แผนการสอนประวัติศาสตร์_ป.2_03 - PDF Flipbook

03

109 Views
105 Downloads
PDF 19,112,708 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


บนั ทึกขอ้ ความ

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านนาคำมลู ชมภูพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 .

ที่ ศธ 04170.061/ วันท่ี 16 เดอื น พฤษภาคม พ.ศ.2565 .

เร่อื ง สง่ กำหนดการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปกี ารศกึ ษา 2565 .

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรยี นบา้ นนาคำมูลชมภูพร

ตามท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภพู ร ได้กำหนดใหค้ รสู ง่ แผนการจดั การเรียนรู้ ในวิชาที่
ตนเองรบั ผดิ ชอบในการดำเนินกจิ กรรมการเรียนการสอน โดยกำหนดให้ส่งก่อนเปดิ ภาคเรยี น 1/2565 ดงั นี้

 กำหนดการสอน รายวิชา ท12101 ภาษาไทย ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 2
 กำหนดการสอน รายวิชา ค12101 วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2
 กำหนดการสอน รายวิชา ว12101 วิชาวิทยาศาสตร์ฯ ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 2
 กำหนดการสอน รายวชิ า ส12101 วชิ าสังคมศึกษาฯ ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 2
 กำหนดการสอน รายวชิ า ส12102 วิชาประวัติศาสตร์ ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 2
 กำหนดการสอน รายวิชา พ12101 วิชาสขุ ศึกษาและฯ ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 2
 กำหนดการสอน รายวิชา ศ12101 วชิ าศลิ ปะ ชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 2
 กำหนดการสอน รายวิชา ง12101 วิชาการงานอาชีพ ช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 2
 กำหนดการสอน รายวิชา อ11101 วชิ าภาษาองั กฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 กำหนดการสอน รายวิชา อ12101 วชิ าภาษาอังกฤษ ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 2
 กำหนดการสอน รายวชิ า อ13101 วิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3
 กำหนดการสอน รายวชิ า ส12202 วิชาการป้องกนั การทุจรติ ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ 2
และแผนการจัดการเรียนรู้
 แผนการจัดการเรยี นรู้ วิชาภาษาไทย ท12101 ชนั้ ประถมศึกษาปที ี่ 2
 แผนการจดั การเรียนรู้ วิชาคณติ ศาสตร์ ค12101 ชั้นประถมศึกษาปที ่ี 2
 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตรฯ์ ว12101 ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 2
 แผนการจัดการเรยี นรู้ วชิ าสงั คมศกึ ษาฯ ส12101 ช้ันประถมศึกษาปที ี่ 2
 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาประวตั ศิ าสตร์ ส12102 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2
 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษาและฯ พ12101 ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 2
 แผนการจดั การเรียนรู้ วิชาศิลปะ ศ12101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
 แผนการจดั การเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพ ง12101 ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 2
 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ อ11101 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ อ12101 ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 2

 แผนการจดั การเรียนรู้ วชิ าภาษาองั กฤษ อ13101 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3
 แผนการจดั การเรียนรู้ วชิ าการป้องกันการทจุ รติ ส12202 ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 2
บัดนข้ี ้าพเจา้ ไดด้ ำเนนิ การจัดทำเอกสารดังกลา่ วเสร็จเรยี บร้อยแลว้ จึงนำเรียนเพอ่ื พจิ ารณาตามเอกสาร
ท่แี นบมานี้

จึงเรยี นมาเพ่ือโปรดทราบและพจิ ารณา

ลงชือ่ .
( นายวทิ ยา อาจบำรุง )
ตำแหน่ง ครู

ความคดิ เห็นของผู้บรหิ าร

( ✓ ) ทราบ
( ) อนมุ ัติ

.
.
.

ลงช่อื . .
(นายเคน โพธ์เิ ศษ)

ผู้อำนวยการโรงเรยี นบา้ นนาคำมลู ชมภพู ร

หนว่ ยการเรียนร้ทู ่ี 3 เร่อื ง บุคคคลสำคัญ ๓๙๙

หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 3
บคุ คลสำคัญ

๔๐๐ คู่มอื ครแู ละแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒ (ประวัติศาสตร์ ป.๒)

หน่วยการเรียนรทู้ ่ี 3

ชอ่ื หน่วยการเรยี นรู้ บคุ คลสำคัญ

รหัสวิชา ส๑2102 รายวชิ าประวัตศิ าสตร์ กลุ่มสาระการเรยี นรูส้ ังคมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรยี นท่ี 2 เวลา 5 ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนร้/ู ตวั ช้วี ัด

สาระที่ 4 ประวตั ศิ าสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเปน็ มาของชาตไิ ทย วฒั นธรรม ภูมิปัญญาไทย มคี วามรกั ความภูมิใจ
และธำรงความเปน็ ไทย
ตัวช้ีวดั
ป.2/๑ ระบบุ คุ คลท่ีทำประโยชน์ตอ่ ท้องถน่ิ หรอื ประเทศชาติ

๒. สาระสำคัญ/ความคดิ รวบยอด
พระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อสังคมไทย เพราะเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและเป็นรากฐาน

ของวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ การศึกษาพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนตัวอย่างรวมทั้ง
พทุ ธศาสนสภุ าษติ สามารถนำข้อคดิ ท่ีมาประยุกต์ใช้ในชวี ติ ประจำวนั จะทำให้มีความสุข และเกิดความสงบสุข
ในสังคม
๓. สาระการเรยี นรู้

3.1 ความรู้
๑) ประวัตแิ ละพระราชกรณยี กจิ ของพระมหากษตั รยิ ์ไทย รัชกาลที่ 5
๒) ประวัตแิ ละวรี กรรมของท้าวสรุ นารี
๓) ประวตั แิ ละผลงานของสืบ นาคะเสถียร
๔) ประวตั แิ ละแบบอยา่ งท่ีดขี องจ.อ.สมาน กุนัน
๕) ประวตั แิ ละผลงานของบคุ คลสำคญั ในท้องถิ่นตนเอง

3.2 ทกั ษะ/กระบวนการ
๑) เล่าประวัติและพระราชกรณียกจิ ของพระมหากษตั รยิ ์ไทย รัชกาลที่ 5
๒) เล่าประวตั แิ ละวรี กรรมของท้าวสุรนารี
๓) เลา่ ประวัติและผลงานของสบื นาคะเสถียร
๔) วเิ คราะหแ์ บบอยา่ งทีด่ ีและนำมาปฏบิ ตั ใิ นชวี ติ ประจำวัน
๕) วิเคราะหผ์ ลงานท่สี ำคัญของบุคคลในทอ้ งถน่ิ

3.3 คณุ ลกั ษณะ เจตคติ คา่ นยิ ม
๑) สำนึกในพระมหากรุณาธิคณุ ของพระมหากษตั รยิ ์ไทยรัชกาลท่ี 5
๒) ระลึกถงึ วีรกรรมของท้าวสรุ ารีทมี่ ตี อ่ ชาตไิ ทย
๓) เห็นความสำคญั ของอนุรกั ษส์ ัตว์ป่าและปา่ ไม้
๔) เห็นความสำคญั ในการนำแบบอย่างท่ดี ีมาประยกุ ต์ใช้กับตนเอง
๕) วเิ คราะหผ์ ลงานที่สำคญั ของบคุ คลในท้องถ่ินได้

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี ๓ เรื่อง บุคคลสำคัญ ๔๐๑

๔. สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รียน
4.1 ความสามารถในการส่อื สาร
4.2 ความสามารถในการคิด
4.3 ความสามารถในการแก้ปญั หา

๕. คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์
5.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์
5.2 มวี นิ ัย
5.3 ใฝ่เรยี นรู้
5.4 มจี ิตสาธารณะ

๖. การประเมินผลรวบยอด
6.1 ชนิ้ งานหรือภาระงาน
1) ใบงานที่ 1 เรอ่ื ง กษตั รยิ ไ์ ทย รัชกาลท่ี 5
2) ใบงานท่ี 2 เรื่อง วรี สตรีไทย
3) ใบงานที่ 3 เรอ่ื ง นักอนรุ กั ษ์
4) ใบงานท่ี 4 เรอ่ื ง วรี บรุ ษุ ถ้ำหลวง
5) ใบงานท่ี 5 เรือ่ ง ทอ้ งถิ่นของฉนั

๔๐๒ คู่มือครแู ละแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ (ประวัติศาสตร์ ป.๒)

