ชุดกิจกรรมการเรียนรู้_ภาษาไทย_ป.1_(นร.)_ภาคเรียนที่_1_2565-06271658 - PDF Flipbook

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้_ภาษาไทย_ป.1_(นร.)_ภาคเรียนที่_1_2565-06271658

399 Views
53 Downloads
PDF 15,667,285 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


“การศึกษา คือ ความมั่นคงของประเทศ” การศึกษาตองสรางใหคนไทย มีคณ ุ ลักษณะสําคัญ ๔ ประการ ไดแก ๑. มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง ๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง ๓. มีอาชีพ มีงานทํา ๔. เปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย พระบรมราโชบายดานการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั พระราชทานแกคณะองคมนตรี เม�อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน พระราชวังดุสติคําชี้แจง การใชชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ฉบับนี้ เปนการปรับปรุงครั้งที่ ๒ ซึ่งดําเนินการโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ใน พระบรมราชูปถัมภ โดยความรวมมือจากคณะทํางาน ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณาจารยจากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก และครูผูเชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุม สาระการเรียนรู จุดประสงคของชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนปลายทางไดศึกษา/ทบทวน เอกสารใบความรูของแตละหนวยการเรียนรู และใชในการฝกทักษะ/ปฏิบัติงานจากใบงาน หรือแบบฝกหัด ของทุกกลุมสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและ สาระการเรียนรูน้ัน ๆ ทุกทายหนวยการเรียนรู ทั้งนี้ เมื่อครูปลายทางไดตรวจผลการทําใบงานในรายชั่วโมง สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องและประมวลผลการประเมินตนเองของนักเรียนทุกหนวยการเรียนรู เพื่ อส งเสริ มและจั ดการสอนซ อมเสริมใหนั กเรียนเปน รายบุคคล อัน จะเกิดประสิทธิผลนําไปสู การพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตอไป

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภสารบัญ คําชี้แจงสารบัญหนวยการเรียนรูที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน

1

เพลงสวัสดี นิทาน เรื่อง นายพยัญชนะ ใบความรูที่ ๑ เรื่อง แผนภูมิการเขียนตัวพยัญชนะไทย ใบงานที่ ๑ เรื่อง เขียนพยัญชนะใหตรงกับภาพ ใบความรูที่ ๒ เรื่อง การลากเสนพื้นฐาน ใบงานที่ ๒ เรื่อง เตรียมความพรอมการคัดลายมือเขียนเสนตรง ใบงานที่ ๓ เรื่อง เตรียมความพรอมการคัดลายมือเขียนเสนเฉียง ใบงานที่ ๔ เรื่อง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ใบงานที่ ๕ เรื่อง พยัญชนะไทย ใบงานที่ ๖ เรื่อง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ใบงานที่ ๗ เรื่อง พยัญชนะแทนภาพ ใบงานที่ ๘ เรื่อง เติมอักษรสูง ใบงานที่ ๙ เรื่อง แผนผังความคิดอักษรต่ํา แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๑ หนวยการเรียนรูที่ ๒ อานเขียนเรียนภาษา ใบความรูที่ ๑ เรื่อง พยัญชนะ ใบงานที่ ๑ เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดพยัญชนะไทยที่มีรูปรางคลายกัน ใบความรูที่ ๒ เรื่อง พยัญชนะไทยและเลขไทย ใบงานที่ ๒ เรื่อง พยัญชนะไทยและเลขไทย ใบความรูที่ ๓ เรื่อง อักษรกลางและแบบฝกอาน ใบงานที่ ๓ เรื่อง อานเขียนคําที่มีอักษรกลาง ใบความรูที่ ๔ เรื่อง แบบฝกอานคําที่มีพยัญชนะอักษรกลาง ใบงานที่ ๔ เรื่อง เขียนคําจากภาพที่มีพยัญชนะอักษรกลาง ใบความรูที่ ๕ เรื่อง แผนภูมิพยัญชนะอักษรสูง

2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 27 28 29 30

ค ใบงานที่ ๕ เรื่อง ระบายสีภาพและเขียนคําที่มีพยัญชนะอักษรสูง ใบความรูที่ ๖ เรื่อง อักษรสูงและแบบฝกอานคํา ใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนพยัญชนะอักษรสูง ใบความรูที่ ๗ เรื่อง ตารางพยัญชนะและอักษรต่ํา ใบงานที่ ๗ เรื่อง อานและเขียนอักษรต่ํา ใบความรูที่ ๘ เรื่อง อักษรต่ํา ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคําใหตรงกับภาพและจําแนกอักษรอักษรต่ํา บทอาน เพลงขอบใจ ใบความรูที่ ๙ เรื่อง คําคลองจอง ๑ และ ๒ พยางค ใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนคําคลองจอง ๑ และ ๒ พยางค บทอาขยาน นี่ของของเธอ บัตรคํา ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง เขียนคําคลองจอง ๑ และ ๒ พยางค แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๒

32 33 34 35 40 42 43 45 46 47 48 49 50 51

หนวยการเรียนรูที่ ๓ วาจานั้นสําคัญนัก ใบความรูที่ ๑ เรื่อง สระอะ ใบงานที่ ๑ เรื่อง ฝกทักษะการเขียนรูปสระอะ (-อะ) ใบงานที่ ๒ เรื่อง แยกสวนประกอบของคํา ใบงานที่ ๓ เรื่อง เติมคําสระอะ เพลงสระอะ สระอา ใบงานที่ ๔ เรื่อง ฝกทักษะการเขียนรูปสระอา (-อา) ใบงานที่ ๕ เรื่อง แยกสวนประกอบของคํา ใบงานที่ ๖ เรื่อง ฝกทักษะการเขียนรูปสระอิ ( –ิ ) ใบงานที่ ๗ เรื่อง เติมคําสระอิ ( –ิ ) ใบงานที่ ๘ เรื่อง ฝกทักษะการเขียนรูปสระอี ( –ี ) ใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนคําสระอึ ( –ึ ) สระอือ ( –ื ) ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง สระอุ ( –ุ ) สระอู ( – ) ดูใหดี แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๓

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66

หนวยการเรียนรูที่ ๔ กลอมลูกดวยรัก ใบความรูที่ ๑ เรื่อง บทกลอมเด็ก เจาเนื้อละมุน และเจาเนื้อออน ใบงานที่ ๑ เรื่อง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ใบความรูที่ ๒ เรื่อง บทรอยกรอง กุกกุกไก

67 68 69 70

ง ใบงานที่ ๒ เรื่อง เลือกคําเติมใตภาพและการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ใบความรูที่ ๓ เรื่อง บทรอง แมงูเอย ใบงานที่ ๓ เรื่อง เติมคําในชองวางโดยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ใบความรูที่ ๔ เรื่อง คําคลองจองและบทอาน สัตวตาง ๆ ใบงานที่ ๔ เรื่อง เขียนคําจากภาพและเติมคําในชองวาง ใบความรูที่ ๕ เรื่อง คําคลองจองและบทรอง จ้ําจี้มะเขือเปราะ ใบงานที่ ๕ เรื่อง การเขียนคําที่มีพยัญชนะตนเหมือนกัน และจับคูขอความกับภาพจากบทรอยกรอง จ้ําจี้มะเขือเปราะ ใบความรูที่ ๖ เรื่อง บทอาขยาน ฝนตกแดดออก ใบงานที่ ๖ เรื่อง หาคําคลองจองและคัดลายมือคําคลองจองบทอาขยาน ฝนตกแดดออก ใบความรูที่ ๗ เรื่อง บทกลอมเด็ก จันทรเจา ใบงานที่ ๗ เรื่อง เรียงคําใหเปนประโยคและคัดคําตัวบรรจงเต็มบรรทัด ใบความรูที่ ๘ เรื่อง บทรองเลน จ้ําจี้ผลไม ใบงานที่ ๘ เรื่อง คําอะไรที่หายไป ใบความรูที่ ๙ นิทานเรื่อง หานนอยหาแม ใบงานที่ ๙ เรื่อง นิทานหานนอยหาแม ใบความรูที่ ๑๐ เรื่อง นิทานกระตายกับเตา ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง สรุปใจความสําคัญ แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๔

71 73 74 75 76 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

หนวยการเรียนรูที่ ๕ พูด คิด ผันคลอง ทองอาขยาน ใบงานที่ ๑ เรื่อง โยงเสนจับคูวรรณยุกต ใบงานที่ ๒ เรื่อง ฝกเขียนวรรณยุกต เพลงวรรณยุกตไทย แบบฝกอาน อักษรกลางประสมสระเสียงยาว ใบงานที่ ๓ เรื่อง เขียนรูปวรรณยุกตในคําที่พยัญชนะตนเปนอักษรกลาง ใบงานที่ ๔ เรื่อง นิทานหรรษา บทอาขยานหลักชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ แมวเอยแมวเหมียว แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๕ บันทึกการเรียนรู (Learning Logs)

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

หนวยการเรียนรูที่ ๖ สัญลักษณนารูและการสื่อความ ใบความรูที่ ๑ เรื่อง อักษรสูงและแบบฝกอานผันวรรณยุกตพยัญชนะอักษรสูง ใบงานที่ ๑ เรื่อง ผันวรรณยุกตอักษรสูงไมมีตัวสะกด

102 103 104

จ ใบความรูที่ ๒ เรื่อง การอานคําผันวรรณยุกตพยัญชนะอักษรสูง และประโยค ใบงานที่ ๒ เรื่อง หาคําผันวรรณยุกตอักษรสูงและเรียงคําเปนประโยค ใบความรูท ี่ ๓ เรื่อง อักษรต่ําและการอานคําผันวรรณยุกตอักษรต่ํา ใบงานที่ ๓ เรื่อง ผันวรรณยุกตอักษรต่ําและเติมรูปวรรณยุกต ใบงานที่ ๔ เรื่อง เติมคําในชองวาง ใบความรูที่ ๕ เรื่อง เพลงขามถนน ใบงานที่ ๕ เรื่อง เขียนความหมายของภาพสัญลักษณ ใบงานที่ ๖ เรื่อง สัญลักษณและเครื่องหมาย ใบความรูที่ 6 เรื่อง ภาพสัญลักษณรอบตัวเรา ใบงานที่ ๗ เรื่อง อานภาพสัญลักษณและแผนที่ ใบความรูที่ 7 เรื่อง ปายนี้บอกอะไรและคําคลองจอง ใบงานที่ ๘ เรื่อง ปายนี้บอกอะไรและเขียนคําคลองจอง ใบความรูที่ 8 เรื่อง การอานภาพสัญลักษณ ใบงานที่ ๙ เรื่อง อานภาพสัญลักษณและเขียนเลาเรื่องจากภาพ แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๖

106 107 108 110 112 113 114 116 117 118 119 120 122 124 126

หนวยการเรียนรูที่ ๗ เครื่องหมาย สัญลักษณ และประโยคนารู ใบความรูที่ ๑ เรื่อง สัญลักษณ ใบงานที่ ๑ เรื่อง จับคูสัญลักษณกับความหมาย ใบความรูที่ 2 เรื่อง สัญลักษณในโรงเรียน ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนสัญลักษณในโรงเรียน ใบความรูที่ 3 เรื่อง เครื่องหมายในภาษาไทย ใบงานที่ ๓ เรื่อง เขียนเครื่องหมายในภาษาไทย ใบงานที่ ๔ เรื่อง เขียนเครื่องหมายในภาษาไทย ใบงานที่ ๕ เรื่อง ฝกเขียนเครื่องหมายอัศเจรีย ใบงานที่ ๖ เรื่อง การแตงประโยค ใบงานที่ ๗ เรื่อง การแตงประโยคอยางงาย ใบงานที่ ๘ เรื่อง การแตงประโยคอยางงาย แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๗

127 128 129 130 131 132 134 136 137 138 139 140 142

หนวยการเรียนรูที่ ๘ คําคลองจองรอยกรองไทย

143

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง เพลงและบัตรคํา ใบงานที่ ๑ เรื่อง อานสะกดคําและโยงเสนจับคูกับภาพ ใบความรูที่ ๒ เรื่อง แบบฝกอานสะกดคํา ใบงานที่ ๒ เรื่อง การเขียนผันวรรณยุกตอักษรกลางมี ก สะกด

144 145 147 148

ฉ ใบความรูที่ ๓ เรื่อง เพลงกุกกุกไก ใบงานที่ ๓ เรื่อง จับคูคํากับภาพ พยัญชนะตนที่เปนอักษรกลาง มี ด สะกด ใบความรูที่ ๔ เรื่อง แบบฝกอานสะกดคํา บ สะกด ใบงานที่ ๔ เรื่อง อานและเขียนสะกดคําพยัญชนะตน มี บ สะกด ใบความรูที่ ๕ เรื่อง แบบฝกอานผันวรรณยุกตที่มี บ สะกด ใบงานที่ ๕ เรื่อง เรียงคําใหเปนประโยค ใบงานที่ ๖ เรื่อง โยงเสนจับคูและตอคําคลองจอง ใบความรูที่ ๖ เรื่อง บัตรคําเกมจับคูคําคลองจอง ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนประโยคจากคําคลองจอง ใบความรูที่ ๗ นิทานอีสป เรื่อง พอกับลูก ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคําที่มีพยัญชนะอักษรกลาง มี ก ด บ สะกด และแตงประโยค ใบความรูที่ ๘ เรื่อง บทรอยกรองรักเมืองไทยและดอกไมกับผีเสื้อ ใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนประโยคจากภาพและคัดลายมือ แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๘

149 150 151 153 154 155 156 158 159 160 161 163 164 166

หนวยการเรียนรูที่ ๙ สรรคสรางความรู ใบงานที่ ๑ เรื่อง การแจกลูกสะกดคํา ใบงานที่ ๒ เรื่อง การแตงประโยคสั้น ๆ ใบความรูที่ ๑ เรื่อง แผนผังสวนประกอบของประโยค ใบงานที่ ๓ เรื่อง แตงประโยคจากคําที่กําหนดให ใบงานที่ ๔ เรื่อง เรียงประโยค ใบงานที่ ๕ เรื่อง การเขียนสื่อสารดวยคําและประโยคงาย ๆ ใบความรูที่ ๒ เรื่อง การพูดแนะนําตนเอง ใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนแนะนําตนเอง แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๙

167 168 170 171 172 173 174 176 177 178

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ นักเขียนนักอาน ใบงานที่ ๑ เรื่อง เขียนคําจากภาพและแตงประโยคจากภาพ ใบงานที่ ๒ เรื่อง แตงประโยคจากภาพ ใบงานที่ ๓ เรื่อง เขียนคําจากภาพและเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ ๒ ตอน ใบงานที่ ๔ เรื่อง แตงประโยคจากภาพและเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ ๓ ตอน ใบงานที่ ๕ เรื่อง เขียนบรรยายภาพ ใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนเลาเรื่องจากภาพ ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนเรื่อง “ถา.................................” ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนเรื่องตามจินตนาการ

179 180 182 184 186 188 190 192 193

ช ใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนเรื่องสนุก แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ บันทึกการเรียนรู (Learning Logs)

194 196 197

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

หนวยการเรียนรูที่ 1 ฉันรักโรงเรียน

1

2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

เพลงสวัสดี

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ฉันรักโรงเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง มารูจักกัน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

เพลงสวัสดี สวัสดี สวัสดี วันนี้ เรา มา พบ กัน เธอ และ ฉัน พบกัน สวัสดี สวัสดี คะ สวัสดี ครับ

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

3

นิทาน เรื่อง นายพยัญชนะ

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ฉันรักโรงเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เรียนรูพยัญชนะ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

นิทานเรื่อง นายพยัญชนะ กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว ตั้งแตสมัยที่เรายังไมมีตัวหนังสือใช กั น มี ฤ ๅษี ต นหนึ่ ง เสกมนตร ค าถาใส แ ผ น กระดาษวิ เ ศษแล ว เผา กระดาษนั้น ทันใดนั้นเอง ก็เกิดเรื่องนาตื่นเตนประหลาดใจเมื่ อ แผนกระดาษวิเศษนั้นเกิดระเบิดเสียงดังกึกกอง เมื่อเสียงสงบลงก็มี ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากกองไฟ นายพยัญชนะนั่นเอง นายพยัญชนะมีรูปรางหนาตาหลอเหลาเอาการ เขามีดินสอ เอาไวคูกาย เขาเริ่มเขียนพยัญชนะตาง ๆ มากมาย ตัวแลวตัวเลา จนในที่สุดเขาก็เขียนพยัญชนะไทยไดถึง ๔๔ ตัวเลยทีเดียว นายพยัญชนะเขากลัวคนอื่นไมรู หรือรูก็ลืม เขาจึงใหฤๅษีชว ย เนรมิตรูปรางหนาตาของอักษรแตละตัวขึ้นมาใหม ใหคนที่เห็นจําได วาอักษรแตละตัวมีรูปรางลักษณะและมีชื่อเรียกวาอะไร

