ประเมินไตรมาส1-2ปี64-13มี.ค - PDF Flipbook

ประเมินไตรมาส1-2ปี64-13มี.ค

297 Views
16 Downloads
PDF 26,324,835 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA
https://anyflip.com
/shfhq/hfhl/

ประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจา้ งเหมาบรกิ าร ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

คำนำ

รายงานผลการปฏิบตั ิงาน และการประเมินตนเองฉบับน้ี ได้จัดทาข้ึนเพ่ือรายงานผลการปฏิบัตหิ นา้ ท่ี
ที่ได้รับมอบหมายด้านงานห้องสมุดประชาชนอาเภอ และงานที่ได้รับมอบหมายอ่ืนๆ เป็นการรายงานตาม
เกณฑ์แบบประเมนิ มาตรฐานพนักงานจา้ งเหมาบริการ ตาแหน่งบรรณารักษ์ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ การจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1
และไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2564 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564
ได้สรปุ การปฏิบตั งิ านโดยสงั เขป และนาเสนอภาพประกอบเพื่อเปน็ หลกั ฐานอ้างอิงในการทารายงานคร้งั น้ี

สุดท้ายน้ี ขอขอบคุณ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
พระสมุทรเจดีย์ และผ้ปู ระสานงานซึ่งส่งเสริมการปฏิบตั งิ าน ให้สาเรจ็ ลลุ ่วงไปด้วยดี หากมีข้อผดิ พลาดประการ
ใด ขออภยั ไว้ ณ ทน่ี ี้

ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์
มีนาคม 2564

ประเมินมาตรฐานพนักงานจ้างเหมาบรกิ าร ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสที่ 2ประจาปงี บประมาณ 2564

2

สำรบญั

หน้า

คำนำ……………………………………………………………………………………………………………………………………….….. ก

หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์ 1

ข้อมูลผู้รับการประเมนิ 5

1. งานบรหิ ารทั่วไป 7

1.1 แผนปฏิบตั ิการประจาปี ๒๕๖๓ 7

1.2 สรปุ ผลการดาเนนิ งานประจาปี ๒๕๖๓ 9

1.๓ รายงานขอ้ มูลสารสนเทศ 12

1.4 อาคารสถานท่ี 14

1.5 งานธรุ การรบั – ส่งหนงั สอื 15

2. งานเทคนคิ ห้องสมดุ 16

2.1 การแนะแนว และการประชาสมั พนั ธ์ 16

2.2 การจัดซื้อจัดหาหนงั สือ/สื่อ 19

2.3 ลงทะเบยี นหนังสือ และสอ่ื ด้วยโปรแกรม PLS 22

2.4 ลงทะเบยี นสมาชกิ ด้วยโปรแกรม PLS 23

2.5 จดั นิทรรศการ 24

2.6 พสั ด/ุ ครภุ ัณฑ์ 25

3. งานบริการของหอ้ งสมุด 26

3.1 บริการยมื – คนื หนงั สอื /สอื่ 26

3.2 บริการอินเตอร์เน็ต 28

3.3 บรกิ ารรถห้องสมดุ เคลอ่ื นท่ี 29

3.4 เอกสารเผยแพร่ 30

4. ผู้รับบรกิ าร 32

4.1 ผูร้ ับบรกิ ารในหอ้ งสมุด 32

4.2 ผู้รบั บรกิ ารกจิ กรรมส่งเสริมการอ่าน 33

5. งานนโยบายการดาเนนิ กจิ กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน 35

5.1 กจิ กรรมบ้านหนงั สอื อจั ฉริยะ 35

5.2 กจิ กรรมมมุ ส่งเสรมิ การอ่านประจาหมูบ่ ้าน 35

5.3 ใน กศน.ตาบล 35

5.4 จัดกิจกรรมสง่ เสรมิ การอา่ น (ในห้องสมดุ และนอกห้องสมดุ ) 35

5.5 กจิ กรรมส่งเสรมิ การอ่านสือ่ - E book หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอพระสมทุ รเจดีย์ 44

6. งานอน่ื ๆทีไ่ ดร้ บั มอบหมาย 45

6.1 ให้บรกิ ารวันหยุดราชการ 45

6.2 รับผดิ ชอบนักศึกษา 46

6.3 ดา้ นการพฒั นาและการเสริมสรา้ งศักยภาพบุคลากร 47

ประเมินมาตรฐานพนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

3

แบบประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจ้างเหมาบริการ ตาแหนง่ บรรณารักษ์

สานักงานสง่ เสริมการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยจงั หวัดสมุทรปราการ

ชื่อผ้รู บั การประเมนิ นางสาวสุจิตรา กล่าแสง

สงั กดั ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอพระสมทุ รเจดีย์

ที่ หนา้ ที่/ภารกิจ คะแนน คะแนนประเมิน หมายเหตุ

(๑๐๐)

๑ งานบริหารทั่วไป (๒๐)

๑. แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปี ๒๕๖๓ ผา่ นความเห็นชอบ ๔

๒. สรุปผลการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๓ ๕

๓. รายงานข้อมลู สารสนเทศ ๕

๔. อาคารสถานท่ี ๔

๕. งานธุรการรับ – สง่ หนังสือ ๒

๒ งานเทคนคิ หอ้ งสมุด (๒๐)

๑. การแนะแนวและการประชาสัมพนั ธ์ ๓

๒. การจดั ซ้ือจดั หาหนังสอื /ส่ือ ๒

๓. ลงทะเบียนหนงั สอื และส่อื ด้วยโปรแกรม PLS ๕

๔. ลงทะเบยี นสมาชิก ด้วยโปรแกรม PLS ๕

๕. จดั นทิ รรศการ ๒

๖ พสั ดุ/ครภุ ณั ฑ์ ๓

๓ งานบรกิ ารของห้องสมุด (๒๐)

๑. บริการยมื – คืน หนงั สอื /สือ่ ๕

๒. บรกิ ารอนิ เตอร์เน็ต ๕

๓. บรกิ ารห้องสมุดเคลอ่ื นที่ ๕

๔. เอกสารเผยแพร่ ๕

๔. ผู้รบั บรกิ าร (๕)

๑. ผู้รับบรกิ ารในห้องสมดุ ๓

๒. ผู้รับบริการกจิ กรรมส่งเสริมการอา่ น ๒

๕ งานนโยบายการดาเนนิ กิจกรรมสง่ เสรมิ การอ่าน (๑๕)

๑. กิจกรรมบา้ นหนงั สืออัจฉรยิ ะ ๕

๒. กจิ กรรมมุมสง่ เสริมการอา่ นประจาหมู่บ้าน ๓

๓. ใน กศน. ตาบล ๒

๔. จดั กจิ กรรมส่งเสริมการอา่ น(ในห้องสมดุ และนอก ๕

ห้องสมุด)

๖ งานอนื่ ๆทไี่ ด้รบั มอบหมายเป็นพิเศษ (๒๐)

๑. ให้บรกิ ารในวนั หยุดราชการ ๑๐

๒. รับผดิ ชอบนกั ศึกษา ๑๐

คะแนนรวม ๑๐๐

ประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจ้างเหมาบรกิ าร ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

4

บทนำ

จากวิสัยทศั น์ สานักงาน กศน.ทม่ี ุ่งให้คนไทยทุกช่วงวยั มนี สิ ัยรกั การอา่ นเพือ่ การเรยี นรตู้ ลอดชีวิตและ
การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทาที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างท่ัวถึง และเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เกิดสังคม
ฐานความรู้ การมีอาชีพและการมีความสามารถเชิงการแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืนโดยมีพันธกิจ
เพื่อระดมสรรพกาลังทุกภาคส่วนร่วมกนั ขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมการอ่านโดยเนน้ ในระดับครอบครัว
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีทักษะและนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกรูปแบบโดยการจดั หาทรัพยากรส่ือส่งเสริมการอ่านที่มคี ุณภาพและ
หลากหลายเหมาะสมกับทุกช่วงวัย มุ่งเน้นสื่อที่ประชาชนต้องรู้ ควรรู้และน่ารู้และส่งเสริมสนับสนุน
ใหม้ แี หล่งการเรียนรูใ้ หท้ นั สมัยรวมทง้ั สภาพแวดลอ้ มท่ีเอ้อื ต่อการอ่านทกุ กลมุ่ เปา้ หมาย

