ความหมายของขนมไทยมงคล2 - PDF Flipbook

ความหมายของขนมไทยมงคล2

109 Views
80 Downloads
PDF 508,173 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


รายงาน

๙ ขนมไทย ความหมายมงคล

เสนอ

อาจารย์ ชตุ มิ า ลม่ิ ศลิ า
จดั ทำโดย

ด.ญ จนั ทกานต์ อุทารไทร เลขท2่ี 9
ด.ญ ญาดา วิเศษสงั ข์ เลขท3ี่ 0
ด.ญ ฐานิดา ดะระหมาน เลขท3่ี 1
ด.ญ พมิ พ์ลภสั คมสัน เลขท3ี่ 8
ด.ญ พีรกานต์ วงศ์กลาง เลขท3่ี 9
ด.ญ วรวลัญช์ ผลสด เลขท4่ี 0
ด.ญ สุวภทั ร อวยชยั เลขท4ี่ 2

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท3่ี /9
รายงานเร่อื งน้เี ปน็ ส่วนหนึ่งของการเรยี นวชิ าภาษาไทย 6

รหัสวชิ า ท23102 ภาคเรยี นท่ี2 ปีการศกึ ษา2564
โรงเรยี นพิชัยรตั นคารคำนำ

รายงานเลม่ นี้จดั ทข้ึนเพอื่ เป็นสว่ นหนึง่ ของวชิ า ภาษาไทยหรอื
ท23102 ชน้ั มัธยมศึกษาปปี 3/9 เพือ่ ให้ไดศ้ กึ ษาหาความรู้ในเร่ือง
ขนมไทยมงคล และไดศ้ กึ ษาอย่าวเขา้ ใจเพอ่ื เปน็ ประโยชน์กับการเรยี
ต่อไป ซ่ึงประกอบไปด้วยความเป็นมาประวตั ผิ ู้แตง่ ลกั ษณะคำ
ประพันธ์ เรื่องย่อ เนื้อเรอ่ื ง คำศพั ท์ บทวิเคราะห์ (คุณคา่ ดา้ น
เนื้อหา คณุ คา่ ดา้ นวรรณศลิ ป์ คณุ ค่าดา้ นสงั คมและสะทอ้ นวิถไี ทย)
ข้อคิดสามารถนำไปใชใ้ นชีวติ ประจำวนั

รายงานเลม่ นี้สำเรว็ ลลุ ว่ งได้ดว้ ยความกรณุ าและความอนุเคราะห์
จาก อาจารย์ ชตุ มิ า ลม่ิ ศิลา ทีก่ รุณาสละเวลาอนั มคี า่ ให้
คำปรึกษาละข้อเสบอแนะตา่ งๆตั้งแต่เรม่ิ ต้นจวสำเรว็ เรยี บรอ้ ย
ผูจ้ ดั ทำ ขอขอบพระคุณเปน็ อยา่ งสงู

ขอกราบขอบพระคณุ บิดาและมารดา ผูใ้ ห้กะชำเนิดแลเปน็ ครูคน
แรกทคี่ อยอบรมสงั่ สอน ชี้แนะแนวทาง รายงานเลม่ น้จี ะเป็น
ประโยชน์กบั ผ้อู า่ น หรือนกั เรยี น นักศกึ ษา ท่กี ำลังหาข้อมลู เรื่องนี้
อยู่หากมขี ้อแนะนำหรอื ขอ้ ผิดพลาดประการใด ผูจ้ ดั ทำขอน้อมรับไว้
และขออภยั มา ณ ทน่ี ี้ดว้ ย

คณะผจู้ ดั ทำ
วนั ที่๒๖ พฤศจกิ ายน พ.ศ

สารบัญ ข

คำนำ ก
สารบญั ข
ประวตั ิความเปน็ มา ค
ขนมทองหยบิ 1
ขนมฝอยทอง 2
ขนมทองเอก 3
ขนมเมด็ ขนุน 4
ขนมดาราทอง 5
ขนมถ้วยฟู 6
ขนมชนั้ 7
ขมนมเสน่ห์จันทน์ 8ประวัตคิ วามเป็นมา

ขนมจัดเปน็ อาหารท่ีคสู่ ำรบั กบั ข้าวไทยมาตง้ั แตค่ ร้ังโบราณ
โดยใชค้ ำว่าสำรับกบั ขา้ วคาว-หวาน โดยทว่ั ไป ประชาชนจะทำขนม
เฉพาะในงานเล้ยี ง นบั ตัง้ แตก่ ารทำบุญเลย้ี งพระ งานมงคลและงาน
พิธกี าร อาหารหวานที่จดั เปน็ สำรับจะตอ้ งประกอบดว้ ย ของหวาน
อย่างน้อย 5 สงิ่ ซงึ่ ต้องเลอื กใหม้ รี สชาติ สีสนั ชนดิ ตลอดจน
ลกั ษณะที่ กลมกลนื กนั แตล่ ะสำรับจะตอ้ งมีผลไม้ 10 ที่ และขนม
เป็นน้ำ 1 ทเ่ี สมอ

