfisJ'Smi~GosJ'qtiudrauiq l$Gu"61uiolnaiutta:?iow'aBvin~~nit~aan'u

rn~fisJ'Zmudiinun?a"~uGe,sJ'~Cu drsmn cu iun" b o u'gu~uuW.R. baa0 01

d

m

la?uann a ~ i n i n r d dr:aiunrrunirqlnni

Data Loading...