แฟ้ม-10g - PDF Flipbook

แฟ้ม-10g

112 Views
39 Downloads
PDF 2,616,889 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ว่ ย ครงั้ ท่ี ๑ 1

รายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้มของครูผชู้ ่วย

ครง้ั ท่ี ๑ วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถงึ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สำนักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาราชบุรี เขต ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน สงั กัดกระทรวงศึกษาธกิ าร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. ข้อมลู ผูข้ อรบั การประเมนิ

๑. ชอ่ื นิพนธ์ นามสกลุ แสงจันทร์

๒. เกดิ เมอื่ วนั ท่ี ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ อายุ ๒๗ ปี

เชอ้ื ชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พทุ ธ

๓. ตำแหน่งหน้าท่ใี นปัจจุบัน ตำแหนง่ ครผู ูช้ ว่ ย อัตราเงนิ เดอื น ๑๕,๘๐๐ บาท

สถานที่ทำงานศึกษา โรงเรยี นบา้ นตะโกลา่ ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พนื้ ฐาน

ตง้ั อยู่เลขท่ี ๔๖๒ หมู่ที่ ๘ ถนน - ตำบล/แขวง สวนผึง้

อำเภอ/เขต สวนผึ้ง จงั หวดั ราชบรุ ี รหัสไปรษณยี ์ ๗๐๑๘๐

e-mail tkl.๐๓@hotmail.com

๔. ภูมลิ ำเนา บา้ นเลขที่ ๓๖/๗๐ หม่ทู ่ี - ถนน โคกขนั ตำบล/แขวง ทบั เท่ยี ง

อำเภอ/เขต เมอื ง จังหวัด ตรงั รหัสไปรษณีย์ ๙๒๐๐๐

โทรศพั ท์เคล่อื นที่ ๐๖๔ – ๖๔๗๓๘๘๖ e-mail [email protected]

ใบอนญุ าตผปู้ ระกอบวิชาชีพครู เลขที่ ๖๓๑๐๖๐๐๐๑๕๙๖๖๘ ออก ณ วันที่ ๙ เดอื น พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.ประวตั ิการศกึ ษา

วฒุ กิ ารศกึ ษา วิชาเอก/โท/สาขา ปีท่ีสำเร็จการศกึ ษา สถาบันการศกึ ษา

ปริญญาตรี น าฏ ศิ ลป์ และก าร ๒๕๖๑ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏพระนคร

ละคร

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ผา้ และเครอ่ื งแต่งกาย ๒๕๕๗ วทิ ยาลัยเทคนิคตรัง

เทียบเท่า

มธั ยมศึกษาตอนต้น - ๒๕๕๔ โรงเรยี นเทศบาล ๑ (สังขวทิ ย)์

ประถมศกึ ษา - ๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวดั หมน

๓.ประวัติการทำงาน (ตัง้ แตเ่ รมิ่ ปฏิบตั ิงานจนถึงปจั จบุ นั )

วนั -เดือน-ปี ตำแหน่ง สอนชนั้ /ระดับ สถานท่ที ำงาน
๖ พ.ค. ๖๕ – ๔ พ.ย. ๖๕ ครูผู้ช่วย
ป.๔-ม.๓ โรงเรียนบ้านตะโกลา่ ง
๔.ความรู้ความสามารถพิเศษ

โรงเรยี นบา้ นตะโกล่าง 1 จดั ทาโดย นายนพิ นธ์ แสงจนั ทร์

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย ครงั้ ท่ี ๑ 2

๑. ดา้ นคอมพวิ เตอร์
๑.๑ ทักษะการใช้ใช้โปรแกรมกลมุ่ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
๑.๒ สามารถใชง้ านโปรแกรม power point
๑.๓ สามารถใชง้ านโปรแกรม Canva
๑.๔ สามารถตดั ตอ่ เพลงและวีดโี อ

๒. ดา้ นนันทนาการ
๒.๑ สามารถถ่ายภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวได้
๒.๒ ความสามารถด้านการเต้น เช่น คอนเทมโพรารี่ แจ๊ส เปน็ ต้น
๒.๓ ความสามารถดา้ นนาฏศลิ ปไ์ ทยทุกประเภท
๒.๔ พธิ ีกร

๓. ด้านกีฬา
๓.๑ สามารถเล่นแบดมินตนั ได้
๓.๒ สามารถเลน่ กฬี าปน่ั จักรยาน
๓.๓ สามารถวา่ ยน้ำ
๓.๔ ทกั ษะยมิ นาสติก