6.2 เกณฑก์ ารประเมนิ ผลชิ้นงานหรอื ภาระงาน

ประเดน็ ระดับคณุ ภาพ
๓ (ด)ี ๒ (พอใช้)
การประเมนิ ๔ (ดีมาก) มีเน้ือหาตรงตาม มเี นอ้ื หาตรงตาม ๑ (ปรับปรุง)
หวั ข้อ ถกู ต้องชัดเจน หัวข้อ ถกู ต้อง มีเนือ้ หาตรง
1. เนอื้ หา มีเน้อื หาตรงตามหัวข้อ แตไ่ ม่ครบถ้วน ตามหวั ข้อ
ถูกต้อง ชดั เจน ประโยคสอดคล้อง สะกดคำถูกตอ้ ง ถูกต้องบางสว่ น
ครบถว้ นสมบรู ณ์ กับเนอื้ หา สะกดคำ โดยไมม่ ฉี ีกคำ มี มกี ารใช้ภาษา
2. ภาษา มกี ารใช้ภาษาอยา่ ง ถกู ต้องโดยไม่มฉี ีกคำ การใช้ภาษาอย่าง อย่างสร้างสรรค์
ถูกต้อง ประโยค มกี ารใชภ้ าษาอย่าง สรา้ งสรรค์ ผลงานขาดความ
สอดคล้องกบั เน้ือหา สรา้ งสรรค์ เป็นระเบียบ
สะกดคำถกู ตอ้ งโดยไม่ สะอาด สวยงาม
มีฉีกคำ มกี ารใชภ้ าษา ผลงานไม่สำเรจ็
อยา่ งสรา้ งสรรค์ ตามเวลาท่ี
3. ความสะอาด ผลงานสำเรจ็ เป็น ผลงานสำเร็จ เปน็ ผลงานสำเร็จ กำหนด
สวยงาม ระเบียบ สะอาด ระเบียบ สะอาด เป็นระเบียบ
สวยงาม
4. ความรบั ผดิ ชอบ ผลงานสำเรจ็ สมบูรณ์ ผลงานสำเรจ็ ผลงานสำเร็จ
ก่อนเวลาที่กำหนด สมบรู ณ์ ตามเวลาท่ี สมบรู ณ์ เกนิ เวลา
กำหนด ท่กี ำหนด

เกณฑก์ ารตัดสนิ 13 - 16 คะแนน หมายถงึ ดมี าก
คะแนน 9 - 12 คะแนน หมายถงึ ดี
คะแนน 5 - 8 คะแนน หมายถงึ พอใช้
คะแนน 1 - 4 คะแนน หมายถึง ปรับปรงุ
คะแนน

เกณฑก์ ารผา่ น
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดบั พอใช้ ขน้ึ ไป

หนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ี ๓ เรอื่ ง บุคคลสำคัญ ๔๐๓

แผนการจัดการเรยี นรูท้ ่ี 1 เรื่อง กษตั รยิ ์ไทย รชั กาลท่ี 5

หน่วยการเรยี นรทู้ ี่ 3 เร่อื ง บคุ คลสำคัญ

รหสั วชิ า ส12102 รายวชิ าประวตั ศิ าสตร์ กลมุ่ สาระการเรียนรู้สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม

ช้นั ประถมศึกษาปที ่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 1 ช่ัวโมง

............................................................................................................................................................................

1. มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชว้ี ัด

สาระท่ี 4 ประวตั ิศาสตร์

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ

และธำรงความเป็นไทย

ตวั ชีว้ ัด ป.2/๑ ระบุบคุ คลทีท่ ำประโยชน์ต่อทอ้ งถนิ่ หรอื ประเทศชาติ

๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

บุคคลสำคัญเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างสรรค์วัฒนธรรม และความมั่นคงของ

ทอ้ งถนิ่ และประเทศชาติ ควรค่าแก่การยกยอ่ งและนำมาเป็นแบบอย่างท่ดี ีในการดำเนนิ ชีวิต

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 ดา้ นความรู้ ความเขา้ ใจ (K)

- อธิบายประวตั แิ ละพระราชกรณยี กิจของพระมหากษตั รยิ ์ไทย รัชกาลที่ 5 ได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)

- เลา่ ประวตั แิ ละพระราชกรณยี กิจของพระมหากษตั รยิ ์ไทย รัชกาลท่ี 5 ได้
3.3 ด้านคุณลกั ษณะ เจตคติ คา่ นยิ ม (A)

- สำนกึ ในพระมหากรณุ าธิคณุ ของพระมหากษตั ริย์ไทย รัชกาลที่ 5

๔. สาระการเรยี นรู้
- ประวตั ิและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเดจ็ พระจุลจอลเกล้าเจา้ อยู่หวั

๕. สมรรถนะสำคัญของผ้เู รยี น

5.1 ความสามารถในการส่อื สาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใชท้ กั ษะชวี ติ

๖. คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์
6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์
6.2 มีวนิ ัย
6.3 ใฝ่เรยี นรู้

7. กจิ กรรมการเรยี นรู้

๔๐๔ คมู่ ือคร

ลำดับท่ี การจัดกจิ กรรมการเรียน
1. หนว่ ยการเรยี นร้ทู ่ี 3 เร่อื ง บุค
รายวชิ าประวตั ศิ าสตร์ รหสั วชิ า ส12102 แผนการจัดการ

จดุ ประสงค์ ขั้นตอนการจัด เวลา แ
การเรียนรู้ การเรยี นรู้ ทใ่ี ช้ กจิ กรรมคร

ขั้นนำ 5 นาที 1. ครูให้นักเรยี นดูสอื่
เมช่นั เรอื่ ง การเลิกท
พร้อมตั้งคำถามกระต
คกิ ดงั น้ี
1.1 จากวีดทิ ศั น์เป
เหตกุ ารณท์ ีเ่ กิดข้ึนใน
พระมหากษัตรยิ พ์ ระ
1.2 การประกาศใ
ทาสมีความสำคัญอย
สงั คมไทย

รแู ละแผนการจัดการเรียนรู้ ระดบั ประถมศึกษา ภาคเรยี นท่ี ๒ (ประวตั ศิ าสตร์ ป.๒)

นรู้ ชั้นประถมศึกษาปที ี่ ๒
คคลสำคญั จำนวน 5 ชั่วโมง
รเรียนรทู้ ่ี 1 เรื่อง กษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 5 จำนวน ๑ ชว่ั โมง

แนวการจดั การเรยี นรู้ สือ่ การเรยี นรู้ การประเมิน
การเรยี นรู้
รู กจิ กรรมนักเรยี น - ส่ือแอนิเมชั่น
เร่อื ง การเลิกทาส - การตอบคำถาม
อแอนิ ๑. นักเรยี นดสู ่ือแลว้
ทาส ตอบคำถาม
ตุ้นความ

ป็น 1.1 พระบาทสมเดจ็
น พระจุลจอมเกลา้ เจา้ อยู่
ะองคใ์ ด รชั กาลที่ 5
ให้เลิก
ย่างไรต่อ 1.2 เพราะ ทาส คือ
การกดข่ีใช้แรงงานผ้คู น
อยา่ งไมเ่ ป็นธรรม การเลิก
ทาสจงึ เปน็ การแสดงถึง
ความทันสมัยทัดเทียมนานา
อารยประเทศในสมยั นนั้

หน่วยการเรียนรทู้ ี่ ๓ เรอื่ ง บุคคลสำคัญ

ลำดับที่ จดุ ประสงค์ ขั้นตอนการจดั เวลา แ
การเรยี นรู้ การเรยี นรู้ ท่ใี ช้ กจิ กรรมคร

2. ข้ันสอน 25 1. ครูนำพระบรมฉา
นาที ของพระบาทสมเด็จ
1. อธบิ ายประวัติและ
พระราชกรณียกิจของ พระจลุ จอมเกล้าเจา้ อ
พระมหากษัตริย์ไทย รชั กาลท่ี 5 มาให้นกั
รัชกาลท่ี 5 ได้ และต้ังคำถาม ดังนี้

2. สำนกึ ในพระมหา 1.1 นกั เรยี นเคยเ
กรณุ าธคิ ุณของ พระบรมฉายาลกั ษณ
พระมหากษัตรยิ ์ไทย ของพระบาทสมเดจ็
รัชกาลที่ 5 พระจลุ จอมเกลา้ เจ้าอ
ทีไ่ หนบา้ ง

1.2 พระบาทสมเด
พระจุลจอมเกลา้ เจ้าอ
มคี วามสำคัญตอ่ ประ
อย่างไรบ้าง
2. ครแู ละนกั เรยี นรว่
เรียนร้เู ก่ียวกบั พระรา
และพระราชกรณยี ก
ของรชั กาลท่ี 5

๔๐๕

แนวการจดั การเรยี นรู้ ส่อื การเรยี นรู้ การประเมิน
การเรียนรู้
รู กจิ กรรมนกั เรยี น - สื่อ PowerPoint
เรือ่ ง กษัตริยไ์ ทย
ายาลักษณ์ ๑. นกั เรียนดภู าพแล้วตอบ รัชกาลที่ 5
คำถาม

อยูห่ วั
กเรียนดู

เหน็ 1.1 โรงเรยี น บ้าน 1. การวิเคราะห์
ณ์ สถานท่ีราชการ

อยูห่ ัว

ด็จ 1.2 เปน็ พระมหากษัตรยิ ์ 2.การตอบคำถาม
อยหู่ ัว ไทย รชั กาลท่ี 5 ได้พฒั นา
ะเทศไทย ประเทศ ใหเ้ จรญิ ในหลาย ๆ