ดงั น้ัน ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์ไดเ้ ล็งเหน็ ความสาคัญดงั กล่าว โดยมุง่ เน้นการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งพฒั นาบคุ ลากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้เรียน กศน.และประชาชนผรู้ ับบริการ
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่าย มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ดาเนินนโยบายการส่งเสริมการอ่านโดยจัด
กิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (โครงการจัดซื้อหนังสือ สื่อ สาหรับห้องสมุดประชาชน,โครงการ
ห้องสมดุ 3 ดมี ีชวี ิต) เพอื่ เปน็ เคร่ืองมอื ในการส่งเสริมการอ่านอันจะนาไปสู่ความรู้ กระบวนการคิดเป็นกา้ วทัน
เหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สามารถนาความรู้ท่ีได้จากการอ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
เพ่อื คุณภาพชวี ติ ทด่ี ี

การปฏิบัตงิ านของห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดยี ์ ได้วางแผนการดาเนินงานที่ควบคุมด้วย
วงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA (Plan Do Action Check) มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ผลและ
เกิดประสิทธิภาพ P = Plan ( ข้นั ตอนการวางแผน) หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์ มกี ารประชุม
วางแผนโดยนาข้อมูลจากแบบสารวจความต้องการ,ความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมทผ่ี ่านร่วมวิเคราะหแ์ ละ
กาหนดเป้าหมายทิศทางจัดทากิจกรรม/โครงการ จัดทาแผนการดาเนินงาน D = Doขั้นตอนการปฏิบัติ
ดาเนินงานตามแผนท่ีกาหนดไว้ร่วมมือกับเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีรูปแบบท่ีหลากหลายตาม
ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้สาเร็จตามระยะเวลาท่ีกาหนดอย่างมี
ประสิทธภิ าพ C = Check ( ข้นั ตอนการตรวจสอบ )เป็นการประเมนิ ผลท่ไี ด้รับจากการจัดกิจกรรม ในข้ันตอน
การปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เพียงใดโดยรวบรวมวิเคราะห์จากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม,การสังเกตจากชิ้นงานท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทาได้จนสาเร็จ
จากการอ่านใบความรูก้ ระดาษแผ่นเดียว,การพูดคุยสอบถาม นอกจากน้ีห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทร
เจดยี ย์ ังไดร้ ับการนิเทศจากหนว่ ยงานในสังกดั อย่างสมา่ เสมอ A = Action (ขั้นการประเมนิ ผล) รวบรวมสรปุ ผล
การดาเนินงาน ศึกษาปัญหา และแนวทางปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการดาเนินงานเพื่อนาไปปรับใช้ใน
การให้ดาเนินการจดั กิจกรรมคร้ังต่อไปซ่ึงนอกจากใช้วงจรการทางาน PDCA แลว้ ยงั ใช้ หลกั ธรรมาภิบาลควบคู่
กัน ยึดคุณธรรมซื่อสัตย์ขยันอดทนและรักในหน้าท่ียินดีให้บริการ,ถูกต้องยุติธรรมให้บริการประชาชนอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียม,โปร่งใสนาเสนอข่าวสารจัดหาแนะนาส่ือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้,การมีส่วนร่ วม
สามารถทางานร่วมกนั ประสานงานกับเครอื ข่ายสรา้ งงานอย่างมปี ระสิทธิภาพ,มีความรับผิดชอบรบั ฟงั ขอ้ เสนอ
อย่างเปิดใจให้โอกาสร่วมแก้ไขปัญหา และรับผิดชอบต่อสังคม,คุ้มค่า รู้จักใช้ทรัพยากรและบริหารจัดการ
งบประมาณท่มี อี ยใู่ ห้เกดิ ประโยชน์สูงสดุ สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน

ประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจา้ งเหมาบรกิ าร ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

5

เกณฑก์ ารประเมนิ มาตรฐานพนักงานจา้ งเหมาบรกิ าร ตาแหน่ง บรรณารักษ์จา้ งเหมาบริการ
สานกั งานสง่ เสรมิ การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั จงั หวัดสมุทรปราการ
ชือ่ ผ้รู ับการประเมิน นางสาวสุจติ รา กล่าแสง
สงั กัดศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอ พระสมทุ รเจดยี ์
ไตรมาสท่ี ๑ – ๒ ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖4

ข้อมลู ผู้รบั การประเมนิ

1.1 ชื่อ นางสาวสจุ ติ รา กลา่ แสง
1.2 ตาแหนง่
1.3 สถานทีท่ างาน บรรณารกั ษอ์ ัตราจ้าง หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์

1.4 สังกดั ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมทุ รเจดยี ์
264 ม.5 ตาบลแหลมฟา้ ผ่า อาเภอพระสมุทรเจดยี ์ จงั หวัดสมุทรปราการ
10290 โทร 02 4538314

สงั กดั ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอพระสมุทรเจดีย์
สานกั งานสง่ เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยจงั หวดั
สมุทรปราการ
สานกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย
กระทรวงศึกษาธิการ

1.5 ทอ่ี ยู่ 259/35 ม.13 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุ รเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
1.6 การศึกษา ปรญิ ญาตรี ศศบ. คณะมนษุ ยศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั รามคาแหง

ประเมินมาตรฐานพนักงานจ้างเหมาบรกิ าร ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

6

1.7 เกยี รติยศชือ่ เสยี ง/รางวัล

ระดับประเทศ
7.1 รางวลั ชนะเลศิ จากการประกวดเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใตเ้ วบ็ ไซต์
ระบบเช่อื มโยงแหลง่ การเรียนรู้ (http://lrls.nfe.go.th) ปีพุทธศักราช 2562
7.2 รางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดเวบ็ ไซตห์ ้องสมดุ ประชาชน ภายใต้เว็บไซต์
ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ (http://lrls.nfe.go.th) ปงี บประมาณ 2561

7.3 รางวลั ชนะเลิศ จากการประกวดเว็บไซตห์ อ้ งสมดุ ประชาชน ระบบเชื่อมโยง
แหลง่ การเรยี นรู้ (http://lrls.nfe.go.th) ประจาปี 2557

ระดับภาค
7.4 รางวัลท่ี 1 ระดบั ภาคกลาง จากการประกวดเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เวบ็ ไซต์
ระบบเชอื่ มโยงแหลง่ การเรียนรู้ (http://lrls.nfe.go.th) ปีพุทธศักราช 2562

7.5 รางวลั การประเมินคดั เลอื กบคุ ลากร/หนว่ ยงานสถานศกึ ษา/ที่จดั และหรือสนบั สนนุ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ระดับภาคตะวันออก ประจาปี
2560 ประเภท บรรณารักษ์ห้องสมดุ ดเี ดน่

7.6 รางวลั การประเมนิ คัดเลือกบุคลากร/หนว่ ยงานสถานศึกษา/ทจี่ ัดและหรือสนับสนุน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ระดับภาคตะวันออก ประจาปี
2560 ประเภท หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอ ดีเดน่

7.7 รางวัลการประเมนิ คัดเลือกบคุ ลากร/หนว่ ยงานสถานศึกษา/ท่ีจัดและหรอื สนับสนนุ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ระดับภาคตะวันออก ประจาปี
2559 ประเภท บรรณารักษ์ห้องสมุด ดีเด่น

7.8 รางวัลท่ี ๒ การประเมินคัดเลอื กบคุ ลากร/หนว่ ยงานสถานศึกษา/ท่จี ดั และหรือสนับสนุน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ระดับภาคตะวันออก ประจาปี
2559 ประเภท หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอ ดเี ด่น

ระดบั กล่มุ
7.9 รางวัลชนะเลิศ ห้องสมุดประชาชนอาเภอยอดเย่ียม จากสานักงาน กศน.จังหวัด
กลุม่ เบญจบูรพา ปพี ุทธศักราช 2562

ระดับจังหวดั
7.10 รางวัลดเี ด่น การประกวดบรรณารักษจ์ ดั กิจกรรมสง่ เสรมิ การอา่ น ตามโครงการ

ตามรอยเจา้ ฟ้านักอ่าน “ห้องสมุดเคล่อื นที่สาหรบั ชาวตลาด”ตามพระราชดาริของ
พระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี ชมุ ชนตลาดนัดนกั อ่าน ประจาปี 2560
7.11 เกียรติบตั รเป็นบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ด้รับการคัดเลือก “ผู้สง่ เสริมสนบั สนุนการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยดเี ด่น” ประจาปี 2559 สานกั งาน กศน.จังหวดั สมทุ รปราการ

ประเมินมาตรฐานพนักงานจา้ งเหมาบริการ ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

7

1. งานบรหิ ารทั่วไป
1.1 แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ๒๕๖๓ ผ่านความเห็นชอบ
หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์ มีกระบวนการในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การศึกษาตามอธั ยาศัย แผนการดาเนนิ งานการศึกษาตามอัธยาศยั ต่อผู้บงั คบั บัญชา (อ้างถึงแผนการใชจ้ ่ายเงิน
กิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย งบดาเนินงาน(ผลผลิตที่ 5)ประจาปีงบประมาณ 2564 กศน.อาเภอ
พระสมทุ รเจดีย์ (ไตรมาส 1-2) สานกั งาน กศน.จงั หวดั สมทุ รปราการ รวมเงินงบประมาณ 29,655 บาทดงั นี้