1

ขนมทองหยบิ

ขนมไทยทีม่ มี าตง้ั แตส่ มัยกรุงศรีอยุธยา
ลักษณะคล้ายดอกไม้สที อง ทำจากไขแ่ ดงตีจนฟู
แล้วนำไปหยอดลงในน้ำเชือ่ มเดอื ด เม่ือสกุ แลว้
นำมาใส่ถว้ ย จบั จบี อยา่ งประณตี ให้เหมือนกลีบ
ดอกไม้ สอื่ ความหมายถึงความมั่งคงั่ รำ่ รวย ทำการ
งานสงิ่ ใดกจ็ ะรำ่ รวยมีเงินมที องใช้ไมข่ าดมอื หยบิ
เงนิ หยิบทองสมดังชอ่ื ทองหยบิ

2

ขนมทองหยอด
ขนมไทยท่ีมลี กั ษณะคล้ายหยดนำ้
ทำจากไข่แดงสเี หลอื ง แลว้ นำไปหยอด
ลงในนำ้ เชื่อมเดือดเช่นเดียวกนั กบั ขนม
ทองหยิบ มคี วามหมายสือ่ ถงึ ทอง จึง
มักนำมาใช้ประกอบในพิธมี งคลตา่ ง ๆ
หรอื มอบเปน็ ของขวญั ในโอกาสสำคญั
ๆ แทนคำอวยพรใหร้ ำ่ รวยมเี งินมีทอง
ใช้จา่ ยอยา่ งไมร่ หู้ มดสน้ิ ซง่ึ การใหข้ นม
ทองหยอดก็เปรียบเสมือนให้ทองคำแก่
กันนน่ั เอง

3

ขนมฝอยทอง

ขนมไทยทที่ ำจากไข่แดงสี
เหลือง มีลักษณะเป็นเส้นยาว ๆ
วางแบบทบกนั เป็นแพ มักนำมาใช้
ในงานมงคลต่าง ๆ โดย
เฉพาะงานแตง่ งาน ซ่งึ ขนั้ ตอนการ
ทำจะต้องทำเป็นเสน้ ยาว ๆ เพ่อื สอ่ื
ความหมายถงึ การครองรกั ครอง
เรือนท่ยี าวนาน หรือการอวยพรให้
มชี วี ิตที่ยนื ยาวเหมอื นเส้นของ
ฝอยทอง

4

ขนมเมด็ ขนนุ
ขนมไทยอกี หนงึ่ ในขนม
ตระกลู ทอง เพราะทำมาจาก
ไข่แดงท่ใี ห้สเี หลืองทอง
รปู ร่างลกั ษณะคลา้ ยกับเมด็
ขนนุ สอดไส้ด้านในด้วยถว่ั
เขยี วบดละเอียด รสหวาน
มัน เชอ่ื กันว่าช่ือของขนม
เม็ดขนุนนเี้ องจะช่วยเสรมิ
ความเป็นสิริมงคล ใหม้ คี น
คอยสนับสนนุ ไมว่ า่ จะเปน็
ในเร่อื งของการดำเนนิ ชวี ิต
หนา้ ท่ีการงาน หรอื กิจการ
ตา่ ง ๆ

5

ขนมทองเอก

ขนมไทยตระกูลทอง ท่เี พ่ิม
ความพิเศษกว่าขนมทองชนิดอน่ื
ด้วยการติดทองคำเปลวดา้ นบน
ของขนม โดยคำวา่ เอกนั้น สื่อ
ความหมายถงึ การเปน็ ท่ีหนง่ึ
ความก้าวหนา้ ทางหน้าท่ีการงาน
การไดเ้ ลื่อนยศเลื่อนตำแหนง่ จงึ
นิยมใช้ขนมทองเอกประกอบพิธี
มงคลสำคญั ต่าง ๆ หรือใช้มอบ
เป็นของขวญั การฉลองความสำเร็จ
ซึง่ เปรยี บเสมอื นคำอวยพรให้เป็นที่
หนึ่งสมกับชื่อของขนม