ดา้ น
วมกัน ๒. นกั เรียนซกั ถามเพิม่ เติม
าชประวัติ
กิจทีส่ ำคัญ

๔๐๖ คมู่ ือคร

ลำดบั ที่ จดุ ประสงค์ ขนั้ ตอนการจัด เวลา แ
การเรยี นรู้ การเรียนรู้ ท่ใี ช้ กจิ กรรมคร

3. เลา่ ประวัติและ 3. ครใู ห้นกั เรียนทำก
พระราชกรณียกิจของ พระราชกรณยี กิจ รชั
พระมหากษัตรยิ ์ไทย ช่วยกนั เลือกว่าข้อคว
รัชกาลที่ 5 ได้ เปน็ พระราชกรณยี กจิ
รชั กาล ท่ี 5

4. ครเู ฉลยกิจกรรม
กรณียกิจ รัชกาลที่ 5

3. ขน้ั ปฏิบัติ ๑๕ - ครูใหน้ ักเรียนทำใบ
นาที เร่ือง กษัตริย์ไทย รชั
ชี้แจงกิจกรรมนกั เรยี
บทบาทของครปู ลาย
พร้อมเฉลยใบงาน

4. ข้ันสรปุ ๕ นาที - ครูและนักเรียนสรุป
รชั กาลท่ี 5 ได้พฒั นา
ปรบั ปรงุ ประเทศให้
เจรญิ ก้าวหนา้ ทง้ั ดา้ น
การปกครอง ดา้ นสงั
ดา้ นเศรษฐกจิ

รแู ละแผนการจดั การเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ (ประวตั ิศาสตร์ ป.๒)

แนวการจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิ
การเรยี นรู้
รู กิจกรรมนกั เรียน
- สอ่ื PowerPoint - การวเิ คราะห์
กจิ กรรม ๓. นกั เรียนเลือกข้อความ เรอื่ ง กษัตรยิ ์ไทย
ชกาลท่ี 5 ทเ่ี ปน็ พระราชกรณียกิจ รชั กาลท่ี 5
วามไหน ของราชกาลที่ 5 เชน่
จของ การปกครอง วางรากฐาน - ใบงานท่ี 1 - ตรวจใบงาน
เรอ่ื ง กษัตริยไ์ ทย
การศกึ ษาสาธารณสุขและ รัชกาลท่ี 5
ดา้ นอืน่ ๆ อีกมากมาย
พระราช
5
บงานท่ี 1 - นกั เรยี นทำใบงานที่ 1
ชกาลที่ 5 เร่ือง กษัตรยิ ไ์ ทย รชั กาล
ยนและ ที่ 5
ยทาง

ปบทเรยี น
าและ


งคม

หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ ๓ เรอ่ื ง บุคคลสำคญั ๔๐๗

8. ส่อื การเรยี นร/ู้ แหล่งเรยี นรู้

1) ใบงานท่ี 1 เรอ่ื ง กษัตรยิ ์ไทย รชั กาลท่ี 5
2) สอ่ื PowerPoint เรื่อง กษตั ริยไ์ ทย รชั กาลท่ี 5
9. การวดั ผลและประเมนิ ผล

ชิน้ งานหรอื ภาระงาน

- ใบงานท่ี 1 เรอื่ ง กษัตรยิ ไ์ ทย รัชกาลท่ี 5

ส่งิ ทีต่ ้องการวัด/ประเมนิ วธิ ีการ *เครื่องมอื เกณฑ์การประเมนิ
ผ่านเกณฑก์ ารประเมนิ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K) - ตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง - ใบงานที่ 1 รอ้ ยละ ๖๐ ขึน้ ไป
เร่อื ง กษัตรยิ ์ไทย
- อธิบายประวัติและพระราชกรณีย กษัตรยิ ์ไทย รชั กาลท่ี 5 รัชกาลที่ 5 ผา่ นเกณฑ์การประเมนิ
รอ้ ยละ ๖๐ ข้นึ ไป
กจิ ของพระมหากษัตริยไ์ ทย รชั กาล - แบบสงั เกต
พฤติกรรม ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ท่ี 5 ระดบั คณุ ภาพ
- แบบสังเกต “ผา่ น”
ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ (P) 1. การทำกิจกรรม พฤติกรรม ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับคณุ ภาพ
- เล่าประวัติและพระราชกรณียกิจ 2. การตอบคำถาม “ผ่าน”

ของพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลท่ี 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับคณุ ภาพ
ดา้ นคุณลกั ษณะ เจตคติ ค่านยิ ม (A) - การร่วมกจิ กรรม “ผ่าน”

- สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ ในชนั้ เรยี น

พระมหากษตั ริยไ์ ทยรัชกาลที่ 5

ดา้ นสมรรถนะสำคัญของผเู้ รยี น - ประเมินความสามารถ - แบบประเมิน
1. ความสามารถในการส่อื สาร
2. ความสามารถในการคิด ในการสอื่ สาร สมรรถนะสำคัญ
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต
ความสามารถในการคิด ของผูเ้ รยี น
คณุ ลักษณะ อนั พึงประสงค์
และความสามารถ
1. รกั ชาติ ศาสน์ กษตั ริย์
2. มีวินยั ในการใช้ทกั ษะชีวิต
3. ใฝ่เรยี นรู้
- ประเมนิ การทำงาน - แบบประเมิน

และการปฏบิ ัติกิจกรรม คุณลกั ษณะ

ในชัน้ เรียน อันพึงประสงค์

*หมายเหตุ : ดแู บบประเมนิ ในภาคผนวก ก

๔๐๘ คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒ (ประวตั ศิ าสตร์ ป.๒)

10. บันทกึ ผลหลงั สอน*
ผลการจดั การเรียนการสอน

............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ความสำเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ปัญหาและอปุ สรรค
.............................................................................................................................................................. ................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ขอ้ จำกัดการใช้แผนการจัดการเรยี นรู้ และขอ้ เสนอแนะ/แนวทางการปรบั ปรงุ แกไ้ ข
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................... ........................
..............................................................................................................................................................................
*หมายเหตุ : ดูแนวคำถามการบนั ทกึ ผลหลังสอนสำหรับครใู นภาคผนวก ค

ลงชอื่ ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)

วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรอื ผทู้ ไี่ ดร้ ับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
..............................................................................................................................................................................

ลงช่ือ ...................................................... ผูต้ รวจ
(..........................................................)

วันท่ี .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี ๓ เร่อื ง บุคคลสำคัญ ๔๐๙

ใบงานที่ 1 เรอื่ ง กษตั รยิ ์ไทย รัชกาลท่ี 5
หนว่ ยการเรยี นรูท้ ่ี 3 เรอ่ื ง บุคคลสำคัญ
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรอื่ ง กษตั ริยไ์ ทย รัชกาลท่ี 5
รายวชิ าประวัติศาสตร์ รหสั วิชา ส12101 ภาคเรียนที่ 2 ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 2

คำชแ้ี จง ใหน้ ักเรียนนำคำทกี่ ำหนดใหไ้ ปเติมลงในข้อความใหถ้ กู ตอ้ ง

ไพรแ่ ละทาส ศิริราชพยาบาล ไกลบา้ น รัชกาลที่ 5

โรงเรยี นราษฎร กระทรวง ทบวง กรม ไฟฟ้า ประปา

1. พระบาทสมเดจ็ พระจลุ จอมเกลา้ เจ้าอยหู่ วั
เปน็ พระมหากษัตรยิ ์.........................................................แห่งราชวงศจ์ กั รี

2. โปรดเกลา้ ใหเ้ ลิก......................................ทำใหร้ าษฎรเป็นอิสระ และเลอื ก
ประกอบอาชพี ได้ตามใจชอบ

3. ใหจ้ ดั การปกครองใหม่ โดยแบง่ เป็น............................................................
4. พระองคเ์ หน็ ความสำคญั ของการศกึ ษา จึงได้จัดตัง้ ....................................

เพื่อให้ราษฎรได้เลา่ เรียน
5. พระราชนิพนธห์ นงั สอื หลายเลม่ เช่น.........................................................
6. รัชกาลที่ 5 ไดจ้ ดั ตงั้ โรงพยาบาลแหง่ แรก คอื ............................................
7. รัชกาลที่ 5 ทรงรเิ ริ่มให้จัดสาธารณปู โภคตา่ ง ๆ เช่น……………………………

...................................................................................................................

ชอื่ ................................นามสกลุ ..............................ชน้ั ..............เลขที่..............