1. กจิ กรรมสง่ เสริมการอา่ น เปา้ หมายผู้รบั บริการจานวน 1,250 คน งบประมาณ 18,818 บาท
2. โครงการจัดซ้ือหนงั สอื สอ่ื สาหรบั หอ้ งสมุดประชาชน เป้าหมายผรู้ บั บริการจานวน 1,250 คน
งบประมาณ 10,837 บาท

ประเมินมาตรฐานพนักงานจ้างเหมาบรกิ าร ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

8

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์ จึงจัดทาโครงการกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย และนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา (อ้างถึงบันทึกเลขที่ 871/2563 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563) เม่ือ
ได้รับการเห็นชอบและดาเนินงานตามแผนท่ีวางไว้จนสาเร็จลุล่วงทุกกิจกรรมตามแผนและวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามกาหนดเวลาและบรรลเุ ปา้ หมายทก่ี าหนดไว้

ประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจ้างเหมาบรกิ าร ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

9

1.2 สรุปผลการดาเนนิ งานประจาปี ๒๕๖๓
หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์มีการรายงานผลการดาเนนิ งานเสนอผ้บู ังคบั บญั ชาเปน็
ประจาทกุ เดอื นทัง้ รายงานขอ้ มลู สารสนเทศ และภาพถ่ายเชิงประจักษ์ ผู้จัดกจิ กรรมมีการเกบ็ ข้อมูลสารวจ
แบบสารวจความต้องการผรู้ บั บรกิ าร,แบบสารวจความพึงพอใจ,สงั เกต สมั ภาษณ์ผู้เขา้ ร่วมกจิ กรรมนามา
รวบรวมวเิ คราะห์ และมกี ารประชมุ สอบถาม และรายงานปัญหาเพอื่ ปรับปรุงการดาเนินการตอ่ ไป
เชงิ ปริมาณ...

เป้าหมายจานวน 2,500 คน มผี ้ใู ชบ้ รกิ ารจานวน 6,010 คน
เชงิ คุณภาพ…

ผ้รู ับบริการมคี วามพงึ พอใจรอ้ ยละ 80 ขึ้นไป
ผู้รบั บริการมคี วามรู้ ทักษะ จากการอ่านนาไปปรับใชพ้ ัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ

บันทึกข้อความรายงานแผน และผลการปฎิบัตริ ายเดอื น

ประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจ้างเหมาบรกิ าร ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

10

รายงานผลการดาเนินงานหอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอพระสมทุ รเจดยี ์
ในระบบฐานข้อมลู เพ่อื การบรหิ ารจดั การ สานักงาน กศน.(DMIS)

ประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจา้ งเหมาบรกิ าร ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

11

นิเทศและตดิ ตามผลการดาเนินงานจากต้นสังกดั

ประชมุ รายงานผลการดาเนนิ งานเป็นประจาอย่างสมา่ เสมอ

ประเมนิ มาตรฐานพนักงานจา้ งเหมาบรกิ าร ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

12

1.๓ รายงานข้อมูลสารสนเทศ
หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดยี ์มีการให้บรกิ ารยืม – คนื สบื คน้ ข้อมลู สารสนเทศ และ
องคค์ วามรผู้ ่านเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนระบบเชอื่ มโยงแหล่งเรยี นรู้ LRLS (Learning Resources Linkage
System) ซึ่งมีการพัฒนาเผยแพร่องคค์ วามรู้ ขา่ วประชาสมั พนั ธ์ ลิงค์เว็บไซตแ์ หล่งเรียนรู้อ่นื ๆ อย่างตอ่ เน่ือง
และมีขอ้ มูลเปน็ ปัจจบุ ัน

รายงานและ
ประชาสัมพนั ธเ์ ปน็

ปัจจุบนั
ข้อมูลสารสนเทศ

-ทะเบยี นส่ือ
-ทะเบยี นสมาชกิ

ประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจ้างเหมาบรกิ าร ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

13

รำยงำนสถิติเขำ้ สรู่ ะบบฐำนข้อมลู เพอ่ื กำรบริหำรจัดกำร สำนักงำน (กศน. DMIS)
ข้อมลู กำรรำยงำน ณ ปัจจุบนั (31 มีนำคม 2564) จำนวน 20 ครง้ั

ประเมินมาตรฐานพนกั งานจ้างเหมาบริการ ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

14

1.4 อาคารสถานที่
ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ท้ังภายในและภายนอกอาคาร
บรรยากาศท่ีโปร่งสบาย ปลอดภัยไม่มีมุมอับ มีกล้อง วงจรปิดท้ังภายในและภายนอกอาคาร จัดแบ่งพ้ืนที่ใน
ห้องสมุดCo-Learning Space ปรบั ปรุงห้องสมุดในแตล่ ะพื้นท่ีให้มีการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุด ด้วยการ
จัดพ้ืนที่ให้เป็นพื้นท่ีให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการสนับสนุนต่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและ
การศึกษาตลอดชีวติ มคี วามทันสมยั และสอดคลอ้ งกับความก้าวหนา้ ทางเทคโนโลยี ประชาชนสามารถเข้าไปหา
ความรู้ และใชบ้ รกิ ารไดต้ ามความสนใจ มบี ริการ Wifi ฟรี
*** มีการทาความสะอาดสถานท่ี และมีจดุ บริการเจลแอลกอฮอล์ ในจุดตา่ ง ๆทั้งในและนอกหอ้ งสมดุ **

ประเมินมาตรฐานพนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

15

1.5 งานธรุ การรับ – สง่ หนงั สือ
-ช่วยเหลอื รบั คัดแยกจดหมาย และส่งธุรการพรอ้ มทง้ั แจง้ ประเภทหนงั สือสาคญั (ลงทะเบียน)
เพอื่ สะดวกในการรบั หนังสือต่อไป
-ตอบรับรายงานหนังสือราชการ และส่งหนังสือราชการทไี่ ด้รับมอบหมายตรงตามกาหนดเวลาทุกครั้ง
เช่น รายงานแนวทางการดาเนนิ โครงการ “หอ้ งสมดุ เคลอ่ื นที่สาหรบั ชาวตลาด” การดาเนนิ งานห้องสมุด
ประชาชนตามขอ้ ส่งั การของรฐั มนตรีช่วยวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ(นางกนกวรรณ วลิ าวลั ย์) บนั ทึกข้อความ
สรปุ ผลการดาเนนิ งานการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอพระสมุทรเจดยี ์ เป็นต้น

ตอบรับหนังสือ และสง่ หนังสอื ทไ่ี ด้รบั มอบหมายตรงตามกาหนดเวลาทุกคร้ัง

ประเมินมาตรฐานพนักงานจา้ งเหมาบรกิ าร ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

16

2. งานเทคนคิ หอ้ งสมดุ
2.1 การแนะแนว และการประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์มีการให้บริการส่ือส่งเสริมการอ่าน และผลิตส่ือแนะนา,

เผยแพร่การใช้ส่ือส่งเสริมการอ่านและสื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนสามารถนาไปใช้และหรือนาส่ือ
ไปเป็นแบบอย่างประกอบการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมส่งเสรมิ การอ่านองคค์ วามรู้ พร้อมมอบเกยี รติบัตร
ออนไลน์ youtube งาน DIY มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ห้องสมุด
ประชาชนอาเภอพระสมทุ รเจดีย์ Facebook ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมทุ รเจดยี ์ เพจห้องสมดุ ประชาชน
อาเภอพระสมทุ รเจดยี ์ Youtube nfeprasamut เป็นต้น นอกจากห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดียจ์ ะ
ดาเนินงานประชาสมั พนั ธ์ในชอ่ งทางดงั กลา่ วแลว้ ยังมี เวบ็ ไซต์อ่ืนทสี่ นใจนาไปเผยแพรค่ วามรตู้ ่อไปอกี

แนะนาใหค้ าปรกึ ษาผา่ น Facebook กศน.อาเภอพระสมุทรเจดีย์ สาหรบั ผู้สนใจสอบถาม
รายละเอยี ดดา้ นต่าง ๆ เช่นการสมัครเรยี น การเรียนการสอน เป็นต้น

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมทุ รเจดีย์ จานวน 16 คร้งั

ประเมินมาตรฐานพนักงานจา้ งเหมาบริการ ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

17

ประชาสมั พันธ์กจิ กรรมสง่ เสริมการอ่าน และกิจกรรมอื่น ๆผ่านเวบ็ ไซต์หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอ
พระสมทุ รเจดยี ์ จานวน 26 ครัง้ (ปัจจบุ นั มผี ้เู ข้าชมจานวนรวม 46,483 คร้งั )