4

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบความรูที่ 1 เรื่อง แผนภูมิการเขียนตัวพยัญชนะไทย

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ฉันรักโรงเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เรียนรูพยัญชนะ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

แผนภูมกิ ารเขียนตัวพยัญชนะไทย

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

ใบความรูที่ 1 เรื่อง แผนภูมิการเขียนตัวพยัญชนะไทย

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ฉันรักโรงเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เรียนรูพยัญชนะ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

แผนภูมกิ ารเขียนตัวพยัญชนะไทย

5

6

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบความรูที่ 1 เรื่อง แผนภูมิการเขียนตัวพยัญชนะไทย

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ฉันรักโรงเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เรียนรูพยัญชนะ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

แผนภูมกิ ารเขียนตัวพยัญชนะไทย

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

7

ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง เขียนพยัญชนะใหตรงกับภาพ หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ฉันรักโรงเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เรียนรูพยัญชนะ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนพยัญชนะใหตรงกับภาพและอานใหถูกตอง

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

8

ใบความรูที่ 2 เรื่อง การลากเสนพื้นฐาน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ฉันรักโรงเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พื้นฐานพยัญชนะ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง เขียนเสนตรงลง เสนหลัก เสนฐาน

๑ ๒ ๓ ๔

ชี้แจง คําชี้แจง เขียนเสนตรงขึ้น เสนหลัก เสนฐาน

๑ ๒ ๓ ๔

ชี้แจง เขียนเสนเฉียงตามลูกศร เสนหลัก เสนฐาน

๑ ๒ ๓ ๔

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

9

ใบงานที่ ๒ เรื่อง เตรียมความพรอมการคัดลายมือเขียนเสนตรง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ฉันรักโรงเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พื้นฐานพยัญชนะ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง เขียนเสนตรงตามลูกศร เสนหลัก เสนฐาน

๑ ๒ ๓ ๔

๑ ๒ ๓ ๔

๑ ๒ ๓ ๔

เสนหลัก เสนฐาน

๑ ๒ ๓ ๔

๑ ๒ ๓ ๔

๑ ๒ ๓ ๔

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

10

ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง เตรียมความพรอมการคัดลายมือเขียนเสนเฉียง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ฉันรักโรงเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง พื้นฐานพยัญชนะ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง เขียนเสนเฉียงตามลูกศร เสนหลัก เสนฐาน

๑ ๒ ๓ ๔

๑ ๒ ๓ ๔

๑ ๒ ๓ ๔

เสนหลัก เสนฐาน

๑ ๒ ๓ ๔

๑ ๒ ๓ ๔

๑ ๒ ๓ ๔

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

11

ใบงานที่ 4 เรือ่ ง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ฉันรักโรงเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การเขียนพยัญชนะไทย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนพยัญชนะไทยดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

12

ใบงานที่ 5 เรือ่ ง พยัญชนะไทย

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ฉันรักโรงเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง ฝกทักษะการอาน - เขียน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนพยัญชนะใหตรงกับเสียงอาน

กอ - ไก

ขอ - ไข

ขอ - ขวด

คอ - ควาย

คอ - คน

คอ - ระฆัง

งอ - งู

จอ - จาน

ฉอ - ฉิ่ง

ชอ - ชาง

ซอ - โซ

ชอ - เชอ

ยอ - หญิง

ดอ - ชะ - ดา

ตอ - ปะ - ตัก

ถอ - ถาน

ทอ - มน - โท

ทอ - ผู - เทา

นอ - เนน

ดอ - เด็ก

ตอ - เตา

ถอ - ถุง

ทอ - ทะ - หาน

ทอ - ทง

นอ - หนู

บอ – ใบ - ไม

ปอ - ปลา

ผอ - ผึ้ง

ฝอ - ฝา

พอ - พาน

ฟอ - ฟน

พอ - สํา - เพา

มอ - มา

ยอ - ยัก

รอ - เรือ

ลอ - ลิง

วอ - แหวน

สอ - สา - ลา

สอ - รือ - สี

สอ - เสือ

หอ - หีบ

ลอ - จุ - ลา

ออ - อาง

ฮอ - นก - ฮูก

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

13

ใบงานที่ 6 เรือ่ ง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ฉันรักโรงเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง การคัดพยัญชนะและเขียนตามคําบอก รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนพยัญชนะไทยดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

14

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๗ เรือ่ ง พยัญชนะแทนภาพ

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ฉันรักโรงเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง เรียนรูอักษรกลาง รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง ใหนักเรียนเติมพยัญชนะแทนภาพใหถูกตอง

า = ตาใ=

า= ู=า=ี=

ี=

า=ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

15

ใบงานที่ ๘ เรือ่ ง เติมอักษรสูง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ฉันรักโรงเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง เรียนรูอักษรสูง รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง ใหนักเรียนเติมพยัญชนะไทยที่เปนอักษรสูงใหถูกตอง แลวระบายสีแดงลงในพยัญชนะที่ เปนอักษรสูง

ก ง ญ ณ น ฟจ ฎ ด บ ภ ฬ

ฏ ต ป ม

ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ย ร ล อ ฮ

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

16

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๙ เรือ่ ง แผนผังความคิดอักษรต่ํา

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ฉันรักโรงเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง เรียนรูอักษรต่ํา รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง ใหนักเรียนเติมพยัญชนะอักษรต่ําเดี่ยว อักษรต่ําคูลงในแผนผังความคิดใหถูกตอง

อักษรต่ําเดี่ยว

อักษรต่ําคู

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง โรงเรียนของเรา

17

แบบประเมินตนเอง ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____ หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ฉันรักโรงเรียน คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้ เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี

กิจกรรม

ดี

ดีมาก

ระดับความสามารถ

1. อานออกเสียงพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัวไดถูกตอง 2. เขียนพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัวไดถูกตอง 3. จําแนกพยัญชนะแตละกลุมไดถูกตอง 4. อานอักษรกลางไดถูกตอง 5. อานอักษรสูงไดถูกตอง 6. อานอักษรต่ําไดถูกตอง 7. บอกและเขียนอักษรกลางไดถูกตอง 8. บอกและเขียนอักษรสูงไดถูกตอง 9. บอกและเขียนอักษรต่ําไดถูกตอง 10. มีมารยาทที่ดีในการฟง พูด อาน เขียน ๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้ จํานวน............................. จํานวน............................. จํานวน............................. สรุป วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด ปรับปรุง พอใช ดี คอนขางดี

จํานวน............................. จํานวน.............................

ดีมาก

18

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

หนวยการเรียนรูที่ 2 อานเขียนเรียนภาษา

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา

19

ใบความรูที่ 1 เรื่อง พยัญชนะ

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง เรียนรูพยัญชนะไทย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

พยัญชนะ

20

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ 1 เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดพยัญชนะไทยทีม่ ีรูปรางคลายกัน หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง เรียนรูพยัญชนะไทย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด พยัญชนะแตละกลุม

กลุมที่ ๑ ก ถ ภ ฎ ฏ ญ ณ ฌ กลุมที่ ๒ ข ช ฃ ซ กลุมที่ ๓ ด ต ค ฅ ฒ ศ ง กลุมที่ ๔ พ ฟ ผ ฝ ฬ ย กลุมที่ ๕ บ ป ษ ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา

21

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง พยัญชนะไทยและเลขไทย

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เรียนรูพยัญชนะไทยและเลขไทย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

บัตรพยัญชนะ

22

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

เลขไทย เลขไทย

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

การเขียน

หนึ่ง สอง สาม สี่ หา หก เจ็ด แปด เกา สิบ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา

ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง พยัญชนะไทยและเลขไทย

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เรียนรูพยัญชนะไทยและเลขไทย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง ๑. เติมพยัญชนะไทยที่หายไปใหถูกตอง

23

24

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

๒. เขียนเลขไทยและเติมพยัญชนะไทยที่หายไปตามหมายเลข ๑ – ๑๐

..........................

....................................................

..........................

..........................

..........................

....................................................

ตัวอยาง

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา

25

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง อักษรกลางและแบบฝกอาน

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เขาใจอักษรกลาง รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

อักษรกลาง มีทั้งหมด ๙ ตัว ไดแก ก จ ด ต บ ป อ ฎ ฏ หลักการจําอักษรกลาง “ไก จิก เด็ก ตาย บน ปาก โอง”

ฏอ

ดอ

ตอ

กอ

ปฏัก

เด็ก

เตา

กา

บอ

ปอ

ออ

จอ

ใบไม

ปลา

อาง

ไกแจ

26

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

แบบฝกผันวรรณยุกตอักษรกลาง คําที่มอี ักษรกลางเปนอักษรตัวแรก สามารถผันวรรณยุกตได ๕ เสียง ดังนี้

สามัญ กา แก จาย จอง ดาว ดิน เตา แตง บาน ใบ ปา ปุย อาง อาน

เอก กา แก จาย จอง ดาว ดิ่น เตา แตง บาน ใบ ปา ปุย อาง อาน

โท กา แก จาย จอง ดาว ดิ้น เตา แตง บาน ใบ ปา ปุย อาง อาน

ตรี กา แก จาย จอง ดาว ดิ๊น เตา แตง บาน ใบ ปา ปุย อาง อาน

จัตวา กา แก จาย จอง ดาว ดิ๋น เตา แตง บาน ใบ ปา ปุย อาง อาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา

27

ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง อานเขียนคําที่มีอักษรกลาง

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง เขาใจอักษรกลาง (๑) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง

๑. วงกลมรอบคําที่มีอักษรกลาง

สาม

กา

กอน

เดือน อางบัว ไข

ปุย

แปรง กระเปา ใบ

จิงโจ

ดาว บอ การบาน ฝน

เตา

กุง

ปาน ฉิ่ง ถุง ขาว

๒. เลือกวรรณยุกตและตัวอักษรกลางที่กําหนดใหเติมคําใหถูกตอง

ก จฎ ฏ ด ต บ ป อ

ลูกเ.....า

........าน

.....ารว.....

เ....า......

...........าน

........ลา.......าว

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

28

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง แบบฝกอานคําที่มีพยัญชนะอักษรกลาง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง เขาใจอักษรกลาง (๒) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ฝกอานคําที่มีพยัญชนะอักษรกลาง

ไก กลอง กิ้งกา จาน จรวด จิงโจ ดู เตา บัว ปาก อาง

เด็ก ชฎา ตา ปฏัก บาน ใบบอน ปลา ปลอม อวน ออย

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา

29

ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง เขียนคําจากภาพที่มีพยัญชนะอักษรกลาง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง เขาใจอักษรกลาง (๒) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง เขียนคําจากภาพที่มีพยัญชนะอักษรกลาง

อักษรกลาง

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

30

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง แผนภูมิพยัญชนะอักษรสูง หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง เสริมสรางอักษรสูง รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

อักษรสูง อักษรสูง มี ๑๑ ตัว คือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห

ข ขอ ไข

ฃ ฃอ ขวด

ฉ ฉอ ฉิ่ง

ฐ ฐอ ฐาน

ถ ถอ ถุง

ผ ผอ ผึ้ง

ฝ ฝอ ฝา

ศ ศอ ศาลา

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา

31

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง แผนภูมิพยัญชนะอักษรสูง (ตอ) หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง เสริมสรางอักษรสูง รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ษ ษอ ฤๅษี

ส สอ เสือ

ห หอ หีบ

การฝกใหเด็กจําอักษรสูง (๑๑ ตัว) ไดงาย เชน

๑. ไข ฃวด ฉิ่ง ฐาน ถุง ผึ้ง ฝา ศาล ฤๅษี เสือ หีบ ๒. ไข ฃวด ฉวด ฐาน ถอ ผอ ฝอ ศึกษา สอ หอ ๓. ผี ฝาก ถุง ขาว (ข ฃ) สาร (ส ษ) เศรษฐี ให ฉัน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

32

ใบงานที่ ๕ เรือ่ ง ระบายสีภาพและเขียนคําที่มีพยัญชนะอักษรสูง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง เสริมสรางอักษรสูง รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง ระบายสี

ที่มีพยัญชนะอักษรสูง

เขียนคําที่พยัญชนะตนเปนอักษรสูง ๕ คํา

........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา

33

ใบความรูที่ ๖ เรื่อง อักษรสูงและแบบฝกอานคํา

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง เสริมสรางอักษรสูง (๒) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

อักษรสูง

ขา

ขา

ขาด

เข็ม

ฉิ่ง

เฉี่ยว

เฉื่อย

ฐาน

ถาน

ถุง

แถม

ถวน

ผา

ผึ้ง

ผาย

ผอน

ฝา

ฝุน

ฝน

ฝรั่ง

ศาลา

ศีล

ศอก

ศาล

สิว

สม

เสื้อ

สับสน

หาม

หิว

หุน

หอย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

34

ใบงานที่ ๖ เรือ่ ง เขียนพยัญชนะอักษรสูง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง เสริมสรางอักษรสูง (๒) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง เขียนพยัญชนะที่เปนอักษรสูง ๑๑ ตัว เรียงลําดับใหถูกตอง๑๐

๑๑

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา

35

ใบความรูที่ ๗ เรื่อง ตารางพยัญชนะและอักษรต่ํา

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ชักจูงเรียนอักษรต่ํา รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ตารางแสดงพยัญชนะไทย อักษรสูง

อักษรกลาง

อักษรต่ํา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

36

อักษรต่ํา พยัญชนะอักษรต่ํามี ๒๔ ตัวไดแก

ค ฌ ธ ย

ฅ ญ น ร

ฆ ฑ พ ล

ง ช ฒ ณ ฟ ภ ว ฬ

ซ ท ม ฮ

อักษรต่ําเดี่ยว ไดแก ง ญ ณ น ม ย ล ร ว ฬ ฝกอานออกเสียงผันวรรณยุกตอักษรต่ํา คําที่เปนอักษรต่ําจะผันได 3 เสียง คือ มีพื้นเสียงเปนเสียง สามัญ ผันดวยไมเอกเปนเสียงโท ผันดวยไมโทเปนเสียงตรี สามัญ มา ใคร ชาง งา ทอง

เอก -

โท มา ใคร ชาง งา ทอง

ตรี มา ใคร ชาง งา ทอง

จัตวา -

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา

37

อักษรต่ํา

ช ชอ ชาง

ซ ซอ โซ

ฌ ฌอ เฌอ

ญ ญอ หญิง

ฑ ฑอ

ฒ ฒอ

ณ ณอ

ท ทอ

มณโฑ ผูเฒา

เณร ทหาร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

38

อักษรต่ํา

ธ ธอ ธง

น นอ หนู

พ พอ พาน

ฟ ฟอ ฟน

ภ ภอ สําเภา

ม มอ มา

ย ยอ ยักษ

ร รอ เรือ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา

39

อักษรต่ํา

ลอ

วอ

ฬอ

ฮอ

ลิง

แหวน จุฬา นกฮูก

การฝกใชเด็กจําอักษรต่ํา ซึ่งเปนอักษรเดี่ยว (๑๐ ตัว) ไดงาย เชน

๑. งู ใหญ นอน อยู ณ ริม วัด โม ฬี โลก ๒. งู ใหญ เณร นิ่ม มี เรือ อยู หลัง วัด โม ฬี โลก

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

40

ใบงานที่ ๗ เรือ่ ง อานและเขียนอักษรต่ํา

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ชักจูงเรียนอักษรต่ํา (๑) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ ๑ คําชี้แจง นําพยัญชนะลงไปเขียนแยกใน

บ ห ว ซ

พ ศ ฃ ม

ฑ ฅ ก ฟ

ล ฐ ป จ

เปนอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ํา ใหถูกตอง

ฬ น ฉ ฌ

ฆ ฒ อ ฏ

ร ผ ษ ช

อักษรสูง

ท ฮ ฎ ภ

ณ ต ด ค

ฝ ข ธ ง

ย ส ถ ญ

อักษรกลาง

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. ..............

..............