๔. ดา้ นกิจกรรมวชิ านาฏศลิ ป์
๔.๑ สามารถตวิ ความรู้และความสามารถดา้ นนาฏศิลปเ์ พอ่ื การศกึ ษาตอ่
๔.๒ สามารถออกแบบการแสดงไทยและสากล
๔.๓ สามารถส่งนกั เรียนเขา้ แข่งขนั กิจกรรมทางด้านนาฏศลิ ป์ได้ทุกรูปแบบ

๕.ประวตั ิการสอน
๑. ปจั จุบันสอนระดับชัน้ ป.๔ – ม.๓ วชิ า
– ดนตรี นาฏศิลป์
- ศลิ ปะ
- แนะแนว
- ลกู เสอื
- ชมรม
- ซ่อมเสรมิ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านตะโกล่าง ตำบล/แขวง สวนผ้ึง อำเภอ/เขต สวนผึ้ง จังหวัด

ราชบุรี รหัสไปรษณยี ์ ๗๐๑๘๐ โทรศพั ท์ ๐-๓๘๒๒-๑๖๒๑ โท ร ส า ร ๐ -๓ ๘ ๒ ๒ -๑ ๓ ๗ ๗

e-mail tkl.๐๓ @hotmail.com สังกัด สำนักงานคณ ะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร ทำการสอนรวมเป็นเวลา ๖ เดือน

โรงเรยี นบา้ นตะโกลา่ ง 2 จดั ทาโดย นายนิพนธ์ แสงจนั ทร์

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ของครผู ชู้ ่วย ครงั้ ท่ี ๑ 3

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ของครผู ู้ช่วย
ครงั้ ที่ ๑ ตงั้ แต่วนั ท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถงึ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

โรงเรยี นบา้ นตะโกลา่ ง สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พื้นฐาน สงั กดั กระทรวงศึกษาธิการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๖. งานที่ได้รับมอบหมาย/หนา้ ทพี่ เิ ศษ
นายนิพนธ์ แสงจันทร์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่๓ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
ยึดหลักการปฏิบัติตนแก่ศิษย์โดยให้คำปรึกษาแก่นักเรียนโดยเท่าเทียมกันเม่ือนักเรียนมีปัญหาด้านการเรียน
สามารถขอคำแนะนำได้ตลอดเวลา รับผิดชอบต่อการสอน สอนนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยสรรหากระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และมีความรู้ดี ทักษะเย่ียม เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์
ใช้ความรักความเมตตาในการสอนเสมอ ยึดหลักความเท่าเทียมและความเสมอภาคของผู้เรียนทุกคน
ติดต่อกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและได้รับมอบหมายหน้าที่
พิเศษตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
หมวด ๑ หน้าท่ีและการบริหารงานของสถานศึกษา ดังน้ี

๑. งานการจัดกิจกรรมการเรยี นการสอน

นายนิพนธ์ แสงจันทร์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี๓ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ปฏบิ ัติหนา้ ทีก่ ารสอน ตามรายวชิ า ดังต่อไปน้ี

๑. วชิ าดนตรี นาฏศลิ ป์ ระดบั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔

๒. วิชาดนตรี นาฏศลิ ป์ ระดับช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี ๕

๓. วชิ าดนตรี นาฏศิลป์ ระดบั ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ ๖

๔. วิชาศลิ ปะ ระดบั ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖

๕. วชิ านาฏศลิ ป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ ๑

๖. วชิ านาฏศลิ ป์ ระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี ๒

๗. วิชานาฏศลิ ป์ ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ ๓

๘. วชิ าแนะแนว ระดับชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๑/๒

๙. วชิ าลกู เสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี ๑-๓

๑๐. วชิ าชมรม ระดับชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี ๔- มัธยมศกึ ษาปีท่ี ๓

๑๑.วชิ าซอ่ มเสรมิ

โรงเรยี นบา้ นตะโกล่าง 3 จดั ทาโดย นายนิพนธ์ แสงจนั ทร์

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย ครงั้ ท่ี ๑ 4

มหี นา้ ทีแ่ ละความรับผิดชอบเกย่ี วกับการจดั การเรยี นการสอน การสง่ เสรมิ การเรียนรู้ พฒั นาผู้เรียน

ปฏิบัติงานกรรมการและเลขานุการทัศนศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง

บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพ่ือร่วมกนั พัฒนาผู้เรียนการบริการสังคมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ

และปฏบิ ตั ิหน้าทีอ่ ่นื ตามท่ไี ด้รับมอบหมาย โดยมีลกั ษณะงานทีป่ ฏบิ ตั ิดงั น้คี ือ

๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี

หลากหลายโดยเนน้ ผเู้ รยี นเป็นสำคัญ

๒) จัดอบรมสง่ั สอน และจัดกจิ กรรมเพ่อื พัฒนาผู้เรยี นให้มีคณุ ลักษณะทพ่ี งึ ประสงค์

๓) ปฏิบตั ิหนา้ ท่คี รแู นะแนว

๔) ปฏิบตั ิงานผชู้ ว่ ยงานหอ้ งสมดุ

๕) จัดทำเอกสารชัน้ เรยี น

๖) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนา

ผู้เรียนตามศกั ยภาพ

๗) ทำนบุ ำรุง ส่งเสรมิ ศลิ ปวัฒนธรรม แหลง่ เรียนรู้และภมู ิปัญญาทอ้ งถนิ่

๘) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธภิ าพยิง่ ข้ึน

ซึง่ มขี อ้ ปฏิบัตติ นดังต่อไปน้ี

๑. มีจรรยาบรรณในการปฏบิ ตั งิ านและปฏิบตั ิตนอยา่ งเคร่งครัด

๒. มคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรม สุจรติ ยตุ ธิ รรม และจริงใจ
๓. มีทกั ษะและเทคนคิ ในการถา่ ยทอดวิชาความร้ใู ห้แก่ผ้เู รยี นอย่างเตม็ กำลังและความสามารถ
๔. ไมด่ ดุ ่า กลา่ วคำหยาบคาย ขม่ ขดู่ ถู ูกหรือเหยยี ดหยามผเู้ รยี นท้ังต่อหน้า และลับหลงั
๕. ใชถ้ ้อยคำและวาจาที่สขุ ภาพเรยี บรอ้ ยแก่ผเู้ รียนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
๖. ไมเ่ ลือกผู้เรยี น เพราะจะทำให้ผูเ้ รยี นเกดิ ความรู้สึกท่ีไมด่ ี
๗. ตรวจเชค็ อปุ กรณ์การสอนกอ่ นสอนทุกคร้งั
๘. ไม่ควรใหผ้ เู้ รียนเกิดความรสู้ ึกทอ้ แท้ หดหู่ใจ วิตกกังวลขณะกำลังเรียนหรือเรียนจบแลว้
๙. ไม่ละลาบละลว้ งเร่อื งส่วนตวั ของผ้เู รียนขณะทำการสอน
๑๐. ไม่ฉกฉวยโอกาสพูดจาแทะโลมหรือเก้ียวพาราสีผู้เรียนเพ่ือหวังผลประโยชน์ตนเอง เกินอำนาจ
หน้าท่ใี นการสอนของครูที่ดีทพี่ งึ มตี ่อผู้เรียน
๑๑. ห้ามครผู ู้ใดทำการลว่ งเกินผเู้ รียนขณะกำลงั สอนหรือช่วยเกนิ ขอบเขตของครทู พ่ี งึ กระทำ
๑๒. ห้ามครูสูบบหุ ร่ี ดม่ื สุรา เปดิ วิทยดุ ังเกนิ ไปขณะทำการสอน
๑๓. ครูผสู้ อนไม่สมควรใชโ้ ทรศัพท์โดยไม่จำเปน็ ขณะสอน
๑๔. เป็นผู้ท่ีตรงต่อเวลา รักษาเวลา มีกาลเทศะ มีความรับผิดชอบ ไม่โกหกและรู้จักแยกแยะว่า
สิง่ ใดควรกระทำ สิง่ ใดไม่ควรกระทำบนพนื้ ฐานของความถกู ต้องและศีลธรรมอนั ดงี าน

โรงเรยี นบา้ นตะโกลา่ ง 4 จดั ทาโดย นายนพิ นธ์ แสงจนั ทร์

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย ครงั้ ท่ี ๑ 5

๑๕. ทำงานด้วยความรักงาน จะทำงานด้วยความสนุกและมีความสุขกับการทำงานมีสมาธิในการ
ทำงานไมเ่ ครยี ดและวิตกกงั วลจนเกนิ ไป