ประชาสมั พนั ธก์ ิจกรรมสง่ เสรมิ การอ่านผา่ น Facebook ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์
จานวน 92 ครง้ั (ปจั จบุ นั มผี ูต้ ิดตามจานวน 4,957 คน)

ประชาสัมพนั ธ์กิจกรรมส่งเสริมการอา่ นผ่าน เพจห้องสมดุ ประชาชนอาเภอพระสมทุ รเจดีย์
(ปัจจบุ นั มีผตู้ ิดตามจานวน 515 คน)

ประเมนิ มาตรฐานพนักงานจา้ งเหมาบริการ ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

18

ประชาสมั พนั ธ์ในรูปแบบ ไลฟส์ ดผา่ น Facebookหอ้ งสมุดประชาชนอาเภอพระสมทุ รเจดยี ์ไลฟ์สดจานวน
5 คร้ัง รบั ชมจานวน 430 คร้งั แชร์ จานวน 11 ครงั้

มเี วบ็ ไซต์อนื่ (krumalaew.com) ใหค้ วามสนใจนาผลงานไปเผยแพร่ใหค้ วามรูต้ อ่ ไป

ประเมินมาตรฐานพนกั งานจา้ งเหมาบรกิ าร ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

19

2.2 การจัดซอ้ื จดั หาหนังสอื /สือ่
ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์มีการวางแผนบริหารงานท่ีจะให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เกิดผลสาเร็จท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปพร้อมๆ กัน โดยการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ
ใหมีประสิทธิภาพตามแบบสารวจความต้องการและรวบรวมสรุปผล รวมถงึ การสอบถามพูดคุยกับผู้ใช้บริการ
โดยตรงมีการดูแลสื่อที่มีอยู่ทั้งส่ือสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วารสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อม
ใหบ้ รกิ าร และได้รับการสนบั สนุนสื่อบางส่วนจากเครอื ข่ายอีกดว้ ย

ตวั อย่างแบบสารวจความต้องการส่อื สง่ิ พมิ พ์,หนงั สือพิมพ์,วารสาร
ผูใ้ ช้บรกิ ารหอ้ งสมุดประชาชนอาเภอพระสมทุ รเจดยี ์

แบบสารวจความตอ้ งการส่อื และแบบสารวจความพงึ พอใจท่ผี ู้รับบรกิ ารสามารถตอบแบบสอบถามผ่าน
เวบ็ ไซตห์ อ้ งสมุดประชาชนอาเภอพระสมทุ รเจดยี ์

แบบสารวจความต้องการส่ือและแบบสารวจความพึงพอใจ (google form) ทีผ่ ูร้ บั บริการสามารถตอบ
แบบสอบถามผ่าน Smart phone โดยการสแกน QR code ซึ่งตง้ั บริการตามจดุ ตา่ งในห้องสมุดประชาชน

ประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจ้างเหมาบริการ ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

20

จดั หาส่อื โดยคานงึ ถงึ ความต้องการของผู้รับบริการ และงบประมาณท่ีไดร้ ับ ซึ่งบางส่วนไดร้ บั การสนับสนุน
จากผ้บู ริจาคท้งั หน่วยงาน และประชาชนตามโครงการบรรณสัญจรกระจายหนังสอื สแู่ หลง่ เรียนรชู้ มุ ชน

จัดหาสอื่ ท่ีได้รบั งบประมาณจากตามความต้องการของผู้รบั บริการจากการพูดคยุ
และแบบสอบถามความต้องการส่อื

ประเมนิ มาตรฐานพนักงานจ้างเหมาบรกิ าร ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

21

นอกจากจัดหา จัดซื้อตามงบประมาณท่ีได้รับ รวมถึงการรบั บริจาคส่ือตามโครงการบรรณสัญจรแล้ว
บรรณารกั ษ์ได้จัดทาส่ือส่งเสริมการอา่ นขึ้นเองเพ่ือใช้บรกิ ารในรูปแบบตา่ ง ๆ เช่น เกมต่อภาพสุภาษิตไทยจาก
กระดาษ reuse ปฏิทนิ ไม่สิน้ ค่า(นาปฏิทินต้ังโต๊ะท่ีใช้งานแล้วมาปรับใช้) สร้างส่ือจากวัสดุท่ีไมใ่ ช้แล้วนามาทา
ใหเ้ กดิ ประโยชน์ โดยรับบรจิ าคปฏทิ นิ เกา่ เป็นตน้

ประเมนิ มาตรฐานพนักงานจา้ งเหมาบรกิ าร ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

22

2.3 ลงทะเบียนหนงั สอื และสื่อดว้ ยโปรแกรม PLS
ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์ให้บริการยืม – คืนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเว็บไซต์
ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์ผ่านระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ Learning Resources
Linkage System (LRLS) ที่ไดร้ ับการพัฒนาจากโปรแกรม PLS ทาให้มคี วามสะดวก และผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ สื่อ ได้จากหน้าจอเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์ได้ทันที
มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจบุ นั

ขอ้ มลู สถติ ิทรัพยากรสารสนเทศ(สือ่ )จากฐานขอ้ มลู เว็บไซต์ระบบเช่อื มโยงแหล่งการเรียนรู้

ประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจ้างเหมาบรกิ าร ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

23

2.4 ลงทะเบยี นสมาชกิ ด้วยโปรแกรม PLS
ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมทุ รเจดียม์ บี ริการยืม – คืนสอ่ื พร้อมทง้ั ลงทะเบียนสมาชกิ ด้วยเลข ID
13 หลัก (มกี ารกรอกข้อมูลผู้เรียน กศน. เป็นสมาชิกห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดยี ท์ กุ คน) สามารถ
ยืมคืนสื่อโดยไม่ต้องใช้บัตรสมาชิก สามารถยืมได้ด้วยบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมี
ภาพผู้ถอื บัตร
ข้อมลู สถติ ิทรพั ยากรสารสนเทศ(สมาชิก)จากฐานข้อมลู เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหลง่ การเรยี นรู้

สาหรับสมาชิกผู้สนใจสามารถสมัครเปน็ สมาชิกได้ทนั ทใี นเวลาไมเ่ กิน 3 นาที เพยี งใช้บตั รประชาชน ใบขบั ข่ี
หรือ เอกสารท่ีทางราชการออกให้ (มภี าพถ่ายผู้สมัครชดั เจน) ไมต่ ้องใชส้ าเนาบตั ร

ประเมนิ มาตรฐานพนักงานจ้างเหมาบรกิ าร ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

24

2.5 จัดนิทรรศการ
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
นิทรรศการ มุมความรู้ และบอร์ดความรู้ เรื่องต้องรู้ ควรรู้ น่ารู้ หมุนเวียนให้ความรู้และแนะนาหนังสือหมุน
เวียนเป็นประจา นอกจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนิทรรศการในห้องสมุดประชาชนอาเภอแล้ว ได้
จัดทาสื่อส่งเสริมการอ่านผ่าน Facebook ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์ กลุ่มไลน์ เช่น
ชาว กศน.สมุทรปราการ เมืองนักอ่าน ห้องสมุดชาวตลาด เปน็ ต้น

มุมความรู้ บอรด์ ความรู้ เร่อื งตอ้ งรู้ ควรรู้ น่ารู้

เผยแพรน่ ิทรรศการความรู้ในกลมุ่ ไลน์ ชาวกศน.สมุทรปราการ หอ้ งสมดุ ชาวตลาด เมืองนกั อา่ น

ประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจา้ งเหมาบรกิ าร ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

25

2.6 พัสดุ/ครุภณั ฑ์
บรรณารกั ษ์หอ้ งสมุดประชาชนดแู ล และตรวจสอบสอ่ื /พัสด/ุ ครุภัณฑ์ ใหม้ สี ภาพใช้งานได้สมบูรณ์หาก
ชารุด (สภาพท่ีซ่อมแซมเองได้) จะทาการซ่อมแซมให้มีสภาพที่ใช้งานได้ ในกรณีท่ีไม่สามารถซ่อมแซมเองได้
จะแจง้ เรือ่ งรายงานต่อหัวหน้างาน และทาบันทึกขอ้ ความเสนอผบู้ งั คบั บญั ชาเพอื่ พิจารณาตอ่ ไป

ประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจา้ งเหมาบริการ ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

26

3. งานบริการของห้องสมุด
3.1 บริการยืม – คนื หนงั สอื /ส่อื
ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์ให้บริการยืม – คืน สืบค้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์ ระบบเช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู้ Learning Resources
Linkage System (LRLS) ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ สื่อ ได้จากหน้าจอเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน
อาเภอพระสมุทรเจดีย์ได้ทันที มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน ผู้ใช้บริการไม่จาเป็นต้องมาทาการสืบค้นที่
ห้องสมุดประชาชนเหมอื นระบบ PLS เดมิ