อักษรต่ํา .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา

41

ตอนที่ ๒ วงกลมลอมรอบพยัญชนะที่ไมเขาพวกตามหลักการแบงกลุมพยัญชนะไทย (อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ํา)

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

42

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบความรูที่ ๘ เรื่อง อักษรต่ํา

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง เรียนรูอักษรต่ํา (๒) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

อักษรต่ํา

พยัญชนะอักษรต่ํามี ๒๔ ตัวไดแก

ค ฌ ธ ย

ฅ ญ น ร

ฆ ฑ พ ล

ง ฒ ฟ ว

ช ณ ภ ฬ

ซ ท ม ฮ

อักษรต่ําเดี่ยว ไดแก ง ญ ณ น ม ย ล ร ว ฬ การฝกใชเด็กจําอักษรต่ํา ซึ่งเปนอักษรเดี่ยว (๑๐ ตัว) ไดงาย เชน งู ใหญ นอน อยู ณ ริม วัด โม ฬี โลก หรือ งู ใหญ เณร นิม่ มี เรือ อยู หลัง วัด โม ฬี โลก

ฝกอานออกเสียงผันวรรณยุกตอักษรต่ํา สามัญ เอก โท คา คา ยา ยา วาง วาง ชา ชา นอง นอง

ตรี คา ยา วาง ชา นอง

จัตวา -

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา

43

ใบงานที่ ๘ เรือ่ ง เขียนคําใหตรงกับภาพและจําแนกอักษรต่ํา

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง เรียนรูอักษรต่ํา (๒) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง เขียนคําใหตรงกับภาพและทําเครื่องหมาย √ ลงในชองอักษร

ภาพ

คํา

ตัวอยาง

นก ๑. ๒. ๓.

๔.

อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ํา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

44

ภาพ

คํา

อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ํา

๕.

๖.

๗.

๘.

๙. ๑๐.

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา

45

บทอาน เพลงขอบใจ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่องเลิศล้ําคําคลองจอง รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

เพลงขอบใจ ฉันท ขําวิไล แตง

ขอบใจ เธอ ให แก ฉัน พวก เรา แบง กัน ฉัน ให แก เธอ ของกิน ของใช ตาง อาศัย กัน พวก เรา แบงปน ฉัน ฉัน เธอ เธอ ขอบใจ เธอ ได ชวย ฉัน พวก เรา ชวย กัน ฉัน ได ชวย เธอ ของ หนัก ก็ เบา เพราะ เรา ชวย กัน ดวย ความผูกพัน ฉัน ฉัน เธอ เธอ

46

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบความรูที่ ๙ เรื่อง คําคลองจอง ๑ และ ๒ พยางค

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เลิศล้ําคําคลองจอง (๑) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําคลองจอง ๑ และ ๒ พยางค คําคลองจอง คือ คําที่มสี ระและเสียงตัวสะกดเดียวกัน แต จะมีพยัญชนะตนและวรรณยุกตตา งกัน เชน พา - ตา - กา - ขา - นา - วา - สา - หา เปนคําคลองจองที่ใชสระอาเหมือนกัน

คําคลองจอง ๑ พยางค คําพยางคเดียวที่มีเสียง คลองจองกัน

ใจ ฉัน ให ปน เบา กิน เคี้ยว พอ

-

ให กัน ใช ฉัน เรา บิน เลี้ยว รอ

คําคลองจอง ๒ พยางค คํา ๒ พยางคที่พยางคสุดทาย ของคําคลองจองกับพยางคแรก ของคําถัดไป

ขอบใจ แบงปน หนักเบา ผูกพัน ปูนา วองไว ชะนี ถือพาน

-

ใหเธอ ฉันเธอ เราเธอ ปนกัน กาบิน ใจดํา สีสวย บานเมือง

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา

47

ใบงานที่ ๙ เรือ่ ง เขียนคําคลองจอง ๑ และ ๒ พยางค

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เลิศล้ําคําคลองจอง (๑) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ ๑ โยงเสนจับคูคําคลองจอง ๑ พยางค ใหถูกตอง

๑. ยาก ๒. โต ๓. ชื่อ ๔. น้ํา ๕. ป ๖. โลก ๗. พอ ๘. แต ๙. เลี้ยว ๑๐. นอง

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

ก. มือ ข. รอ ค. เกี้ยว ง. โศก จ. มาก ฉ. คํา ช. รอง ซ. ตี ฌ. โข ญ. แม

ตอนที่ ๒ วงกลมรอบคําที่คลองจองกับคําที่กําหนดให

๑. ๒. ๓. ๔. ๕.

ปูยา หนังสือ มากมาย ระบํา น้ําใส

ลูกหลาน ทําทาน ไรนา ทําดี ใจจริง

ตายาย ชื่อเสียง เยอะแยะ ผักบุง เห็นปลา

พอแม เรียงตัว กายกอง ยุงยาก โผกอด

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

48

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

บทอาขยาน นี่ของของเธอ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เลิศล้ําคําคลองจอง (๒) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

นี่ของของเธอ นี่ของของเธอ นั่นของของฉัน มันสับเปลี่ยนกัน ฉันคืนใหเธอ นี่ของของเธอ ที่ทําตกไว ฉันนี้เก็บได นํามาใหเธอ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา

49

บัตรคํา

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เลิศล้ําคําคลองจอง (๒) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

บัตรคํา

ผา โบ ออก

แช สี ตา

ถู พอ หัว

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

50

ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง เขียนคําคลองจอง ๑ และ ๒ พยางค หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง เลิศล้ําคําคลองจอง (๒) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง เขียนคําคลองจองจากคําที่กําหนดให

๑. เงื่อน

เพื่อน

.........................

๒. นาน

อาน

.........................

๓. แถว

แมว

........................

๔. คือ

ชื่อ

.........................

๕. ตนไม

ไปนา

.........................

๖. ชายหาด

วาดรูป

........................

๗. ที่นา

ฟาใส

.........................

๘. แผนดิน

กินขาว

.........................

๙. ตะปู

ถูบาน

........................

๑๐. ตะวัน

ขันน้ํา

........................

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา

51

แบบประเมินตนเอง ชื่อ : ______________ สกุล : ______________วัน____ เดือน__________พ.ศ.______ หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อานเขียนเรียนภาษา คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับ การประเมินเหล า นี้ เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี กิจกรรม

ดี

ดีมาก ระดับความสามารถ

1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดพยัญชนะไทยที่มีรูปรางคลายกัน 2. เขียนพยัญชนะไทยและเลขไทย 3. อานเขียนคําที่มีอักษรกลาง 4. เขียนคําจากภาพที่มีพยัญชนะอักษรกลาง 5. ระบายสีภาพและเขียนคําที่มีพยัญชนะอักษรสูง 6. เขียนพยัญชนะอักษรสูง 7. อานและเขียนอักษรต่ํา 8. เขียนคําใหตรงกับภาพและจําแนกอักษรอักษรต่ํา 9. เขียนคําคลองจอง ๑ และ ๒ พยางค 10. เขียนคําคลองจอง ๑ และ ๒ พยางค ๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้ จํานวน............................. จํานวน.............................. จํานวน............................. จํานวน.............................. จํานวน............................. สรุป วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด ปรับปรุง พอใช ดี คอนขางดี

ดีมาก

หนวยการเรียนรูที่ 3 วาจานั้น สําคัญนัก

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง วาจานั้น สําคัญนัก

53

ใบความรูที่ 1 เรื่อง สระอะ

หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง วาจานั้น สําคัญนัก แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง สระอะ พาเพลิน รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ฝกอานคําและอานสะกดคํา

กะ

จะ

ดะ

ตะ

ปะ

มะ

อะ

ขะ

ฉะ

ผะ

ฝะ

สะ

หะ

คะ

งะ

ชะ

ทะ

นะ

มะ

ยะ

พะ ระ

นะ

อะ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

54

ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง ฝกทักษะการเขียนรูปสระอะ (- ะ) อ

หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง วาจานั้น สําคัญนัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง สระอะ พาเพลิน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง ฝกทักษะการเขียนรูปสระ -ะ

-ะ

๑. ฝกเขียนสระ –ะ ตามรอยเสนประ

ะ ะ ะ ะ

ะ ะ ะ ะ ๒ะ ะ ะ ะ

ะ ะ ะ ะ

ะ ะ ะ ะ

ะ ะ ะ ะ

ะ ะ ะ ะ

๒. ฝกเขียนสระ –ะ ดวยตัวเอง

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง วาจานั้น สําคัญนัก

55

ใบงานที่ 2 เรือ่ ง แยกสวนประกอบของคํา

หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง วาจานั้น สําคัญนัก แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง สระอะ พาเพลิน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง อานและเขียนจําแนกพยัญชนะตนที่เปนอักษรกลางกับสระ – ะ และ สระ –า จากคําที่ กําหนด

คํา

กะ จะ ดะ มะ นะ คะ ปะ

พยัญชนะ อักษรกลางสระ

คํา

อะ

กะ

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

56

ใบงานที่ 3 เรือ่ ง เติมคําสระอะ

หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง วาจานั้น สําคัญนัก แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง สระอะ พาเพลิน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง เขียนคําที่พยัญชนะตนเปนอักษรกลาง ประสมสระ –ะ สระ –า ใหสมบูรณ

1. กะทิ 2. .......ปู 3. .......ลา 4. .......ป 5. .......พราว ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง วาจานั้น สําคัญนัก

เพลงสระอะ สระอา

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง วาจานั้นสําคัญนัก แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง หรรษา สระอา รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

เพลงสระอะ สระอา

อะอา อะอา อะอา อะนั้นมีเสียงสั้น อานั้นมีเสียงยาว หนู หนู รูหรือเปลา อะ และ อา เขียนไวขางหลัง

57

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

58

ใบงานที่ 4 เรือ่ ง ฝกทักษะการเขียนรูปสระอา (-า)

หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง วาจานั้น สําคัญนัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง หรรษา สระอา รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง ฝกทักษะการเขียนรูปสระ –า ๑. ฝกเขียนสระ –า ตามรอยเสนประ

-า า า า า

1

า า า าา า า า

า า า า

า า า า

า า า า

า า า า

๒. ฝกเขียนสระ –า ดวยตัวเอง

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง วาจานั้น สําคัญนัก

59

ใบงานที่ 5 เรือ่ ง แยกสวนประกอบของคํา

หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง วาจานั้น สําคัญนัก แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง หรรษา สระอา รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง อานและเขียนจําแนกพยัญชนะตนที่เปนอักษรกลางกับ สระ – ะ และ สระ –า จากคําที่กําหนด

คํา

กา ลา มา ตา ขา วา ฝา

พยัญชนะ อักษรกลางสระ

คํา

อา

กา

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

60

ใบงานที่ 6 เรือ่ ง ฝกทักษะการเขียนรูปสระอิ ( –ิ )

หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง วาจานั้น สําคัญนัก แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง สระอิ นารู รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ฝกทักษะการเขียนรูปสระ –ิ คําชี้แจง ฝกทักษะการเขียนรูปสระ –ิ ใหถูกตอง ๑. ฝกเขียนสระ –ิ ตามรอยเสนประ21

ิ ิ

๒. ฝกเขียนสระ –ิ ดวยตัวเอง

ิ ิ

ิ ิ

ิ ิ

ิ ิ

ิ ิ

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง วาจานั้น สําคัญนัก

61

ใบงานที่ 7 เรือ่ ง เติมคําสระอิ ( - ิ ) หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง วาจานั้น สําคัญนัก แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง สระอิ นารู รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

เติมคําสระอิ คําชี้แจง เขียนคําที่ประสมดวยสระอิใหไดจํานวนมากที่สุด

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

62

ใบงานที่ 8 เรือ่ ง ฝกทักษะการเขียนรูปสระอี (– ี)

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง วาจานั้น สําคัญนัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง เรียนรูสระอิ สระอี รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ฝกทักษะการเขียนรูปสระ – ี คําชี้แจง เขียนรูปสระ - ี ใหถูกตอง ๑. ฝกเขียนสระอิและสระอีตามวิธีการเขียน ๒ ๑ ๒ ๑๒. อานและเขียนจําแนกพยัญชนะตนกับสระ –ิ และ สระ - ี จากคําที่กําหนด

คํา

พยัญชนะตน

สระ

คํา

ป ดี–ิ

ป

……………………

…………

……………

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง วาจานั้น สําคัญนัก

คํา

ป ติ สี มิ อี

63

พยัญชนะตน

สระ

คํา

……………………

…………

……………

……………………

…………

……………

……………………

…………

……………

……………………

…………

……………

……………………

…………

………….

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

64

ใบงานที่ 9 เรือ่ ง เขียนคําสระอึ (- ึ) สระอือ (- ื) หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง วาจานั้นสําคัญนัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง คูหูสระอึ สระอือ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ๑. อานและเขียนจําแนกพยัญชนะตนกับสระอึและสระอือจากคําที่กําหนด

คํา ตึ บึ ป มือ ถือ ลือ

พยัญชนะ ต

สระ -ึ

คํา ตึ

๒. ฝกคัดพยัญชนะประสมสระอึและสระอือ คือ ถือ มือ กึ จึ

คือ ถือ มือ กึ จึ

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง วาจานั้น สําคัญนัก

65

ใบงานที่ 10 เรือ่ ง สระอุ ( -ุ ) สระอู ( -ู ) ดูใหดี หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง วาจานั้นสําคัญนัก แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง สระอุ สระอู นาเรียนรู รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษา ๑. ฝกเขียนรูปสระอุและสระอูใหถูกตอง

๒. อานและเขียนคําที่ประสมดวยสระอุและสระอู

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

66

แบบประเมินตนเอง ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____ หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง วาจานั้น สําคัญนัก คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน ของแตละกิจกรรมที่นั กเรีย นคิ ดวาทําได ตามระดับ การประเมินเหล านี้ เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี

กิจกรรม

ดี

ดีมาก

ระดับความสามารถ

1. ฝกอานสระในภาษาไทย 2. เขียนรูปสระไดถูกตองทั้ง 21 รูป 3. อานแจกลูกสะกดคําไดถูกตอง 4. เขียนแจกลูกสะกดคําไดถูกตอง 5. เขียนคําที่ประสมกับสระไดถูกตอง 6. เขียนคําที่ประสมดวยสระ 2 พยางค 7. อานคําที่ประสมสระเดี่ยว 8. พูดสื่อสารไดตามหัวขอที่กําหนด 9. พูดเลาเรื่อง หรือเลาประสบการณ 10. มารยาทที่ดีในการพูด ๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้ จํานวน............................ จํานวน............................ จํานวน............................ สรุป วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด ปรับปรุง พอใช ดี คอนขางดี

จํานวน............................ จํานวน............................

ดีมาก

หนวยการเรียนรูที่ 4 กลอมลูกดวยรัก

68

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง บทกลอมเด็ก เจาเนื้อละมุน และเจาเนื้อออน หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง เจาเนื้อละมุน (๑) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ฝกอานออกเสียง

บทกลอมเด็ก

เจาเนื้อละมุน เจาเนื้อละมุน เอย เก็บ ดอก พิกุล บาน เย็น เก็บ มา รอย กรอง ให แมทอง ขา เลน เนื้อเย็น แม คน เดียว เอย เจาเนื้อออน เจาเนื้อออน เอย ออน แม จะ กิน นม แม อุม เจา ออก ชม กิน นม แลว นอน เปล เอย วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก

69

ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง เจาเนื้อละมุน (๑) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง คัดลายมือบทกลอมเด็ก ตัวบรรจงเต็มบรรทัด และวาดภาพประกอบ

เจาเนื้อละมุน เจาเนื้อละมุน เอย เก็บ ดอก พิกุล บาน เย็น เก็บ มา รอย กรอง ให แมทอง ขา เลน เนื้อเย็น แม คน เดียว เอย ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... .............................................................................................................. ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

70

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง บทรอยกรอง กุกกุกไก

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง กุกกุกไก รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

กุกกุกไก เลี้ยงลูกจนใหญ ไมมีนมใหลูกกิน ลูกรองเจี๊ยบเจี๊ยบ แมก็เลียบไปคุยดิน ทํามาหากิน ตามประสาไกเอย

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก

71

ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง เลือกคําเติมใตภาพและการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง กุกกุกไก รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ตอนที่ ๑ คําชี้แจง เลือกคําเติมใตภาพใหถูกตอง

ลูกไก แมไก ไขไก ไขดาว พอไก เลาไก ๑.