๑๖. ครูต้องรักศักดิ์ศรีและเกยี รตขิ องความเป็นครู
๑๗. รว่ มมือรว่ มใจกันทำงานเพอื่ สรา้ งภาพพจน์ที่ดีใหแ้ ก่ตนเองและสำนกั งาน
๑๘. มีความรัก ความสามัคคี ไม่เห็นแก่ตัว ไม่คิดร้าย เบียดเบียนหรือเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนมี
สัมพันธภาพท่ีดี รู้จกั เอาใจเขามาใส่ใจเราถนอมนำ้ ใจ
๑๙. หลีกเลยี่ งอบายมขุ ยาเสพติด การพนนั สง่ิ ไมด่ ีทงั้ ปวง
๒๐. พยายามทำหน้าท่ขี องตนใหด้ ีท่สี ดุ รูจ้ ักแกไ้ ข ปรบั ปรุง และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

๒. งานครูทีป่ รึกษา
นายนิพนธ์ แสงจันทร์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ถึงระดับช้ัน
มธั ยมศึกษาปีท๓่ี โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สงั กัดสำนกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาราชบุรี เขต ๑
โดยได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษจากกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน ใหเ้ ป็นที่ปรกึ ษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๑/๒ ซึง่ มีหนา้ ท่ดี ังน้ี

๒.๑ การดแู ลและแก้ไขปญั หาความประพฤตินกั เรยี น
ขา้ พเจ้าใช้วิธีการดูแลและแกไ้ ขปัญหาความประพฤติของนักเรียนท่สี อนในห้องเรียน

โดยทำการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมท่ีอยู่ในห้องเรียน หาก
นกั เรียนเกดิ ปัญหาก็จะใหค้ ำปรกึ ษาและช่วยเหลือปญั หาทเี่ กิดขึน้ ใหก้ ับนักเรียนตอ่ ไป

๒.๒ การจดั ระบบดแู ลชว่ ยเหลอื นกั เรยี น
ข้ า พ เจ้ า ได้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ห น้ า ที่ ก ร ร ม ก า ร ง า น ร ะ บ บ ดู แ ล ช่ ว ย เห ลื อ นั ก เรี ย น /

ทนุ การศึกษา จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใหผ้ ู้ปกครองนักเรียนกรอกสมุดประวัตินักเรียน เพ่ือทำการ
เก็บข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนในด้านต่างๆ หากนักเรียนมีปัญหาในด้านต่าง ๆ ครูสามารถท่ีจะทราบ
รายละเอียดของนักเรียนรายบุคคล และแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการออก เยี่ยมบ้าน
นักเรียนในที่ปรึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับบ้าน และยังเป็นการเก็บประวัติด้าน
ครอบครัวของนกั เรยี นอีกดว้ ย

๒.๓ การดูแลควบคมุ แถวและการทำกจิ กรรมภาคเชา้
ข้าพเจ้าทำการดูแลควบคุมแถวและการทำกิจกรรมภาคเช้าหน้าเสาธง ของนักเรียน

ระดับช้ันชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ หลังจากเลิกแถวก็จะปฏิบัติหน้าที่ดูแลการทำกิจกรรมนั่งสมาธิ ของ
นักเรียนระดับช้ันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ และมีการอบรมสั่งสอน ซักถามและพูดคุยถึงปัญหาของนักเรียน
สรา้ งความสัมพันธ์ทีด่ รี ะหว่างครกู ับนกั เรยี น

การควบคุมแถวในการทำกิจกรรมภาคเช้า ข้าพเจ้าจะลงไปดูแลการเข้าแถวในการ
ทำกิจกรรมภาคเช้าของนักเรียนในท่ีปรึกษา โดยจะดูแลอย่างใกล้ชิดและปล่อยให้นักเรียนนั้นปฏิบัติเอง

โรงเรยี นบา้ นตะโกลา่ ง 5 จดั ทาโดย นายนิพนธ์ แสงจนั ทร์

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ของครผู ชู้ ว่ ย ครงั้ ท่ี ๑ 6

เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นกับนักเรียน หากนักเรยี นคนใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม

ดังกล่าวก็จะเรียกนักเรียนมาตักเตือน เพ่ือช้ีแจงถึงความสำคัญของการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงและให้ทำ