สามารถค้นหาสอ่ื ที่ตอ้ งการเพยี งคลกิ แลว้ กรอกช่อื สอื่ โดยสามารถสืบค้นได้ (ลกู ศรสแี ดง)

สถติ ิยมื – คืน ด้วยระบบเชอ่ื มโยงแหลง่ การเรยี นรูแ้ ละรายงานสถติ ผิ ใู้ ชบ้ รกิ าร รวม 728 เล่ม ดังน้ี

ลำดบั ท่ี เดือน จำนวน/รำยกำร/เลม่
1 ตลุ าคม 2563 181
2 พฤศจกิ ายน 2563 97
3 ธันวาคม 2563 79
4 มกราคม 2564 92
5 กุมภาพันธ์ 2564 157
6 มนี าคม 2564 122
รวมทง้ั ส้ิน 728

ประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจา้ งเหมาบรกิ าร ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

27

ประเมินมาตรฐานพนกั งานจ้างเหมาบรกิ าร ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

28

3.2 บรกิ ารอินเตอรเ์ นต็
ผู้รับบริการใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งนอกจากใช้งานอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง ยังสามารถใช้งานสัญญาณ
Wifi (บริการฟรีทั้งหมด) ได้เป็นปกติหากเจ้าหน้าท่ีพบว่าสัญญาณท่ีให้บริการขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้งานได้
จะดาเนินการแจ้งเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงสัญญาณให้มีสภาพใช้งานได้ดีทันที ผู้รับบริการสามารถใช้เครื่อง
สว่ นกลางในการทางานและคน้ ควา้ ยงั ใช้ Smart Phone หรอื Notebook สว่ นตวั มาใช้บรกิ ารสัญญาณได้ดว้ ย

ประเมนิ มาตรฐานพนักงานจา้ งเหมาบริการ ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

29

3.3 บรกิ ารรถห้องสมดุ เคลอ่ื นที่
ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับรถห้องสมุด
เคล่ือนที่ เพ่ือใหบ้ ริการประชาชนในชุมชน จานวน 1 ครง้ั

เชงิ ปริมาณ...

ลาดบั เดอื น รายการ จานวน(คน)

1 26 พฤศจกิ ายน กจิ กรรมสง่ เสริมการอ่านรว่ มกับรถหอ้ งสมุดเคล่ือนทแี่ ละหน่วยงานอื่นๆ 55 คน
2563 (ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ...ย้ิมเคลอ่ื นท่)ี ณ วดั เอี่ยมประชามติ ร 55 คน

รวมทง้ั ส้นิ

กิจกรรมสง่ เสริมการอ่านรว่ มกับรถหอ้ งสมุดเคลือ่ นที่ ณ วดั เอี่ยมประชามิตร(วัดแหลมฟ้าผ่า)
ตาบลแหลมฟา้ ผ่า อาเภอพระสมทุ รเจดยี ์ จงั หวัดสมุทรปราการ

ประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจา้ งเหมาบรกิ าร ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

30

3.4 เอกสารเผยแพร่
ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์ได้จัดทาใบความรู้ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน น่ังท่ีไหน
อ่านที่นั่น รูปแบบจดหมายข่าว นาเสนอองค์ความรู้ต่างๆ เช่นวัน สาคัญ ความรู้รอบตัว ดูแลสุขภาพ
แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น และเอกสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ เผยแพร่เป็นประจาอย่างสม่าเสมอ พร้อม QR code
สาหรับผ้ทู ีส่ นใจติดตามศึกษาเพิม่ เติม หรอื ความรเู้ ร่ืองอืน่ ๆ

เอกสารเผยแพร่เชญิ ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

เอกสารเผยแพรอ่ งค์ความรู้ เช่น วันสาคัญ ความรรู้ อบตัว ดแู ลสุขภาพ เป็นตน้

เชงิ ปรมิ าณ... จานวนรวม 134 (ฉบับ/เร่ือง)
เชงิ คุณภาพ... ผรู้ บั บรกิ ารได้รับความรู้ ประโยชนจ์ ากการอ่านนาไปปรับใช้ได้

ประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจ้างเหมาบรกิ าร ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

31

เอกสารเผยแพร่ใบความรสู้ ง่ เสรมิ การอา่ นสง่ เสรมิ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เชิงปรมิ าณ... จานวนรวม 5 (ฉบับ/เรื่อง)
เชงิ คณุ ภาพ... ผรู้ ับบรกิ ารไดร้ ับความรู้ ประโยชนจ์ ากการอ่านส่งเสริมให้ผู้อา่ นเกิดกระบวนการทาง
ความคิด อ่านและปฏบิ ตั ิตามขนั้ ตอนของใบความร้ทู ่ีมที งั้ คาอธิบายและภาพประกอบได้

ประเมินมาตรฐานพนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

32

4. ผ้รู ับบรกิ าร

หอ้ งสมุดประชาชนแหล่งเรียนที่ใหบ้ ริการการอา่ นทงั้ ประชาชนทั่วไปและผ้เู รียน กศน. ได้เข้ามาศึกษา
ค้นคว้าความรู้,ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ด้วยตนเอง มีการให้บริการยืม – คืนสื่อ อย่างทันสมัย รวดเร็ว
ดว้ ยเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์ ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและสืบค้นทรัพยากรข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสะดวกต่อการเข้าถึงและใช้บริการ พร้อมทั้งให้บริการอินเตอร์เน็ท และสัญญาณ Wifi ฟรี
รวมทัง้ สนิ้ 6,009 คน ดังนี้

4.1 ผู้รับบรกิ ารในห้องสมดุ
ผรู้ ับบริการในหอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอพระสมทุ รเจดยี ์ กลุ่มเปา้ หมาย ประชาชนท่ัวไป และนกั ศึกษาการศกึ ษา

นอกระบบระดบั การศกึ ษาข้นั พ้ืนฐาน ได้เข้ามาศกึ ษาคน้ หาข้อมูลสารสนเทศด้วยตนเองภายในหอ้ งสมุดให้บรกิ าร

ยมื – คืนสือ่ และให้บริการศึกษาค้นคว้าเพ่อื เพิ่มเติมความรู้ โดยให้บริการอินเตอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ฟรี
ส่งเสริมให้ผู้รับบริการเกิดความสนใจจนนาไปสู่อุปนิสยั รกั การอา่ นและมีผลสมั ฤทธ์ิในการเรียนสงู ขึน้ ดงั น้ี

เชงิ ปริมาณ.. รายการ จานวน(คน)
ลาดบั เดือน
กจิ กรรมส่งเสรมิ การอา่ นในห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมทุ รเจดยี ์ 190 คน
1 ตุลาคม 2563 กลมุ่ เป้าหมาย - ประชาชนทว่ั ไป 55 คน
- นกั ศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศกึ ษาข้นั พื้นฐาน
2 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมส่งเสรมิ การอ่านในห้องสมดุ ประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์ 210 คน
กลมุ่ เป้าหมาย - ประชาชนทว่ั ไป 30 คน
3 ธนั วาคม 2563 - นักศึกษาการศกึ ษานอกระบบระดับการศกึ ษาข้นั พ้ืนฐาน
กจิ กรรมส่งเสริมการอา่ นในห้องสมดุ ประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์ 225 คน
4 มกราคม 2564 กล่มุ เป้าหมาย - ประชาชนทัว่ ไป 32 คน
5 กุมภาพันธ์ 2564 -นกั ศึกษาการศึกษานอกระบบระดบั การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
105 คน
6 มีนาคม 2564 กิจกรรมสง่ เสริมการอ่านในห้องสมดุ ประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์
กลุ่มเปา้ หมาย - ประชาชนทั่วไป 210 คน
7 กิจกรรมสง่ เสริมการอ่านในหอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอพระสมทุ รเจดีย์ 55 คน
กลมุ่ เปา้ หมาย - ประชาชนท่วั ไป
เชงิ คุณภาพ... -นกั ศกึ ษาการศกึ ษานอกระบบระดบั การศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน 165 คน
70 คน
กจิ กรรมสง่ เสริมการอ่านในหอ้ งสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดยี ์ 10 คน
กลุ่มเปา้ หมาย - ประชาชนทั่วไป
-นักศกึ ษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้นั พื้นฐาน 1,357

กจิ กรรมสง่ เสรมิ การอา่ น BBB Blooming Brain Book เดก็ ก่อนวัยเรียน 0-
6 ปี

รวมท้ังส้ิน

1 เพ่ือปลูกฝังนสิ ัยรักการอา่ นทุกชว่ งวยั มพี ฤตกิ รรม “นงั่ ทไี่ หน อา่ นท่ีน่ัน”
2 เพอ่ื ส่งเสริมให้ผ้รู บั บริการได้รบั ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการอ่าน และการเขา้ รว่ มกิจกรรม
3 เพือ่ จัดหาส่อื ส่งเสริมการอา่ นบรกิ ารประชาชน

ประเมินมาตรฐานพนกั งานจา้ งเหมาบริการ ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

33

4.2 ผู้รบั บริการกจิ กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน
กจิ กรรมต่างๆทห่ี ้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดียไ์ ด้จัดข้ึนเพอื่ สง่ เสรมิ กระตนุ้ ใหผ้ ู้รบั บริการ
เกดิ ความสนใจในการอา่ นอยา่ งต่อเนื่องจนกระทงั่ เป็นนิสัยรักการอา่ น คัดเลือกกจิ กรรมใหเ้ หมาะกบั
กลุ่มเปา้ หมาย บรบิ ท และสถานการณ์

เชงิ ปรมิ าณ..