๒.

๓.

พ่อไก่ ......................................... ........................................... .........................................

๔.

๕.

๖.

.......................................... ......................................... ..........................................

72

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

กุกกุก ไก เลี้ยงลูกจนใหญ ไมมีนมใหลูกกิน ลูกรองเจี๊ยบเจี๊ยบ แมก็เลียบไปคุย ดิน ทํามาหากิน ตามประสาไกเอย

........................................................................... ........................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก

73

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง บทรอง แมงูเอย

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง แมงูเอย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

แมงูเอย กินน้ําบอทราย กินน้ําบอโศก กินน้ําบอหิน กินหัวกินหาง

กินน้ําบอไหน ยายไปก็ยายมา โยกไปก็โยกมา บินไปก็บินมา กินกลางตลอดตัว

74

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง เติมคําในชองวางโดยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง แมงูเอย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง เติมคําในชองวาง โดยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

แมงูเอย กินน้ําบอ............. กินน้ําบอ............. กินน้ํา.................. ................กินหาง

กินน้ํา...........ไหน ยายไปก็..............มา ..............ไปก็โยกมา บินไปก็.................. กิน............ตลอดตัว

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก

75

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง คําคลองจองและบทอาน สัตวตา ง ๆ หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง สัตวตาง ๆ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

สัตวตาง ๆ

๑. ผึ้งในรวงรัง เกาะมาลีชิม ๒. ไกบินมารัง ไกกระตากกระตาก ๓. ปาดงพงพี อยูพรักพรอมเหลือ ๔. เตามาทํารัง กลบกําบังไว ๕. บอมีปูปลา อยูปนเปกัน

วาที่ ร.ต.อวบ เหมะรัชตะ

ตางวนเวียนบิน ดูดน้ําหวานหอม เปดรองกาบกาบ ไขลงในรัง ปานี้หมีเสือ เหยื่อฉันเหลือหลาม ไขไวในทราย จนไขกลายเปนตัว กุงนานาพันธุ ตางสราญใจ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

76

ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง เขียนคําจากภาพและเติมคําในชองวาง

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง สัตวตาง ๆ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ ๑ คําชี้แจง เขียนคําจากภาพ ตัวบรรจงเต็มบรรทัด

๑.

๔.

๒.

๕.

๓.

๖.

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก

77

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง เติมคําในชองวางจากเรื่อง สัตวตาง ๆ

๑. ในปามี................... และ....................อาศัยอยู ๒. ไกรอง...........................เปดรอง............................. ๓. เตาทํารังไขไวใน............................. ๔. ในบอมี................. และ..................... ๕. ผึ้งอยูใน........................................

ตอนที่ ๓ คําชี้แจง วาดภาพสัตวที่ชอบและเขียนชื่อสัตว

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

78

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง คําคลองจองและบทรอง จ้ําจี้มะเขือเปราะ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง จ้ําจี้มะเขือเปราะ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

จ้ําจี้มะเขือเปราะ กะเทาะหนาแวน พายเรืออกแอน กระแทนตนกุม สาวสาวหนุมหนุม อาบน้ําทาไหน อาบน้ําทาวัด เอาแปงที่ไหนผัด เอากระจกที่ไหนสอง เยี่ยมเยี่ยมมองมอง นกขุนทองรองฮู ฝกอานและเขียน คําคลองจอง

เปราะ – กะเทาะ

แวน – แอน

แอน – แทน

กุม – หนุม

สอง-มอง

ทอง – รอง

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก

79

ใบงานที่ ๕ เรือ่ ง การเขียนคําที่มีพยัญชนะตนเหมือนกันและจับคูขอความกับ ภาพจากบทรอง จ้ําจีม้ ะเขือเปราะ หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง จ้ําจี้มะเขือเปราะ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ตอนที่ ๑ คําชี้แจง เขียนคําที่มีพยัญชนะตนเหมือนกัน และฝกอาน

ย ว

ป ก ต

....ยา...

ตัวอยาง

ยักษ วาว ปลา กระจก แตงโม

ยาย

ยา ....ิ่ง .......

แ....น

เ....ด

....รรไกร ....ระตาย

เ...า

โ....ะ

.....................

....................

.......................

......................

80

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง จับคูข อความกับภาพ จากบทรองจ้ําจี้มะเขือเปราะ

จ้ําจี้มะเขือเปราะ กะเทาะหนาแวน พายเรืออกแอน กระแทนตนกุม สาวสาวหนุมหนุม อาบน้ําทาไหน อาบน้ําทาวัด เอาแปงที่ไหนผัด เอากระจกที่ไหนสอง เยี่ยมเยี่ยมมองมอง นกขุนทองรองฮู

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก

81

ใบความรูที่ ๖ เรื่อง บทอาขยาน ฝนตกแดดออก

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง บทอาขยาน ฝนตกแดดออก รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ฝนตกแดดออก

ฝนตกแดดออก

นกกระจอกแปลกใจ

โผผินบินไป

ไมรูหนทาง

ไปพบมะพราว

นกหนาวครวญคราง

พี่มะพราวใจกวาง

ขอพักสักวัน

ฝนตกแดดออก

นกกระจอกพักผอน

พอหายเหนื่อยออน

บินจรผายผัน

ขอบใจพี่มะพราว

ถึงคราวชวยกัน

น้ําใจผูกพัน

ไมลืมบุญคุณ

ฝกอานคําคลองจอง ๑. ผิน – บิน พัก – สัก ๒. แดดออก – นกกระจอก หนทาง – ครวญคราง มะพราว – ถึงคราว

ใจ – ไป หาย – ผาย มะพราว – นกหนาว เหนื่อยออน – บินจร ชวยกัน – ผูกพัน

82

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๖ เรือ่ ง หาคําคลองจองและคัดลายมือบทอาขยาน ฝนตกแดดออก หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง บทอาขยาน ฝนตกแดดออก รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ตอนที่ ๑ คําชี้แจง ขีดเสนใตคําคลองจอง ฝนตกแดดออก

ฝนตกแดดออก โผผินบินไป ไปพบมะพราว พี่มะพราวใจกวาง ฝนตกแดดออก พอหายเหนื่อยออน ขอบใจพี่มะพราว น้าํ ใจผูกพัน

นกกระจอกแปลกใจ ไมรูหนทาง นกหนาวครวญคราง ขอพักสักวัน นกกระจอกพักผอน บินจรผายผัน ถึงคราวชวยกัน ไมลืมบุญคุณ

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดบทอาขยาน ฝนตกแดดออก

............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก

83

ใบความรูที่ ๗ เรื่อง บทกลอมเด็ก จันทรเจา

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง จันทรเจา รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

บทกลอมเด็ก จันทรเจา จันทรเอยจันทรเจา ขอแหวนทองแดง ขอชางขอมา ขอเกาอี้ ขอเตียงตั้ง ขอละคร ขอยายชู ขอยายเกิด

ขอขาวขอแกง ผูกมือนองขา ใหนองขาขี่ ใหนองขานั่ง ใหนองขานอน ใหนองขาดู เลีย้ งนองขาเถิด เลี้ยงตัวขาเอง บทเหกลอม ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

84

ใบงานที่ ๗ เรือ่ ง เรียงคําใหเปนประโยคและคัดคําตัวบรรจงเต็มบรรทัด

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง จันทรเจา รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ ๑ คําชี้แจง นําคํามาเรียงใหเปนประโยค

๑. ยา

มีนา

ถือ

๒. วิชา

มือ

ชู

๓. มี

สุภา

ยา

๔. ลา

ขา

ดู

๕. ถู

ฝา

ชะนี

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง คัดลายมือคําดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด และฝกอาน

จันทรเจา แหวน ผูกมือ เกาอี้

ละคร

เลี้ยง

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก

85

ใบความรูที่ ๘ เรื่อง บทรองเลน จ้ําจี้ผลไม หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง จ้ําจี้ผลไม รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

จ้ําจี้ผลไม ขนุน นอยหนา ละมุด ลําไย มะกรูด มะนาว ฟกแฟง แตงโม

จ้ําจี้ผลไม แตงไทย แตงกวา พุทรา มังคุด มะเฟอง มะไฟ มะพราว สมโอ ไชโยโหฮิ้ว

86

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๘ เรือ่ ง คําอะไรที่หายไป หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง จ้ําจี้ผลไม รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง อานบทรองเลน จ้ําจี้ผลไม แลวเลือกคําที่กําหนดใหเติมในชองวางใหถูกตอง

มะนาว ผลไม ละมุด โหฮวิ้ พุทรา มะเฟอง ฟกแฟง แตงกวา จ้ําจี้ผลไม จ้ําจี.้ ........... แตงไทย .............. ขนุน นอยหนา ................ มังคุด ............... ลําไย ................ มะไฟ มะกรูด............... มะพราว สมโอ ............... แตงโม ไชโย................. ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก

87

ใบความรูที่ ๙ นิทานเรื่อง หานนอยหาแม

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง หานนอยหาแม รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

นิทาน หานนอยหาแม

ณ ชายหาดแหงหนึ่ง ลูกหานนอยเดินมา ทําหนาละหอย เพราะ เพลินชมดอกไมเลยหลงทางกับแม เจาหานนอยหนามอย หดหูมองเห็นหงสเดินเดี่ยว กําลังเพลิน เที่ยวจึงลองถามดู เห็นแมฉันไหม หงสไมเคยรู จึงเตือนเจาหนูใหรีบหาแม หานนอยอยากรูแมอยู ที่ไหน จึงดั้นดนไปเร็วไวหาแม พบหิ่งหอยนอย คงรูแนแทวาแมอยูไหน หิ่งหอยใจดีบอกวารูที่ แมนี้คอยหาอยูที่ชายปา มาฉันพาไปใหทันทวงที หานนอยพบแม ดีใจจริงแทเฝาแตขอบใจ หากเจาหิ่งหอยไม ชวยนําไป ลูกอาจมีภัยหากเจอคนพาล แมหานสอนสั่ง เจาควรจดจําหนทางกลับบาน พลัดหลงกับแม แทบแยซมซาน โชคดีทันการจึงรอดชีวา ลู ก ห า นทบทวนคํ า สอนของแม ช า งสอนดี แ ท แม เ ราเป น ครู อบรมเลี้ยงดูใหลูกไดดี แมหานลูกหานพันผูกสําราญ แมลูกชื่นบานสุขใจพรอมหนา (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ)

ฝกอานคําศัพทใหม แมหาน ลูกหาน หลงทาง หงส คนพาล อบรม

ชายหาด หิ่งหอย เลี้ยงดู

ชายปา ดั้นดน สําราญ สุขใจ

88

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๙ เรือ่ ง นิทานหานนอยหาแม

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง หานนอยหาแม รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ ๑ คัดลายมือ สรุปใจความสําคัญนิทานเรื่องหานนอยหาแม

หานนอยหลงทางกับแมที่ชายหาด หิ่งหอยพาไปหาแม

ตอนที่ ๒ ใสหมายเลข ๑ ๒ และ ๓ เรียงลําดับนิทานเรื่องหานนอยหาแม

หานนอยพบหิ่งหอย หานนอยพบหงส หานนอยหลงทางกับแมที่ชายหาด วาดรูปหานนอยตามจินตนาการของนักเรียน

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก

89

ใบความรูที่ ๑๐ นิทานเรื่อง กระตายกับเตา

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง กระตายกับเตา รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

นิทาน กระตายกับเตา กระตายตัวหนึ่งเที่ยววิ่งเลนในปาอยางคึกคะนอง และคิดวาไมมีใครวิ่งเร็วกวา มัน บังเอิญกระตายวิ่งมาพบเตาตัวหนึ่งกําลังคลานอยูขางทางอยางเชื่องชา กระตายจึง พูดเยาะเยยวา “เพื่อนเตาทําไมทานเดินเร็วอยางนี้ จะรีบไปไหน” เตาไดยนิ กระตายพูดเยาะเยยถากถาง ก็ตอบไปวา “เจาไมตองมาอวดเกง จะ ลองแขงวิ่งแขงกันสักครั้งไหม “ กระตายไดฟงคําทาก็รับทันที “ขายินดีรับคําทา แลวจะเริ่มแขงกันเมื่อไรดีละ”กระตายบอกเตา “วันพรุงนี้ดีไหม” เตาตอบ “ตกลง แลวใครจะมาเปนกรรมการตัดสินการแขงวิ่งละ” กระตายถาม “เราไปเชิญสุนัขจิ้งจอกมาตัดสินดีไหม” เตาเสนอความเห็น วาแลวสัตวทั้งสองตัวก็พากันไปเชิญสุนัขจิ้งจอกเปนกรรมการตัดสิน ครั้นรุง เชาการแขงขันก็เริ่มขึ้น เตาตั้งหนาตั้งตาวิ่งอยางไมยอทอ สวนกระตายทําใจเย็นเพราะ คิดวาวิ่งเร็วกวา มันวิ่งมาเห็นรมไมนานอนเปนยิ่งนักจึงหยุดนอนพัก มารูสึกตัวตื่นขึ้นมา ก็ใกลเวลาพลบค่ํา จึงรีบตื่นออกวิ่งอยางสุดกําลัง พอมาถึงหลักชัยก็เห็นเตาอยูที่เสนชัย กระตายรูสึกอับอายขายหนา รีบวิ่งเขาไปในปาดวยความผิดหวัง

ขอคิด อยาประมาทในความสามารถของผูอ นื่ ความประมาทนํามาซึ่งความเสียหาย

ฝกอานคําศัพทใหม คึกคะนอง เชื่องชา เยาะเยย

สุนัขจิ้งจอก กรรมการ

ยอทอ

อับอาย

พลบค่ํา หลักชัย

ขายหนา

90

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๑๐ เรือ่ ง สรุปใจความสําคัญ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง กระตายกับเตา รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ ๑ คัดลายมือ สรุปใจความสําคัญ เรื่องกระตายกับเตา

ตอนที่ ๒ เลือกประโยคที่กําหนดให เขียนเรียงลําดับเรื่องกระตายกับเตา

กระตายนอนพักใตตนไม เตาชนะกระตาย กระตายและเตาวิ่งแขงขัน

๑....................................... ๒....................................... ๓....................................... ...................................... ...................................... ...................................... ..................................... ..................................... ..................................... ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก

91

แบบประเมินตนเอง ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____ หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กลอมลูกดวยรัก คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับ การประเมินเหล านี้ เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี กิจกรรม

ดี

ดีมาก ระดับความสามารถ

1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 2. เลือกคําเติมใตภาพและการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 3. เติมคําในชองวางโดยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 4. เขียนคําจากภาพและเติมคําในชองวาง 5. การเขียนคําที่มีพยัญชนะตนเหมือนกัน และจับคูขอความกับภาพจาก บทรองจ้ําจี้มะเขือเปราะ 6. หาคําคลองจองและคัดลายมือคําคลองจองบทอาขยาน ฝนตกแดดออก 7. เรียงคําใหเปนประโยคและคัดคําตัวบรรจงเต็มบรรทัด 8 คําอะไรที่หายไป 9. นิทานหานนอยหาแม 10. สรุปใจความสําคัญ ๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้ จํานวน............................. จํานวน.............................. จํานวน............................. จํานวน.............................. จํานวน............................. สรุป วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด ปรับปรุง พอใช ดี คอนขางดี

ดีมาก

หนวยการเรียนรูที่ 5 พูด คิด ผันคลอง ทองอาขยาน

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง พูด คิด ผันคลอง ทองอาขยาน

93

ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง โยงเสนจับคูวรรณยุกต

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง พูด คิด ผันคลอง ทองอาขยาน แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง รูจักวรรณยุกต รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

โยงเสนจับคูวรรณยุกต คําชี้แจง โยงเสนจับคูห ารูปวรรณยุกต ใหถูกตอง

ไมจัตวา ไมตรี ไมเอก ไมโท สามัญ ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

94

ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง ฝกเขียนวรรณยุกต

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง พูด คิด ผันคลอง ทองอาขยาน แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ฝกเขียนเรียนวรรณยุกต รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําที่มีวรรณยุกต แลวเขียนสะกดคํา คํา

กา ตา

เขียนคํา และสะกดคํา

กา กอ-อา-กา-ไมจัตวา กา

ปา จา บา ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง พูด คิด ผันคลอง ทองอาขยาน