๔๑๐ ค่มู ือครแู ละแผนการจัดการเรียนรู้ ระดบั ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ (ประวัตศิ าสตร์ ป.๒)

เฉลยใบงานที่ 1 เร่ือง กษตั รยิ ์ไทย รัชกาลท่ี 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่อื ง บคุ คลสำคญั

แผนการจัดการเรยี นรทู้ ่ี 1 เรือ่ ง กษัตริย์ไทย รัชกาลท่ี 5
รายวชิ าประวัตศิ าสตร์ รหสั วิชา ส12101 ภาคเรียนที่ 2 ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 2

คำชแี้ จง ใหน้ ักเรียนนำคำท่กี ำหนดให้ไปเตมิ ลงในข้อความให้ถูกตอ้ ง

ไพร่และทาส ศิริราชพยาบาล ไกลบ้าน รัชกาลที่ 5

โรงเรยี นราษฎร กระทรวง ทบวง กรม ไฟฟา้ ประปา

1. พระบาทสมเดจ็ พระจลุ จอมเกล้าเจ้าอยหู่ ัว
เปน็ พระมหากษัตริย์..............ร..ัช..ก..า..ล...ท..ี่..5............................แห่งราชวงศจ์ กั รี

2. โปรดเกล้าใหเ้ ลิก.......ไ.พ...ร..แ่ ..ล..ะ...ท..า..ส..............ทำใหร้ าษฎรเป็นอิสระ และเลอื ก

ประกอบอาชพี ได้ตามใจชอบ
3. ใหจ้ ดั การปกครองใหม่ โดยแบ่งเป็น......ก...ร..ะ..ท...ร..ว..ง...ท..บ...ว..ง...ก..ร..ม.......................
4. พระองคเ์ หน็ ความสำคัญของการศกึ ษา จึงได้จัดต้งั .....โ.ร..ง..เ.ร..ยี...น..ร..า..ษ...ฎ..ร.........

เพอ่ื ใหร้ าษฎรไดเ้ ลา่ เรียน
5. พระราชนพิ นธห์ นงั สือหลายเลม่ เช่น..............ไ.ก...ล..บ..้า..น.................................
6. รชั กาลท่ี 5 ได้จดั ต้งั โรงพยาบาลแห่งแรก คอื .....ศ..ริ..ิร..า..ช..พ...ย..า..บ...า..ล.................

7. รชั กาลท่ี 5 ทรงริเร่ิมใหจ้ ดั สาธารณูปโภคตา่ ง ๆ เชน่ ……………………………
ไ..ฟ...ฟ..า้....ป..ร..ะ..ป...า...............................................................................................

หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ ๓ เรอ่ื ง บุคคลสำคัญ ๔๑๑

แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 2 เรอื่ ง วรี สตรไี ทย

หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี 3 เร่อื ง บุคคลสำคญั

รหัสวิชา ส12102 รายวิชาประวัตศิ าสตร์ กลุ่มสาระการเรยี นร้สู ังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม

ช้ันประถมศึกษาปที ่ี 2 ภาคเรยี นท่ี 2 เวลา 1 ช่วั โมง

............................................................................................................................................................................

1. มาตรฐานการเรยี นร้/ู ตวั ชี้วัด

สาระท่ี 4 ประวตั ิศาสตร์

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก

ความภูมิใจ และธำรงความเปน็ ไทย

ตัวชวี้ ดั ป.2/๑ ระบุบคุ คลที่ทำประโยชน์ตอ่ ทอ้ งถิ่นหรือประเทศชาติ

๒. สาระสำคญั /ความคดิ รวบยอด

ทา้ วสุรนารี มนี ามเดมิ ว่า โม เปน็ ชาวเมืองนครราชสีมา วรี กรรมของท้าวสรุ นารี คอื การสู้รบกับทหาร

ลาว ณ ทงุ่ สัมฤทธ์ิ ชว่ ยใหฝ้ ่ายไทยสามารถกอบกูเ้ มืองนครราชสีมากลบั คืนมาได้ในทีส่ ุด

๓. จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

3.1 ดา้ นความรู้ ความเขา้ ใจ (K)

- อธบิ ายประวัติและวีรกรรมของท้าวสรุ นารไี ด้
3.2 ทกั ษะ/กระบวนการ (P)

- เลา่ ประวัติและวีรกรรมของทา้ วสรุ นารไี ด้
3.3 ดา้ นคุณลกั ษณะ เจตคติ คา่ นยิ ม (A)

- ระลกึ ถงึ วีรกรรมของทา้ วสรุ ารที ่ีมตี อ่ ชาตไิ ทย

๔. สาระการเรียนรู้
- ประวัติและวีรกรรมของท้าวสุรนารี

๕. สมรรถนะสำคัญของผเู้ รียน

5.1 ความสามารถในการสอ่ื สาร
5.2 ความสามารถในการคดิ
5.3 ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวติ

๖. คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์
6.1 รกั ชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์
6.2 มวี นิ ยั
6.3 ใฝเ่ รยี นรู้

7. กิจกรรมการเรยี นรู้

๔๑๒ คู่มอื คร

ลำดบั ที่ การจัดกจิ กรรมการเรยี น
1. หน่วยการเรยี นร้ทู ่ี 3 เร่อื ง บุค
รายวชิ าประวตั ิศาสตร์ รหัสวิชา ส12102 แผนการจ

จุดประสงค์ ขน้ั ตอนการจดั เวลา แนว
การเรียนรู้
การเรยี นรู้ ทีใ่ ช้ กิจกรรมครู

ข้นั นำ 5 1. ครูพานกั เรยี นไปกราบขอ
นาที แม่ย่าโม (ทา้ วสุรนาร)ี ท่อี นสุ า
ท้าวสุรนารี โดยจะใช้เทคนิค
การถา่ ยทำเสมอื นจริง พรอ้ ม
ตง้ั คำถาม ดังน้ี
1.1 อนุสาวรีย์ท้าวสุรนา
อยทู่ จี่ ังหวัดอะไร
1.2 นกั เรียนเคยไปกราบ
ขอพรที่อนุสาวรยี ท์ ้าวสุรนาร
หรือไม่
1.3 ทา้ วสุรนารีมี
ความสำคญั ต่อประเทศไทย
อยา่ งไร

รูและแผนการจดั การเรียนรู้ ระดบั ประถมศึกษา ภาคเรยี นที่ ๒ (ประวัตศิ าสตร์ ป.๒)

นรู้ ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ ๒
คคลสำคัญ จำนวน 5 ช่ัวโมง
จดั การเรยี นรู้ที่ 2 เร่อื ง วรี สตรไี ทย จำนวน ๑ ช่ัวโมง

วการจัดการเรียนรู้ สือ่ การเรียนรู้ การประเมิน
- การแสดงบทบาท การเรียนรู้
กจิ กรรมนักเรยี น สมมุติ
อพร ๑. นักเรยี นกราบขอพรท้าวสุรนารี 1. การวเิ คราะห์
าวรยี ์ ผา่ นภาพเสมือนจรงิ และตอบ 2. การตอบคำถาม
ค คำถาม
มกับ

ารี 1.1 จงั หวดั นครราชสมี า

บ 1.2 เคย/ไม่เคย
รี

1.3 พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์
แห่งเวียงจนั ทน์ เปน็ กบฏต่อ
กรุงเทพฯ และไดบ้ ุกลงมากวาด
ตอ้ นผคู้ นถึงเมืองนครราชสมี า
คณุ หญิงโมและคุณบุญเหลอื
น้องสาว จงึ ไดร้ วบรวมผู้คนท่ี
เหลอื อยู่ต่อสขู้ า้ ศกึ จนทำใหฝ้ ่าย
ไทยกอบกู้เมืองนครราชสีมาคืนได้
สำเร็จ

หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี ๓ เร่อื ง บุคคลสำคัญ

ลำดบั ท่ี จุดประสงค์ ข้นั ตอนการจดั เวลา แนว
2. การเรียนรู้ การเรยี นรู้ ท่ีใช้ กิจกรรมครู
1. อธบิ ายประวัติ
และวรี กรรมของ ขน้ั สอน 25 1. ครแู ละนักเรยี นรว่ มกัน
ท้าวสุรนารไี ด้ นาที เรยี นรู้ประวัตแิ ละวรี กรรมของ

2. เล่าประวตั ิ ทา้ วสุรนารี พร้อมตง้ั คำถาม
และวีรกรรมของ ดงั นี้
ทา้ วสุรนารไี ด้
- จากเหตกุ ารณท์ ่ีเกิดขึน้
3. ระลึกถึง มใี ครบ้างทีร่ ว่ มกอบกู้เมือง
วีรกรรมของ นครราชสมี า
ทา้ วสรุ ารที ่มี ีต่อ 2. ครใู ห้นักเรยี นรว่ มกัน
ชาติไทย วเิ คราะหว์ รี กรรมของท้าวสุร
วา่ มีประโยชน์ตอ่ ประเทศชา
อยา่ งไร พร้อมวิเคราะหต์ วั อ
ที่ดขี องทา้ วสุรนารี
3. ครูให้นกั เรียนยกตวั อย่าง
การนำเอาแบบอย่างที่ดีของ
ท้าวสุรนารมี าปรับใช้เพื่อ
ทำประโยชน์ใหก้ ับประเทศช
4. ครูสรปุ การทำประโยชนเ์
ประเทศชาติที่นกั เรยี นสามา
ปฏบิ ัตไิ ด้