ลาดับ เดอื น รายการ จานวน(คน)

1 ตลุ าคม 2563 กจิ กรรมสง่ เสริมการอ่านองค์ความรู้ และแบบทดสอบพร้อมมอบเกียรติ 75 คน
บตั รออนไลน์ เร่อื ง พระผ้สู ถติ ในดวงใจไทย (13 ตุลาคม)
44 คน
2 กจิ กรรมส่งเสริมการอ่านองค์ความรู้ และแบบทดสอบพรอ้ มมอบเกียรติ 55 คน
บัตรออนไลน์ เรื่อง วนั ปยิ มหาราช (23 ตลุ าคม)
270 คน
3 พฤศจิกายน2563 กิจกรรมสง่ เสริมการอา่ นร่วมกบั เครือข่าย(อาเภอยม้ิ )
430 คน
3 ธนั วาคม 2563 กิจกรรมสง่ เสรมิ การอา่ นองคค์ วามรู้ และแบบทดสอบพรอ้ มมอบเกียรติ
บัตรออนไลน์ เรอ่ื ง 5 ธันวาคม 3 วันสาคัญของไทย 3,234 คน

4 มกราคม 2564 กิจกรรมสง่ เสริมการอ่านองค์ความรู้ และแบบทดสอบพร้อมมอบเกียรติ 494 คน
บัตรออนไลน์ เรอื่ ง วันครูแห่งชาติ 50 คน
4,652
5 กุมภาพันธ์ 2564 กจิ กรรมสง่ เสรมิ การอ่านองค์ความรู้ และแบบทดสอบพรอ้ มมอบเกียรติ
บัตรออนไลน์ เรอ่ื ง วนั มาฆบชู า (ปิดรับแบบทดสอบแล้ว)

6 มนี าคม 2564 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านองค์ความรู้ และแบบทดสอบพรอ้ มมอบเกียรติ
บตั รออนไลน์ เร่อื ง พุทธชาดก

7 กิจกรรมสง่ เสริมการอ่านรว่ มกับเครอื ขา่ ย(จังหวดั เคล่ือนที)่

รวมทั้งส้ิน

เชงิ คุณภาพ...(เฉพาะแบบทดสอบทป่ี ดิ รบั เท่านนั้ )

1.ผูร้ ับบริการไดร้ ับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการใชง้ าน Google Form ได้ถกู ต้องร้อยละ 100

2.ได้รับความรู้เรื่องวันมาฆบูชาได้รับเกียรติบัตร 2,508 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 77.55 (มีเว็บไซต์ ครูมาแล้ว
ดอทคอมนาไปเผยแพร่ต่อ)

กิจกรรมสง่ เสริมการอ่านองค์ความรู้ และแบบทดสอบพรอ้ มมอบเกียรติบตั รออนไลน์
เร่อื ง พระผู้สถิตในดวงใจไทย (13 ตุลาคม)

ประเมินมาตรฐานพนกั งานจา้ งเหมาบริการ ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

34

กจิ กรรมสง่ เสรมิ การอ่านองคค์ วามรู้ และแบบทดสอบพรอ้ มมอบเกยี รติบัตรออนไลน์
เรอื่ ง วันปิยมหาราช (23 ตลุ าคม)

กจิ กรรมสง่ เสริมการอ่านองค์ความรู้ และแบบทดสอบพร้อมมอบเกียรตบิ ตั รออนไลน์
เรอ่ื ง 5 ธนั วาคม 3 วนั สาคัญของไทย

กิจกรรมสง่ เสริมการอ่านองค์ความรู้ และแบบทดสอบพร้อมมอบเกียรติบตั รออนไลน์
เรื่อง วนั ครูแห่งชาติ

กจิ กรรมส่งเสรมิ การอ่านองคค์ วามรู้ และแบบทดสอบพร้อมมอบเกยี รติบตั รออนไลน์
เรอ่ื ง พุทธประวัติ และวันมาฆบชู า

กจิ กรรมส่งเสริมการอา่ นองค์ความรู้ และแบบทดสอบพร้อมมอบเกียรติบตั รออนไลน์
เรือ่ ง พุทธชาดก

ประเมินมาตรฐานพนกั งานจา้ งเหมาบริการ ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

35

5. งานนโยบายการดาเนินกจิ กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน
5.1 กจิ กรรมบา้ นหนังสอื อัจฉริยะ
5.2 กจิ กรรมมุมสง่ เสริมการอ่านประจาหม่บู ้าน
5.3 ใน กศน.ตาบล
หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดยี ์จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนนุ การให้บริการแหล่งเรยี นรู้

ในอาเภอพระสมุทรเจดีย์โดยประสานงานกับครู กศน.ตาบล จัดหาสื่อเพ่ือนาไปบริการในบ้านหนังสือชุมชน
ห้องสมุด กศน.ตาบล ผ่านอาสาสมัคร กศน.ตาบลอย่างตอ่ เนื่อง

หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอพระสมทุ รเจดีย์คัดแยกส่อื ท่ีไดร้ บั บรจิ าคจากสมาชกิ หอ้ งสมุด
และประชาชนท่ัวไป เพอ่ื นาไปบริการในหอ้ งสมุด กศน.ตาบล บา้ นหนงั สอื ชุมชน และแหลง่ เรยี นรชู้ ุมชน

ประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจ้างเหมาบรกิ าร ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

36

5.4 จดั กจิ กรรมส่งเสรมิ กำรอำ่ น (ในห้องสมุด และนอกห้องสมดุ )
ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดีย์ตระหนักถึงความสาคัญของการอ่าน จึงได้จัดกิจกรรม
สง่ เสริมการอา่ นให้มคี วามหลากหลาย เพ่ือกระตนุ้ และสง่ ผลให้ผ้รู ับบริการเกิดความสนใจในการอ่าน พยายาม
พัฒนาการอ่านของตนจนถึงระดับอ่านเป็น และอ่านจนเปน็ นิสยั เลือกสรรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีมีความ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายสร้างความสนใจให้ผู้รับบริการ จนเกิดความประทับใจสร้างสมเป็นอุปนิสัยรักการ
อา่ น ส่งเสรมิ และสนับสนนุ ให้เกดิ การเรยี นรู้ดว้ ยตนเอง เพ่อื พฒั นาตนเอง และใช้เวลาวา่ งใหเ้ กิดประโยชน์

เชงิ ปรมิ าณ... (รายงานตามจานวนผู้รบั บริการที่รายงานผลใน DMIS ปี 2564)

กจิ กรรม ต.ค. เดอื น รวม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ท้ังส้ิน

ประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดยี ์ 190 210 225 105 210 165 1,105
-กลุ่มประชาชนท่วั ไป

-นักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับ 55 30 32 55 70 242
การศกึ ษาข้ันพื้นฐาน

กิจกรรมส่งเสรมิ การอ่าน 10 10

BBB Blooming Brain Book

กล่มุ เดก็ ก่อนวยั เรียน (0-6 ปี)

กิ จก ร ร มส่ง เสริมก าร อ่าน ร่ว มกั บ 55 55

เครอื ขา่ ย(อาเภอยม้ิ )

กิ จก ร ร มส่ง เสริมก าร อ่าน ร่ว มกั บ 50 50

เครอื ขา่ ย(จังหวัดเคลือ่ นท่ี)

แ บ บ ท ด ส อ บ พ ร้ อ ม ม อ บ เ กี ย ร ติ บั ต ร 75 75
ออนไลน์
44 45
- เรือ่ ง พระสถติ ในดวงใจไทย 270 270
- เรื่อง 23 ตุลาคม วันปยิ มหาราช
430 430
- เรอื่ ง 5 ธนั วาคม 3 วนั สาคัญของไทย 3,234 3,234
- เรอ่ื งวันครูแหง่ ชาติ 494 494
- เรอื่ งพุทธประวตั ิ และวนั มาฆบชู า