95

เพลงวรรณยุกตไทย

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง พูด คิด ผันคลอง ทองอาขยาน แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง วรรณยุกตสขุ ใจ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

เพลงวรรณยุกตไทย ทํานองเพลงชาง

หนู หนู จา หนูจงโปรดจําไววา เสียงวรรณยุกตไทยนั่นหนา เราแบงออกเปน หา เสียง สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เสียงสามัญหนาไมมีรูปเอย

96

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

แบบฝกอาน อักษรกลางประสมสระเสียงยาว หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง พูด คิด ผันคลอง ทองอาขยาน แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง วรรณยุกตสุขใจ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

แบบฝกอาน ตา ปา ปา อา ตา ตา ตา ตา ตา ตา ปา ปา ปา ปา ปา ปา อา อา อา อา อา อา ตา ปา ปา อา อานถูกตอง ___________คํา

อานไมถูกตอง_____________ คํา

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง พูด คิด ผันคลอง ทองอาขยาน

97

ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง เขียนรูปวรรณยุกตในคําที่พยัญชนะตนเปนอักษรกลาง หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง พูด คิด ผันคลอง ทองอาขยาน แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง วรรณยุกตสุขใจ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง เขียนรูปวรรณยุกตในคําที่พยัญชนะตนเปนอักษรกลางและฝกอาน

คํา กา ดา ปา จา บา อา ตา

เสียงวรรณยุกต์ สามัญ เอก กา ดา ปา จา บา อา ตา

กา ดา ปา จา บา อา ตา

เขียนถูกตอง__________ คํา

โท

ตรี จัตวา

กา ดา ปา จา บา อา ตา

กา ดา ปา จา บา อา ตา

กา ดา ปา จา บา อา ตา

เขียนไมถูกตอง____________คํา

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

98

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง นิทานหรรษา

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง พูด คิด ผันคลอง ทองอาขยาน แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง นิทานหรรษา (๑) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามจากนิทานเรื่อง กระตายกับเตา

๑. นิทานเรื่องนี้มีตัวละครใดบาง ๒. ตัวละครในนิทานกําลังทําอะไร ๓. ใครเปนฝายชวนแขงขัน ๔. เตากับกระตายวิ่งแขงกัน ใครเปนฝายชนะ ๕. ทําไมกระตายถึงแพเตา

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง พูด คิด ผันคลอง ทองอาขยาน

99

บทอาขยานหลักชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง แมวเอย แมวเหมียว

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง รูจักอาขยาน แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง แมวเอยแมวเหมียว (2) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

บทอาขยาน แมวเอย แมวเหมียว แมวเอยแมวเหมียว รูปรางประเปรียวเปนนักหนา รองเรียกเหมียวเหมียวเดีย๋ วก็มา เคลาแขงเคลาขานาเอ็นดู รูจักเอารักเขาตอตั้ง ค่ําค่ําซ้ํานั่งระวังหนู ควรนับวามันกตัญู พอดูอยางไวใสใจเอย ผูแตง : นายทัด เปรียญ

100

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

แบบประเมินตนเอง ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____ หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง พูด คิด ผันคลอง ทองอาขยาน คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน ของแตละกิจกรรมที่นักเรีย นคิ ดวาทําได ตามระดับ การประเมินเหล านี้ เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี กิจกรรม

ดี

ดีมาก

ระดับความสามารถ

1. เขียนรูปวรรณยุกตไดถูกตอง 2. ผันวรรณยุกตอักษรกลางได 3. เขียนสะกดคําที่มีวรรณยุกตไดถูกตอง 4. บอกหลักการอาน 5. ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 6. อานนิทานเรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ แลวบอกขอคิดจากเรื่องที่อาน 7. พูดเลาเรื่องที่กําหนดได 8. ทองบทอาขยานไดถูกตอง 9. บอกประโยชนของบทอาขยานได 10. มารยาทที่ดีในการฟง พูด อาน เขียน ๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้ จํานวน............................. จํานวน.............................. จํานวน............................. จํานวน.............................. จํานวน............................. สรุป วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด ปรับปรุง พอใช ดี คอนขางดี

ดีมาก

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง พูด คิด ผันคลอง ทองอาขยาน

101

บันทึกการเรียนรู (Learning logs) ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

สิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ...................................................

สิ่งที่ฉันไมชอบในการเรียนวิชานี้ คือ .................................................................................... .................................................................................... ..........................................................................

สิ่งที่ฉันจะทําใหดีขึ้น คือ .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ......................................................................

หนวยการเรียนรูที่ 6 สัญลักษณนารูเเละการสื่อความ

หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ

103

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง อักษรสูงและแบบฝกอานผันวรรณยุกตพยัญชนะอักษรสูง หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง จําคําอักษรสูง (๑) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

อักษรสูง มี ๑๑ ตัว คือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห ผันวรรณยุกตได ๓ เสียง คือ เสียงเอก เสียงโท เสียงจัตวา แบบฝกอานผันวรรณยุกตพยัญชนะอักษรสูง

เสียง เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา คํา ขา

-

ขา

ขา

-

ขา

ถอย

-

ถอย

ถอย

-

ถอย

ฝา

-

ฝา

ฝา

-

ฝา

สู

-

สู

สู

-

สู

หิว

-

หิ่ว

หิ้ว

-

หิว

แผน

-

แผน

แผน

-

แผน

สี

-

สี่

สี้

-

สี

ฉาง

-

ฉาง

ฉาง

-

ฉาง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

104

ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง ผันวรรณยุกตอักษรสูงไมมตี ัวสะกด

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง จําคําอักษรสูง (๑) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ ๑ คําชี้แจง เขียนคําผันวรรณยุกต − − แลวฝกอาน

คํา

เสียง

สามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา

สี ฝา ถือ ขา หา

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง เติมรูปวรรณยุกต − − บนคําที่ขีดเสนใตใหไดความหมายที่ถูกตอง

ตัวอยาง ผาสี

๑. มีไข ๔. สีหา

ผาสี

๒. ผูดี ๕. หาผา

๓. ฉูฉี

หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ

105

ตอนที่ ๓ เลือกคําที่กําหนดใหเติมลงชองวางใหเปนประโยคสมบูรณ

๑. แกวใส ..............ลาย ............( เสือ เสื่อ เสื้อ ) ๒. สุนขั ชอบ..............คนแปลกหนา ( เหา เหา เหา ) ๓. แมตกั น้ํา .............โองจนเต็ม ( ใส ใส ใส ) ๔. เด็ก ...........คนใสเสื้อ ............เดียวกัน ( สี สี่ สี้ ) ๕. ............เดินหกลมทําให ...........เปนแผล ( เขา เขา เขา )

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

106

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง การอานคําผันวรรณยุกตพยัญชนะอักษรสูงและประโยค หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง จดจําสัญญาณ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

อักษรสูง มี ๑๑ ตัว คือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห ผันวรรณยุกตได ๓ เสียง คือ เสียงเอก เสียงโท เสียงจัตวา

เสียง คํา หา เสียง ขาย หาด

เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท

-

หา เสี่ยง ขาย หาด

หา เสี้ยง ขาย หาด

เสียงตรี เสียงจัตวา

-

หา เสียง ขาย หาด

ชวยจําอักษรสูง (๑๑ ตัว)

ผี ฝาก ถุง ขาว (ข ฃ) สาร (ส ษ) เศรษฐี ให ฉัน ประโยค คือ การนําคํามาเรียงตอกันไดเนื้อความ ใคร ทําอะไร ตัวอยางประโยค ๑. แมลางจาน ๒. แมวกินปลา ๓. นองรองไห

ประโยค

ประธาน + กริยา + กรรม

หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ

107

ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง หาคําผันวรรณยุกตอักษรสูงและเรียงคําเปนประโยค

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง จดจําสัญญาณ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ ๑ ผันวรรณยุกตคําที่กําหนดให แลวฝกอานออกเสียง

เสียง คํา

เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท

เสียงตรี เสียงจัตวา

ขาว สับ ผอม เถียง เผือก ตอนที่ ๒ นําคําที่กําหนดมาเรียงใหเปนประโยคที่ถูกตอง

๑. ถู / แม / ฝาตู ................................................................ ๒. ภูผา / ผา / มี................................................................ ๓. ปา / ขา / หา ............................................................... ๔. หู / ผา / พอ ................................................................... ๕. ไฟ / ตาไฝ / กอ ............................................................. ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

108

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง อักษรต่ําและการอานคําผันวรรณยุกตอักษรต่ํา

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง จําคําอักษรต่ํา (๑) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

อักษรต่ํา

พยัญชนะอักษรต่ํามี ๒๔ ตัวไดแก

ค ฌ ธ ย

ฅ ญ น ร

ฆ ฑ พ ล

ง ฒ ฟ ว

ช ณ ภ ฬ

ซ ท ม ฮ

อักษรต่ําเดี่ยว ไดแก ง ญ ณ น ม ย ล ร ว ฬ ฝกจําอักษรต่ํา ซึ่งเปนอักษรเดี่ยว (๑๐ ตัว)

งู ใหญ นอน อยู ณ ริม วัด โม ฬี โลก หรือ

งู ใหญ เณร นิ่ม มี เรือ อยู หลัง วัด โม ฬี โลก

หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ

109

อักษรต่ําผันวรรณยุกตได 3 เสียง คือ เสียงสามัญ เสียงโท (รูป − ) และเสียงตรี (รูป − ) เสียง คํา

เสียงสามัญ เสียงเอก

เสียงโท

เสียงตรี

เสียงจัตวา

คา

คา

-

คา

คา

-

ชา

ชา

-

ชา

ชา

-

ซา

ซา

-

ซา

ซา

-

ทา

ทา

-

ทา

ทา

-

มา

มา

-

มา

มา

-

ลา

ลา

-

ลา

ลา

-

วา

วา

-

วา

วา

-

แทง

แทง

-

แทง

แทง

-

นอง

นอง

-

นอง

นอง

-

ยํา

ยํา

-

ย่ํา

ย้ํา

-

โลง

โลง

-

โลง

โลง

-

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

110

ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง ผันวรรณยุกตอักษรต่ําและเติมรูปวรรณยุกต

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ขับขานวรรณยุกต รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ ๑ คําชี้แจง ฝกเขียนผันวรรณยุกตอักษรต่ํา สังเกตรูปวรรณยุกตกับเสียงวรรณยุกตที่ไมตรงกันและ ฝกอาน

เสียง คํา

ทา วา ชี ที พู ยู ชือ

สามัญ

เสียงเอก

เสียงโท

เสียงตรี

เสียงจัตวา

หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ

111

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง เติมรูปวรรณยุกต −◌่ − บนคําที่พยัญชนะตนเปนอักษรต่ํา ที่ขีดเสนใตใหถูกตอง และเขียนวาเปนเสียงวรรณยุกตใด

ตัวอยาง แมคา

คําวา แม เสียงวรรณยุกต โท คําวา คา เสียงวรรณยุกต ตรี

๑. นารู

คําวา

เสียงวรรณยุกต

คําวา

เสียงวรรณยุกต

๒. ทาที

คําวา

เสียงวรรณยุกต

๓. ไฟฟา

คําวา

เสียงวรรณยุกต

๔. ปูย า

คําวา

เสียงวรรณยุกต

๕. ทีนี

คําวา

เสียงวรรณยุกต

คําวา

เสียงวรรณยุกต

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

112

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง เติมคําในชองวาง

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง จําคําอักษรต่ํา (๒) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง นําคําในวงเล็บมาเติมในชองวางใหไดความหมาย

๑. คุณ............มาซื้อ........ที่รานของระ............ (ยา ยา ยา) ๒. อา........วา........ งู อยูที่นี่ (รู รู รู) ๓. ..........ชี้ใหดูหมูอวน .......... (พี พี่ พี้) ๔. พี่ทํากับขาว ...........นี้ กับ................ (มือ มื่อ มื้อ) ๕. ............วา............ผืนนี้ ..............สนใจ (นา นา นา) ๖. อา ............ดู ลูก ...........แขง (มา มา มา) ๗. อานภาษาพา ..........ได ทุก ..........ทุก เวลา (ที ที่ ที้) ๘. เขาใสรอง ...............สี ..............ไปเที่ยว (เทา เทา เทา) ๙. คนที่กําลัง...........นิว้ คือแม ...........(ชี ชี่ ชี้) ๑๐. พอถือขวด..............และ...........มาดื่ม (นํา น่ํา น้ํา)

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ

113

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง เพลงขามถนน

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง สัญลักษณนารู (๑) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

เพลงขามถนน

อยา เหมอ มอง

ตอง ดู ขาง หนา

อีก ซาย แล ขวา

เมื่อ จะ ขาม ถนน

หาก ยวดยาน หลาย

ก็ ตอง อด ใจ ทน

อยา ตัด หนา รถยนต

ทุก ๆ คน ควร ระวังเอย

(มงแซะ แซะมง ตะลุมตุมมง ๆ ๆ) (ศรีนวล รัตนสุวรรณ)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

114

ใบงานที่ ๕ เรื่อง เขียนความหมายของภาพสัญลักษณ หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง สัญลักษณนารู รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ตอนที่ ๑

คําชี้แจง เลือกคําที่กําหนดเขียนใหตรงกับภาพสัญลักษณตอไปนี้

หามเสียงดัง

สัญญาณไฟจราจร ทางมาลาย เลี้ยวขวา เลี้ยวซาย

หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ

115

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง วาดภาพระบายสีภาพสัญลักษณที่นักเรียนสนใจ ๑ ภาพ พรอมเขียนชื่อภาพสัญลักษณและคําสั่งที่ใชกับภาพสัญลักษณนั้น ๒ ประโยค

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

116

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๖ เรือ่ ง สัญลักษณและเครื่องหมาย

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สัญลักษณนารู รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ ๑ คําชี้แจง เขียนชื่อภาพสัญลักษณที่กําหนดให

สัญลักษณ

เครื่องหมาย

= +ตอนที่ ๒ คําชี้แจง เขียนคําจากภาพสัญลักษณนํามาแตงประโยคใหถูกตอง

๑.

ภาพสัญลักษณ

๒.

ภาพสัญลักษณ

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ

117

ใบความรูที่ 6 เรื่อง ภาพสัญลักษณรอบตัวเรา

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ภาพสัญลักษณรอบตัวเรา รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ภาพสัญลักษณรอบตัวเรา

หามนําสัตวเลี้ยงเขา

หามสงเสียงดัง

หามเขา

หามกินอาหารและเครื่องดื่ม

หามสวมรองเทาแตะ

หามพูด

จุดลางมือ

ทางขามถนนและเขตโรงเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

118

ใบงานที่ ๗ เรือ่ ง อานภาพสัญลักษณและแผนที่

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ภาพสัญลักษณรอบตัวเรา รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

กิ่งกับแกวไปเที่ยววันหยุด คุณแมใหแผนที่มาดวย เพราะกลัววาจะหลง 5

1 4

2

4

4 6 4

7 3

คําชี้แจง อานภาพแผนที่และสัญลักษณ และตอบคําถามโดยดูจากแผนที่

๑. ถากิ่งกับแกวจะไปดูน้ําพุ ตองไปที่หมายเลข ................... ๒. หมายเลข ๔ ทั้งหมด คือ........................... ๓. ลําธารจากหมายเลข...........ไหลลงไปที่บึงหมายเลข............... ๔. กิ่งกับแกวจะไปนั่งพักในสวนสาธารณะ หมายเลข................. ๕. หมายเลข ๕ เปนที่ตงั้ รานขาย................................ ๖. กิ่งกับแกวจะขามลําธารหมายเลข ๒ ตองเดินไปสะพานหมายเลข.... ๗. แกวพูดวา “ดูซิในนีม้ ีปลาเยอะแยะ”ปลานาจะอยูที่หมายเลข.......... ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ

119

ใบความรูที่ 7 เรื่อง ปายนี้บอกอะไรและคําคลองจอง

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ปายนี้บอกอะไร รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ปายรอบตัวเรา

หามเขากอนไดรับอนุญาต

หามสูบบุหรี่

หามรับประทานอาหาร

ทางหนีไฟ

คําคลองจอง แบบฝกอานคําคลองจอง

คําคลองจอง ๑ พยางค ใจ – ให ฉัน – กัน เบา – เรา กิน – บิน พอ – รอ

คําคลองจอง ๒ พยางค ปูย า – ทาน้ํา ยูยี่ – ชี้มือ เตาหู – รูด ี สีเทา – เกาขา มานี – มียา ไฟฟา – หาสี

120

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๘ เรือ่ ง ปายนี้บอกอะไรและเขียนคําคลองจอง

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ปายนี้บอกอะไร รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง ดูภาพ แลวเลือกขอความในกรอบที่กําหนให เติมในชองวาง

วายน้ํา นั่ง

ปดประตู ถายภาพ

1.