๔๑๓

วการจัดการเรยี นรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิ
การเรยี นรู้
กจิ กรรมนกั เรยี น - ส่อื PowerPoint
เรอ่ื ง วีรสตรีไทย
1. นักเรียนซักถามเพมิ่ เตมิ และ
อง ตอบคำถาม ดังนี้คณุ หญิงโม 1. การตอบคำถาม

(ทา้ วสรุ นารี) นางสาวบญุ เหลือ
และชาวเมอื งนครราชสมี า


2. นักเรยี นร่วมกันวิเคราะห์ 2. การวเิ คราะห์
รานี เรือ่ ง การกอบกู้ของเมือง
าติ นครราชสมี าไดส้ ำเรจ็
อย่าง เป็นผ้ทู ่ีมคี วามกล้าหาญ

มีสติ กลา้ หาญ เสียสละ
ง 3. นักเรียนยกตัวอยา่ งเช่น ตั้งใจ
ง ศึกษาเล่าเรียน เพื่อจะไดม้ คี วามรู้

ความสามารถ ทีจ่ ะมาพัฒนา
ชาติ บา้ นเมอื งในอนาคต
เพ่ือ
ารถ

๔๑๔ คู่มือคร

ลำดบั ที่ จุดประสงค์ ขน้ั ตอนการจดั เวลา แนว
3. การเรยี นรู้
การเรยี นรู้ ทใ่ี ช้ กจิ กรรมครู
4.
ข้ันปฏิบตั ิ ๑๕ - ครูใหน้ กั เรียนทำใบงานท่ี 2

นาที เรื่อง วรี สตรไี ทย ชีแ้ จงกจิ กร

นักเรยี นและบทบาทของครู

ปลายทาง พร้อมเฉลยใบงาน

ขน้ั สรปุ ๕ - ครสู รปุ บทเรียน เรอื่ ง 2

นาที วีรสตรีไทยทา้ วสุรนารเี ปน็

แบบอยา่ งที่ดขี องวรี สตรีไทย

ทกี่ ล้าหาญ กอบกูช้ าติบ้านเม

ให้พน้ จากข้าศึกท่ีมารกุ ราน

ประเทศชาติ

รูและแผนการจดั การเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรยี นที่ ๒ (ประวตั ิศาสตร์ ป.๒)

วการจัดการเรยี นรู้ สอ่ื การเรียนรู้ การประเมนิ
กิจกรรมนักเรียน การเรยี นรู้
- ใบงานท่ี 2 เร่ือง
2 - นักเรยี นทำใบงานท่ี 2 เร่ือง วรี สตรีไทย - ตรวจใบงาน
รรม วรี สตรไี ทย
มือง

หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี ๓ เรือ่ ง บุคคลสำคัญ ๔๑๕

8. ส่อื การเรียนรู/้ แหล่งเรียนรู้

1) ใบงานท่ี 2 เร่ือง วรี สตรีไทย
2) สื่อ PowerPoint เรอ่ื ง วีรสตรไี ทย
9. การวดั ผลและประเมินผล

ชิ้นงานหรือภาระงาน

- ใบงานที่ 2 เร่อื ง วรี สตรไี ทย

ส่งิ ทตี่ ้องการวัด/ประเมนิ วธิ ีการ *เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมนิ

ดา้ นความรู้ ความเขา้ ใจ (K) - ตรวจใบงานท่ี 2 เรื่อง - ใบงานท่ี 2 ผา่ นเกณฑก์ ารประเมิน
- อธบิ ายประวัติและวรี กรรม วีรสตรไี ทย เร่อื ง รอ้ ยละ ๖๐ ข้ึนไป
ของทา้ วสุรนารี วรี สตรีไทย

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 1. การทำกจิ กรรม - แบบสังเกต ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
- เลา่ ประวัติและวรี กรรมของ 2. การตอบคำถาม พฤติกรรม รอ้ ยละ ๖๐ ขึน้ ไป
ทา้ วสุรนารี
- แบบสงั เกต ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลกั ษณะ เจตคติ ค่านิยม (A) - การร่วมกิจกรรม พฤติกรรม ระดับคุณภาพ
- ระลกึ ถงึ วีรกรรมของท้าวสุรารีท่ีมี ในช้นั เรียน “ผา่ น”
ตอ่ ชาตไิ ทย

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รียน - ประเมินความสามารถ - แบบประเมนิ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

1. ความสามารถในการส่ือสาร ในการสอื่ สาร สมรรถนะสำคัญ ระดับคณุ ภาพ
2. ความสามารถในการคดิ
ความสามารถในการคิด ของผ้เู รียน “ผา่ น”
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ และความสามารถ

ในการใช้ทกั ษะชวี ติ

คณุ ลกั ษณะ อันพึงประสงค์ - ประเมินการทำงาน - แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์ และการปฏบิ ัตกิ ิจกรรม คณุ ลกั ษณะ ระดบั คุณภาพ

2. มวี ินัย ในชนั้ เรยี น อันพงึ ประสงค์ “ผ่าน”

3. ใฝ่เรียนรู้

*หมายเหตุ : ดูแบบประเมินในภาคผนวก ก

๔๑๖ ค่มู อื ครูและแผนการจดั การเรียนรู้ ระดบั ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ (ประวตั ิศาสตร์ ป.๒)

10. บันทึกผลหลงั สอน*
ผลการจัดการเรียนการสอน

............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ความสำเรจ็
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................
..............................................................................................................................................................................

ปญั หาและอปุ สรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ข้อจำกดั การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และขอ้ เสนอแนะ/แนวทางการปรบั ปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
*หมายเหตุ : ดูแนวคำถามการบันทกึ ผลหลังสอนสำหรบั ครใู นภาคผนวก ค

ลงชื่อ......................................................ผ้สู อน
(..........................................................)

วนั ที่ .......... เดอื น ..................... พ.ศ. .............

11. ความคดิ เหน็ /ข้อเสนอแนะของผู้บรหิ ารหรอื ผู้ท่ีไดร้ ับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงช่ือ ...................................................... ผ้ตู รวจ
(..........................................................)

วนั ท่ี .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนว่ ยการเรยี นร้ทู ่ี ๓ เร่ือง บุคคลสำคัญ ๔๑๗

ใบงานที่ 2 เรื่อง วรี สตรไี ทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรอ่ื ง บุคคลสำคญั
แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 2 เร่อื ง วีรสตรไี ทย
รายวชิ าประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส12101 ภาคเรยี นที่ 2 ชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 2

คำช้ีแจง ให้นกั เรียนตอบคำถามเกี่ยวกบั ท้าวสรุ นารใี ห้ถกู ต้อง

1. ท้าวสุรนารีมวี ิธีการต่อสู้กับกองทพั เวยี งจนั ทนอ์ ย่างไร
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

2. ท้าวสุรนารตี ่อสู้กบั กองทัพเวยี งจนั ทน์ท่ีใด
........................................................................................................................

3. วีรกรรมของทา้ วสุรนารีตรงกับรัชสมยั พระมหากษัตริยพ์ ระองค์ใด
........................................................................................................................
........................................................................................................................

4. คณุ ธรรมทค่ี วรยกย่องของทา้ วสรุ นารี มีอะไรบา้ ง
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

ชื่อ.....................................นามสกลุ .................................ชน้ั ...............เลขท.่ี ................

๔๑๘ คูม่ ือครแู ละแผนการจดั การเรียนรู้ ระดบั ประถมศึกษา ภาคเรยี นท่ี ๒ (ประวัติศาสตร์ ป.๒)

เฉลยใบงานที่ 2 เร่อื ง วีรสตรไี ทย
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 3 เรอื่ ง บคุ คลสำคัญ
แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่ 2 เรือ่ ง วีรสตรีไทย
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ รหสั วิชา ส12101 ภาคเรยี นที่ 2 ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ 2

คำชแ้ี จง ใหน้ ักเรยี นตอบคำถามเก่ยี วกับทา้ วสุรนารีให้ถูกตอ้ ง

1. ทา้ วสรุ นารมี ีวธิ กี ารต่อส้กู บั กองทัพเวียงจนั ทน์อยา่ งไร
ป...ล..อ...บ..ใ..จ..ช..า..ว..เ..ม..ือ..ง..น...ค..ร..ร..า..ช...ส..ีม..า....ใ.ห...ม้ ..ีจ...ิต..ท...ีเ่ .ข..้ม...แ..ข..ง็...อ...ด..ท...น....แ..ล..ะ...แ..ก..ล..้ง..................
ย...ิน..ย...อ..ม..ต...ดิ ..ต...า..ม..ก..อ...ง..ท..พั...เ.ว..ยี...ง.จ...นั ..ท...น..์ไ..ป....อ..อ...ก..อ...บุ ..า..ย..ใ..ห..้ก...อ..ง..ท...พั ..ไ..ป..อ...ย..่า..ง..ช..า้...ๆ...........
ล...กั ..ล..อ...บ..ต...ดั ..ไ..ม..้เ.พ...่ือ...ม..า..ท...ำ..อ..า..ว..ุธ.............................................................................
........................................................................................................................