- เรอื่ งพทุ ธชาดก

รวม 4,792 295 257 105 265 295 6,009

ซง่ึ จาแนกรายละเอียดแตล่ ะกิจกรรมได้ดงั นี้

ประเมินมาตรฐานพนักงานจา้ งเหมาบรกิ าร ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

37

5.4.1 กิจกรรมส่งเสรมิ การอ่านในห้องสมุดประชาชนอาเภอ กลมุ่ ประชาชนทัว่ ไป และกลุ่มนักศึกษา
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน เช่น ค้นคว้าความรู้ทง้ั สื่อสิ่งพมิ พแ์ ละสื่ออเิ ล็กทรอนกิ ส์ บริการ
ด้านการอา่ น สืบคน้ ข้อมลู ยืม – คนื หนงั สอื ดว้ ยระบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ เปน็ ต้น

เชิงปริมาณ ผูร้ บั บริการกล่มุ ประชาชนทัว่ ไปจานวน 1,105 คน กล่มุ นกั ศกึ ษาการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้นั พนื้ ฐานจานวน 242 คน รวมทง้ั ส้นิ 1,347 คน
เชงิ คุณภาพ ผรู้ บั บรกิ าร มีความพงึ พอใจรอ้ ยละ 80 ขึ้นไป

ประเมนิ มาตรฐานพนักงานจ้างเหมาบรกิ าร ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

38

5.4.2 กิจกรรมสง่ เสริมการอ่าน “นั่งทไี่ หน อ่านที่นน่ั ” พฒั นาทักษะการอา่ นเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ และเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่นเรียนรู้ผ่านเกมต่าง ๆ เรียนรู้ ผ่าน QR code
ใบความร้งู านศลิ ปะเพอ่ื ดึงดดู ความสนใจการอา่ น “อา่ นไป ทาไป ไดข้ องถกู ใจจากการอา่ น”เปน็ ต้น

เชงิ ปรมิ าณ ผู้รับบรกิ าร กิจกรรมสง่ เสริมการอ่านร่วมกับเครือขา่ ย (ศนู ยด์ ารงธรรมอาเภอ...ยิม้ เคลือ่ นที)่
เชิงคณุ ภาพ จานวน 55 คน และกจิ กรรมส่งเสรมิ การอา่ นรว่ มกับเครือขา่ ย (จงั หวัดเคล่ือนท)ี่ จานวน
50 คน รวมทั้งส้นิ 105 คน

ผรู้ ับบริการได้รบั ความรู้ ทักษะ สามารถวาดภาพในกรอบทีก่ าหนด ประดิษฐพ์ วงกุญแจได้
จากการอ่านใบความรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามสาเร็จสมบรู ณ์ อ่านนิทานและสามารถสรุปใจความได้
(นิทานเรื่องนสี้ อนใหร้ ูว้ า่ ) คิดเปน็ รอ้ ยละ 100

ประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจา้ งเหมาบริการ ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

39

5.4.3 กิจกรรมสง่ เสริมการอ่านสรา้ งกระบวนการเรยี นรู้ เป็นกิจกรรมท่ีสร้างให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิด
กระบวนการเรียนรู้จากการอ่าน ผ่านการอ่าน ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถอ่าน และทาความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน
ลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนจนสาเร็จและเห็นผลทันที สามารถนาความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมนาไปต่อยอดได้ เป็นการส่งเสริม และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสนใจ
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น งาน DIY พวงกุญแจ,เข็มกลัดติดเสื้อ,กระเป๋าผ้า,เย็บหน้ากาก
อนามัยผา้ ,แอลกอฮอล์สาหรบั ล้างมือ เปน็ ต้น

5.4.4 กจิ กรรมสง่ เสริมการอ่าน BBB Blooming Brain Book กลมุ่ เดก็ ก่อนวัยเรียน 0 – 6 ปี
ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย,สมอง และจิตใจ ให้สามารถอ่านออก
เขยี นได้ ก่อนวยั เรยี น เพือ่ ใหเ้ ติบโตเป็นพลเมืองดีทม่ี ีคณุ ภาพในสงั คมต่อไป

ประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจา้ งเหมาบริการ ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

40

5.4.5 กจิ กรรมสง่ เสริมการอ่านหอ้ งสมุดออนไลน์ เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาการใหบ้ ริการใหเ้ หมาะสม
สอดคล้องกับเทคโนโลยีและสภาพการดาเนนิ ชีวติ ของประชาชนในปัจจบุ นั ผา่ นส่ือออนไลน์ให้บริการการอา่ น
ไมจ่ ากัดสถานทแี่ ละเวลา ผู้รับบริการสามารถเข้าถงึ การอ่านได้สะดวก น่ังท่ไี หน อ่านที่นัน่ ดังน้ี

5.4.5.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่าน Facebook-Page ห้องสมุดประชาชน
อาเภอพระสมุทรเจดยี ์ ประชาสัมพันธ์งาน และกิจกรรมสง่ เสรมิ การอา่ น นาเสนอองคค์ วามรู้ บทความนา่ สนใจ

5.4.5..2 กจิ กรรมส่งเสริมการอา่ นออนไลน์ ในรูปแบบจดหมายข่าว นาเสนอเร่ือง
ต้องรู้ ควรรู้ นา่ รู้ ชุดความร้ตู ่าง ๆ เช่น ความรรู้ อบตวั วันน้มี ีอะไร วนั นใี้ นอดีต ความรสู้ ุขภาพ เป็นตน้

เชิงปรมิ าณ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ในรูปแบบจดหมายข่าวจานวน 134 ฉบบั
เชิงคุณภาพ สง่ เสรมิ การอา่ นหลากหลายชอ่ งทางตอบสนองความตอ้ งการของประชาชนในสภาพสังคม
ปจั จบุ นั และปลูกฝังอปุ นิสยั รักการอ่านทุกช่วงวัย (นง่ั ท่ไี หน อ่านท่นี ั่น)

ประเมินมาตรฐานพนักงานจา้ งเหมาบริการ ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

41

5.4.5.3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ไลฟ์สดผ่าน Facebook ห้องสมุด
ประชาชนอาเภอพระสมทุ รเจดยี ์

เชงิ ปรมิ าณ ไลฟส์ ดจานวน 5 ครัง้ ผรู้ ับบริการรบั ชมจานวน 430 คร้ัง แชร์ จานวน 11 ครงั้
เชงิ คณุ ภาพ ส่งเสรมิ การอา่ นหลากหลายชอ่ งทางตอบสนองความต้องการของประชาชนในสภาพสงั คม
ปัจจุบัน และปลูกฝงั อปุ นิสยั รักการอา่ นทุกชว่ งวยั (น่งั ท่ไี หน อ่านทน่ี ั่น)

5.4.3.4 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ องคค์ วามรู้และแบบทดสอบพรอ้ มมอบ
เกียรตบิ ัตรออนไลน์ เพ่ือนาเสนอความรู้ได้กว้างและเข้าถึงผูร้ ับบรกิ ารไดท้ กุ ท่ี ผูร้ ับบริการได้รับความรู้และรว่ ม
แสดงความคดิ เหน็ เสนอแนะการจัดกิจกรรมได้
แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ พรอ้ มมอบเกียรตบิ ตั รให้กบั ผู้รว่ มตอบแบบสอบถามออนไลน์ทตี่ อบได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ที่กาหนด จานวน 6 แบบทดสอบ 1 กจิ กรรมสง่ เสริมการอ่าน ดังน้ี

แบบทดสอบความรพู้ รอ้ มมอบเกียรตบิ ัตรออนไลน์ เรอ่ื ง พระผ้สู ถิตในดวงใจไทย
https://forms.gle/YHARbBewv56EjWYu8

เชงิ ปริมาณ ผู้รับบริการจานวน 75 คน
เชิงคุณภาพ ผ้รู ับบรกิ ารได้รบั ความรู้ ทักษะ ประสบการณใ์ นการใชง้ าน Google Form ไดถ้ กู ตอ้ งร้อยละ 100

ประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจา้ งเหมาบรกิ าร ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

42

แบบทดสอบความรู้พร้อมมอบเกียรตบิ ตั รออนไลน์ เรื่อง 23 ตลุ าคมวันปยิ มหาราช
https://forms.gle/SMN9hDrGYjFcmVUq9

เชิงปรมิ าณ ผู้รบั บรกิ ารจานวน 44 คน
เชิงคณุ ภาพ ผรู้ ับบรกิ ารได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการใช้งาน Google Form ได้ถกู ต้องร้อยละ 100