หาม เลนฟุตบอล 4.

เลนฟุตบอล สูบบุหรี่

2.

3.

ให ……………………….

หาม ……………………….

5.

6.

หาม …………… เขา หาม ……………….… 7.

หาม ……………….…

สวมรองเทาแตะ สุนัข วิ่ง

8.

หาม ……………….…

หาม …………… ที่นี่ 9.

หาม ……………….…

หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ

121

คําชี้แจง เขียนคําคลองจองตามคําที่กําหนดให

๑. ใจ ไป ....................................... ๒. ริน กิน ..................................... ๓. ยาก มาก .................................... ๔. โลก โศก .................................... ๕. เลี้ยว เคี้ยว .................................. ๖. ปูนา กาบิน ................................. ๗. ผูกพัน ปนให ............................. ๘. หนังสือ ชื่อเสียง ......................... ๙. น้ําใส ใจจริง ............................... ๑๐. พอแม แกเฒา ........................

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

122

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบความรูที่ 8 เรื่อง การอานภาพสัญลักษณ

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เลาสัญลักษณรอบตัวฉัน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ภาพสัญลักษณ

หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ

123

คําถามชวนคิด ๑. นักเรียนเคยเห็นปายสัญลักษณอะไรมากที่สุด ปายนั้นแสดงไวที่ ไหนบาง ๒. ปายสัญลักษณมีประโยชนตอนักเรียนอะไรบาง

124

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๙ เรือ่ ง อานภาพสัญลักษณและเขียนเลาเรื่องจากภาพ

หนวยการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เลาสัญลักษณรอบตัวฉัน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ ๑ คําชี้แจง ดูแผนผัง อานเรื่อง และภาพสัญลักษณ แลวเติมคําลงชองวาง

๑.

เปยกกับแจวไปเที่ยววันหยุด พอเลนน้ําเสร็จเปยกก็ชวนแจวไป ..........................

๒. เปยกชวนแจว “ไปเลนที่ สักพักหนึ่งเปยกก็วิ่งหายไป

.................. ” แจวตกลง พอเลน

๓. เปยกกลับมาก็บอกแจววา “ขอโทษ ฉันไป ๔. แจวหัวเราะ แลวชวนเปยกวา “ไปนั่งพักกันที่ ตรงนั้นมีดอกไมสวยดี”

....................มานะ” .......................

หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ

125

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง นําประโยคจากขอ ๑ – ๔ มาเขียนเรียงกันใหเปนเรื่อง และตั้งชื่อเรื่อง เขียนตัวบรรจง เต็มบรรทัด

เรื่อง................................................................

........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

126

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

แบบประเมินตนเอง ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____ หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง สัญลักษณนารูและการสื่อความ คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้ เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี

กิจกรรม

ดี

ดีมาก

ระดับความสามารถ

1. ผันวรรณยุกตอักษรสูงไมมีตัวสะกด 2. หาคําผันวรรณยุกตอักษรสูง และเรียงคําเปนประโยค 3. ผันวรรณยุกตอักษรต่ํา และ เติมรูปวรรณยุกต 4. เติมคําในชองวาง 5. เขียนความหมายของภาพสัญลักษณ 6. สัญลักษณ และ เครื่องหมาย 7. อานภาพสัญลักษณและแผนที่ 8. ปายนี้บอกอะไร และเขียนคําคลองจอง 9. อานภาพสัญลักษณและเขียนเลาเรื่องจากภาพ ๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้ จํานวน............................. จํานวน............................. จํานวน............................. สรุป วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด ปรับปรุง พอใช ดี คอนขางดี

จํานวน.............................. จํานวน..............................

ดีมาก

หนวยการเรียนรูที่ 7 เครื่องหมาย สัญลักษณ และประโยคนารู

128

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบความรูที่ 1 เรื่อง สัญลักษณ

หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ และประโยคนารู แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง สัญลักษณ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

สัญลักษณ สัญลักษณ หมายถึง สิ่งที่กําหนดขึ้นใชเพื่อใหหมายความแทนอีกสิ่ง หนึ่ง ซึ่งอาจเปนรูปภาพ เครื่องหมาย หรือสิ่งของ เปนตน สั ญ ลั ก ษณ หรื อ เครื่ อ งหมาย (symbol) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ใ ช แ ทน ความหมายของอี ก สิ่ ง หนึ่ ง หรื อ ถ า จะกล า วให ลึ ก ลงไปอี ก สั ญ ลั กษณ หมายถึง วัตถุ อักษร รูปราง หรือสีสัน ซึ่งใชในการสื่อความหมายหรือ แนวความคิดใหมนุษยเขาใจไปในทางเดียวกัน อาจจะเปนรูปธรรมหรือ นามธรรมก็ได ในทางปรัชญามักมีคํานิยามวา ทุกสิ่งทุกอยางในธรรมชาติ หรือแมในจักรวาล สามารถแทนไดดวยสัญลักษณทั้งสิ้น สัญลักษณนั้นชวยในการสื่อสาร อาจจะเปนรูปภาพ การเขียนอักษร การออกเสียง หรือการทําทาทาง ซึ่งชวยใหผูสงสารและผูรับสารเขาใจ ตรงกันแมจะพูดกันคนละภาษา แตขึ้นอยูกับประสบการณของทั้งสองฝาย วา ผูสงสารมีความสามารถใชสัญลักษณใหสื่อความหมายมากเพียงใด และผูรับสารมีความเขาใจในสัญลักษณที่ใชมากเพียงใด ดังนั้น ภาษามือ จึงจัดวาเปนสัญลักษณอยางหนึ่งเชนกัน

หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ และประโยคนารู

129

ใบงานที่ 1 เรือ่ ง จับคูส ัญลักษณกับความหมาย

หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ และประโยคนารู แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง สัญลักษณ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คําชี้แจง ใหนักเรียนโยงเสนจับคูสัญลักษณกับความหมายใหถูกตอง

ปายหยุด ปายเลี้ยวซาย ปายระวังคนขามถนน ปายหองปฐมพยาบาล ปายเลี้ยวขวา ปายถังขยะ ปายเลี้ยวขวา ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

130

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบความรูที่ 2 เรื่อง สัญลักษณในโรงเรียน หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ และประโยคนารู แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สัญลักษณในชีวิตประจําวัน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

สัญลักษณ สัญลักษณ หมายถึง สิ่งที่กําหนดขึ้นใชเพื่อใหหมายความแทนอีกสิ่ง หนึ่ง ซึ่งอาจเปนรูปภาพ เครื่องหมาย หรือสิ่งของ เปนตน สั ญ ลั ก ษณ หรื อ เครื่ อ งหมาย (symbol) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ใ ช แ ทน ความหมายของอี ก สิ่ ง หนึ่ ง หรื อ ถ า จะกล า วให ลึ ก ลงไปอี ก สั ญ ลั กษณ หมายถึง วัตถุ อักษร รูปราง หรือสีสัน ซึ่งใชในการสื่อความหมายหรือ แนวความคิดใหมนุษยเขาใจไปในทางเดียวกัน อาจจะเปนรูปธรรมหรือ นามธรรมก็ได ในทางปรัชญามักมีคํานิยามวา ทุกสิ่งทุกอยางในธรรมชาติ หรือแมในจักรวาล สามารถแทนไดดวยสัญลักษณทั้งสิ้น สัญลักษณนั้นชวยในการสื่อสาร อาจจะเปนรูปภาพ การเขียนอักษร การออกเสียง หรือการทําทาทาง ซึ่งชวยใหผูสงสารและผูรับสารเขาใจ ตรงกันแมจะพูดกันคนละภาษา แตขึ้นอยูกับประสบการณของทั้งสองฝาย วา ผูสงสารมีความสามารถใชสัญลักษณใหสื่อความหมายมากเพียงใด และผูรับสารมีความเขาใจในสัญลักษณที่ใชมากเพียงใด ดังนั้น ภาษามือ จึงจัดวาเปนสัญลักษณอยางหนึ่งเชนกัน

หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ และประโยคนารู

131

ใบงานที่ 2 เรือ่ ง เขียนสัญลักษณในโรงเรียน

หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ และประโยคนารู แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สัญลักษณในชีวิตประจําวัน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดรูปสัญลักษณในโรงเรียน 2 สัญลักษณ พรอมบอกความหมายของ สัญลักษณ

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

132

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบความรูที่ 3 เรื่อง เครื่องหมายในภาษาไทย

หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ และประโยคนารู แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง สัญลักษณในชีวิตประจําวัน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอน เปนเครื่องหมาย หรือสัญลักษณที่เขียนขึ้นเพื่อใช ประกอบการเขียนอักษรในภาษาหนึ่ง ๆ เพื่อประโยชนในการแบงวรรคตอน มักจะ ไมเกี่ยวกับระบบเสียงใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งในแตละภาษาจะมีเครื่องหมายวรรคตอนตาง ๆ กัน และมีกฎเกณฑการใชตาง ๆ กัน ซึ่งผูใชภาษานั้นจะตองทราบ และใชตามกฎที่ ปฏิบัติกันมา เพื่อใหมีความเขาใจในภาษาไปในทางเดียวกัน สัญลักษณในภาษาไทย . มหัพภาค (จุด) จบประโยค จบความ อักษรยอ จุดทศนิยม , จุลภาค (ลูกน้ํา) คั่นจํานวนเลข คําหรือขอความ ; อัฒภาค แยกประโยคเปรียบเทียบออกจากกัน : ทวิภาค ไขความ แจกแจงรายการ แสดงอัตราสวน :วิภัชภาค แจกแจงรายการ (มักใชคูกับยัติภังค) – ยัติภังค ใชแยกพยางค ตัวอักษร หรือกลุมตัวเลข/แจกแจง รายการ ( ) นขลิขิต (วงเล็บ) ใชกันคํา ขอความ ตัวอักษรหรือตัวเลขไวเปนพิเศษ [ ] วงเล็บเหลี่ยม ใชเ มื่อ ขอ ความนั้นใชเครื่องหมายวงเล็บแบบอื่นอยู แลวแสดงคําอาน { } วงเล็บปกกา กันคํา ขอความ ตัวอักษรหรือตัวเลขที่อยูกลุมเดียวกัน ไวดวยกัน ? ปรัศนี (คําถาม) ใชแสดงคําถาม ! อัศเจรีย (ตกใจ) ใชแสดงวาเปนคําอุทานหรือคําเลียนเสียงธรรมชาติ “……” อัญประกาศ ใชแสดงวาเปนคําพูดหรือขอความที่คัดมา หรือความ นึกคิด

หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ และประโยคนารู

‘…….’ อัญประกาศเดี่ยว

133

ใชซอนในขอความที่มีเครื่องหมายอัญประกาศ อยูแลว ๆ ไมยมก ใชหลังคํา วลี หรือประโยคเพื่อใหอานซ้ํา ฯ ไปยาลนอย/เปยยาลนอย ใชละคํา ฯลฯ ไปยาลใหญ/เปยยาลใหญ ใชละขอความแสดงวามีอีกมาก … จุดไขปลา ใชละขอความแสดงวาตัดตอนมาหรือไมตองการ ใหอาน เสนประ ใชเหมือนจุดไขปลา = เสมอภาค (เทากับ) ใชแสดงวาคําหรือขอความทั้งสองขางนั้นเสมอกัน ______สัญประกาศ (ขีดเสนใต) ใชขีดใตคําหรือขอความที่สําคัญ _____ ทีฆสัญญา ใชขีดหลังขอความเพื่อใหเติมคําหรือขอความลงไป ,, บุพสัญญา ใชเขียนแทนคําหรือขอความที่อยูบรรทัดบน (ไมมีรูปราง) มหัตถสัญญา (ยอหนา) ใชยอหนาขึ้นบรรทัดใหม + ตีนกา ตีนครุ ใชบอกมาตราเงิน (ชั่ง ตําลึง บาท สลึง เฟอง ไพ) บน ซาย ขวา ขวา ซาย ลาง / ทับ ใชขีดคั่นระหวางคําหรือจํานวนตัวเลข . พินทุ ใชจุดใตพยัญชนะเพื่อแสดงวาเปน ตัวสะกดหรือ ควบกล้ํา  ทัณฑฆาต ใชฆาอักษรที่ไมตองการออกเสียง (ถาอยูระหวาง คําเรียก วัญฌการ) ๏ ตาไก ฟองมัน ใชขึ้นตนขอความหรือบทประพันธ ฯ อังคั่นเดี่ยว ขั้นเดี่ยว ใชทายประโยคหรือบทประพันธและแสดงขึ้นแรม ๚ อังคั่นคู ขั้นคู ใชทายขอความใหญหรือจบตอน ๚ะ อังคั่นวิสรรชนีย ใชเมื่อจบเรื่อง ๛ , ๚ะ๛ โคมูตร ใชเมื่อจบเรื่อง ๙ ยามักการ ใชบังคับใหอานเปนอักษรควบ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

134

ใบงานที่ 3 เรือ่ ง เขียนเครื่องหมายในภาษาไทย

หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ และประโยคนารู แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง เครื่องหมายในภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

คําชี้แจง ตอนที่ 1

ใหนักเรียนบอกชื่อเรียกของเครื่องหมาย และเขียนเครื่องหมายใหถูกตอง

1. เครื่องหมาย

.

2. เครื่องหมาย

?

3. เครื่องหมาย

!

4. เครื่องหมาย

/

5. เครื่องหมายหนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ และประโยคนารู

135

ตอนที่ 2 จงเขียนเครื่องหมายของชื่อเครื่องหมายตอไปนี้

6. อัญประกาศ

7. อัญประกาศเดี่ยว

8. นขลิขิต

9. ไมยมก

10. จุลภาค

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

136

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ 4 เรือ่ ง เขียนเครื่องหมายในภาษาไทย

หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ และประโยคนารู แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง เขียนเครื่องหมายในภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คําชี้แจง ใหนักเรียนสรางสรรคเครื่องหมายในภาษาไทย โดยใชกระดาษสีนํามาฉีก ตัด ปะ ใหเปนรูปเครื่องหมายในภาษาไทย จํานวน ๑ เครื่องหมาย

เครื่องหมาย ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ และประโยคนารู

137

ใบงานที่ 5 เรือ่ ง ฝกเขียนเครื่องหมายอัศเจรีย

หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง เครื่องหมายอัศเจรีย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

คําชี้แจง ฝกเขียนเครือ่ งหมาย อัศเจรีย !

!

!

!

!

!

!

เติมเครื่องหมาย ! หลังคําอุทานและฝกอาน

โอโฮ

ไชโย

วาย

เอะ

อุย

ชวยดวย

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

138

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ 6 เรือ่ ง การแตงประโยค

หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ และประโยคนารู แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง คิดดีเรียบเรียงคํา (1) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คําชี้แจง นําคําที่กําหนดใหมาเรียงเปนประโยคใหถูกตอง

๑. กิน ใบโบก ออย ๒. เดิน ลูกชาง เปน แถว ๓. งวง หาง จับ ใบบัว ใช 4. อึ่งอาง ใน อยู ตุม 5. วงกลม ลูกชาง เดิน เปน

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ และประโยคนารู

139

ใบงานที่ 7 เรือ่ ง การแตงประโยคอยางงาย

หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ และประโยคนารู แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง คิดดีเรียบเรียงคํา (2) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คําชี้แจง นําคําที่กําหนดใหไปแตงประโยคสั้น ๆ อยางงาย ใหถูกตอง

1. ชาวนา 2. กิน 3. ผลไม 4. ชอบ 5. ปลาหมอ ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

140

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ 8 เรือ่ ง การแตงประโยคอยางงาย

หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ และประโยคนารู แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง สื่อสารได เขาใจกัน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คําชี้แจง แตงประโยคสื่อสารอยางงาย จากรูปภาพที่กําหนดให

1.

2.

หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ และประโยคนารู

141

3.

4.

5.