2. ท้าวสุรนารตี อ่ สู้กับกองทัพเวียงจนั ทน์ที่ใด
.ท..งุ่..ส...ำ..ร.ิด....จ...ัง.ห...ว..ัด..น...ค..ร..ร..า..ช...ส..ีม...า...........................................................................

3. วรี กรรมของท้าวสุรนารตี รงกับรัชสมัยพระมหากษัตรยิ พ์ ระองค์ใด
.พ..ร..ะ...บ..า..ท...ส..ม...เ.ด..จ็..พ...ร..ะ..น...ั่ง..เ.ก...ล..า้ ..เ.จ..า้..อ...ย..ู่ห...ัว..............................................................
........................................................................................................................

4. คุณธรรมท่คี วรยกย่องของทา้ วสุรนารี มีอะไรบ้าง
.ม...คี ..ว..า..ม...เ.ข..้ม...แ..ข..็ง...เ..ส..ีย..ส...ล..ะ....ม..ีส..ต...ิ .ก..ล...า้ ..ห..า..ญ............................................................
.แ...ล..ะ..ค..ว...า.ม...จ..ง..ร..ัก..ภ...กั ..ด...ีต..อ่ ...แ..ผ..น่...ด..นิ...ไ.ท...ย..................................................................
........................................................................................................................

หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี ๓ เรอื่ ง บุคคลสำคญั ๔๑๙

แผนการจดั การเรียนรูท้ ่ี 3 เรอ่ื ง นักอนรุ ักษ์

หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 3 เร่ือง บุคคลสำคญั

รหสั วิชา ส12102 รายวิชาประวตั ศิ าสตร์ กลมุ่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 1 ช่ัวโมง

............................................................................................................................................................................

1. มาตรฐานการเรียนร/ู้ ตัวช้ีวัด

สาระท่ี 4 ประวัตศิ าสตร์

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ

และธำรงความเปน็ ไทย

ตัวชว้ี ดั ป.2/๑ ระบบุ คุ คลทีท่ ำประโยชนต์ อ่ ท้องถิน่ หรือประเทศชาติ

๒. สาระสำคญั /ความคิดรวบยอด

สืบ นาคะเสถียร เปน็ ผูม้ คี วามรู้ในดา้ นป่าไม้ สัตว์ป่าและการอนรุ กั ษธ์ รรมชาติ จึงเป็นผ้หู นง่ึ ทีเ่ รียกร้อง

ให้มกี ารรกั ษาผนื ป่าในภาคตา่ ง ๆ และช่วยเหลอื สตั ว์ปา่ ท่ถี ูกรกุ ราน

๓. จดุ ประสงค์การเรียนรู้

3.1 ดา้ นความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธบิ ายประวตั ิและผลงานของสืบ นาคะเสถียรได้
3.2 ทักษะ/กระบวนการ (P)

- เลา่ ประวัติและผลงานของสบื นาคะเสถียรได้
3.3 ดา้ นคณุ ลกั ษณะ เจตคติ ค่านยิ ม (A)

- เหน็ ความสำคญั ของอนุรักษส์ ตั ว์ป่าและปา่ ไม้

๔. สาระการเรยี นรู้
- ประวัติและผลงานของ สืบ นาคะเสถยี ร

๕. สมรรถนะสำคญั ของผู้เรียน

5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใชท้ ักษะชวี ิต

๖. คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์
6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
6.2 มวี นิ ัย
6.3 มีจิตสาธารณะ

7. กิจกรรมการเรียนรู้

๔๒๐ ค่มู ือคร

ลำดบั ที่ การจัดกจิ กรรมการเรยี น
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรอ่ื ง บุค
รายวชิ าประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส12102 แผนการจ

จดุ ประสงค์ ขัน้ ตอนการจัด เวลา กจิ กรรมค
การเรียนรู้ การเรียนรู้ ท่ใี ช้

ขัน้ นำ 5 1. ครแู ละนักเรยี นอ่า

นาที ดงั น้ี
“ป่าโค่นฝนส้ิน หน้าด

ต้นน้ำเหือดหาย ภัยแล

พร้อมตง้ั คำถาม ดงั น
1.1 ขอ้ ความดงั กล

เรอ่ื งอะไร

1.2 จากข้อความถ
จะเกิดผลอย่างไร

1.3 ปา่ ไม้มคี วามส
อยา่ งไร

2. ครูให้นักเรยี นดูวีด
ภัยแล้ง จากสถาบันว
จุฬาลงกรณ์มหาวทิ ย
ตอบคำถาม ดงั นี้
- ภยั แล้งมีผลกระทบ

รูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ (ประวัติศาสตร์ ป.๒)

นรู้ ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ ๒
คคลสำคญั จำนวน 5 ช่วั โมง
จดั การเรียนรทู้ ่ี 3 เร่อื ง นักอนุรักษ์ จำนวน ๑ ชั่วโมง

แนวการจัดการเรียนรู้ ส่อื การเรียนรู้ การประเมนิ
ครู กจิ กรรมนักเรยี น การเรียนรู้

านคำขวัญ ๑. นกั เรยี นอา่ นคำขวญั - สือ่ PowerPoint

แล้วตอบคำถาม เร่ือง นักอนุรกั ษ์
1. การวิเคราะห์
ดินทลาย

ล้งมาเยือน” 2. การตอบ

นี้ คำถาม
ลา่ ว พูดถึง
1.1 ปา่ ไม,้ ความสำคญั

ของปา่ ไม้

ถ้าไมม่ ีป่าไม้ 1.2 ไมม่ ีป่าไม้ ก็ไม่มนี ้ำ
หน้าดนิ ก็พงั ทลาย ผู้คนไม่มี

น้ำใช้

สำคญั ต่อเรา 1.3 ป่าไม้ช่วยให้เกิด - วดี ิทัศน์ เรอ่ื ง
ความร่มรืน่ ทำให้อากาศ ภยั แล้ง จาก

บริสุทธิ์ สถาบันวิจัยสงั คม

ดิทัศน์ เรื่อง 2. ผลผลติ ทางการเกษตร จุฬาลงกรณ์
วิจยั สงั คม เสียหาย การขาดแคลนนำ้ มหาวิทยาลัย
ยาลัยพร้อม เพื่อใชใ้ นการอปุ โภค พร้อม
บริโภค

บตอ่ เราอยา่ งไร

หนว่ ยการเรยี นร้ทู ่ี ๓ เรือ่ ง บุคคลสำคัญ

ลำดบั ที่ จดุ ประสงค์ ขั้นตอนการจัด เวลา
2. การเรยี นรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้ กจิ กรรมค

ขั้นสอน 25 1. ครนู ำภาพ สบื นา
นาที มาใหน้ ักเรียนดู พร้อม
1. อธิบายประวตั ิ
และผลงานของ ดังน้ี
สบื นาคะเสถยี รได้ 1.1 นกั เรียนเคยเห
2. เลา่ ประวัติ
และผลงานของ ภาพหรือไม่ และมีชือ่
สบื นาคะเสถียรได้ 1.2 บุคคลในภาพม

ตอ่ ประเทศชาติอย่าง

2. ครเู ล่าประวตั แิ ละ
สบื นาคะเสถียร

2.1 สบื นาคเสถยี
เป็นนกั อนุรักษ์และน
ด้านทรัพยากรธรรมช
ความมงุ่ มั่นท่ีจะรักษา
คงสภาพแวดลอ้ มทด่ี
ชนรุน่ หลัง

2.2 ช่ือเสียงของสบื
เกิดจากการพยายามป
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
หว้ ยขาแข้ง ดว้ ยการฆ
เพ่ือเรยี กรอ้ งให้สังคม
ความสำคัญของการอ
ทรพั ยากรธรรมชาติ

421

แนวการจดั การเรียนรู้ สอื่ การเรยี นรู้ การประเมิน
- สอื่ PowerPoint การเรยี นรู้
ครู กจิ กรรมนักเรียน เรอ่ื ง นักอนรุ ักษ์
าคะเสถียร ๑. นักเรียนดภู าพแล้วตอบ
มต้ังคำถาม คำถาม

ห็นบคุ คลใน 1.1 เคย/ไมเ่ คย 1. การตอบ
อวา่ อย่างไร 1.2 สืบ นาคะเสถียรเป็น คำถาม
มีความสำคญั ผูท้ ่ีอนุรกั ษท์ รัพยากร 2. การวเิ คราะห์
งไร ธรรมชาติ
ะผลงานของ ๒. นักเรยี นซักถามเพมิ่ เตมิ