6

ขนมดาราทอง

ขนมไทยที่มีขนั้ ตอนการทำท่คี อ่ นขา้ งสลบั ซบั ซ้อน นยิ ม
ทำกันเพอื่ ใชป้ ระกอบพิธกี ารท่ีสำคญั จรงิ ๆ แตเ่ ดิมสตู รไทย
โบราณจะไม่มีสว่ นผสมของไข่ มีเพยี งแปง้ กะทิ และน้ำตาล
ปัจจบุ ันหาทานได้ยากมาก รูปลักษณจ์ ะเปน็ สีเขียว มีโรย
แปง้ ทอด ต่อมาได้รบั วัฒนธรรมตะวนั ตก ประกวดในงาน
ฉลองปใี หมใ่ นสมยั จอมพลแปลก พบิ ลู สงคราม คนทว่ั ไป
รู้จักในชอ่ื ว่า ‘ดาราทอง’ หรือ ‘ทองเอกกระจงั ’ มสี ่วนผสม
ของไข่ เมล็ดแตงโม รวมถงึ แผน่ ทองคำเปลวที่นำมาประดับ
ตกแตง่ คล้ายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทเ่ี ป็นรูปดาว มคี วาม
คล้ายคลึงกับมงกฎของฝร่งั ทำให้รจู้ กั กันในนามของขนม
‘จ่ามงกฎุ ’ ค่อนขา้ งมากกวา่ ดาราทองหรือทองเอกกระจัง
หรือเรียกได้วา่ เปน็ จ่ามงกุฎยุคปจั จุบันนนั่ เอง สำหรับคำว่า
จ่ามงกุฎนั้น หมายถงึ ความสงา่ งาม การเปน็ หัวหนา้ สงู สุด

หรือความมีเกียรตยิ ศในตำแหน่งสูงสดุ จึงนยิ มใช้เป็น
ของขวญั ในงานเลอื่ นยศเลื่อนตำแหนง่ เพ่อื แสดง
ความยนิ ดีและอวยพรให้ผู้รบั มีความกา้ วหน้าในหน้าที่
การงานยง่ิ ๆ ข้ึนไป

7

ขนมถ้วยฟู
ขนมไทยท่ีมเี นื้อน่มุ ฟแู ละกล่นิ หอม
อบรำ่ ของดอกไมส้ ดอันเปน็ เอกลักษณ์
นยิ มใชป้ ระกอบในพิธีมงคลตา่ ง ๆ ช่อื
ของขนมถว้ ยฟูใหค้ วามหมายเปน็ สริ ิมงคล
สือ่ ถงึ ความเจรญิ กา้ วหน้า ร่งุ เรืองเฟอื่ ง
ฟู

8

ขนมชัน้
ขนมไทยท่ีจะตอ้ งหยอดเนื้อขนม
ให้ได้ ๙ ชนั้ ซงึ่ เลข ๙ นเี้ องท่สี ่ือ
ถงึ ความเป็นเลขมงคล ชน้ั ของขนมก็
เปรยี บเสมอื นตำแหน่งชนั้ ยศทส่ี งู ข้นึ
ได้รบั การเลอ่ื นขนั้ แสดงถึงความ
เจรญิ ก้าวหน้า ทำให้คนนยิ มทำขนม
ชั้นใหม้ ี ๙ ช้นั เพอื่ เสรมิ ความเปน็ สิริ
มงคลยิง่ ๆ ข้ึนไป เมื่อนำไปมอบให้
ใครก็นับเปน็ การอวยพรใหเ้ ขาเหล่านน้ั
ประสบความสำเร็จ

9

ขนมเสนห่ ์จันทน์
ขนมไทยที่ไดร้ บั แรงบันดาลใจหรอื
ประยกุ ต์มาจากต้นจนั ทน์ ท่มี ผี ลสี
เหลือง โดยการทำขนมชนดิ น้ีจะ
ปนั้ ใหเ้ ป็นลูกกลม ๆ ใสผ่ ลจนั ทร์
ปน่ เพื่อใหม้ ีกลิน่ หอมเหมอื นผลลูก
จันทรแ์ ท้ ๆ แลว้ จงึ เติมคำวา่ เสนห่ ์
เขา้ ไป คนโบราณเชือ่ วา่ คำวา่ เสนห่ ์
จันทน์เป็นคำทม่ี สี ริ ิมงคล เพอ่ื
แสดงถึงความเป็นที่รกั มเี สนห่ ์ มี
คนรักและเอน็ ดู ดังเสนห่ ์ของผล
จันทน์ จงึ นิยมนำมาใชป้ ระกอบใน
งานพธิ ีมงคลตา่ ง ๆ และใหเ้ ปน็
ของขวัญแทนความรกั

10

อ้างองิ
ความหมายของขนมไทยมงคล.(ม.ม.ป
https://www.bkkmenu.com/eat/stories/9-
good-thai-dessert.html (วันทคี่ ้นหาข้อมลู : 3
ธนั วาคม 2564)


Data Loading...