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

142

แบบประเมินตนเอง ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____ หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ และประโยคนารู คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้ เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน ปรับปรุง

พอใช กิจกรรม

คอนขางดี

ดี ระดับความสามารถ

1. จับคูสัญลักษณกับความหมาย 2. จําแนกสัญลักษณในโรงเรียน 3. เขียนเครื่องหมายในภาษาไทย 4. วาดรูปเครื่องหมาย 5. เติมคําที่ใชเครื่องหมายอัศเจรีย 6. เรียงคําใหเปนประโยค 7. เขียนสื่อสารดวยประโยคงาย 8. มารยาทที่ดีในการฟง พูด อาน เขียน ๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้ จํานวน............................. จํานวน.............................. จํานวน............................. จํานวน.............................. จํานวน............................. สรุป วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด ปรับปรุง พอใช ดี คอนขางดี

ดีมาก

ดีมาก

หนวยการเรียนรูที่ 8 คําคลองจองรอยกรองไทย

144

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง เพลงและบัตรคํา

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง วรรณยุกตพาเพลิน (๑) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

เพลงวรรณยุกต

กา จา ดา ตา บา ปา อา

วรรณยุกต หา เสียง สําคัญ (ซ้ํา) เสียง สามัญ เอก โท ตรี จัตวา สี่ รูป จํา กัน เรื่อย มา (ซ้ํา) เอา มา นะ มา ผัน เสียง เร็ว พลัน กา กา กา กา กาง กาง กาง กาง กาง จา จา จา จา จาน จาน จาน จาน จาน ดา ดา ดา ดา ดาม ดาม ดาม ดาม ดาม ตา ตา ตา ตา ตาย ตาย ตาย ตาย ตาย บา บา บา บา บาง บาง บาง บาง บาง ปา ปา ปา ปา ปาน ปาน ปาน ปาน ปาน อา อา อา อา อาม อาม อาม อาม อาม

หนวยการเรียนรูที่ 8 เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย

145

ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง อานสะกดคําและโยงเสนจับคูกับภาพ

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง วรรณยุกตพาเพลิน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ ๑ คําชี้แจง ฝกอานสะกดคําพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง มี ก สะกด

ตัวอยาง ตัก อานวา ตอ – อะ – กอ

ตัก

จาก

ปาก

ตาก

จุก

ปุก

ตุก

จิก

ดิก

ติก

ดูก

กูก

อูก

ปก

บึก

ตึก

อีก

ปก

จีก

กัก

จัก

ตัก

146

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง โยงเสนจับคูคํากับภาพใหถูกตอง และฝกอานสะกดคํา

ตึก ปกกา จิก ปาก บุกปา

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ 8 เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย

147

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง แบบฝกอานสะกดคํา

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง แมกก ตัวสะกด รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

แบบฝกอานสะกดคํา คําชี้แจง อานสะกดคําพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง มี ก สะกด เชน

อานสะกดคํา เชน ปาก ปอ อา ปา / ปา กอ ปาก อานแจกลูก เชน กัก กาก กิก กีก กึก กือ กุก กูก

อักษร อะ กลาง

ก จ ด ต บ ป อ

กัก จัก ดัก ตัก บัก ปก อัก

อา

อิ

อี

อึ

อือ

อุ

อู

กาก จาก ดาก ตาก บาก ปาก อาก

กิก จิก ดิก ติก บิก ปก อิก

กีก จีก ดีก ตีก บีก ปก อีก

กึก จึก ดึก ตึก บึก ปก อึก

กืก จืก ดืก ตืก บืก ปก อืก

กุก จุก ดุก ตุก บุก ปุก อุก

กูก จูก ดูก ตูก บูก ปูก อูก

148

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง การเขียนผันวรรณยุกตอักษรกลางมี ก สะกด

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง แมกก ตัวสะกด รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง เขียนคําและเขียนผันวรรณยุกตอักษรกลางมี ก สะกด

คํา ปาก ๑..................... ๒..................... ๓.....................

เสียงวรรณยุกต เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี

ปาก

ปาก

ปาก

ปาก

เสียงจัตวา

ปาก

๔..................... ๕..................... ๖..................... ๗..................... ๘..................... ๙..................... ๑๐................... ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ 8 เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง เพลงกุกกุกไก

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง เชิญชวนรองเลน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

เพลง กุกกุกไก กุกกุกไก เลี้ยงลูกจนใหญ ไมมีนมใหลูกกิน ลูกรองเจี๊ยบเจี๊ยบ แมก็เลียบไปคุยดิน ทํามาหากิน ตามประสาไกเอย

149

150

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง จับคูค ํากับภาพ พยัญชนะตนที่เปนอักษรกลาง มี ด สะกด หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง เชิญชวนรองเลน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง โยงเสนจับคูคํากับภาพใหถูกตอง

ติดตา ตัดผา อุดรู บูดบึ้ง สะอาด ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ 8 เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย

151

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง แบบฝกอานสะกดคํา บ สะกด

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ฟงนิทานรอยกรอง รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

อานสะกดคํา เชน บาด สะกดวา บอ–อา–บา / บา–ดอ–บาด อานแจกลูก เชน กับ กาบ กิบ กีบ กึบ กืบ กุบ กูบ

อักษร กลาง

สระ

ก จ ด ต บ ป อ

อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู กับ จับ ดับ ตับ บับ ปบ อับ

กาบ จาบ ดาบ ตาบ บาบ ปาบ อาบ

กิบ จิบ ดิบ ติบ บิบ ปบ อิบ

กีบ จีบ ดีบ ตีบ บีบ ปบ อีบ

กึบ จึบ ดึบ ตึบ บึบ ปบ อึบ

กืบ จืบ ดืบ ตืบ บืบ ปบ อืบ

กุบ จุบ ดุบ ตุบ บุบ ปุบ อุบ

กูบ จูบ ดูบ ตูบ บูบ ปูบ อูบ

152

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

บทรอยกรอง

กระตายเขาโพรง คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง

เจากระตายขี้เซา

เปนฉันใดไมหลับอยูในโพรง

นั้นนายพรานเดินโยงโยง

จะคอยจับเอาตัวเจา

ลุกขึ้นเถิดระวังตัว

ระวังอยามัวเมา

รีบวิ่งเขาโพรงในปา

โพรงในปาอยาชาเอย

หนวยการเรียนรูที่ 8 เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย

153

ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง อานและเขียนสะกดคําพยัญชนะตนมี บ สะกด

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ฟงนิทานรอยกรอง รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ๑. คําชี้แจง ประสมพยัญชนะตนอักษรกลางและสระและอานสะกดคํา

พยัญชนะตน

สระ

ตัวสะกด

คํา

ก อ ด จ บ ต

-ะ -า -ิ -ี -ุ -ู

บ บ บ บ บ บ

กับ

๒. คําชี้แจง เลือกคําที่กําหนดเติมในชองวางของประโยคใหถูกตอง

จีบ

๑. ๒. ๓. ๔. ๕.

อา ตา ปู ปา สีดา

ดาบ

ดิบ

ตูบ

อาบ

ถือ กิน ปลา น้ํา จูง เจา รํา

นิว้

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

154

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง แบบฝกอานผันวรรณยุกตที่มี บ สะกด

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อานเขียนเรียนคําแม กบ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

อานคําพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง มี บ สะกด ผันได ๔ เสียง คือ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา สวนรูปวรรณยุกตเอก จะไมมี

เสียง คํา สามัญ

กาบ ติบ จิบ บุบ อึบ ดาบ

-

เสียงวรรณยุกต เอก โท ตรี

จัตวา

กาบ กาบ กาบ กาบ ติบ ติบ้ ติบ๊ ติบ๋ จิบ จิ้บ จิ๊บ จิ๋บ บุบ บุบ บุบ บุบ อึบ อึ้บ อึ๊บ อึ๋บ ดาบ ดาบ ดาบ ดาบ

หนวยการเรียนรูที่ 8 เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย

155

ใบงานที่ ๕ เรือ่ ง เรียงคําใหเปนประโยค

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง อานเขียนเรียนคําแม กบ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ ๑ คําชี้แจง นําคําที่กําหนดใหมาเรียงใหเปนประโยคที่ถูกตอง

๑. จิ๊บ ๆ

รอง นกกระจาบ ................................................................................................................ ๒. ลูกเจี๊ยบ แมไก เดิน ตาม .............................................................................................................. ๓. เลน กบ เปา จุบแจง .............................................................................................................. ๔. อบอบ รอง กบ ............................................................................................................. ๕. กาบ ๆ รอง เปด ............................................................................................................ คําชี้แจง เลือกคําเติมในชองวางใหถูกตอง

เกาะ งวง ฟงเพลง ขึ้น ๑. วัว..................หญาในไร ๒. พี่อยาก...........รถเมล ๓. ฉัน..............นอนมาก ๔. เขาชอบ........................นี้มาก ๕. นกฮูกตาโต ...................บนตนมะมวง

เล็ม

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

156

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๖ เรือ่ ง โยงเสนจับคูตอคําคลองจอง

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ครบเรื่องคําคลองจอง รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ ๑ คําชี้แจง โยงเสนจับคูตอคําคลองจองใหถูกตอง

สีดา

บิดา

ตะปู

มาหา

อาดุ

หัวใจ

กะทิ

ดูแล

ใจดี

จุใจ

ใบบัว

สีกา

หนวยการเรียนรูที่ 8 เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย

157

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง ตอคําคลองจองจากคําที่กําหนดใหอีก ๒ คํา

ใบโบก ภูผา ไกแจ ใจดี ตะปู ปุปะ

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

158

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบความรูที่ 6 เรื่อง บัตรคําเกมจับคูคําคลองจอง

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ลองเขียนคําคลองจองจากภาพ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

บัตรคํา เกมจับคูคาํ คลองจอง

อีกา

ฝาชี

ไดเรียน เขียนอาน

อาบน้ํา

จ้ําจี้

มิดชิด

ปดเปด

อาตี๋

พี่เก

จับกบ

พบดาบ

กะทิ

บิดา

โตตอบ

นอบนอม

น้ําใจ

ใบบัว

รักมาก

ปากแตก

กระจิบ

ลิบลับ

ฝาแฝด

แปดเกา

หนวยการเรียนรูที่ 8 เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย

159

ใบงานที่ ๗ เรือ่ ง เขียนประโยคจากคําคลองจอง หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ลองเขียนคําคลองจองจากภาพ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คําชี้แจง สังเกตภาพและเขียนคําจากภาพ ๕ คํา แลวตอเปนคําคลองจอง

๑. .............................. ๒. .............................. ๓. .............................. ๔. .............................. ๕. ..............................

................................. ................................. ................................. ................................. .................................

คําชี้แจง นําคําคลองจองจากขอ ๑ – ๕ มาเขียนเปนประโยค

๑. .............................. ๒. .............................. ๓. .............................. ๔. .............................. ๕. ..............................

............................................................................. ............................................................................ ............................................................................ ........................................................................... ...........................................................................

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

160

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบความรูที่ 7 นิทานอีสป เรื่อง พอกับลูก

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง เขียนประโยคจากคําคลองจอง รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

นิทานอีสป เรื่อง พอกับลูก ชายแก ค นหนึ่ ง มี ลู ก ชาย ๓ คน ลู ก เหล า นั้ น ทะเลาะกั น วุ น วายอยู เ สมอมิ ไ ด ข าด พ อ สั่ ง สอนเท า ใดลู ก เหล า นั้ น ก็ ไ ม เ ลิ ก ทะเลาะกัน วันหนึ่งพอจึงบอกใหลูกทุกคนไปหาแขนงไมไผมาคน ละสองสามอันตามแตจะหาได เมื่อทุกคนไดแขนงไมไผมาแลว พอ ก็เอาแขนงไมไผเหลานั้นมามัดรวมกันเขาเปนกําเดียวกัน ตอจากนั้นจึงสงใหลูกหักแขนงไมไผทั้งกําโดยเต็มกําลังทีละ คน ก็ไมมีลูกคนไหนหักไดสักคนเดียว พอจึงแกมัดแขนงไมไผออก แลวยืนใหลูกแตละคนหักทีละอันลูกก็หักไดโดยงาย พอจึงพูดให ฟงวา " นี่แหละลูกถาพวกเจารักกันพรอมใจกัน ชวยธุระกันไมวา งานใด ๆ ใหกลมเกลียวเปนอันหนึ่งเดียวกัน พวกเจาก็จะมีกําลัง มั่นคง เหมือนกับแขนงไผทั้งมัด ถึงใครจะคิดรายก็จะทํารายแก พวกเจามิได แตถาเจาทะเลาะวิวาทกันแตกกันเปนตางคนตางใจ แลว ก็จะเปนเชนเดียวกับ แขนงไผเปนอัน ๆ ใครเขาจะทํารายก็ ทํ า ไปที ล ะคน ๆ ก็ จ ะหมดพวกเจ า ทุ ก คนในไม ช า นานเท า ใด นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา ความรักใครชวยเหลือกันและ กันไมทะเลาะวิวาทกัน ยอมเปนกําลังดวยกันทุกคน มหาอํามาตยโท พระยาเมธาธิบดี เรียบเรียง

หนวยการเรียนรูที่ 8 เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย

161

ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนคําที่มีพยัญชนะอักษรกลาง มี ก ด บ สะกด และแตงประโยค หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง เขียนประโยคจากคําคลองจอง รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ตอนที่ ๑ คําชี้แจง เขียนคําที่มีพยัญชนะอักษรกลาง มี ก ด บ สะกด

คําที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางมี ก ด บ สะกด

พยัญชนะอักษรกลาง มี ก ด บ สะกด162

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง นําคําคลองจองที่กําหนดใหแตงเปนประโยคที่ถูกตอง

๑. กระจก – รกตา

๒. จับจอบ – รอบคอบ

๓. ขูดขีด – รีดผา

๔. เจี๊ยบเจี๊ยบ – เลียบหา

๕. กินผัก – รักแม

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ 8 เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย

163

ใบความรูที่ 8 เรื่อง บทรอยกรองรักเมืองไทยและดอกไมกับผีเสื้อ

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง รอยกรองรักเมืองไทย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

รักเมืองไทย คนไทยนี้ดี เมืองไทยเมืองทอง คนไทยเขมแข็ง รักชาติยงิ่ ใหญ

เปนพี่เปนนอง เปนของคนไทย รวมแรงรวมใจ ไทยสามัคคี

หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ กระทรวงศึกษาธิการ

ดอกไมกบั ผีเสื้อ ดอกไมที่แสนสวย สีสันที่สดใส เหลาผีเสื้อตัวนอย ชื่นชมดอกไมบาน

กลิ่นระรวยหอมชื่นใจ มองคราใดใจเบิกบาน มันมาคอยดูดน้าํ หวาน สุขสราญเพลิดเพลินใจ

164

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๙ เรือ่ ง เขียนประโยคจากภาพและคัดลายมือ

หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง รอยกรองรักเมืองไทย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ ๑ คําชี้แจง เขียนประโยคจากภาพ

๑. ...............................................................................................

๒. ................................................................................................

๓. ...............................................................................................

๔. ...............................................................................................