ยร
นักวิชาการ
ชาติ โดยมี
าผนื ปา่ เพ่อื
ดีเอาไวใ้ ห้

นาคเสถียร
ปกป้อง
าทงุ่ ใหญ่-
ฆา่ ตัวตาย
มเห็น
อนรุ ักษ์

422 ค่มู ือคร

ลำดับท่ี จุดประสงค์ ขั้นตอนการจัด เวลา แ
การเรียนรู้ การเรียนรู้ ทใี่ ช้ กจิ กรรมคร

3. เห็นความสำคญั 3. ครใู หน้ ักเรียนทำก
ของอนุรกั ษ์สตั วป์ า่ อนรุ ักษ์ใหถ้ ูกวิธี โดยว
และป่าไม้ จากภาพและข้อความ
กำหนดให้วา่ เปน็ วิธกี
ปา่ ไม้และสัตวป์ ่าหรือ
4. ครอู ภิปรายกบั นัก
เสนอผลดจี ากการอน
ทรัพยากรธรรมชาติ

3. ขน้ั ปฏบิ ตั ิ ๑๕ - ครูใหน้ ักเรยี นทำใบง
นาที เรอ่ื ง นกั อนรุ กั ษ์ ชี้แจ
นักเรียนและบทบาทข
ปลายทาง พร้อมเฉลย

4. ขั้นสรปุ ๕ - ครูสรุปบทเรียน

นาที เรื่อง สืบ นกั อนรุ ักษ์

รแู ละแผนการจดั การเรียนรู้ ระดบั ประถมศึกษา ภาคเรยี นท่ี ๒ (ประวตั ิศาสตร์ ป.๒)

แนวการจดั การเรยี นรู้ สือ่ การเรียนรู้ การประเมิน
- สื่อ PowerPoint การเรยี นรู้
รู กิจกรรมนักเรียน เร่ือง นกั อนรุ ักษ์ 3. การวิเคราะห์
กจิ กรรม 3. นกั เรยี นทำกิจกรรม
วเิ คราะห์ อนุรักษ์ใหถ้ ูกวธิ ี - ใบงานท่ี 3 เรอ่ื ง - ตรวจใบงาน
มทีค่ รู นักอนุรกั ษ์
การอนุรักษ์ 4. นกั เรียนพร้อมอภิปราย
อไม่ บอกผลดขี องการอนรุ ักษ์
กเรียนและ ธรรมชาติ เช่น มแี หล่ง
นรุ ักษ์ อาหารทส่ี มบรู ณ์ ชว่ ยใหโ้ ลก
เย็นข้นึ
งานท่ี 3 - นักเรียนทำใบงานที่ 3
จงกิจกรรม เร่อื ง นักอนุรักษ์
ของครู
ยใบงาน

หนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ี ๓ เรอ่ื ง บุคคลสำคญั ๔๒๓

8. ส่อื การเรยี นรู/้ แหล่งเรยี นรู้

1) ใบงานท่ี 3 เรอ่ื ง นักอนุรักษ์
2) สอื่ PowerPoint เร่ือง นักอนุรักษ์
9. การวดั ผลและประเมนิ ผล
ชนิ้ งานหรอื ภาระงาน

- ใบงานท่ี 3 เรอ่ื ง นกั อนุรักษ์

ประเดน็ การวดั และประเมินผล วธิ กี ารวัด *เครอื่ งมือ เกณฑ์

และประเมินผล

ดา้ นความรู้ ความเขา้ ใจ (K) - ตรวจใบงานท่ี 3 เร่ือง - ใบงานที่ 3 ผ่านเกณฑก์ ารประเมิน
เรอ่ื ง นกั อนรุ กั ษ์ รอ้ ยละ ๖๐ ขน้ึ ไป
- อธบิ ายประวตั ิและผลงานของ นักอนุรกั ษ์

สบื นาคะเสถยี ร

ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ (P) 1. การทำกจิ กรรม - แบบสังเกต ผ่านเกณฑก์ ารประเมนิ
พฤติกรรม ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
- เลา่ ประวัตแิ ละผลงานของ 2. การตอบคำถาม

สบื นาคะเสถียร

ดา้ นคณุ ลกั ษณะ เจตคติ คา่ นิยม (A) - การรว่ มกิจกรรม - แบบสังเกต ผ่านเกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรม ระดับคณุ ภาพ
- เห็นความสำคญั ของอนุรักษ์สัตว์ป่า ในชั้นเรยี น “ผ่าน”

และปา่ ไม้

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รียน - ประเมินความสามารถ - แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

1. ความสามารถในการส่อื สาร ในการส่อื สาร สมรรถนะสำคัญ ระดับคุณภาพ
2. ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการคิด ของผเู้ รียน “ผ่าน”
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต และความสามารถ

ในการใช้ทกั ษะชีวิต

คณุ ลกั ษณะ อนั พึงประสงค์ - ประเมินการทำงาน - แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์ และการปฏบิ ัตกิ ิจกรรม คณุ ลักษณะ ระดับคณุ ภาพ

2. มวี ินัย ในช้ันเรยี น อนั พึงประสงค์ “ผ่าน”

3. มีจติ สาธารณะ

*หมายเหตุ : ดแู บบประเมนิ ในภาคผนวก ก

๔๒๔ คมู่ อื ครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดบั ประถมศึกษา ภาคเรยี นที่ ๒ (ประวัติศาสตร์ ป.๒)

10. บนั ทึกผลหลงั สอน*

ผลการจดั การเรยี นการสอน

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................................................. ............

..............................................................................................................................................................................

ความสำเร็จ

..............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... ........................................

..............................................................................................................................................................................

ปัญหาและอุปสรรค

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ข้อจำกดั การใชแ้ ผนการจัดการเรียนรู้ และขอ้ เสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

*หมายเหตุ : ดูแนวคำถามการบันทกึ ผลหลังสอนสำหรบั ครใู นภาคผนวก ค

ลงชอ่ื ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)

วนั ที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

11. ความคดิ เหน็ /ขอ้ เสนอแนะของผ้บู รหิ ารหรอื ผทู้ ไ่ี ด้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชือ่ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)

วนั ท่ี .......... เดอื น ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรยี นรู้ที่ ๓ เรื่อง บุคคลสำคัญ ๔๒๕

ใบงานท่ี 3 เรื่อง นกั อนุรกั ษ์
หน่วยการเรยี นรทู้ ี่ 3 เรอื่ ง บุคคลสำคัญ
แผนการจัดการเรียนรทู้ ี่ 3 เรอ่ื ง นกั อนุรกั ษ์
รายวิชาประวตั ศิ าสตร์ รหัสวชิ า ส12101 ภาคเรียนท่ี 2 ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 2

คำชแ้ี จง ให้นกั เรยี นตอบคำถามเกี่ยวกับ สืบ นาคะเสถยี ร ใหถ้ ูกตอ้ ง

การเรยี กร้องการอนรุ กั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสง่ ผลอย่างไร

ชอื่ ....................................นามสกลุ ......................................ชน้ั ..............เลขท่ี..............

๔๒๖ คู่มือครูและแผนการจดั การเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒ (ประวัติศาสตร์ ป.๒)

เฉลยใบงานที่ 3 เรอ่ื ง นักอนรุ ักษ์
หน่วยการเรียนรทู้ ี่ 3 เรอ่ื ง บุคคลสำคญั
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เรอ่ื ง นกั อนุรกั ษ์
รายวชิ าประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส12101 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2

คำชแ้ี จง ใหน้ ักเรยี นตอบคำถามเกยี่ วกบั สืบ นาคะเสถยี ร ให้ถูกต้อง

ทรัพยากรธรรมชาตไิ ดร้ บั เกิดความตระหนกั ร้ถู ึง
การปกป้อง (หว้ ยขาแข้งได้รับ ความสำคัญของการอนรุ ักษ์
ขน้ึ ทะเบียนเปน็ มรดกโลกทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ธรรมชาติ จาก UN)

การเรยี กรอ้ งการอนรุ กั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสง่ ผลอยา่ งไร

ทำให้คนในประเทศ มกี ารกอ่ ตงั้ มูลนิธิ สืบ นาคะเสถยี ร
เร่มิ ปกปอ้ ง และหวงแหน เพ่อื สืบทอดเจตนารมณ์

ทรพั ยากรธรรมชาติ ในการอนรุ ักษป์ ่าไมแ้ ละสตั วป์ ่า

หน่วยการเรยี นรู้ที่ ๓ เรื่อง บุคคลสำคญั ๔๒๗

แผนการจัดการเรยี นรูท้ ่ี 4 เรื่อง วรี บรุ ุษถำ้ หลวง

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง บุคคลสำคญั

รหสั วชิ า ส12102 รายวชิ าประวัตศิ าสตร์ กลุ่มสาระการเรยี นรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม

ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นท่ี 2 เวลา 1 ชว่ั โมง

................................................................................................................................................................... .........