กิจกรรมบำเพญ็ ประโยชน์เพอ่ื ปรับเปล่ียนพฤตกิ รรมท่ีไมพ่ ึงประสงค์ต่อไป

๓. งานหนา้ ทพี่ เิ ศษ

นายนิพนธ์ แสงจันทร์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่๓ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
โดยได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษจากกลุ่มงานวิชาการให้เป็นกรรมการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป กรรมการดำเนินพิธีการตามกำหนดการในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน กรรมการเครื่องเสียงกิจกรรม
โสตทัศนูปกรณ์ กรรมการงานเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันศุกร์และรักษาเวรยามเวลา
กลางคืน

โรงเรยี นบา้ นตะโกล่าง 6 จดั ทาโดย นายนพิ นธ์ แสงจนั ทร์

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ของครผู ชู้ ่วย ครงั้ ท่ี ๑ 7

รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเข้มของครูผูช้ ่วย
ครง้ั ท่ี ๑ ตงั้ แต่วนั ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถงึ ๔ พฤศจิกายม ๒๕๖๕

โรงเรยี นบา้ นตะโกล่าง สานักงานเขตพนื้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน สงั กดั กระทรวงศึกษาธิการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องคป์ ระกอบที่ ๒ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

การทางานเป็ นทีม

เกณฑก์ ารประเมิน บนั ทึกผลการปฏิบตั ิงาน หลกั ฐาน/แหล่งข้อมลู
๑ หลกั การทางานเป็นทมี
การทางานเป็นทมี เป็นความรว่ มมอื ร่วม • สอบสมั ภาษณ์ครู
๔.๒ การพฒั นาทมี งาน ใจ ของบคุ คล เพอ่ื ทจ่ี ะบรรลุเป้าหมาย ผบู้ รหิ าร ผปู้ กครอง
รว่ มกนั ขา้ พเจา้ จงึ ยดึ หลกั การทางานเป็น เพอ่ื นรว่ มงาน
ทมี ดงั น้ี
• ภาพกจิ กรรม
๑. มวี ตั ถปุ ระสงค์ ตอ้ งชดั เจน
• เกยี รตบิ ตั ร

๒. มกี ารจดั ลาดบั ความสาคญั ในการ
ทางาน

๓. มผี ลการทางาน

การใชแ้ ละสรา้ งเครอื ขา่ ย • สอบสมั ภาษณ์ครู

ทางวชิ าการ ขา้ พเจา้ ไดเ้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมท่ี ผบู้ รหิ าร ผปู้ กครอง
องคก์ รวชิ าชพี ทงั้ ภายในและภายนอก
เพอ่ื นร่วมงาน
องคก์ ารจดั ขน้ึ เพอ่ื แลกเปลย่ี นเรยี นรกู้ บั • ภาพกจิ กรรม
บุคคลในแวดวงอาชพี ครู และแลกเปลย่ี น

ความรแู้ ละร่วมกนั พฒั นาสอ่ื การเรยี นรู้

ตลอดจนสรา้ งเครอื ขา่ ยการทางวชิ าการ

ในรปู แบบช่องทางตา่ งๆ เพอ่ื แลกเปลย่ี น

ความรใู้ นระหว่างองคก์ ร

โรงเรยี นบา้ นตะโกล่าง 7 จดั ทาโดย นายนพิ นธ์ แสงจนั ทร์

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ของครผู ชู้ ่วย ครงั้ ท่ี ๑ 8

การทางานเป็ นทีม

๔.๑ หลกั การทำงานเปน็ ทีม

การทำงานเปน็ ทีม เปน็ ความรว่ มมือ รว่ มใจ ของบคุ คล เพอ่ื ทจ่ี ะบรรลุเปา้ หมายร่วมกนั ขา้ พเจา้ จึงยดึ
หลักการทำงานเป็นทีม คือ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน มีการจัดลำดับความสำคัญ ในการท ำงาน
และมีผลการทำงาน

๔.๒ การพัฒนาทมี งาน

การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีองค์กรวิชาชีพท้ังภายในและ
ภายนอกองคก์ ารจัดข้ึนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรกู้ ับบคุ คลในแวดวงอาชพี ครู และแลกเปลี่ยน ความรู้และร่วมกัน
พฒั นาสื่อการเรยี นรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายการทางวชิ าการ ในรูปแบบช่องทางตา่ งๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้
ในระหว่างองค์กร

โรงเรยี นบา้ นตะโกลา่ ง 8 จดั ทาโดย นายนพิ นธ์ แสงจนั ทร์


Data Loading...