๕. ...............................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ 8 เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย

165

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

รักเมืองไทย คน ไทย นี้ ดี เมือง ไทย เมือง ทอง คนไทย เขมแข็ง รักชาติ ยิ่งใหญ

เปน พี่ เปน นอง เปน ของ คนไทย รวมแรง รวมใจ ไทย สามัคคี

ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

166

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

แบบประเมินตนเอง ชื่อ : ________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____ หนวยการเรียนรูที่ 8 เรื่อง คําคลองจองรอยกรองไทย คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้ เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน ปรับปรุง พอใช คอนขางดี ดี ดีมาก กิจกรรม

ระดับความสามารถ

1. อานสะกดคําและโยงเสนจับคูกับภาพ 2. การเขียนผันวรรณยุกตอักษรกลางมี ก สะกด 3. จับคูคํากับภาพ พยัญชนะตนที่เปนอักษรกลาง มี ด สะกด 4. อานและเขียนสะกดคําพยัญชนะตนมี บ สะกด 5. เรียงคําใหเปนประโยค 6. โยงเสนจับคูและตอคําคลองจอง 7. เขียนประโยคจากคําคลองจอง 8. เขียนคําที่มีพยัญชนะอักษรกลาง มี ก ด บ สะกด และแตงประโยค 9. คัดลายมือ ๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้ จํานวน............................. จํานวน.............................. จํานวน............................. จํานวน.............................. จํานวน............................. สรุป วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด ปรับปรุง พอใช ดี คอนขางดี

ดีมาก

หนวยการเรียนรูที่ 9 สรรคสรางความรู

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

168

ใบงานที่ 1 เรือ่ ง การแจกลูกสะกดคํา

หนวยการเรียนรูที่ 9 เรื่อง สรรคสรางความรู แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การแจกลูกสะกดคํา รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง

1. จอบ 2. จาน 3. จิงโจ 4. ชะอม 5. แจกัน 6. ชิงชา

นักเรียนเขียนแจกลูกสะกดคําของคําตอไปนี้ แลวอานออกเสียงคํา

หนวยการเรียนรูที่ 9 เรื่อง สรรคสรางความรู

169

7. ใจดี 8. ตะวัน 9. แตงกวา 10. แตงโม

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

170

ใบงานที่ 2 เรือ่ ง การแตงประโยคสั้น ๆ

หนวยการเรียนรูที่ 9 เรื่อง สรรคสรางความรู แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ประโยครอบตัว รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง นักเรียนแตงประโยคจากคําที่กําหนดให พรอมทั้งแยกสวนประกอบของประโยค

ประโยค

ส่ วนประกอบของประโยค ประธาน กิริยา กรรม

ขนม ฉัน กิน เขียน นก

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ 9 เรื่อง สรรคสรางความรู

171

ใบความรูที่ 1 เรื่อง แผนผังสวนประกอบของประโยค

หนวยการเรียนรูที่ 9 เรื่อง สรรคสรางความรู แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ประโยครอบตัว รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

แผนผังสวนประกอบของประโยค สวนประกอบของประโยค ประโยค ประธาน กิริยา กรรม แมกินขาว แม กิน ขาว ฉันกําลังเดิน ฉัน เดิน นองเลนตุกตา นอง เลน ตุกตา พี่ทําการบาน พี่ ทํา การบาน พออานหนังสือพิมพ พอ อาน หนังสือพิมพ เพื่อน ๆ กําลังเลนเกม เพื่อน ๆ เลน เกม คุณครูตรวจการบาน คุณครู ตรวจ การบาน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

172

ใบงานที่ ๓ เรื่อง แตงประโยคจากคําที่กําหนดให

หนวยการเรียนรูที่ 9 เรื่อง สรรคสรางความรู แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ประโยคใกลตัวเรา รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง นักเรียนนําคําที่กําหนดใหมาแตงในประโยค

1. ยางลบ ๒. สมุด 3. ดินสอ 4. กบเหลาดินสอ 5. กระเปา

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ 9 เรื่อง สรรคสรางความรู

173

ใบงานที่ ๔ เรื่อง เรียงประโยค

หนวยการเรียนรูที่ 9 เรื่อง สรรคสรางความรู แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง รอยเรียงประโยค รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง นักเรียนเรียงประโยคจากคําที่กําหนดใหไดความหมาย

1. หนังสือ

เขียน

ภูผา

ใช

๒. กระตาย

ชอบ

เลี้ยง

อา

3. รองเทา

ขาย

หลายคู

4. กลิ่นหอม

ดอกไม

5. ทองฟา

ชอบ

ดินสอ สีขาว

ขนฟู

แมคา

มี ดู

ฉัน

บน

ดวงดาว

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

174

ใบงานที่ 5 เรือ่ ง การเขียนสื่อสารดวยคําและประโยคงาย ๆ

หนวยการเรียนรูที่ 9 เรื่อง สรรคสรางความรู แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การเขียนสื่อสารดวยคําและประโยคงาย ๆ รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ 1 คําชี้แจง ใหนักเรียนเรียงคําตอไปนี้ใหเปนประโยค

1. ทอด ไข ๒. ฟก

แมไก

3. เก็บ

ไข

ฉัน ไข ฉัน

4. นําเงิน ใส กระปุกออมสิน ฉัน 5. นํา

ขาย

ไข

ฉัน

ไป

หนวยการเรียนรูที่ 9 เรื่อง สรรคสรางความรู

175

ตอนที่ 2 คําชี้แจง ใหนักเรียนนําประโยคจากตอนที่ 1 มาเรียบเรียง ใหเปนเรื่องที่สมบูรณ

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

176

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบความรูที่ 2 เรื่อง การพูดแนะนําตนเอง หนวยการเรียนรูที่ 9 เรื่อง สรรคสรางความรู

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง บอกเลาตัวตน (1) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

การพู ด เล า เรื่ อ งให ผู อื่ น ฟง จะต อ งมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง เรี ย งลํ า ดับ ความสําคัญของเรื่องที่จะเลาและสรุปความเรื่องที่เลาเพื่อใหผูฟงเกิดความเขาใจ แจมแจง หลักในการพูดแนะนําตนเอง 1. เตรียมตัวลวงหนา 2. ทักทายผูฟง 3. แนะนําตัวผูเลา 4. ออกเสียงชัดเจน

หนวยการเรียนรูที่ 9 เรื่อง สรรคสรางความรู

177

ใบงานที่ 6 เรื่อง เขียนแนะนําตนเอง

หนวยการเรียนรูที่ 9 เรื่อง สรรคสรางความรู แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง บอกเลาตัวตน (2) รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนแนะนําตนเองตามสถานการณตอไปนี้

“ถานักเรียนจะเขียนแนะนําตนเอง ใหผอู ื่นรูจ ักนักเรียนมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะบอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรบาง”

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

178

แบบประเมินตนเอง ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____ หนวยการเรียนรูที่ 9 เรื่อง สรรคสรางความรู คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน ประเมินการเรียนรูของนักเรียน ปรับปรุง

ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการประเมินเหลานี้ เพื่อ

พอใช

คอนขางดี

กิจกรรม

ดี

ดีมาก

ระดับความสามารถ

1. เขียนแจกลูกสะกดคํา 2. แตงประโยคสั้น ๆ 3. เขียนประโยคจากคําที่กําหนด 4. เรียงประโยค 5. เขียนแนะนําตนเอง 6. พูดแสดงคววามคิดเห็นจากเรื่องที่ฟง 7. บอกขอคิดจากนิทานที่อานได 8. มีมารยาทในการเขียน 9. มีมารยาทในการพูด ๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้ จํานวน............................. จํานวน............................. จํานวน............................. สรุป วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด ปรับปรุง พอใช ดี คอนขางดี

จํานวน............................. จํานวน.............................

ดีมาก

หนวยการเรียนรูที่ 10 นักเขียนนักอาน

180

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง เขียนคําจากภาพและแตงประโยคจากภาพ

หนวยการเรียนรูที่ 10 เรื่อง นักเขียนนักอาน แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง เขียนเรื่อง “ใคร ทําอะไร ที่ไหน” รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ ๑ คําชี้แจง เขียนคําใหมีความหมายตรงกับภาพ

......................................

......................................

..................................................................................................

....................................................... ......................................

หนวยการเรียนรูที่ 10 เรื่อง นักเขียนนักอาน

181

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง แตงประโยค “ใคร ทําอะไร ที่ไหน” จากภาพที่กําหนดให

๑. ใคร................................................ ๒. ทําอะไร ........................................ ๓. ที่ไหน............................................ (ประโยค)............................................................... ๑. ใคร................................................ ๒. ทําอะไร ........................................ ๓. ที่ไหน............................................ (ประโยค)............................................................... ๑. ใคร................................................ ๒. ทําอะไร ........................................ ๓. ที่ไหน............................................ (ประโยค)............................................................... ๑. ใคร................................................ ๒. ทําอะไร ........................................ ๓. ที่ไหน............................................ (ประโยค)...............................................................

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

182

ใบงานที่ ๒ เรือ่ งแตงประโยคจากภาพงประ

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง นักเขียนนักอาน แผนการจัดการเรียนที่ ๒ เรื่อง เขียนเรื่องเชื่อมประโยค รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถามศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ ๑ คําชี้แจง เติมคําในประโยค แลวนํา ๒ ประโยครวมกันและขีดเสนใตคําเชื่อม

ตัวอยาง

นิด.......ทําทา.........นกบิน กลา.......ทําทา........นกบิน นิด และ กลา ทําทา นกบิน ๑.

๒.

๓.

.........................................หลบฝน .........................................หลบฝน ............................................................

.........................................หนังสือ .........................................หนังสือ ............................................................ .........................................กินปลา .........................................กินปลา ............................................................

หนวยการเรียนรูที่ 10 เรื่อง นักเขียนนักอาน

183

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง แตงประโยคตามภาพ และประโยคที่มีคําวา “กับ” เชื่อม

ตัวอยาง แมนก รอง เพลง ลูกนก รอง เพลง แมนก กับ ลูกนก รองเพลง ๑.

........................................คุณแม ........................................คุณแม ...................................................

๒.

พีระ......................................ขนม ชาญ..................................... ...................................................

๓.

........................................แขงขัน ........................................ ...................................................

๔.

ไก........................................ แกว..................................... ...................................................

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

184

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๓ เรื่อง เขียนคําจากภาพและเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ ๒ ตอน หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง นักเขียนนักอาน แผนการจัดการเรียนที่ ๓ เรื่อง เขียนเรื่อง ๒ ตอน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถามศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ ๑ คําชี้แจง เขียนคําจากภาพที่กําหนดใหถูกตอง

1.

2.

3.

4.

5.

หนวยการเรียนรูที่ 10 เรื่อง นักเขียนนักอาน

185

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง โดยเลือกขอความตามภาพ และเขียนเรือ่ งพรอมตั้งชื่อเรื่อง

ลูกแกะวิ่งหนีไปซอนอยูกลางฝูงแกะ หมาปาเกเรวิ่งไลลูกแกะกลางทุงหญา

๑.

ตอนแรก.................................................... ในที่สุด..................................................... .................................................................. ................................................................. เรื่อง..................................................... ................................................................................................................................... ..................................................................................................................................

๒.

ตอนแรก.................................................. ในที่สุด..................................................... ................................................................ ................................................................. เรื่อง.................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

186

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง แตงประโยคจากภาพและเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ ๓ ตอน หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง นักเขียนนักอาน แผนการจัดการเรียนที่ ๔ เรือ่ ง เขียนเรื่อง ๓ ตอน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถามศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ ๑ คําชี้แจง เขียนประโยคจากภาพที่กําหนดให

๑. ๒.

๓.

๔. ๕.

............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. .............................................................................................

............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. .............................................................................................

............................................................................................. .............................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ 10 เรื่อง นักเขียนนักอาน

187

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง โดยเลือกขอความตามภาพและเขียนเรื่องพรอมตั้งชื่อเรื่อง

ตัวตลกเหลือลูกโปง ๓ ลูก ลูกหมีเห็นตัวตลกมีลูกโปง ๖ ลูก

ตอนแรก...................................................... ..................................................................... ตอมา............................................................ ..................................................................... ในที่สุด......................................................... ..................................................................... เรื่อง................................................... ................................................................................................................ ............................................................................................................... ............................................................................................................. ............................................................................................................... ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

188

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๕ เรือ่ ง เขียนบรรยายภาพ

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง นักเขียนนักอาน แผนการจัดการเรียนที่ ๕ เรือ่ ง เขียนบรรยายภาพ รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถามศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง ดูภาพและเขียนตอบใหถูกตอง

๑. สิ่งที่ฉันเห็นจากภาพ................................................................................ ................................................................................................................... ๒. เลือกคําใน เติมในชองวาง

หองครัว ปุยขาว ใต สาม ไหมพรม ขนมเคก ปุยเหลือง นั่งมอง เลน ปุยเทา สนุกสนาน ๑) ในภาพมีลูกแมว .........ตัว ๒) ลูกแมวตัวที่ ๑ ชื่อ...................มันอยู................โตะ บนโตะมี.................. ๓) ลูกแมวตัวที่ ๒ ชื่อ...................มันกําลังเลน....................... ๔) ลูกแมวตัวที่ ๓ ชื่อ.............มันกําลัง........................ ๕) ลูกแมวกําลัง...................ที่..............................อยาง..........................

หนวยการเรียนรูที่ 10 เรื่อง นักเขียนนักอาน

189

๓. นําประโยคจากขอ ๑) - ๕) มาเรียบเรียงเขียนเปนเรื่อง ดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด และตั้งชื่อเรื่อง

เรื่อง......................................................... ................................................................................................................... .................................................................................................................. ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ...................................................................................................................

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

190

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๖ เรือ่ ง เขียนเลาเรื่องจากภาพ

หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง นักเขียนนักอาน แผนการจัดการเรียนที่ ๔ เรื่อง เขียนเลาเรื่อง รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถามศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง ตอบคําถามแลวนําคําตอบจากขอ ๑ – ๔ เขียนเลาเรื่องจากภาพ เขียนตัวบรรจงเต็ม บรรทัดและตั้งชื่อเรื่อง

๑. ในภาพมีอะไรบาง................................................................................. ๒. ในภาพ “ใคร ทําอะไร ที่ไหน” มด.........ตัว ยืนบน................กําลัง...............ผลไม มด..........ตัว ยืนบน...............กําลัง.................ผลไม ๓. ตอนจบเรื่องเปนอยางไร .......................................................................................................... ๔. ขอคิดจากเรื่องคืออะไร ...........................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ 10 เรื่อง นักเขียนนักอาน

191

เรื่อง.................................................................. .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... ..............................................................................................................................

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

192

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ 7 เรือ่ ง เขียนเรื่อง “ถา.................................”

หนวยการเรียนรูที่ 10 เรื่อง นักเขียนนักอาน แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง เขียนเรื่อง “ถา.................” รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คําชี้แจง เขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพ พรอมระบายสีใหสวยงาม

๑. “ถา ฉันพูดกับนกได ฉันจะ..................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ๒.“ถา ฉันบินได ฉันจะ..................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ๓.“ถา ฉันมีสี่แขน ฉันจะ..................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

หนวยการเรียนรูที่ 10 เรื่อง นักเขียนนักอาน

193

ใบงานที่ 8 เรือ่ ง เขียนเรื่องตามจินตนาการ

หนวยการเรียนรูที่ 10 เรื่อง นักเขียนนักอาน แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง เขียนเรื่องนิทาน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คําชี้แจง เขียนเรื่อง “ยามวางฉันจะ............” ตามจินตนาการ ความยาว ๓ - ๔ บรรทัด พรอมทั้ง วาดภาพระบายสีประกอบ

เรื่อง........................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

194

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

ใบงานที่ ๙ เรือ่ ง เขียนเรื่องสนุก หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง นักเขียนนักอาน แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง เขียนเรื่องสนุก รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตอนที่ ๑ คําชี้แจง นักเรียนแตงประโยคตามจินตนาการจากภาพ ๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

หนวยการเรียนรูที่ 10 เรื่อง นักเขียนนักอาน

195

ตอนที่ ๒ คําชี้แจง แตงเรื่องตามจินตนาการจากภาพและตั้งชื่อเรื่องความยาวไมนอยกวา ๕ บรรทัด

เรื่อง............................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ภาษาไทย ป.๑)

196

แบบประเมินตนเอง ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____ หนวยการเรียนรูที่ 10 เรื่อง นักเขียนนักอาน คําชี้แจง ๑. ระบายสีลงใน ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับ การประเมินเหล า นี้ เพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน ปรับปรุง

พอใช

คอนขางดี กิจกรรม

ดี

ดีมาก ระดับความสามารถ

1. เขียนคําจากภาพและแตงประโยคจากภาพ 2. แตงประโยคจากภาพ 3. เขียนคําจากภาพ และเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ ๒ ตอน 4. แตงประโยคจากภาพและเขียนเรื่องตามลําดับเหตุการณ ๓ ตอน 5. เขียนบรรยายภาพ 6. เขียนเลาเรื่องจากภาพ 7. เขียนเรื่อง “ถา.................................” 8. เขียนเรื่องตามจินตนาการ 9. เขียนเรื่องสนุก ๒. นับจํานวนดาวจากตารางขางบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้ จํานวน............................. จํานวน.............................. จํานวน............................. จํานวน.............................. จํานวน............................. สรุป วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด ปรับปรุง พอใช ดี คอนขางดี

ดีมาก

หนวยการเรียนรูที่ 10 เรื่อง นักเขียนนักอาน

197

บันทึกการเรียนรู (Learning logs) ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที.่ ...........

สิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ...................................................

สิ่งที่ฉันไมชอบในการเรียนวิชานี้ คือ .................................................................................... .................................................................................... ..........................................................................

สิ่งที่ฉันจะทําใหดีขึ้น คือ .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ......................................................................

Data Loading...