แบบทดสอบความรพู้ รอ้ มมอบเกียรตบิ ัตรออนไลน์ เร่อื ง 5 ธนั วาคม 3วันสาคญั ของไทย
https://forms.gle/KYpujDW8rcJzgBK99

เชงิ ปริมาณ ผ้รู ับบรกิ ารจานวน 268 คน
เชงิ คุณภาพ ผู้รบั บรกิ ารไดร้ บั ความรู้ ทักษะ ประสบการณใ์ นการใชง้ าน Google Form ไดถ้ ูกต้องรอ้ ยละ 100

แบบทดสอบความรพู้ รอ้ มมอบเกียรตบิ ัตรออนไลน์ เรื่อง วันครูแห่งชาติ
https://forms.gle/BVWUjcuSYP8YQfP16

เชงิ ปรมิ าณ ผรู้ บั บรกิ ารจานวน 427 คน
เชิงคุณภาพ ผรู้ บั บริการไดร้ บั ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการใชง้ าน Google Form ได้ถกู ต้องรอ้ ยละ 100

ประเมินมาตรฐานพนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

43

แบบทดสอบความรูพ้ รอ้ มมอบเกยี รตบิ ัตรออนไลน์ เรอื่ งพทุ ธชาดก
https://forms.gle/vdhXhDdVXCHMCRGN8

เชงิ ปริมาณ ผรู้ ับบรกิ ารจานวน 486 คน
เชิงคุณภาพ ผู้รบั บรกิ ารได้รับความรู้ ทกั ษะ ประสบการณ์ในการใชง้ าน Google Form ได้ถกู ตอ้ งร้อยละ 100

กิจกรรมส่งเสรมิ การอ่านลอยกระทงออนไลน์
https://forms.gle/YoSd5xCacPoV24T38

เชิงปรมิ าณ ผรู้ ับบรกิ ารจานวน 22 คน
เชิงคุณภาพ ผู้รับบริการไดร้ ับความรู้ ทกั ษะ ประสบการณ์ในการใช้งาน Google Form ไดถ้ ูกต้องร้อยละ 100

แบบทดสอบเร่อื ง เกรด็ ความรู้พทุ ธประวัตแิ ละวันมาฆบูชา

เชิงปรมิ าณ ผ้รู ับบรกิ ารจานวน 3,234 คน
เชงิ คณุ ภาพ ผรู้ บั บรกิ ารไดร้ ับความรู้ ทกั ษะ ประสบการณใ์ นการใช้งาน Google Form ได้ถกู ตอ้ งร้อยละ
100 ไดร้ บั ความร้เู รอ่ื งวนั มาฆบชู าได้รบั เกียรติบตั ร 2,508 ฉบบั คดิ เปน็ รอ้ ยละ 77.55

ประเมินมาตรฐานพนักงานจ้างเหมาบรกิ าร ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

44

5.4.4 กจิ กรรมสง่ เสริมการอ่านสื่อ- E book หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอพระสมุทรเจดยี ์
หนงั สือทสี่ รา้ งขึน้ ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทง้ั สรา้ งขนึ้ ใหม่และดาวนโ์ หลดจากแหล่งเรียนรู้อ่นื รวม 1,026
เล่ม

E book ที่สร้างขนึ้ ใหม่ จานวน 1 เลม่ E book รทู้ นั ปอ้ งกันตนเองหา่ งไกลจากโรคหน้ารอ้ น
https://bit.ly/3cOmXQX

ชน้ั หนังสอื E book หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอพระสมทุ รเจดียร์ วม 1,026 เลม่

ประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

45

6. งานอ่นื ๆทีไ่ ด้รับมอบหมาย
6.1 ใหบ้ ริกำรวนั หยดุ รำชกำร

ปฎบิ ัติหน้าท่ีในวันหยุด (เข้าอบรมอบรมออนไลน์ รูปแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านส่ือออนไลน์ “การสรา้ ง
อินโฟรกราฟฟกิ เพื่อพัฒนาส่อื การศกึ ษาอยา่ งมคี ุณภาพ” โดย สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก (ระยะ 1 )

วนั ศกุ ร์ท่ี 19 กมุ ภาพันธ์ 2564
วันศุกรท์ ่ี 26 กุมภาพนั ธ์ 2564
และวนั ศกุ ร์ท่ี 5 มีนาคม 2564

เขา้ รว่ มการอบรมการสร้างอินโฟกราฟฟิกเพอ่ื พฒั นาส่ือการศึกษาอยา่ งมคี ุณภาพระยะ 2 ประชุมและอบรม
ในวนั ศุกรท์ ี่ 19 มนี าคม 2564(วนั หยุด) ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชน่ั อาเภอเมอื ง จงั หวดั ระยอง

ประเมินมาตรฐานพนักงานจ้างเหมาบรกิ าร ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

46

6.2 รบั ผิดชอบนกั ศึกษำ
ใหบ้ รกิ ารนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ให้ไดร้ บั ความสะดวกและความ
พรอ้ มในการใช้สอื่ อินเตอร์เนท็ Wifi และบรกิ ารอ่นื ๆ และใหค้ าแนะนานักศกึ ษาการศึกษานอกระบบระดบั
การศกึ ษาข้ันพื้นฐานทีเ่ ข้ามาสอบถามใน Facebook กศน.อาเภอพระสมทุ รเจดีย์
บริการตอบข้อซกั ถามที่ Inbox เข้ามาสอบถามใน Facebook กศน.อาเภอพระสมุทรเจดยี ์

ให้บรกิ ารนักศึกษาการศกึ ษานอกระบบระดับการศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน

ประเมนิ มาตรฐานพนักงานจ้างเหมาบรกิ าร ตาแหน่งบรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

47

6.3 ดา้ นการพฒั นาและการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
กศน.อาเภอพระสมุทรเจดีย์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บรรณารักษ์ได้รับการประชุม,การอบรมเพ่ือทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง เพ่ิมพูนทักษะการทางาน อย่างเหมาะสม และ
ต่อเน่ือง โดยการประชุม,อบรมแต่ละครั้ง ได้ทาการรายงานความรู้เข้ารับการประชุม อบรมพร้อมแนวทาง
ในการปฏิบัตงิ านเพือ่ พัฒนาในการให้บรกิ ารต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง โดยคณะทางานประชุมปฏิบัติการจัดทา
ยุทธศาสตร์การจัดการศกึ ษาตามอธั ยาศยั ในพ้ืนท่เี ขตภาคกลาง 1 ครั้ง เข้าร่วมประชมุ อบรม 5 ครัง้ ดังนี้
6.3.1 เขำ้ ร่วมเปน็ คณะทำงำนประชมุ ปฏิบัตกิ ำรจดั ทำยทุ ธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

ในพนื้ ทีเ่ ขตภำคกลำง ระหวำ่ งวันท่ี 15 – 16 กมุ ภำพันธ์ 2564
ณ โรงแรมแพรวอำภำเพลส อำเภอเมือง จงั หวัดรำชบุรี

ประเมนิ มาตรฐานพนักงานจ้างเหมาบรกิ าร ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

48

6.3.2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ สานักงาน กศน.จังหวัด
สมทุ รปราการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระยะ 1 )วนั ท่ี 11 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรม เอวนั พทั ยาบีช จงั หวดั ชลบรุ ี

6.3.3 เข้าร่วมโครงการ : การประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 สานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเอวัน พทั ยาบีช จงั หวดั ชลบรุ ี

ประเมนิ มาตรฐานพนกั งานจ้างเหมาบรกิ าร ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจาปงี บประมาณ 2564

49

6.3.4 เข้าร่วม"โครงการอบรมเชงิ ปฏบิ ัติการเขยี นขา่ วประชาสัมพันธ์" (ระยะ2) สานักงาน กศน.
จังหวดั สมทุ รปราการ ประจาปงี บประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวง่ิ

6.3.5 อบรมออนไลน์ โดยศึกษาเรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่านสอื่ ออนไลน(์ ระยะ 1 ) จานวน 3 ครัง้
วนั ท่ี 19 กุมภาพนั ธ์ 2564 วนั ท่ี 26 กุมภาพนั ธ์ และวนั ที่ 5 มนี าคม 2564

6.3.6 เข้ารว่ มการอบรมการสร้างอนิ โฟกราฟฟกิ เพื่อพัฒนาสื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพระยะ 2
ประชุมและอบรมในชน้ั เรียนระหวา่ งวนั ที่ 16 – 19 มนี าคม 2564 ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชัน่
อาเภอเมอื ง จงั หวัดระยอง

ประเมินมาตรฐานพนักงานจา้ งเหมาบรกิ าร ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 2 ประจาปีงบประมาณ 2564


Data Loading...