1. มาตรฐานการเรยี นร/ู้ ตวั ชีว้ ัด

สาระที่ 4 ประวตั ศิ าสตร์

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ

และธำรงความเป็นไทย

ตัวชีว้ ดั ป.2/๑ ระบุบคุ คลท่ที ำประโยชน์ตอ่ ท้องถิ่นหรอื ประเทศชาติ

๒. สาระสำคญั /ความคดิ รวบยอด

จ.อ.สมาน กุนัน หรือ จ่าเอกแซม อดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจม หรือหน่วยซีล รุ่น 30 ซึ่งเสียชีวิตในถ้ำหลวง

ขณะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลอื 13 ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี ภายในถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

มคี วามมุง่ มนั่ เสียสละเพ่ือชว่ ยเหลอื ทีมหมปู ่าจนหมดสติและได้เสียชีวติ ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

๓. จุดประสงคก์ ารเรียนรู้

3.1 ด้านความรู้ ความเขา้ ใจ (K)

- อธิบายประวตั ิและแบบอย่างท่ีดีของจ.อ.สมาน กนุ ัน ได้

3.2 ทกั ษะ/กระบวนการ (P)

- วเิ คราะห์แบบอย่างทด่ี แี ละนำมาปฏบิ ตั ใิ นชวี ิตประจำวนั ได้

3.3 ดา้ นคุณลักษณะ เจตคติ ค่านยิ ม (A)

- เหน็ ความสำคญั ในการนำแบบอย่างทีด่ มี าประยุกต์ใชก้ บั ตนเอง

๔. สาระการเรยี นรู้
- ประวตั แิ ละผลงานของ จ.อ.สมาน กนุ นั

๕. สมรรถนะสำคญั ของผู้เรียน

5.1 ความสามารถในการสอื่ สาร
5.2 ความสามารถในการคดิ
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ

๖. คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์
6.1 รกั ชาติ ศาสน์ กษตั รยิ ์
6.2 มวี นิ ยั
6.3 มีจติ สาธารณะ

7. กิจกรรมการเรยี นรู้

๔๒๘ คมู่ อื คร

ลำดับที่ การจดั กิจกรรมการเรียน
1. หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 3 เร่ือง บุค

รายวชิ าประวัตศิ าสตร์ รหัสวิชา ส12102 แผนการจัดก

จุดประสงค์ ขน้ั ตอนการจดั เวลา แ
การเรยี นรู้ การเรียนรู้ ทใ่ี ช้ กจิ กรรมคร

ขัน้ นำ 5 นาที 1. ครูพานักเรียนไปท

สถาน นาวาตรี สมาน
โดยจะแสดงบทบาทส
กบั ต้ังคำถาม ดังนี้

1.1 นักเรยี นร้จู ักบ
ดังกล่าวหรอื ไม่

1.2 จา่ แซมไดท้ ำป

อะไรแก่สงั คมก่อนท่ีจ

รแู ละแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรยี นท่ี ๒ (ประวตั ศิ าสตร์ ป.๒)

นรู้ ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ ๒
คคลสำคญั จำนวน 5 ชัว่ โมง

การเรียนรทู้ ี่ 4 เรือ่ ง วีรบุรุษถำ้ หลวง จำนวน ๑ ชวั่ โมง

แนวการจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรยี นรู้ การประเมิน
การเรยี นรู้
รู กจิ กรรมนกั เรียน - แสดงบทบาท
ทอี่ นุสรณ์ ๑. นกั เรียนร่วมแสดง สมมุติ 1. การวเิ คราะห์
น กนุ ัน บทบาทสมมติ และ 2. การตอบ
สมมตุ ิ พรอ้ ม ตอบคำถาม คำถาม

บุคคล 1.1 รู้จัก/ไมร่ ูจ้ ัก
นาวาตรี สมาน กนุ ัน
ประโยชน์
จะเสียชีวิต 1.2 ชว่ ยเหลอื ทีมหมูปา่
อะคาเดมีทต่ี ดิ อยใู่ นถำ้
หลวง

หนว่ ยการเรยี นร้ทู ่ี ๓ เร่ือง บุคคลสำคญั

ลำดับที่ จุดประสงค์ ข้ันตอนการจัด เวลา แ
การเรียนรู้ การเรียนรู้ ทีใ่ ช้ กิจกรรมคร

2. ขั้นสอน 25 1. ครอู ธิบายประวัติแล
นาที ของ นาวาตรี สมาน กนุ

1. อธบิ ายประวัติ นักเรยี นยกตวั อย่างแบ
และแบบอย่างที่ดี ของ นาวาตรี สมาน กนุ
ของ จ.อ.สมาน กนุ นั ๒. ครนู ำภาพเกย่ี วกับกา
ได้ ทมี หมปู ่าอะคาเดมี มา
รว่ มกันวเิ คราะห์วา่ บทเ
จากเหตกุ ารณ์ครั้งนี้มีอ

2. วเิ คราะห์ ๓. ใหน้ ักเรยี นยกตัวอย
แบบอยา่ งทด่ี แี ละ มีความเสยี สละจากเหต
นำมาปฏบิ ตั ใิ น ชว่ ยเหลอื ทมี หมูป่าอะค
ชวี ิตประจำวันได้ ใครอีกบ้าง

429

แนวการจดั การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมิน
รู กิจกรรมนกั เรียน การเรยี นรู้

ละผลงาน ๑. นกั เรยี นยกตัวอย่าง - สื่อ PowerPoint
นนั และให้ การเป็นแบบอย่างท่ีดี เช่น เรือ่ ง วีรบรุ ษุ

บบอย่างทดี่ ี ความม่งุ ม่ัน อดทน เสียสละ ถ้ำหลวง 1. การวเิ คราะห์
นนั มีจติ สาธารณะ
ารช่วยเหลือ ๒. นักเรยี นดภู าพและรว่ ม

าใหน้ กั เรยี น วเิ คราะห์บทเรียนทไี่ ด้จาก
เรียนท่ีได้ เหตกุ ารณ์ คุณธรรมท่ี
อะไรบ้าง นา่ ยกย่อง คอื ความมุง่ มั่น

ในการช่วยเหลอื ผู้อน่ื และ
การเสยี สละตนเพ่ือทำ
ประโยชนใ์ หแ้ กส่ ังคม

ย่างบุคคลท่ี ๓. นักเรยี นยกตัวอยา่ ง 2. การตอบคำถาม
ตุการณ์ และตอบคำถาม เชน่
คาเดมี วา่ มี - หน่วยงานของรฐั

- ทมี เก็บรงั นกลบิ ง
- ทมี อาสาสมัครจาก
ต่างประเทศ

- โรงครัวพระราชทาน

430 คู่มอื คร

ลำดับที่ จดุ ประสงค์ ขัน้ ตอนการจัด เวลา แ
การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้ กจิ กรรมค

3. เหน็ ความสำคัญ ๔. ครูอธบิ ายเพมิ่ เติมโ
ในการนำแบบอยา่ งท่ี ยกตวั อย่างการทำประ
ดมี าประยุกตใ์ ชก้ บั สงั คมที่นักเรียนสามา
ตนเอง

3. ขนั้ ปฏบิ ัติ ๑๕ - ครูใหน้ ักเรยี นทำใบง
นาที เร่อื ง วีรบรุ ุษถ้ำหลวง
กจิ กรรมนักเรียนและบ
ครปู ลายทาง พร้อมเฉ

4. ขน้ั สรุป ๕ - ครสู รปุ บทเรยี น เรื่อ
นาที ถำ้ หลวง จากเหตุการ
ทมี หมปู า่ อะคาเดมี ได
เสยี สละและความมีน
ในสังคม และเราควรน
แบบอย่าง

รูและแผนการจดั การเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ (ประวตั ศิ าสตร์ ป.๒)

แนวการจดั การเรียนรู้ สอ่ื การเรียนรู้ การประเมิน
ครู กจิ กรรมนักเรียน การเรียนรู้

โดย ๔. นักเรยี นร่วมยกตวั อย่าง - สื่อ PowerPoint - การยกตวั อย่าง

ะโยชน์เพื่อ การทำประโยชนเ์ พ่ือสงั คม เรอ่ื ง วีรบรุ ษุ ถำ้

ารถปฏิบัตไิ ด้ เช่น หลวง

4.1 หนงั สือใหห้ ้องสมดุ

ประชาชน

4.2 ช่วยคณุ แมท่ ำอาหาร

เพ่ือนำไปบรจิ าค

งานที่ 4 - นกั เรียนทำใบงานที่ 4 - ใบงานที่ 4 เรือ่ ง - ตรวจใบงาน

ชแ้ี จง เรอ่ื ง วีรบุรษุ ถำ้ หลวง วรี บุรุษถ้ำหลวง

บทบาทของ

ฉลยใบงาน

อง วีรบรุ ุษ

รณช์ ่วยเหลือ

ดเ้ หน็ ความ

นำ้ ใจของคน

นำมาเป็น


Data Loading...